Skip to main content

Full text of "Analecta Franciscana : sive, Chronica aliaque varia documenta ad historiam Fratrum Minorum spectantia"

See other formats


n. 


^^ 


0i Mediaey^ 


^ 


-y 


r»r*'< 


-i^^w 


^ 


1» 


'^ 


.'^ 


^*%. 


*y 


V 


•7 


ANALEGTA PRANCIS 


SIVE 


Yrrrrrf^^ 


GHRONICA ALIAQUE VARIA DOGMENTA 


AD 


.  HISTORIAM FRATEUM MINORUM 

SPECTANTIA 
EDITA 

A PATRIBDS COLLEGII S. BONAYENTDRAE 


TOMUS IV. 


AD CLARAS AQUAS (QUARACCHI) 

PROPE FLORENTIAM 

EX TYPOGRAPHIA COLLEGIl S. BONAVENTURAE 


MCMVL 


PROPRIETAS  LITTERARIA 


DE CONFORMITATE 

VITAE BEATI FRANCISCI 


AD 


VITAM DOMINI IE8U 

AUCTORE 

FR. BARTHOLOMAEO DE  PISA 


LIBER I. 
Fructus I-XII. 


IMPRIMATUR. 

Datum Florentiae ex Curia Archiepiscopali, 
die 18 Decembris 1906. 

Can. Alex. Ciolli, Vic. Gen. 


Ex parte Ordinis nihil obstat, quominus imprimatur. 

Romae ad S. Antonium, die 12 Decembris 1906. 

Fr. Dionysius Schuler 
Minister Generalis. 


iw  ^^ 


Ex anno 1897, quo tertius tomus huius collectionis pro- 
diit, duo patres huius Collegii ad requiem aeternam transie- 
runt, qui prae aliis in Analecta Franciscana edejida opus et 
studium impenderant: P. Quintianus Muller et P. Ignatius 
leiler, provinciae Saxoniae S. Crucis alumni ; quare facere non 
possumus, quin hoc loco brevi sermone eorura reminiscamur. 

Die 25 lunii 1902 obiit in loco, quo natus est, Erfordii 
in Germania, P. Quintiands Mueller, natus annos sexaginta, 
fractus laboribus et infirraitatibus. Post studia finita an. 1871 
sacerdotio initiatus prinium per aliquot annos curae anima- 
rum operam dedit, usque dura anno 1876 a Rmo P. Ministro 
Generali inter collaboratores novae editionis Operum omnium 
D. Bonaventurae aggregatus est. Per 4 annos Monachii in 
bibliotheca regia laboravit; deinde a die 19 lunii 1881 per 20 
annos in hoc Collegio moratus est, soli orationi et operationi 
tempus impendens. 

" Homo erat in primis indefessi et fere incredibilis laboris. 
Ut collaborator operum S. Bonaventurae sat multos et con- 
tentione plenos labores alacri semper animo et libenter subiit, 
imrao sponte sua onus diversorura laborum in se suscepit. 
Cordi ipsi erat, ut labores sibi demandatos meliore quo posset 
modo exsequeretur. Ut operibus ab obedientia sibi impositis 
satisfaceret, neque tempori neque labori pepercit. Secundum 
et tertium volumen Analectorum Franciscanorura ipsius po- 
tissiraum opera exscripta, cura variis codicibus collata et pro 
editione praeparata sunt. Orani terapore denique, quod sibi 
reJiquura erat, incubuit ad conscribendas pro variis actis 
diurnis et epheraeridibus elucubratione^ de rebus religiosis 
et moralibus tractantes * „ ; vertit quoque in linguam germa- 
nicam vitam B. loannis Alverniensis, necnon priraum voluraen 
historiae compendiosae Ordinis Minorura, quam P. Pamphilus 
a Magliano praeclare incepit. 


' Opera omnia S. Bonaventurae, t. X (ad Claras Aqiias 1902), pag. Vll. 


Die 9 Decembris 1904 in hoc ipso CoUegio cursum vitae 
longae laboribus meritisque plenae in sancta pace confecit 
R. P. Ignatius Ieilee, " Ex-Definitor Generalis Ordinis Fra- 
trum Minorum, Doctor S. Theologiae, per quatuor lustra glo- 
riosa Praefectus Collegii, praesul novae editionis Operum 
omnium S. Bonaventurae, princeps inter theologos Francisca- 
nos saeculi elapsi * „. 

Natus anno 1823 die 4 Decembris in pago Havixbeck 
prope Mlinster in Westfalia in studia praeclare incubuit in 
gymnasio et academia civitatis Mlinster et anno 1845 Ordini 
Seraphico se adiunxit. Post sacruni presbyteratum 1848 Pa- 
derbornae susceptum plurimos labores per plus quam quinqua- 
ginta sacerdotii annos in vinea Domini opere, verbo, scriptis 
subiit. Postquam in sua provincia lector sacrae theologiae 
exstitit, anno 1875 associatus est P. Fideli a Fanna in per- 
lustrandis bibliothecis Germaniae, Austriae ac Daniae ; qua 
occasione multa recollegit documenta, quibus in diversis oc- 
casionibus est egregie usus. Die 27 lunii 1879 ad hoc Col- 
legium translatus per 25 annos ibi sanctam et indefessam 
vitam duxit. Post obitum P. Fidelis 1881 Collegii Praefectus 
institutus anno sequente primum tomum novae editionis ope- 
rurn S. Bonaventurae typis dedit, quem decursu viginti an- 
norum usque ad annum 1902 decem alii tomi sunt secuti. Pro- 
legomena et Scholia dictae editionis ab ipso P. Ignatio scripta 
sunt ; Scholia ipsius nomen inter celebriores Ordinis theologos 
inseruerunt; Prolegomena vero permulta praebent documenta 
pro historia litteraria saeculi XIII et XIY; multa quoque 
dubia solverunt ac erroreS; correxerunt. Praeterea multos 
composuit articulos in periodicis et encyclopaediis, plures 
optimos libros scripsit, multis auctoribus consilio experto 
prudens adiutor fuit. Analecta Franciscana praesertim P. Ignatio 
initium et suo auxilio faustum progressum nmltopcre debent. 

Memoria ipsorum erit in benedictione per saecula. 


Acta Ordinis Minonim, t. XXIV (1905), pag. 45. 


PRAEFATIO 


Ut votis pluries et a pluribus nobis oblatis obsequeremur, 
editionem novam Operis huius a multis iure laudati, ab aliis 
non absque ratione vituperati suscepimus. Continet opus multa 
et pretiosa documenta, quae historiae franciscanae maximo 
semper fuerunt emolumento; continet et multas fabulas, quas 
facile recognitas prudens lector negliget. 

Praemittimus tria capita, in quibus de auctore, de fontihus, 
quibus usus est, ac de ratione nostrae editionis agimus. 

I. Be auctore, fratre Bartholomaeo Pisano eiusque vita 
satis parum constat. 

1. Ex documentis, quae in diversis archivis civitatis Pi- 
sanae recollegit et benigne nobis transmisit R. D. Salvator 
Barsotti, presbyter Pisanus, elucet, duos in civitate Pisarum 
eodem tempore vixisse fratres Minores, quibus nomen Bar- 
tholomaeus; qui duo saepe postea confusi uti uims solus 
frater a scriptoribus exhibebantur *. 

Prior in documentis vocatur semper frater Bartholo- 
maeus domini Albisi. — Quidam Mingus calthularius 
de monte Castello Yallis Herae D. I.  A. 1349  ind. I, sexto- 


' Hanc confusionem invenimus praeter alios apud Marianum Florentiniim, Compendium Chro' 
nicarum Fr. Minornm (cfr. infra pag. Xill) — Petrum Rodulphium Tossinianensem, Historiarum 
Seraphicae Religionis librilres, I. III De Scriptoribus, pag. 310 — Marcum Ulyssiponensem, Cro- 
niche degli ordini instituiii dal P. S. Francesco, p. 111 1. 1 c. 8 (ed. Neapol. 1680, pag. 14) — 
Waddingum, Annales Minorim, ad annum 1343 n. 33 et 1399 n. 10 — Sbaraiea, Suppiementum 
ad Scriplores ordinis Minorum, pag. 1 09 (cfr. tamen in fine inter « Addenda et corrigenda » 
pag. 725). — Contrariam sententiam tenuerunt Tempesti, Discorso Accademico sulV Istoria Let- 
teraria Italiana (Pisa 1787), pag. 38 seqq., et Papini 0. M. Conv. in Index Onomasticiis Scrip- 
torum Universae Franciscanae Familiae per fr. Nic. Papini 1828 (codex ms. //. //. 181 bibl. 
nationalis Florentinae), cum aliis; cfr. Analecta Franciscana, t. 11 pag. 582. 


YUI PKAEFATIO. 


decimo kalendas maii, suum condidit testamentum eiusque ex- 
secutores reliquit " fratrem Raynerium lordanum de ordine 
sancte Catherine, fratrem Bartholomeum domini Albisi de or- 
dine sancti Francisci „ aliosque *. — Gratiolus de Gangareto, 
syndicus conventus sancti Francisci de Pisis, die 5 sept. 
D. I. A. MCCCLXind. Xlltestatur, se habuisse " libras decem 
denariorum pisanorum iudicatas a D. Pera fratri Bartholomeo 
domini Albisi de Vico ^ per suum ultimum testamentum ^ „. 
— Idem Gratiolus D. I. A. MCCCLX ind. XIII, die sexta- 
decima decembris, inter alia, quae a Nicolao exsecutore te- 
stamentorum et procuratore pauperum archiepiscopalis cu- 
riae Pisarum recepit, affert: '' Et in alia parte pro soldis 
duobus iudicatis a domina Bonuccia relicta Manuelli pro uno 
ginocchio cere figure sancti Gerardi soklum unum. Et in alia 
parte pro soldis quadraginta iudicatis a dicta testatrice fratri 
Bartholomeo domini Albisi fratri dicti conventus de Pisis 
soldos decemnovem denarios octo ^ „. Sanctus ille Gerardus 
est frater Gerardus de Yalentia Lombardiae, qui in conventu 
Panormitano anno 1342 sancte obiit et inter Pisanos specialem 
cultum accepit, procurante imprimis hoc fratre Bartholomaeo, 
qui etiam vitam ipsius scripsit ^ et in templo sancti Francisci 
iuxta aram olimi beato Gerardo, nunc autem Nativitati beatae 
Mariae Virginis, dicatam tumulatus est. In lapide sepulchri 
leguntur verba insculpta: " Hic iacet venerabilis frater Bar- 
tholomeus domini Albisi ordinis Minorum, qui obiit A. D. 
MCCCLI die X decembris \,. 

Alter in documentis et libris vocatur frater Bartho- 
lomeus de Rinonico. — In publico Pisarum tabulario 
exstat vetus inventarium sacristiae et conventus sancti Fran- 


' Arcliivum Archicpiscopale: Diplomat. Archiepisc. Pisar., n. 1884. 

* Nomcn « domini Albisi dc Vico » cliam alibi reciirril; cfr. Barsolli, Un nnovo Fiore Sera/ico. 
II B. Giovanni Cini (Qiiaracclii  1906), pag.  52 nol. 1, nbi « Dominns Albitiiiis de Vico ».  • 

» ibid.: Exmitor. Testament. ab atino 15S0 ad 1417 (1316-1424), foi. 274 r. 

* L. c. fol. 279 V et 280 r. 

•* Kxslal in cod. Vaticano 7660 cl in cod. 96 bibl. Alexandrinac de Urbe (foi. 594 r soqq.); 
v\v. iiifia i)a;,'. 297 nol. 3. 

" Ex documentis secundo loco allatis clucet, BardioloinaciMn aniio 1360 adluic vixisse; iinde 
crrorem in lianc inscriptioncin irrepsissc patel. Fortasse iegi debet MCCCLX: 


PEAEFATIO. IX 


cisci illius civitatis*; ibidem fol. 21' legitur: " Loyca vetus 
cum libris distinctionum bonaventure, quam habuit frater 
Bartolomeus de Rinonico de licentia generalis ministri. Die 
XV octubris A. D. MCCCLII „. Ibidem fol. 21': " In nomine 
Domini. Amen. Incipit registrum sacristie Pisani conventus 
factum A. D. MCCCLXVIII, die prima lunii, coram fratribus 
Andrea de Sarzana, tunc custode Pisano, Oddone de Sciancha- 
tis, tunc guardiano Pisano,... Bartholomeo de Rinonico etc. „. 

— In alio libro manuscripto eiusdem archivi ^ exstat con- 
tractus de " anno MCCCLXXXXVII, Ind., quarta die IIII 
Augusti „, qui incipit " Frater Bartholomeus de Rinonichi, 
sacre theologie magister, et frater lohannes Bandini, custos 
infrascripti conventus fratrum sancti Francisci de Pisis „  etc. 

— In archivo archiepiscopali Pisano asservatur series con- 
tractuum (sign. N. 19. X), quae ab anno 1264 ad annum 1406 
pefvenit; ibidem foL 26 legitur: " Actum Pisis presentibus 
Domino Fratre Marco, Dei gratia episcopo Marsicensi, et ma- 
gistro Bartholomeo de Rinonichi ordinis Minorum, sacre theo- 
logie magistro, testibus ad praemissa vocatis specialiter et ro- 
gatis A. D. MCCCLXXXXVII ind. IV, die decimanona mensis 
lunii ^„. — Idem nomen " frater Bartholomaeus de Rinonicho 
de Pisis „ legitur in litteris Gregorii XI die 27 apr. 1375 
Thomae Gradensi patriarchae datis, de quibus paulo pOst 
sermo recurret. — Auctor operis De vita B. Mariae Virginis 
tandem in codicibus nominatur " frater Bartholomeus de Ri- 
nonico de Pisis, sacre theologie magister * „. 

Quum hoc modo duo illa nomina ubique discernantur 
impermixta, nec unquam prior " magister sacrae theologiae „ 
nec alter " domini Albisi „  vocetur, etiam duos illos fratres 


' N.  1423 (n° luiovo I). \\\ maiori parte exaralum est saeciilo XIV. 

' Arch. della Primaziale Pisana N. 36, Contratti dalV anno 1392 all' anno 1408, n. 203. 

* Ibidem in Extraordinaria ser Bartholomei de Ghezzano (1593-1398) fol. 25 r liabetur 
aliiid documentum de 28 ocl. 1397, in cuius fine legitur « fratre Bartiiolomeo de Rinonichi oi'dinis 
fratrum Minorum S. Francisci sacre theologie magistro » praesente. 

* Habetui' in codd, Medic. Palai. CXXXIX et CXL (saec. XIV) bibl. Laurentianae Fioren- 
tinae; explicit: « completum 1382 die IX mensis Maii ». Cfr. Bandini, Supplemenium ad Catalognm 
bibl. Laurcnt., t. III pag. 374 et 375. 


PRAEFATIO. 


— fr. Bartholoniaens domini Albisi de Vico et frater Bartlio- 
loniaeus de Rinonico de Pisis — discernendos censemus. Ac- 
cedit tempus diversum, in quo uterque nominatur: prior 
iam anno 1342 " patrii conventus guardianus „ exstitit * et 
circa annum 1360 ultima vice nominatur; alter prima vice in- 
venitur anno 1352 et in fine saeculi adhuc in conventu Pisano 
supervivit. Frater Bartholomaeus domini Albisi circa dimi- 
dium saeculum XIV Pisis obiit; frater Bartholomaeus de 
Rinonico de Pisis vero est ille '^ magister sacrae theologiae 
fr^ter Bartholomaeus de Pisis „, qui versus finem illius sae- 
cuii opus, quod hic denuo editur, conscripsit ^ 

2. Natus est auctor noster in civitate Pisarum ex illustri 
familia de Rinonico; ast de tempore nativitatis et priniordiis 
suae vitae nihil habetur. Prima eius mentio occurrit in supra 
dicto inventario de " die XV octubris Anno Domini MCCCLII „; 
fortasse illo tempore in conventu Pisano in studia incubuit, 
quae ex suis verbis (infra pag. 449) :  ^^ Bononiae dum essem 


^ Papini i. c. hoc ex tabula allaris depicla in ecclesia Minorum Pisana eriiil. 

^ In libro La Tradizione Francescana ed i due luoghi, ove farono nascosti il Corpo ed il 
Cuore del Serafico Padre S. Francesco di Assisi (Roma 1901) pag. 351 not. 1 habentur iam 
eadem fere documenta, quae supra exposuimus, sed conclusio contradictoria. Argumentatio ibi posita 
est haec: « II ch. Barsotti sac. Saivatore da Pisa, esimio cuilore deiie patrie memorie, in una let- 
tera scriltaci su lal soggetto sostiene coilo Sbaragiia che nell' anno deiia morle segnato neii' epi- 
grafe vi fu lo scambio di una lettera e che in Pisa fiori in quel secolo un solo fr. l5artolomeo, 
flglio d' Albiso delia famigiia di Renonico, raccogiiendone ie prove in tal modo: 

Non potendosi revocare in dubbio: 

1. che il Frate Bartolomeo Pisano o da Pisa, e 1' autore di piu che trenta grandi volumi 
contenenti opere sacre, che spirano tutte soave fragranza; 

2. che per dottrina e per santita (il suddetto) e stato 1' unico tra i molti Padri vissuti e 
morti in Pisa, che merilasse una sepoltura dislinta e sonluosa pcr i tempi d'ailora; 

3. che il precitato autore viveva ancora nci 1399 essendo inlervenuto ai Capitolo Generale di 
Assisi per presentarvi, in ordine all' approvazione, 1' opera famosa delie Conformita ; 

4. che questo frale d' ingegno aminirabile e fecondo, appeliavasi de Rinonico, o de' Rinonichi, 
come rilevasi dal titolo di un'opera di kii veduta dal Tempesti nL-iia Librcria Mediceo-Laurcnziana: 
Opera Ven. Fratris Bartholomaei de Pisis de Rinonico etc. 

5. che infine questo Santo Religioso fu devoto oitremodo del B. Gcrardo (f 1343), di cui il 
Pisano, pcr attestato del Wadding, ne scri.sse la vila nel 1347, che ncl 1385, in compendio inseri 
nell' opera deile Conformitii: 

Fa d' uopo concludcre ch'cgli e non allri sia quello che fu sepolto presso al di iui aitare con 
la scgiienle precisa iscrizione: ,nic iacet Vencrabilis Froter Bartoiomous Dni Albisi Ord. Min.' ». 

Cl. audor, S. Barsolti, in litteris nobis datis iam aliam sentcnliam omnino edicit; nec dini- 
cultcr argiimentalioni illi respondcmus: ad I: concedo; ad 2: quod est demonstrandum; ad 3 el 
4: dislingiio; ad 5: ncgo; hinc ncgatur conclusio. 


PRAEFATIO. XI 


studens „ etiam in celebri studio Bononiensi continuasse scitur. 
Post studia absoluta in pluribus scholis exstitit lector. In lit- 
teris GregoriiXI citatis an. 1375 commendatur Thomae patriar- 
chae Gradensi, ut " qui Pisis in generali studio in theologia 
bacaUarius et in pluribus aliis studiis generalibus sui ordinis 
lector extitit et in generali capitulo proxime celebrato ad le- 
gendum sententias in studio Cantabrigiae pro magisterio obti- 
nendo deputatus est, sed propter guerrarum discrimina illuc 
accedere commode nequit, si eum in aliquo studio sufficientem 
et idoneum repererit, magisterii honorem et docendi licentiam 
largiatur * „. Ex verbis ipsias Pisani (infra pag. 273 et 359): 
" Paduae dum essem lector „ scimus, ipsum in studio Pata- 
vino docuisse; chronicae fr. Marci Ulyssiponensis (p. III 1. I 
c. 8) narrant, " che lesse in Bologna, in Pisa, in Siena, et 
in Firenza „; cui addunt: " Predico molt' anni nelle Citta 
principali d' Italia con grand' apphiuso di tutti ^ „. 

Plura opera tempore illo composuit. Frater loannes Ma- 
pellus, qui secundam editionem libri de conformitatibus 1513 
procuravit, in fine de fr. Bartholomaeo dicit: " Cuius ingenio 
plus quam triginta et quidem ingentia librorum catholicorum 
voluraina edita sunt „. Terrinca in suo libro Theatrum Etrusco- 
Minoriticum ^, Sbaralea et alii catalogum suorum operum te- 
xuerunt; qui pluribus scatet erroribus. Aliquando enim ipsi 
attribuunt libros ab aliis conscriptos; ex. gr. Summa casuum 
conscientiae, quae est fr. Bartholomaei a s. Concordio de Pi- 
sis ex ordine Praedicatorum *; et vita beati Oerardi, — quae 
uti iam dictum — est fr. Bartholomaei domini Albisi. Alia 
nonnisi sunt pars alterius operis; explicatio ex. gr. regulae 
invenitur in fructu IX libri nostri de Conformitate. Hunc li- 
brum scribere incepit anno 1385 et absolvit " 1390, die de- 
cima octava mensis Martii ^„. 


^ Cfr. Eubel, Bullarinm franciscanum, t. VI pag. 5ol  (n. 1379). 

^ L. c. pag. 14. Cfr. etiam Sbaralea, I. c. pag. 109. 

8 Pag. 190 (Florentiae 1682). 

* Pliiries est edita; cfr. Hain, Reportorium bibliographicum, t. I n. 252 i- 2528, aliosque. 

s Ita codd. Alv. et Urbin. in principio et fine operis. Qiii fr. XIV p. 11 n. 6 omisso « vide- 
iicet MCCCXC » habent: « Pontifices, qui llonorio successerunt, usque ad tempora praesenlia ad 
numerum viginti quinque ascendunt »; ad qune P. Eduardus Aletic. {Etudes Franciscaincs,  1904 


XII PRAEFATIO. 


Post opus finitum per aliquod tempus in conventu Pi- 
sano commoratus est^ quod plura documenta supra iam posita 
ostendunt, et ultima eius mentio habetur in capitulo generali 
Assisii die 2 aug. 1399 celebrato, quo liber noster approba- 
tus est. Scriptores posteriores eum mortuum esse Pisis anno 
1401 dicunt. Qui plura etiam tradunt dc eius virtutibus * et 
de cultu ipsi post mortem a Pisanis exhibito. Carohis Forti ex. 
gr. in Catalogo Agiologico Etrusco ^, Clementi XII dicato, dicit: 
" Beatus Barthok)maeus Rivanius (!) nobilis Pisanus ordinis 
sancti Francisci. Decessit Pisis anno 1401. Eius corpus colitur 
in templo ordinis sui sul) ara beati Gherardi Panormitani „. 
Quae ultima verba ingerunt nobis timorem, ne etiam hoc 
loco dicta confusio liabeatur inter duos fratres homonymos. 
Certo habetur in martyrologiis ordiiiis, quae eum comme- 
morant die 4 novembris ^; unde decidere haud possumus, utri 
cultus ille reapse conveniat. Securo tamen ex libro nostro 
deducere licet, fratrem Bartholomaeum de Rinonico fuisse 
hominem magnae devotionis et zehitorem vitae seraphicae 
eximium, simulque in scientiis theologicis et praesertim sacra 
scriptura solito plus instructum. 

In fine huius capitis ponimus ea, quae Mariani Floren- 
tini Compendium Chronicarum de fr. Bartholomaeo refert ^ : 

" Sexagesimum Capituhim celebratum est Assisii anno 
Domini 1390^ per Fratrem Henricum Generalem in quo Ca- 
pitulo inagister Bartolomeus Pisanus  presentavit librum  de 


t II pag. 92) advertil: a La meniion tles vingt-cinq papes successeurs d'Honoriiis II! fixe la coin- 
position dii fructus AIV avant la mort d'Urbain VI, 15 octobre 1389 ». Aliud argunientum prae- 
bcnt verba in fr. VIII (pag. 274): « Hcnricus genoralis minister »; Hcnricus de Alpheriis electus esl 
gencralis anno 1387. — Fr. II p. 1 (infra pag. 68) legilur: « (^aptivatio c( dcsoiatio (ludneorum) 
usque in liodiernum dicm ab anno 1316 viget »; quibus verbis innixus P. Go\»ho\\ch {liibliolheca 
bio-bibliogra/ica della Terra Santa, t. I i)ag. 71 not. 2) dicii: « k questa data aggiunli i 33 anni 
tradizionali della vita di Cristo, avremmo il 1379 comc anno in cui il Pisano scriveva il secondo 
frutto 0 capitolo dellc Conformitu »; quibus assontiri baud possumus, iam ob hanc causam, quia 
ignoratur terminus, a quo Pisanus procedit. 

' Cfr. Croniche cit.. pag. 1 i. 

« Pag. 63 (Homae 1731). 

' Cfr. Marlyrolofjium Franciscanim P. Arluii a Monaslcrio et Menologium P. Fort. Hueber. 

* Quae nonduin edita  fralcrne  transcripsil et obluiit  H. 1*. Sixtus a i^isa 0. Cap.  c.\ codice 
ms. Compendii (fol. 80 v), (pii asservatur apud P. Capuc. Montis Hugonum ad Florcntiam. 

* Erral .Marianus; cfr. infra pag  XXIV not. I. 


PEAEFATIO. XIII 


conformitatibus Beati Francisci quem nuper ediderat. Hic 
frater Bartolomeus sacre theologiae magister, et magnus pre- 
dicator, vir utique devotus et suae perfectionis et professionis 
zelator precipuus fuit, et plurimos a demonio obsessos libe- 
ravit, et alia miracula fecit. Scripsit etiam multa videlicet: 
Librum de gestis et dictis Salvatoris *, item: Opuscula de pas- 
sione, de resurrectione et de ascensione Domini, item : Opus 
quod Mariale ^ appellavit, item : De vita et laudibus apostoli 
Pauli magnum et pulcherrimum volumen, item: Librum de 
vita et laudibus sancti Benedicti per meditationes et fructus 
procedens, in duas partes divisam. Alium etiam composuit de 
laudibus et vita sancti Dominici; item alia opuscula et vitam 
et miracula beati Corardi (!) de Valentia et sermones multos, 
tam quadragesimales ^ quam de Sanctis per totum annum „ . 

IL Transeamus ad fontes historiae franciscanae, quibus 
Pisanus in suo opere scribendo est usus. 

1. Et primmn dicemus de illis, quos ipse citavit. 

a. Scripta sancti Francisci. 

In fructu XII Pisanus pluries adhibuit scripta sancti 
Francisci, Admonitiones, regulam antiquam, regulam novam, tes- 
tamentum^ epistolam " ad omnes Christi fideles ^,, epistolam 
" direetam capitulo generali „, epistolam " directam generali 
ministro \,. 

b. Legenda fratris Thomae. 

Aliquando frater Bartholomaeus citat Legendam fratris 
Thomae, ex. gr. fr. I (pag. 57), fr. V (pag. 122), fr. XII c. 15 
(pag. 608), ib. c. 16 (pag. 610), ib. c. 26 (pag. 620), ib. 
c. 40 (pag. 631 bis). Quae his locis habentur, exstant in le- 
genda secunda fratris Thomae de Celano in iis capitibus, 
quae ubique  in notis indicavimus ^ 


' Quem librum scribere qiiidem promisit (cfr. infra pag. 577); ast nulium invenimus vestigium. 

* Prodiit Venetiis 1596. Cfr. infra pag. 66 et alibi. 

' Prodierunt Mediolani 1498. Cfr. infra pag. XXXii not. 1. 

* In Opmcula S. P. Francisci (Quaracchi, 1904). Cfr. ib. Praefatio, pag. XI. 

^ Sec. editionem Amoni (Romae  1880); editio P. Eduardi Alenconiensis nonnisi circa  fincm 
huius nostri laboris prodiit. — Nullibi citalam invenimus legendam  primam  Celanensis. 


XIV PRAEFATIO. 


c. Legenda maior. 

Saepissime adhibuit et citavit Legendam maiorem saiicti 
Bonaventurae, quam etiam aliquaiido (cfr. pag. 41 lin. 25) 
" legendam „ simpliciter sine addito nuncupavit *. 

d. Legenda trium sociorum. 

Multis locis nominat " Legendam trium sociorum „, quam 
secundum ipsum (pag. 193 lin. 1) frater Leo '' ex mandato 
fratris Crescentii generalis ministri et capituli generalis cum 
fratre Rufino et fratre Angelo composuit ,,. Omnia vero, quae 
Pisanus ex " Legenda trium sociorum „ citavit, exstant in 
legenda, prouti est edita inter Acta Sanctorum et a Faloci-Pu- 
lignani ^ Notum est, illos, qui dictas editiones fragmenta pu- 
tant, etiam ad librum Pisani recurrere dicentes, non omnia 
Pisani citata in ipsis inveniri ^; et exhibent duos textus, qui 
sunt in nostra editione pag. 138 lin. 13 et pag. 176 lin. 32; ad 
quod advertimus, ea, quae hasce citationes statim sequuntur, 
revera in illa legenda inveniri ; Pisanus nuUo tamen modo 
manifestat, se etiain ea, quae postea sequuntur, ex ipsa de- 
sumere. 

e. Speculum perfectionis. 

Diversis locis (ex. gr. pag. 583, 585, 587) citat Speculum 
verfectionis. Quae citationes accurate conveniunt Speculo illi, 
quod edidit Sabatier; etiam divisio ipsa (ex. gr. pag. 585 
lin. 5.: " in Speculo perfectionis, c. II, de perfectione pau- 
pertatis, c. 16 „), quani prae oculis habuit Pisanus, in dicta 
habetur editione. 

f. Legenda antiqua. 

Persaepe frater Bartholomaeus citat Legendam antiquam; 
nobisque maioris utilitatis ad recognoscendam istam legendam 


* In notis citavimus ubique editionem huius Collegii. 
« Fulginiae 1898. , 


^lLa Leggenda di San Francesco scritla da tre sitoi Compngni pubblicata per la prima 
volta nella verasua inlegrith; cdidorunl llomao 1899 P. Maiceiliniis a Civezza et P. Tlicophilus 
Uomciiichelli. Cfr. ib. intiodiictionem, pag. XI.VI et XLVIII. 


PRAEFATIO. XV 


hucusQue controversam esse videtur inspicere accuratius par- 
tes, quas auctor ex ipsa citavit. — Plura apud alios auctores 
aliasque legendas invenimus. Pag. 468 v. gr. ex Legenda an- 
tiqua describit, " quaiis esset beatus Franciscus quoad perso- 
nam et personae conditiones „; quae eodem omnino modo 
leguntur in legenda priraa fratris Thomae de Celano (n. 83). 
— Fermulta ad verbum inveniuntur in celeberrima illa com- 
pilatione, cuius initium est ^^ Fac secundum exemplar „, quae 
habetur in cod. Vatic. 4354, cod. 196 bibliothecae R. Bero- 
linensis aliisque. Initio cod. Vatic. legimus " Incipit antiqua 
legenda sanctissimi patris nostri Francisci „, unde Papini 
scripsit * : " Antiqua legenda, quam citat Pisanus, est Romae 
in Vaticano n. 4354 „. " Sed non omnia, quae Bartholomaeus 
ex jlegenda antiqua' profert, in isto codice habentur; hinc 
patet, in ipso non totam legendam inveniri, quod confirmat 
codex Berolinensis, in cuius initio legitur: ^Fars veteris le- 
gendae sancti Francisci ' ^ „. — Compilationis dictae nondum 
typis datae partem principalem constituunt Speculum perfec- 
tionis (ed. Sabatier) et Actus B. Francisci et Sociorum eius. 
Utroque libro Pisanus pro suo compilando opere abunde usus 
est ; multa Speculi capita et tota fere Actuum collectio ^ in 
ipso habentur. Quum vero Speculum raro et Actus nusquam 
citet, immo illorum partes saepius verbis " ex legenda an- 
tiqua „ exhibeat, hasce ex illa compilatione Fac secundum 
exemplar desumpsisse videtur; cui pariter suffragatur, quod 
textus Pisani magis huic quam Speculo (ed. Sabatier) con- 
cordat. — Praetermittere nolumus, multa alia, quorum ori- 
ginem Pisanus haud indicavit, in dicta compilatione inve- 
niri *; quae fere tota in opere suo habetur eiusque fons prin- 
cipalis vocari potest. 


* Cfr. Anal. Franc, t. 111 Praefatio pag. XIV. 

' Lemmens, Documenta antiqua Franciscana, p. II pag. 89. 

" Sabatier in edilione ubique indicavit, quo loco singula capita Actuum apud Pisanum ha- 
bentur; omisit c. 22 (cfr. infra pag. 434), c. 60 (pag. 560), c. 63 (pag. 445), c. 65 (pag. 190). 

* Sabatier in editionibus Specnli et Actuum ubique pariter dicit, in quo folio ccd. Vatic. 
4354 singula capita inveniuntur; quare lectorem ad illas remiltimus. — Cfr. pag. 373 (not. 1) et 
pag. 445 (not. 3) duo capita illius compilationis, quae apud fr. Angelum Clarenum leguntur. 


XVI PRAEFATIO. 


Multa apud Pisanum et illic eodem modo leguiitur; alia 
ipse paucis verbis excerpsit; aliquando ex aliquo capite illius 
coUectionis et ex alia legenda suam relationem compilavit; 
legimus ex. gr. in fr. XII c. 11 (pag. 603): 

Franciscus in Legenda antiqua: « Fratri corpori cum discreiione 
providendum est, ne ab eo iempesias accidiae commoveatur. Servus enim 
Dei in coniedendo et bibendo et dormiendo et alias corporis necessitates su- 
mendo debet cum discretione suo corpori satisfacere; unde non taedeat 
ipsum vigilare et reverenter in oratione persistere, ita quod frater corpus 
non valeat murmurare dicens: ,Fame deficio, tui exerciiii sarcinam ferre 
non valeo, non possum stare rectus et insistere orationi, nec in tribulatio- 
nibus meis laetari, nec alia bona operari; quia non satisfacis indigentiae 
meae'. Si enim servus Dei cum discretione et satis bono modo et honesto 
suo corpori satisfaceret, et frater corpus, si post sufficientem quam vorassei 
an^onam, talia WAisiiaret, essetque negligens et pigrum vel somnolentum 
in orationibus et vigiliis et aliis bonis operibus, scito pigrum iumentum 
calcaribus indigere, et inertem asellum stimulum expetere; tunc debet 
ipsum castigare tanquam malum et pigrum iumentum, quod vult comedere 
et non lucrari vel onus portare. Si vero propter inopiam et paupertatem frater 
corpus necessitates suas in sanitate et infirmitate habere non potest, dum 
honeste petierit et humiliter a praelato suo amore Dei, et sibi non datur, 
sustineat amore Domini patienter, qui etiam sustinuit quaerens qui eum 
consolaretur, et non invenit. Et haec necessitas sibi a Domino imputatur pro 
martyrio, et quia fecit quod suum est, id est quia petiit humihter suam ne- 
cessitatem, excusatur a peccato, etiam si corpus inde graviter infirmetur». 

Verba typis italicis (" corsivo „) impressa desunt in textu 
coUectionis Fac secundum exemplar (= Spec. jperfectionis, c. 97), 
et leguntur in II Cel. 3, 69; alia e contra desunt apud Cela- 
nensem et exstant in dicto capitulo collectionis et Speculi. 
— Idein omnino habemus in eodem fr. XII c. 18 (pag. 612), 
ubi legitur: 

Franciscus in Legenda aniiqua, c. de perfectione humilitatis: « Caris- 
simi fratres et filioii mei, nolite verecundari ire pro eleemosyna, quia Do- 
minus se pro nobis fecit pauperem in hoc mundo, cuius exeraplo elegimus 
viam verissimae paupertatis; suo enim amore viam paupertatis elegimus. 
Non debemus Confundi pro eieemosynis ire. Arrham caelestis hereditatis 
erubescere nequaquam convenii regni heredibus. Haec enim est hereditas 
nostra, quam acquisivit et reliquit nobis Dominus lesus Christus et omnibus, 
qui suo exemplo vivere vohmt in sanctissima paupertate. In veritate dico 
vobis, quod multi ex nobihoribus et sapientioribus huius saeculi veniont ad 


PRAEFATIO. XVII 


istam congregationem et pro magno honore et gratia habebimt ire pro elee- 
mosyna. Vos ergo, qui estis illorum primitiae, laetamini et gaudete, nec 
renuatis facere, quae sanctis illis facienda transmiititis. Ite ergo confl- 
denter et animo gaudenti pro eleemosyna cum benedictione Dei; et magis 
libere et gaudenter ire debetis pro eleemosyna quam ille, qui de una num- 
mata offerret centum denarios, quoniam offertis eis amorem Dei, a quibus 
petitis eleemosynam, dicendo: ,Amore Domini Dei facite nobis eleemosynam, 
cuius comparatione nihil est caelum et terra' ». 

Quae eodem modo compilata esse videntur ex illa collec- 
tione (= Spec. c. 18) et II Cel. 3, 20. — Aliquando Pisanus 
talem compilationem aperte indicat. Pag. 466 ex. gr. legimus : 
'^ Ut dicit frater Bonaventura in XII parte Legendae^ et Le- 
genda dicit antiqua „ ; ea, quae hoc loco sequuntur, ex dicto 
capite Legendae maioris et ex narratione, quam habemus in 
collectione Fac secundum exemplar {= Actus c. 16), compilata 
sunt; ex. gr. pag. 467 lin. 28: 

Assumens ipsum in socium et fratrem Angelum, « ibat cum tanto fer- 
vore, ut divinum exsequeretur imperium, tamque celeriter praecurrebat, ac 
si facta manu Domini super eum, novam induisset e caelo virtutem » (Bo- 
nav.); « quasi enim fulgur impetu spiritus pergebat, non attendendo ad viam 
seu semitam, et sic eundo, ad quoddam castrum nomine Cannariam de- 
venit » {Actus). 

Alia vero facta, quae Pisanus ex ^^ legenda antiqua „ de- 
sumpsisse declarat, in illa collectione desunt. Pag. 56 ex. gr. 
narratur prophetia facta " per quendam abbatem in partibus 
ultramarinis „ de adventu et sanctitate beati Francisci et fra- 
trum suorum, additurque " ut dicit Legenda antiqua „ ; quam 
narrationem nec in illo libro nec alibi invenire potuimus. 
Pag. 193 ex " legenda antiqua „ dicitur de fratre Angelo, 
quod " valde timebat daemones „ ; pag. 483 incipit: " In 
veteri beati Francisci legenda narratur „, et refert Pisanus 
miraculum de puero cuiusdam nobilis resuscitato a sancto 
Francisco; nec has narrationes alicubi invenire licuit. — 
Pag. 108 * habetur prophetia quaedam facta a paupere pere- 
grino de parvulo Francisco, " ut Legenda pandit antiqua „ ; 
nec ipsam invenimus in compilatione Fac secundum exemplar ; 


^ Cfr. ib. not. 1 et 2. 


XVni PRAEFATIO. 


habetur quidein in cod. Capponiano 207 bibliothecae Vati- 
canae, quem Minocchi uti " la leggenda antica „ edidit *; ast 
maior pars narrationum Pisani frustra ibi quaeritur; unde 
nec haec collectio praecise est " legenda antiqua „, quam 
adhibuit Pisanus. 

Hucusque ergo desideratur clarior cognitio illius legendae 
antiquae; ex partibus vero, quas Pisanus et alii auctores prae- 
buerunt, intima relatio elucet, quam ad ipsam legenda II Cela- 
nensis, Speculum perfedionis^ Adus B. Francisd etc. habent, 
ad quae lectorem in notis remittimus. 

g.  Vaticinia de S. Francisco. 

In secunda parte fructus I exponit Pisanus, " quomodo 
beatus Franciscus est verbis prophetarum declaratus „. Ubi 
post verba quaedam Domini, S. loannis ac S. Pauli allegat 
" Sibyllam, quae fuit tempore regis Priami et belli Troiani „, 
" (yyrillum presbyterum et anachoretam Montis Carmeli „ ac 
praecipue abbatem loachim de Floris. Abbas loachim in plu- 
ribus scriptis — praesertim Concordia novi ac veteris Testa- 
menti, Expositio in Librum Apocalypsis^ Psalterium decem chor- 
darum — futura tempora investigans proponit tres status to- 
tius saeculi : " Aliud — ait ^ — tempus fuit, in quo vivebant 
homines secundum carnem, hoc est usque ad Christum ; aliud 
est, in quo vivitur inter utrumque, hoc est inter carnem et 
spiritum, usque scilicet ad praesens tempus; aliud, in quo 
vivitur secundum spiritum, videlicet usque ad finem mundi „. 
" Tres ordines electorum respondent tribus statibus saeculi, 
quorum primus est coniugatorum, secundus clericorum, tertius 
monachorum „. " In primo statu veneranda est imago Patris, 
in secundo Filii, in tertio Spiritus sancti „ ; " ostenditur ope- 
ratio Spiritus sancti in spiritualibus viris, quae maxime circa 


' FloreiUiae 1905. — Cfr. ib. c. 31 pag. 68. — Nonnullis aliis quoque locis istius « Leggenda 
anlica » (cfr. pag. 53 not. 5 ct pag. 58 not. 3) quaedam a Pisano ex « lcgenda anliqua » de- 
sumpla leguntur. 

* Cfr. praescrtim Dcnifle, Das Evangelium aeternum und die Commission zu Anagni, in 
Archiv fur Liltcratur-und Kirclicngcschichtc des Mittelaitors, l. i pag. 49-142. Textus supra positi 
desumpli sunt ex relalione illius commissionis Anagniensis (I. c. pag. 102-105). 


PRAEFATIO. XIX 


finem saeculi exspectanda est „. " Super hoc fundaniento pro- 
cedit tota doctrina Toachim, et praedicit nmlta variando de 
fide secundi status et de tertio statu et de quodam ordine, 
qui debet dominari in eodem tertio statu usque in finem sae- 
culi „. Illi libri abbatis loachim — satis quidem confusi et 
solido fundamento carentes, at minime doctrinae catholicae 
adversi — multos ubique invenerunt amicos ; praecipue vero 
inter fratres Minores, idque inter principaliores et doctiores, 
loachim magni habebatur. " Non immerito — scribit frater 
Adam de Marisco episcopo Lincolniae Roberto * — creditur di- 
vinitus spiritum intellectus in mysteriispropheticis assecutus „. 
Hugo de Digna et beatus loannes Parmensis celebrantur a 
Salimbene ^ " magni clerici et spirituales viri et maximi loa- 
chitae „ ; et sub beati loannis generalatu (1247-1257) numerus 
et auctoritas " loachitarum „ in ordine crevisse videtur l Tunc, 
an. 1254, fr. Gerardus a Borgo San Donnino opus edidit, cui 
titulus " Introductorius in Evangelium aeternum „. Scriptis 
abbatis loachim abutens " excogitavit fatuitatem, compo- 
nendo libellum, et divulgavit stultitiam suam „ et " multas 
falsitates contra doctrinam abbatis loachim, quas abbas non 
scripserat * „. Doctrinam abbatis loachim vocat " evangelium 
aeternum, quod excellit doctrinam Christi et omne vetus et 
novum testamentum „ ; et dicit " quod evangelium aeternum 
traditum et commissum sit illi ordini specialiter, qui inte- 
gratur et procedit aequaliter ex ordine laicorura et ordine 
clericorum,... quem ordinem appellat nudipedum ^ „. Fundator 
ipsius, S. Franciscus, est " angelus, qui habuit signum Dei 
vivi, qui apparuit circa MCC incarnationis dominicae,... per 
quem Deus renovavit apostolicam vitam ^ „. — Hoc tempore 


^ Ep. 43; cfr. Brewer, Monumenta Franciscana (Londiniae 1858), pag. 146. 

* Salimbene, Chronica, pag. 98. Adliibuimus editionem Parmensem anni 18S7, quum alia a 
Holder-Egger coepta nondum sit absoluta. 

* Cfr. Salimbene, qui pluries ad hoc tempus « niagnos loachitas » nominatj pag. 101 ad 
1248: « frater Rodulfus de Saxonia, maximus loachita », et « frater Bartholomaeus Guiscuius, ma- 
gnus loachita », pag. 104: « duo loachitae » etc. 

* Salimbene 1. c. pag. 102 et 233. 

* In dicta relatione, apud Denifle 1. c. pag. 101. 

* L. c. pag. 101 et 131. 


XX PRAEFATIO. 


— forte ad illam seiiteiitiam de sancto Francisco eiusque 
ordine commendandam — confecta esse videntur vaticinia 
illa Sibyllae et S. Cyrilli *, interpolati pariter libri genuini 
abbatis loachim ^, ac alia scripta composita et sub nomine 
ipsius diffusa: Expositio loachim in Oraculum S. Cyrilli at In- 
terpretatio loachim in Hieremiam prophetam communiter nunc 
a doctis apocryphae habentur, nec desunt rationes internae, 
quae illas inter fratres Minores illius temporis confictas sua- 
dent ^ Ast Pisanum haud possumus reprehendere, quod illis 
libris usus est, quos nemo tunc temporis in dubium vocavit. 
2. Quae dicta sufficiant de auctoribus historiae Francis- 
canae, quos frater Bartholomaeus nominavit ^; unde ad alios 
fontes, ex quibus hausit, accedimus tractandos. 

a. Dialogus 8. Fratrum Minorum. 

Plura, praesertim in fructu YIII, ad verbum fere excerpsit 
ex libro " Dialogus S. Fratrum Minorum ^ „. Pag. 249 ex. 
gr. de fratre Ambrosio de Massa legimus : 

« Hic oriundus de civitate Massa, etsi usque ad tempus virilis aetatis 
fuerit in mundo, praeservatus tamen a mundanis vitiis, Domini complexus 
coelihatum virilis aeiatis portas ingressus laqueos diaboli sibi paratos de- 
vitans omnibus datis pauperibus et nihil reservans habitum fratrum Mi- 
norum in sua suscepit civitate. Conversionis igitur gratiam divina cle- 
mentia consecutus obedientiae virtutem anieponens victimis pro fratrum 
necessiiatibus acquirendis in frigore et nuditate, in fame et siti iuocta 
mandatum sanctae obedientiae discurrens semetipsum obtulit Domino sa- 
crificium medullatum, et orationibus frequenter insistens stratum con- 
si^ientiae fusis lacrymis irrigabat. Pane tantum saepe contentus et aqua 
concupiscentiae carnalis incendia iemperahai. Compassionis insuper vi- 
sceribus erga miseros affiuens et infirmos minisieria necessaria eis li- 
benter impendehat. Non solum autem fratribus, sed saecularibus sibi co- 
gnitis et ignotis humanitatis ohsequia impendebat in infirmitatis articulo 


' Cfr. infra pag. 43 not. 3 et pag. 45 nol. \. 
''■ Cfr. infra pag. 54 not. 2. 


' Cfr. praeter alios Schneider, loacliim von Floris und die Apokalyptiker des Mittelalters, 
biliingae 1872, pag. 26-34; — Huck, Ubertin von Casale und dessen Ideenkreis, Friburgi 1903, 
pag. 70 seqq. 

* De nonnuliis aliis libris cilatis — cx. gr. Litterae fr. Pliiiii^pi de Protectoribus ordinis, Expo- 
sitio regulae a « (juatuor Magistris » facta — neccssaria di.\iinus in notis. 

* Ed. P. Lconardus Lemmens 0. F. M., Romae 1902. 


PRAEFATIO. XXI 


misericorditer visitans decubantes ac medicamina, quae vulneribus vel 
infirmitatibus convenirent, officiosa sedulitate procurans. Humilitatis studio 
fratribus frequenter coquinam paravit paropsides lavans et depressionis 
officia explens gaudenter. Si quando verbo vel facto aliquem turbasset, 
chorda collo appensa veniam humiliter postulabat ». 

Yerba, quae italicis typis impressimus, habentur in dicto 
Dialogo pag. 51. — Alia ex illo libro excerpta indicata sunt 
in notis ad calcem huius editionis adiectis *. 

b. Liber de laudihus fr. Bernardi de Bessa. 

Fr. Bartholomaeus loquens de provincia Aquitaniae (pag. 
539) memorat fr. " loannem de Blesa, qui de triplici ordine 
beati Francisci tres tractatus edidit „, additque: " etsi solum 
de primo ordine, scilicet Minoruni, parvum viderim tracta- 
tum „. Hoc loco erravit quidem Pisanus in nomine auctoris, 
quem recte indicat fr. XIII (p. II n. 21) ; at plura modo eo- 
dem plane leguntur apud Pisanum et in libro fr. Bernardi de 
Bessa, qui vocatur " Liber de laudibus ^ „. Ex hoc opusculo 
praesertim originem ducere videnturquaedam narrationes, quas 
Pisanus in fructu IX (pag. 429 seqq.) retulit, et quas apud 
alios auctorcs ante ipsum non inveniinus. 

c. Catalogus S. Fratrum Minorum ^. 

Liber hic, parvus quidem mole, sed magni moinenti, 
" fere integer in opus Pisani transiit ^ „. In enumerandis sanc- 
tis fratribus (fr. YIII) sequitur ordinem Catalogi et saepissime 
huius repetit verba, quibus multis hicis nihil addere potuit ^ 

Vix quaedam de origine aliarum narrationum dicere pos- 
sumus. Pag. 452 incipit auctor a verbis: " In miraculis in- 
dulgentiae sanctae Mariae de Portiuncula sive de Angelis 
habetur „ ; narratio, quae sequitur, exstat apud Franciscum Bar- 


* Cfr. pag. 240 not. 2; 242 not. 2; 2i.3 not.  I; 2i9 not. 5, 6, 7; 231 nol. 4; 252 not. 1  etc. 

* Adhibuimus editionem, quae liabetnr in Analecla Franciscana, t. III pag. 666 seq. 
3 Ed. P. Leonardus Lenmiens 0. F. M. (Romae  1903). 

* L. c. introd. pag. Xil. 

^ Eliam illam narrationem de fr. Francisco Aprutino (pag. 290), ob quam Faloci (Miscelianca 
Franciscana, t. VIII pag. 147) gravia contra librinn Pisani scri[).sit verba, eodem modo refert iste 
Catalogus (pag. 20). 


XXII PRAEFATK). 


tholi, Tractatus de Indulgentia 8. Mariae de Fortiuncula^ c. 37 *. 

— Yariis locis, praesertim fr. VIII, liber noster plane con- 
venit Chronicae 24 generalium ; at ex pluribus argumentis ap- 
paret, Pisanum ipsam non adbibuisse ^; quare fonte quodam 
comnmni usi videntur. — Plura facta, quae apud alios auctores 
non invenimus, exstant in nonnullis codicibus miscellaneis 
saeculi XIV ^; inter quos codex Collegii S. Antonii de Urbe 
specialem meretur mentionem *; ex descriptione accurata 
ipsius, quae mox dabitur, lector facile videbit, quanta inter 
ipsum et librum Pisani relatio habeatur. 

Aliquando Pisanus traditione orali et propria experientia 
innititur. Pag. 204 ex. gr. dicit: " A fratribus antiquis accepi „ ; 
pag. 274: " Ut magister Matthaeus Bartholi dixit „ ; pag. 356: 
" Audivi ab illo, cui evenit „ ; pag. 359: " Paduae dum essem 
lector, vidi scripta „; pag. 449: " Cognovi duos fratres „; 
pag. 480:  " In sacristia conventus Assisii asservantur „. 

Quae sufficiant de fontibus, quibus auctor usus est. Et 
iam in fine huius capitis quaedam dicenms de auctoritate, 
quam meretur Pisanus in studiis historiae Franciscanae. Con- 
stat, ipsum fuisse fidelissimum in referendo. Ea, pro quibus 
alios auctores citavit, accurate apud illos ita inveniuntur, sicut 
ipse exhibet; multa quoque alia, quorum fontem et originem 
non indicavit, eodem modo apud auctores priores narrantur. 
Plura documenta recenter inventa vel edita testimonium prae- 
bent, Pisanum ipsa adhibuisse nec addendo nec mutando quid- 
quam; quare iure praesumere licet, ipsum etiain aliis locis, 
quorum fons et origo hucusque ignoratur, fidelem exstitisse. 

— Ex alia vero parte non possumus videre apud Pisanum 
ob quaedam verba satis ambigua " i primi alb6ri del metodo 
critico ^ „ ; melius de ipso dicit Suyskens: " Est scriptor magis 


' Edidit Sabnticr (Paris 1900). Cfr. ibi Introd. pag. CLXVIII scq. 

^ Kx. gr. pag. ,317 loqiiens de fratrc Rogerio dicit: « Ubi iaceal, non repcri »; dnm Chron. 
24 (jrn. pag. .392 ipsiim Uscciae recjuiesccre dicit; pag. 321 nominatnr «quidam sanclus 
fraler »; qui est fraler Slcplianiis, do ((iio piiira in Chron. 2i gen., pag. 345-347. 

» Cfr. pag. 108 iiol. 2 (cod. Ottob. 522) et pag. 303 not. 5 (cod. Canon. Misc. 525 bibl. 
Hodlci. Oxonicnsis). 

* Cfr. Lcmmens, Dociimenta antiqiia Fianciscana, p. III pag. 72. 

^' Ijt Li'(j(/eiul(i di S. Francesco scrilta da tre suoi Compatjni, Introd. pag. Llll. 


PRAEFATIO. XXIII 


pius et creduliis, quam crisi severa usus * „. Nimis credulus 
revera fuit et clausis oculis saepe — omisso examine — ac- 
ceptavit, quae pia gens et fratres simplices retulerunt; narrat 
miracula, prophetias, visiones ridicula et absurda. x\t multas 
iam legimus in Dialogo 8. Fratrum Minorum, Catalogo S. 
Fratrum Minorum, Chronica 24 ministrorum generalium ; si- 
miles vero habentur apud multos alios scriptores saeculi XIII 
et XIY; quare auctorem nostrum aliquantum excusare licebit; 
suus liber est speculum et imago fratrum sui temporis. 

Pisanus multa documenta utilissima solus nobis con- 
servavit; " e un arsenale e magazzino rigurgitante, aven- 
doci raccolto tutto lo sparso qua e la da tanti, che il pre- 
cederono \,. Quodsi vero Sabatier dicit: " Je n'hesite cepen- 
dant pas a j voir Fouvrage lc plus important qui ait ete 
fait sur la vie de S. Fran^ois... On peut hardiment le placer 
au premier rang des compilateurs ^ „, omnino excedit. Est 
compilatio locupletissima, concedimus libenter, facta etiam 
ab auctore sincero et fideli, absque tamen multo exaniine et 
selectu. " Raccoglie — inquit Faloci ^ — pietre e gemme, oro 
e scoria, storia e favola, e tutto coordina in un volume enorme, 
dove lo stesso fatto e ripetuto cinque, dieci, venti volte, dove 
si raccoglie e si mescola senza discrezione la voce raccolta dal 
popolino e la testimonianza scritta dei sincroni. E tutto questo 
lo fa in buona fede senza malizia, tutto preoccupato dall' idea 
di trovare in S. Francesco una copia fedele di Gesu Cristo „. 


' Acla SS., t. il oct., De S. Francisco, Comm. praevius n. 31. 

* Papini, Storia di S. Francesco d' Assisi, 1. II pag. 2i7; cCr. ibid. pag. 160. — In codice 
mamiscriplo cit. supra pag. Vil not. 1 idem auctor ad n. 506 de libro nosiro dicit: « Opus au- 
reum appeilare ne dubites, quod pertinet ad prirnam partem [i. e. cuiuslibet (ructus]; Tiieoiogus 
summus, Scotista quidem, sed non iurans in verba magistri et veritati serviens, ubi ratio suadet; 
inlerpres sacrae Seripturae et Patrum, etiam misticus, opportune tamen et ad sobrietatem ; histo- 
ricus evangelicus, non volitans sed ungue lacta tenens Christum Dominum, mare magnum et spa- 
tiosum manibus, securus navigat, quidqnid blateret Erasmus Alberus; quoad secundam partem 
certe non item, arte carens critica ». — Erasmus Alberus scripsit contra opus Pisaiii librum Alco- 
ranus Franciscanits (« Der barfiisser Monche Eulenspiegel und Aicoran, mit einer Vorrede D. iM. 
Luthers », 1331); cui se opposuit Henricus Sedulius scribens librum Apologelicus adversus Al- 
coranum Franciscanorum, pro libro Conformitatum (Antverpiae 1607). 

^ Vie de S. Frangois, Elude pag. CXV. 

* Miscellanea Franciscana, t. Vlli pag. 148, 


XXIV PEAEFATIO. 


Liber Conformitatim est  magnae  iitilitatis, si  cum pru- 
dente iudicio et critica sana legitur *. 

III. Tandem agemus de ratione Lostrae editionis: 
1.  Et  quidera  primum  de  codicibus manuscriptis  huius 
libri, qui ad nostram notitiam Venerunt ^ 


' Uoc loco inserere iuvat approbationem, qiiam operi nostro dedit capituium generale Assisii 
1390 celebratiim. Praemittimus epistolam aucloris: 

i Reverendis in Christo patribus fratribus Flenrico generali ministro et aiiis ministris, ceferisque 
diffinitoribus Capituli generalis Ordinis Fratrum Minorum apud sacrum conventum Assisii in pro- 
ximo festo sacrae Indulgentiae S. Mariae de Portiuncula ibidem celebrandi: Frater Barlholomaeus 
de Pisis sacrae theoiogiae magister indignus. Reverentiam debitam cum omni subiectione devota, 
devotione, professione ac beneficiis perceptis, quibus obligor beato patri nostro Francisco, cupiens 
aliquid componere ad eius iaudem, gloriam et honorem, Christo praedocente, qui ipsum patrem 
Franciscum sibi per omnia similem reddidil et conformem, opus quoddam, quod de conformitale 
vitae beati Francisci ad vitam ipsius Domini nostri lesu Christi intitulatur, compegi cum arbore 
figurata, quae personaliter assistens iuxta papaiia nostri Ordinis institula vestrae prudentiae Iribuo 
corrigenda. Lima vestrae sapientiae examinanda ac approbanda atqiie aliis intra nostrum Ordinem 
et extra communicanda: humiliter exoro licentiam a vobis mihi imparliri, deprecans instanter 
ipsum patrem Franciscum, cuius corpus in hoc sacro loco requiescit, ut vos et totum Ordinem 
Minorum in agendis dirigat et ad gaudia perducat aeterna. Amen. 

Data in loco praefato Assisii, die prima mensis augusti ». 

Capitulum respondit hac epistola: 

« In Chrislo sibi charissimo fratri Bartholomaeo de Pisis sacrae theologiae magistro, frater 
Henricus Ordinis Fratrum Minorum generalis minister et servus, ceterique ministri ac difiinilores 
Capituli generalis apud sacrum locum de Asslsio die secunda augusti anno Domini MCCCLXXXIX 
celebrati salutem et pacem in Domino senipiternam. Opus, quod divina favente clementia — et inti- 
tulatur de conformitate vitae beati Francisci ad vitam Domini nostri lesu Christi — fecisti, inspici, 
discuti et examinari fecimus diligenter cum arbore, quam nobis personaliter praesentasti, et niiiil 
invenimus correctione dignum, sed laude; de quo tuae regratiando prudenliae praesenlibus tibi 
licentiam faciendi dipingi ipsam arborem ac ipsum opus volentibus viderc el transcribere quod 
eis possis communicare liberaliter impartimur. In cuius rei tcstimonium praesentem litteram in re- 
gistro Ordinis positam, fecimus sigillo generalatus officii impressione muniri. 

Data in dicto sacro loco, anno, die et mense superius annotatis ». 

Duo notanda annectimus: 1. Capituliim illud Assisii celebratum esl anno 1399, non anno 
1390, iiti Marianus (cfr. supra pag. XII) narrat; 1390 capilulum fuit Mantuae, quod Waddingus 
(ad an. 1390 n. 16) bene ostendit ex littiris ministri gencralis datis « Manluae, temporc nostri 
generalis capituli in Pcntecoste inibi celebrati anno MCCCXC, indictionc XIII, die 26 mensis Maii ». 
— 2. Faloci, Miacellnnen. FrancLtcann, t. VIII pag. 140, loquitur de « poca serieti dei due docu- 
menti: 11 primo di Agosto fratc Bartolomeo sottomelte al Generale il suo voluminoso opus... il 
diie di Agosto risponde, che 1' opera era slata lecta, disciissa, cxaminata ». Bene respondol 
aiiclor libri Ln Tradiziom Francescnnn ed i dne lunghi (cfr. supra pag. X not. I), pag. 398: 
« Appunlo per quesla mancanza di tempo, rispondiamo, convien distinguere la consegna del- 
r opera in mano degli esaminatori dalla lcltcra officiale di presentazione, leltora cho forse non 
sarebbe stata scritta se gia gli csaminatori iidu avessero dato un giiidi7.io favorcvole dciropera». 

' Faloci in Miscellnnen Frnnciscnna, t. \'lll pag. 138, enumerat 16 codices manii.scriptos libri 
Conformilatum, sed intcr ipsos cliam codices, iiiii non ampliiis habpntiir (n. 2 « smarrito », n. 14 


PRAEFATIO, XXV 


Duodecim invenimus codices, in quibus totum opus de 
Conformitate vel unus alterve liber ipsius exstat ^ ; qui ordine 
alphabetico hic enumerantur: « 

1. Codex Alvernae. Sunt duo codi(;es membran., non 
sign.; prior mm. 340x230, alter mm. 350x240; scripti ante 

' medium saeculum XV a duobus scriptoribus diversis, dua- 
bus columnis (unaquaeque mm. 220x65), scriptura pulchra 
et clara; tituli minusculis rubris dantur; initiales maiores 
caeruleae ac rubrae in utroque codice ab eodem scriptore 
factae esse videntur. In priore codice habetur liber I, in 
altero liber II et III. In folio tomo primo praeposito le- 
gitur: " Hic liber pertinet ad Bibliotecam sacri conventus 
montis Alverne. In Banco 4" in latere sinistro ^ „. A tergo 
huius folii ab alia manu scriptae sunt litterae fratris Bartho- 
lomaei ad capitulum et responsio capituli ; utroque loco le- 
gitur " 1389 „. Sequuntur folia 210numerata: 1-40, 61-230; 
desunt folL 41 - 60. Tomus secundus continet folia 187 nu- 
merata. Fol 186" legitur eolore rubro scriptum: " Explicit 
pars 3^ operis de vite (!) et conformitate beati Francisci ad 
vitam Domini nostri lesu Christi editi a Magistro Bartho- 
lomeo de Pisis ordinis Minorum. Anno Domini 1390 die 
decima octava mensis Martii. Deo gratias „. Fol. 187'' le- 
guntur duae litterae supra nominatae ; ubi pariter habetur 
annus 1389. 

2. Codex G. 65 Inf. bibliothecae Ambrosianae Me- 
diolani. Huius codicis, qui sohim primum librum operis 
nostri praebet, Analecta Bollandiana, t. XI (1892) pag. 330, 
hanc dederunt descriptionem : 

'' Membraneus, foliorum 172, formae med. (0'",329X 0,227), 
binis cohimnis,  una  manu,  exiguo  sed  nitido  charactere 


« perdulo »). Elenchiis ille codiciim cum tot suis erroribus repedtur in Etudes Franciscaines, 1903 
t. II, pag. 612-615, qui addunt codicem Andegavensem. 

* In phiribus codicibus oxstanl fragmenta operis; examinavimus cod. D. VI. 12. 777 bibl. 
Casanatensis de Urbe, cod. 7690 el 773o Vaticanos cod. E. Vff. 14 bibi. Estensis 
et cod. B. XC bibl. capituh Pragensis. Codex XX Capistranensis cum aiiis pluribus 
continet expositionem regulae factam a fr. Bartholomaeo (quae infra pag. 379-423). 

2 Ex pluribus annis asservantur in hoc Collegio ad Claras Aquas. 


XXVI PRAEFATIO. 


exaratus saec. XY. Tituli capitulorum litteraeque maiores 
caeruleo rubrove colore illitae, nec inelegauter ornatae sunt *. 
1° Opus, quod intitulatur de conformitate vitae beati 
Francisci ad vitam D. N. I. C, redemptoris nostri, editum 
a fratre Bartliolomaeo de Pisis, Ordinis minorum, sacrae 
theologiae magistro, ob reverentiam sui patris praecipui 
beati Francisci, anno MCOCLXXXV (fol.  l-^-lTl'). 

2" Ad pronuntiandum in martjrologio in vigilia beati 
Francisci, quod ego magister Bartholomaeus composui. 
Quinto nonas octobris luna... (fol. 171"). 

Breviarium  Vitae sancti Francisci. Incip. : Apud vallem 
Spoletanam, civitate Assisii^ natale heati Francisci^ institutoris 
ordinim minorum. Subsequuntur in cod. littera directa gene- 
rali magistro et capitulo generali per approbationem istius op&ris 
a magistro Bartliolomaeo de Pisis et littera responsiva capituli 
generalis istud opus approhantis, ed. ad calcem op. citati „. 
3. Codex (olim 737, nunc) 821 bibliotliecae municipalis 
A n degaven sis.  Hunc codicem iam plures auctores no- 
minarunt  et  descripserunt;  accuratius  vero  P.  Eduardus 
Alenconiensis 0. Cap. in Annales Franciscaines^ t. 38 (Paris 
1898), p.  122-123 "^, quem hoc k)co sequimur. Est cod. mem- 
bran., mm. 318x245, saec. XV, foll. 408; et continet 
fol. 1-356 Conformitates ; 
fol. 357-379  inquisitiones de  vita  S.  Clarae de Monte- 

ftd co ; 
fol. 380-408 miscellanea franciscana. Inc. fol. 380 ■": " Cro- 
nica fratris Bernardi de Bessa Provinciae Aquitaniae 
de beato Francisco et sociis eius „ ; sequitur prologus 
et caput primum lihri de laudihus B. Francisci^] deinde 
Actus et alia capita dicti libri fr. Bernardi. 


' Fol. K nolaliim esl: Hic codex fuil Vincentii Pinelli i\ cl. a ciiiuft heredibus lota eius 
bihliulheca Neapoli empta fnit, iussn llluii Card. Federici liorrhomei, Ambrosianae biblioth. fun- 
daloris. Olijiatus scripsil anno KiOi). 

* Idem iii Miscellanea Franciscana, t. VII pag. 7l;clr. Sabalior, Actus li. Francisci, liitrod. 
pag. I.V. 

^ (]\'v. Orhis Seraphicus, dc !\lissionibiis .Vpostolicis, l. II (Appondicc pag. 707), cl iiilra 
pag. :m iiol. .3. 


PEAEFATIO. XXVII 


4. Codex Assisiensis sive conventus S. Mariae An- 
gelornm (Portiuncula ^). 

Codex membran. et chartac,  ram. 320x230, saec. XV, 

duabus columnis (longit. mm. 250-240, latit. mm. 75-65) 

scriptus; initiales et tituli rubri coloris; foll. 285 numerata. 

Continet 

fol. 1-283'' Conformitates ; inc. sicut infra pag. 1; des. : 

" perdacere  digneris.  Qui  cum  patre —  saeculorum. 

Amen „. 

fol. 283":  " Exemptionum per diversos summos pontifices 

ac  etiam  cardinales,  patriarchas,  archiepiscopos,  epi- 

scopos et legatos et alios praelatos sedium diversarum in 

Romana curia stantium, que reperte fuerunt et extracte 

de registris apostolicis per R. in Christo P. F. Marcum 

Trevisanum M. provincie Romanie ^ „. Inc:  " Sanctis- 

simus in Christo pater dominus Gregorius „ ; des. fol. 

285'' incom.pletum : " consecrari et benedici huiusmodi „. 

5. Codex 98 bibliothecae municipalis Cunei. 
Codex  membran. saec XY \ mm. 340x235, folL 248. 

Continet totum opus. In principio habetur pulcherrima 
imago S. P. Francisci recipientis stigmata. Fuit olim nostri 
conventus S. Mariae Angelorum civitatis Cunei. 

6. Codex archivi communalis loci  Mon tepran done. 
Quem codicem Crivellucci ^ describit hoc modo :  " Car- 

taceo del sec XV, alto 34 cent. su 27, di carte 229, scritto 
a doppia colonna di linee 51 a 54 per colonna con iniziali 
e rubriche a minio fino a meta circa, poi mancano. La 
prima carta e lacera, sono scucite le altre jy 

7. Codex  Campori E.  VI. 14  bibliothecae Estensis 
Mutinae. 


^ Codicem, tempore ultimae suppressionis conventuum ablatum, R. P. Eusebius Fermendzin cl. m. 
a librario Romano S. Bocca redemit pretio lib. 150 ct restituit bibliothecae dicti conventus. , 

^ Cfr. Sbaralea, Supplementum pag. 514. 

^ Mazzatinti {Inventarii dei ms. delle Bibliotheche d' Italia, t. I pag. 96) ipsum attribuit sae- 
culo XIV; cui sufficit opponere, quod inter cardinales (fr. VIII) nominatur « Dominus Fr. Petrus 
de Candia... ultimo papa Alexander eleclus in concilio Pisano ». 

* I codici della Ubreria raccolta da S. Giacomo della Marca nel Convento di S. Maria 
delle Grazie presso Monteprandone (Liburni 1889). — Ipsum non examinavimus. 


XXVIII PRAEFATIO. 


Codex inembraii. in 8. Catalogus dicit: " II codice 
quantunqne guasto in fine e assai prezioso per la sua ve- 
tusta e pei 23 disegni a penna che si veg^-ono intercalati 
nel testo. Porta in un tondino, miniato, il ritratto del santo e 
nella 2. colonna della prima pagina la data MCCCLXXXV *. 
Mutilo: contiene il solo I lihro e non completo „. 

8. Codex 3328 bihliothecae nationalis Parisiensis 
(olim Delamare 478, Regius 4855 a). 

Codex chartaceus, saec. XV, variis manibus exaratus, 
duabus columnis^ folL 191. Continet librum II et III. In 
fine duae epistolae pluries nominatae; ultimo folio incepta 
est delineatio arboris. 

9. Codex VIII. h. 11 bibliothecae nationalis Xeapo- 
li tanae. 

Codex chartaceus, saec. XV, variis manibus exaratus, 
duabus columnis, folL 313. Continet totum opus Confor- 
mitatum ^. 

10. Codex 1015 bibliothecae nationalis Romanae, 
saec. XV. 

" Apparteneva al convento di S. Bonaventura al Pa- 
latino. Anche questo come quello di Modena contiene il 
solo libro primo %, . 

11. Codex Vaticanus 7600. 

Codex membran., saec. XV. Deest foL 1; inc. fol. 2: 
" eiusdem Dei et Domini „ (infra pag. 3 lin. 15). FoL 437 "■ 
inc. " Exemptorium per diversos sunmios pontifices „ etc, 
uti supra in cod. Assisiensi ; des.: " in sinu sedis, quod ha- 
betur Venetiis. Finis. Laus Deo et Deo gratias. Amen. 
Middelburch. P. „. 

Plane assentinmr P. Eduardo Alenc. *, qu.i Imnc codi- 
cem putat ilhim codicem Aracaelitanum^ quein adliibuit et 
descripsit Waddingus (ad an. 1399 n. 11) dicens:  " Pulchro 


' Qiii anmis indicat lcmpus compiialionis operis, non annum, quo scriplus ost codex. — Cfr. 
Vandini, Apperidicc I al Qifalogo dei ms. Cnmpnri (Mutinnc  1800), pag. 6. 
'^ Cfi'. fM Tradizione Francescam ed i due luoghi, pag. iSI. 
" La Tradizione etc. pag. 479; cfr. Eludes Franciscaines, (. 11 pag. 92. 
* in Etudes Franciscaines, l. II pag. 91. 


PRAEFATIO. XXIX 


charactereincharta pergamena exaratus, anno MCCCCXVIII, 
paucis annis post mortem auctoris, opera fratris Marci Tri- 
visani Ministri Provincialis Romanae,,. Erravit Waddingus 
in nomine scribae et anno; frater Marcus Trivisanus enim 
est auctor illius " Exemptorii „, quod in fine subiungitur; 
et annus MCCCXVIII refertur ad hoc idem opusculum, non 
vero indicat annum, quo exaratus est codex, quippe qui 
referat mortem S. Bernardini, defuncti an. 1444. 

12. Cod.  TJrhin. 397 et 398 bibliothecae Vaticanae. 

Codices membran., saec. XV, mm. 364x260 ; prior folL II. 
263, alter folL III. 196. In cod. 397 liber I seu pars prima 
cum prologis; in cod. 398 secunda et tertia pars operis. 
Codices binis columnis eadem ratione, non eadem raanu 
• exarati iisdem fere ornamentis distincti sunt : " tituli mi- 
nusculis rubris, initiales maiores alias caeruleae alias rubrae 
lineis ornatae sunt. Folii 2 (t. I) tres margines distinguun- 
tur floribus, avibus, angelis, insignibus ac tesseris gentili- 
ciis F(riderici) Urbini D(ucis) * „. Fol. 185 tomi II epistola 
auctoris ad ministrum generalem huiusque responsio; in 
utraque indicatur annus 1389. 

Addimus tandem versionem in linguam italicam factam 
a fr. Dionysio Pulinari, quae est in codicibus sign. II. III. 
162y 163 (autogr.) et Conventi C. 5. 873 bibliothecae na- 
tionalis Florentinae sub titulo " L' opera intitolata delle 
Conformita della vita del B. P. nostro San Francesco alla 
vita del nostro Signor Gesu Christo „. Auctor in ver- 
sione non ubique sequitur Pisanum ; omisit ex. gr. in 
fr. XI conventus plurium provinciarum, nominans solas 
custodias ^. 

Nunc iam agendum est de labore nostro in codices im- 
penso. 

a. Primo  loco  animum vertimus in dubium a diversis, 


' Stornajolo, Codices Urbimtes Latini, t. I (Romae 1902) pag. 379; cfr. Etudes Franciscaines, 
I. c. pag. 91. 

* Ex hac versione a pluribus scriptoribus nominata ediderunt P. Marcellinus a Civetia et P. 
Theopliilus Domenichelii fructus X et XI in Cristoforo Colomho e il quarto Centenario dalla sco- 
perta delt' America (Florentiae 1893), pag. 9-180. 


XXX PRAEFATIO. 

praosertim a Papiiii *, excitatum, nuin opus Pisani in codi- 
cibus interpolationes subierit. Fautores huius opinionis 
in medium ducebant tum textus illos, in quibus Pisanus de 
corde S. Francisci ad S. Mariam Angelorum deposito loqui- 
tur, tum facta quaedam in quibusdam codicibus necnon in 
editionibus relata, quae evenerunt defuncto auctore. Quoad 
dictos textus inquisitionem iam perfecit clarus auctor libri 
pluries citati La Tradizione Francescana — Rmus archiepi- 
scopus loannes Maria Santarelli O.F. M. — , qui omnesquotquot 
cognoscuntur codices libri Conformitatum examinandos cura- 
vit et ubique hosce textus modo omnino eodem reperit; quare 
iam prudenter de eorum genuinitate dubitari nequit. — Quod 
alteram vero difficultatem, facta scil. Pisano posteriora, atti- 
net, invenimus tum phires codices, in quibus nihil onmino 
de ipsis legitur, tum alios, in quibus dictae interpolationes, 
vel ut melius dicamus, continuationes textus originalis 
revera exstant. Plures enim scribae catalogos sanctorum fra- 
trum vel cardinalium ex ordine electorum vel conventuum 
transcribentes illos usque ad suum tempus continuarunt ^. 
Quod clare prodit scriba codicis Andegavensis supra nomi- 
nati, qui — fol. 60 — , enumeratis summis pontificibus ex 
ordine assumptis, spatium vacuum reliquit cum hac moni- 
tione : " Scribe hic qui assumentur tempore futuro „ ; quod 
idem cum eadem monitione duobus aliis foliis eiusdem co- 
dicis legitur. — Codices non interpolati sunt codex Alver- 
nae, Campori Estensis, Ambrosianae, Urbinas bibliothecae 
Vaticanae et codex bibl. nationalis Romanae. Interpolationes 
vero habentur in cod. Assisiensi, Andegavensi, Neapolitano, 
Cunei ac cod. Vaticano 7600. 

b. Praeter dictas interpolationes alias mutationes a 
scriba quodam factas reperimus, quae deinde in plures co- 
dices transierunt. De quibus nonnuUa dicuntur: 

1. Aliquando mutatus est ipse sensus, si temporum vel 
aliae circumstantiae hoc exigere videbantur. Exempli gratia 

* Cfr. Nolizie siciire della morte, sepoUura, canonizzazione e traslazione di S. Francesco 
d' Assisi e del ritrovamento del di lui corpo (cd. 2 Fulg. I82i), paj,'. IGO cl alibi. 
» C.fr. infra pag. 289 not. c, pag. 346 not. b, pag. 523 not. b, pag. 525 nol. e. 


PRAEFATIO. XXXI 


sint ea, quae dicit Pisanus in fructu VIII de fr. Yalentino 
de Narnia (cfr. infra pag. 202) : 

Cod. Alv. dicit (fol. 81 r) : Cod. Assis. (fol. 48 v) : 

« Duodecimus frater iacens Assisii 


« Duodecimus frater iacens Assisii 
in ecclesia beati F^rancisci sepultus, 
et parvo tempore quo decessit, est 
sanctus frater Valentinus de Nar- 
nia, qui... se cum tribus filiis fra- 
trem Minorem fecit; sed primoge- 
nitus novitius recessit et adhuc 
supermvit doctor legum; ... alter 
vero adhuc superest ». 


in ecclesia beati Francisci sepultus, 
et parvum tempus est, quod decessit, 
est frater Valentinus de Nurcia, qui... 
se cum tribus flliis fratrem Minorem 
fecit; sed primogenitus novitius re- 
cessit et doctor legum in mundo ex- 
stitit; ... alter etiam in ordine per- 
stitit ». 


2. Pluries scriba constructionem graramaticalem cor- 
rexit. De S. Clara ex. gr. loquens codex Alv. (infra pag. 353 
lin. 26) dicit : " Alia medietas in quinquaginta divisa partes, 
Deus sic multiplicavit „ ; ubi codex Assis. habet " aliam 
medietatem „. Alio loco (infra pag. 438 lin. 23) codex Alv. 
dicit : " Abbas, facto fratre Minorey evasit „ ; pro quo in co- 
dice Assis. legimus: " Abbas factus est frater Minor „. — 
Immo aliquando errores historici correcti sunt; mater sancti 
Ludovici episcopi in cod. Alv. falso nominatur " domina 
loanna „ (pag. 309), pro quo plures codices recte habent 
" domina  Maria „. 

3. Nonnulla tandem scriba omisit. Agens v. gr. de 
beato Rainerio, Pisanus (cfr. infra pag. 242) citat [instru- 
mentum publicum; cod. Alv. addit: " quod ego vidi „ ; quae 
verba desunt in aliis codicibus. De fr. Philippo de Aqueriis 
(cfr. infra pag. 290) in cod. Alv. dicitur: " qui nunc 
magnis claret miraculis „ ; alii codices omiserunt nunc. 
Fructu XI codex Alv. eo loco, quo agitur de custodia Clu- 
sina provinciae Tusciae, dicit in fine de Monte Polizano: 
" Et praecipue habet nunc fratrem Leonardum, iudicio 
omnium eum agnoscentium inter omnes fratres in ordine 
degentes in omnibus singularissimum „ ; quae verba pariter 
plures codices omiserunt. Codex Alv. refert " aduiterium 
cum muliere commissum „ a fratre Stephano Ungaro mar- 
tyre  (infra  pag.  333) ;  alii  codices  non  habent  verbum 


XXXII PRAEFATIO. 


aduUeritim. In quibus etiam quaedam desunt scandala fra- 
trum, quae Pisanus in fructu IX refert ex sua propria expe- 
rientia (" Cognovi duos fratres... in conventu Pisano „, pag. 
449 lin. 5-17; " Bononiae dum essem studens „, pag. cit. lin. 
43). -- Aliquando scriba omisit plura saltans a verbo ad 
idem verbum paulo post repetitum ; quae omissiones pariter 
in diversos codices transierunt; ex. gr. fructu XI de provincia 
Provinciae legimus in cod. Alv. : " Haec provincia habuit 
cardinalem fratrem Pastorem, factum per dominum Cle- 
mentem VI, qui magister in theologia fidt et archiepiscopus 
Embrundunensis. Haec provincia habuit qaendam „ ; ubi 
cod. Assisiensis post primum " Haec provincia „ dicit statim 
" habuit quendam „  (cfr. infra pag. 541). 

Codici  Alvernae  in  hisce convenit codex Ambrosianae, 
Campori ac  Urbinas, — codici  vero  Assisiensi  codex Vati- 
canus 7600, codex 1015 bibliothecae nationalis Romanae et 
alii; unde  duplex  familia  codicum aperte patescit. 
2. Editiones libri de Conformitate habentur tres : 

Prima facta est cura fratris Francisci de S. Columbano 
ex familia Observantium provinciae Mediolanensis et im- 
pressa Mediolani " per Gotardum Ponticum, cuius Officina 
libraria est apud templum sancti Satiri. Anno Domini 
MCCCCCX „. Habet titulum " Liber conformitatum „ et 
foU. 256 in 4, duabus columnis distincta. 

Secunda editio prodiit pariter Mediolani, " in edibus 
Zanoti Castilionei huius artis non infimi. Anno a nativitate 
Domini 1513 „. Tituhis ipsi est " Opus Auree et inexpli- 
cabilis bonitatis et continentie. Conformitatum scilicet vite 
Beati Fran. ad vitam d. nostri lesu Clnnsti „ ; liabet foll. 
229 in 4, duabus pariter columnis distincta. Auctor ipsius 
est frater loannes Mapellus Mediolanensis *. Editionem pri- 


' Idem frater loannes Mapelliis anno U98 Mcdiolani apiid Uldericuni Scinzenzeier edideral 
qnadrag(>simale fratris Dartholomaei. Inc. : « In noniinc Domini nmcn. Incipil (iiiadragesimale 0|)us 
de contcm|)tu mundi editum a magislro Bartliolomeo de Pisis ordinis fralrum Minorum. Anno Do- 
mini MCCCLXXXXVII »; des.: « Kxpiicil (iiia(lra;,n<simnlc dc contcnjplu mundi, divina '^vMh fav(>ntc 
cditum a maj^islro nartholomeo dc Pisis ordinis fratrum Minorum. Anno Douiini MCCCLXXX.WIII 
Cura pervigili magistri lohannis dc Mapcllo ciusdcni ordinis convenlus Mcdiolani correctum ». 


PKAEFATIO. XXXIII 


niam omnino et ubique sequitur; iidem sunt textus varian- 
tes et errores, eaedem omissiones, eadem addita, ita ut certo 
appareat, ipsum vel primam editionem vel codicem, quo 
primus editor usus est, denuo in lucem dedisse. 

Tertia editio prodiit Bononiae apud Alexandrum Be- 
natium anno 1590 cura Fr. leremiae Buchii ord. Minorum 
Conventualium; quae tot habet mutationes, interpolationes, 
omissiones, ut iam opus novum vocari debeat et iure ne- 
gligatur ab eo, qui verum Pisani librum indagare cupit. 
Quae omnino eadem editio — mutatis solum frontispicio 
et 2^ foliis — uti nova editio prodiit Bononiae apud Yicto- 
rium Benatium 1620 *. 

Editio 1 et 2 fere ubique eundem textum habent ac 
codex Assisiensis : tam eadem addita quam easdem correc- 
tiones; eadem pariter sunt omissa. 

3.  Quibus  praemissis  iam modum^  quem  in  hac edi- 
tione secuti sumus, accurate delineabimus. 

Ex differentiis inter codices notatis non solum duplex 
ipsorum familia clare cognoscitur, quilibet immo statim 
intelligere potuit, priorem familiam praebere forniam ge- 
nuinam et a nova editione recipiendam esse. Codices huius 
familiae raro inter se differunt; codex Urbinas praecipue 
ubique, etiam in erroribus calami, tantopere codicem Al- 
vernae imitatur, ut ex ipso transcriptus esse videatur. Codex 
Campori Estensis aliquibus locis meliorem praebet lectio- 
nera; ast solum I librum continet, immo humiditate prae- 
sertim versus finem tantopere deperiit, ut non amplius 
legatur; unde ipso solum usi sumus ad nonnullos errores 
corrigendos ^ Codex Ambrosianae pariter nonnisi I librum 

^ Cfr. P. Golubovich, Bibliotecu, pag. 73. — Sabatier, Vie de S. Frang,ois, Etude. pag. CXVI 
not. 2 dicit: « II faut cependant prendre garde que non seulement entre ies editions publiees il 
y a des differences considerabies, mais que la premiere (ceile de Milan 1510) a ete completee et 
remaniee par son editeur. Les jugements portes sur Raymond Gaufridi, 104 a 1 [infra pag. 440 
lin. 23], et Boniface VIII, 103 b I [infra pag. 438 lin. 14], portent la trace de retouches poste- 
rieures ». Concedimus duas priores editiones multum differre ab editione terlia; ast inter primam 
et secundam editionem fere nuUa habetur differentia. Textus vero duo citati eodem modo leguntur 
in hac utraque editione et in codicibus. 

* Cfr. ex. gr. pag. 245 not. a, pag. 246 not. a, pag. 254 not. a, pag. 294 not. c, quae in- 
dicant lectiones codicis Alvernae et Urbinatis; textus ipse est codicis Campori. 


XXXIV PEAEFATIO. 


continet. Quare pro nostra edition^^ eleginms codicem Alver- 
nae, qui optinias generatim lectiones habet, et quo in hoc 
Collegio quolibet raomento ad lubitum nostrum uti licuit; 
haec ergo editio praebet accurate librum Pisani, prout exstat 
in dicto codice, nisi aliter indicavimus. 

Ubique enim contulimus cum codice Alvernae codicem 
Assisiensem, quem inter codices alterius familiae commode 
adhibere potuimus, necnon duas priores editiones; et ubi illi 
inter se consenserunt, duplicem in textu codicis Alvernae 
fecimus correctionem : 1. pluries ex ipsis unum alterumve 
verbum in textu est additum, positum in uncis quadratis, 
quando scil. sensus hoc exigere videbatur; ex. gr. pag. 160 
lin. 5: ^* Nulius peccator, cui non indulgeat [Deus] „; pag. 
386 lin. 35 : " Pacem offerentes hominibus [conformes] patri 
et evangelio „ ; pag. 413 lin. 36: " Multum [superfluit], si 
parum [sufficit] „ ; 2. aliquando in textu lectionem codicis 
Assisiensis et editionum posuimus, lectionem vero codicis 
Alvernae in notis, quoties nempe contextus ipse vel alia 
documenta errorem in codice Alvernae manifestabant; ex. 
gr. pag. 205 lin. 20 pro " fratre Bernardo et fratre Petro „ 
codex hic male dicit " ft^atribus et fratre Petro „ ; pag. 242 
lin. 8 " liabet Firanna „ pro ^^ Firmana „ et pag. 272 lin. 19 
" pius et miserahilis „ pro " pius et mirahilis „. 

Ad fol. 41-60, quae in codice Alvernae deesse diximus 
(cfr. infra pag. 102 lin. 25 — pag. 150 lin. 29), adhibuimus 
etiam cod. VIII. b. 11 bibl. nationalis Neapolitanae, sign. 
N, et cod. 1015 bibl. nationalis Romanae, sign. R. 

Partem I cuiuslibet fructus typis minoribus impri- 
mendam curavimus, id quod proculdubio lectores appro- 
babunt. In scribendis verbis more aliorum tomorum col- 
lectionis Analecta Franciscana secuti suinus Forcellini, Le- 
xicon totius latinitatis (ed. Prati); nomina tamen propria 
scripta sunt secundum codicem Alvernae *. 

Quae sufficiant ad rationem, secundura quain textum 
edidimus. Quoad notas vero  diciraus:  1.  In  notis  criticis 


' In casu genitivo pro syllaba finali c scripsimus ae; ex. gr, Romac pro Rome. 


PRAEFATIO. XXXV 


invenies lectiones variantes codicis Assisiensis necnon editio- 
nis 1 et 2 ; praetermisimus tainen transpositiones verborum 
et illas variantes, quae ex negligentia scribae intrarunt nec 
quidquam ad sensum faciunt. 2. In aliis notis indicavimus 
documenta Pisano antecedentia; minime vero fuit inten- 
tum auctores, qui post ipsum de eadem materia scripserunt, 
indicare. Pariter in notis nonnulli errores Pisani sunt cor- 
recti (vide in Indice sub Errores Fisani). 

In Collegio D. Bonaventurae ad Claras Aquas^ die 8 De- 
cembris 1906. 


FRATRES EDITORES. 


-«o.-<^^|0_. 


•«^^SiiRft^SMS^^iSSItja*?!^^ 


In nomine Domini nostri lesu Christi et beatissimae virginis 
Mariae, suae matris, ac beati patris nostri Francisci. Amen. 

Incipit opus, quod intitidatur de conformitate vitae beati Francisci ad vitam 
Domim.Iesu Redemptoris nostri, edilum, a fratre Bartholomaeo de Pisis ordinis Mi- 
norum, sacrae theologiae magistro, ob reverentiam sui patris praecipui beati Fran- 
ciscij anno Domini MCCCLXXXV. 

Incipit 
PRIMUS prologus dicti magistri pro opere praefato. 

Sanolorum vila probis fulla operibus el doclrina frucluosa signis ncxa, cum 
militanlis ecciesiae filios illustrenl limpidius, dirigant reclius in agendis, aedificent 
efTicacius, animum placidius demulceant et avidius inducant ad mundi contemplum, 
ac omni virtule el efficacia Chrislum prosequendum prae omnibus promant ac clamenl, 
incitent el impcllant, si generale hoc in sanclis exsislat, illorum praecipue exempla 
sanclorum cum praefatis fideles altrahunt ad iam dicta, quos sibi Salvator in vitae 
aclibus conformes magis reddil, clonis impensis efficit gratiosos et prodigiis atque 
portenlis illuslres et mirabiles oslendil seu claros; cum quidquid in sanclis immaneat 
seu fiat ab ipsis, divina operatur polenlia ad fidelium directionem, consolalionem 
el lumen, ac ul ipse in se mlrabiiissimus suis effeclibus atque sanclis proculdubio 
mirabilis reperiatur el praedicetur. Verum, etsi omnes sanclos condere (a) ad sui glo- 
riam divina clementia esl dignata et nostram salutem, nec ulio in tempore ab 
exordio utpote humani generis usque in praesens mundum eorum consortio desli- 
lulum omiserit, ipso tandem veterascente, viliorum scrabedine sordcscente, ab apo- 
stolicis torpenle, immo verius a Christi declinante vestigiis^ eiusque amore totaliter 
frigescenle, ac occiduo omnis pravilalis (b) non proximanle, sed iam instantc, noclcque 


(o) As concedere. — (6) Ed. 2 et 3 puritatis. 
Analecta — Tom. IV. 


PEOLOGUS  PRIMUS. 


pcccatoriim possesso, dum in siio cursu iioii mediwn scd exlrcmum pemgerel \ si- 
lenlio discipliiiis imposilo el morihiis, ob id, quia iioii Chrisli sed sua quisque quac- 
rcrcl cl ambircl, sapiciilia iiia incflabilis renovare in mcliiis quac siinl munili provide 
cupicns ct inlcndcns, novum ct singularcm bominem subilo condidil, vila specta- 
bilem, insignem moribus, apostolorum sectatorcm praccipuum, ctricacem in vcrbo, 
zelo animarum praefcrvidnm, pracclarum virtuiibus ct signis, omnia saccularia con- 
lemnenlcm, pauperlalis fidum amicum, evangclii cuncta scrvantem, criicis baiulum no- 
tabilem |)assionis suae stigmalibus et ad palriam tolis nisibus cum suis (a) tendentem, 
avidum el anbelum. 

Hic bomo sic cclcber, devotus et sanclus exslitit angelicus vir Franciscus, qucm 
Pater misericordiarum cl luminum sua pracvenicnsgralia, subscqucns et consummans, 
omnium mundanorum abiecto onerc, pcr semitam bactcnus oblitcralam vitae lesu cl 
apostolorum reclo inccdens Iramite, pauperlalem diligens, assumens in sponsam foc- 
dere perpetuo et conslringens, evangclii observator solliciliis, vita, verbo, opere ct 
exemplo orbis climala irradiatione mirifica clariiis illuslravit, in lucem perfectionis 
direxit ad Dci perficienda mandata Crucifixique vestigia prosequenda avidius in- 
citavit. Cuius beati palris quanla fueril gratiac pleniludinis afiluenlia, qualis vila, 
quam eflicax verbum, ot quem (b) erga eius fueril alTcclio, dileclio seu amor, quidve 
optarit ct quaesieril possidere, quantavc gioria fulgeat in supernis, non solum fratrum 
Minorum religio ab ipso ordinata cum duobus aliis ordinibus, sed quac gerit assidiie 
ac gessil, exprimiint et dcclarant. Veruin ipse Domiiuis lesus eum sibi in vila rcd- 
dendo prae sanclis aliis similern et conformem, signaculis suae passionis consignando, 
quantae sit apud ipsum acceptioiiis el gratiae quamve gloriae, statu sublimem evi- 
denter depromil ct ostendit. Ipsius ergo beatissimi palris magna et mirifica a Dco 
in ipso ipsoque gratifice patrata, clsi nonnulli tam nostri ordinis quam status sae- 
cularis, cxcellenlia sanctitatis, dignilatis ac scienliae praeclari cl insignes, diverso 
slilo polltoque digesserint, ego inter minorcs minimus, sacrae Ibeologiac magistcr 
indignus, frater Bartholomaeus de Pisis, sancti j)atris filius profcssione, etsi non imi- 
tationc condigna, incompos praedictis ct impar scicntia, lingua ac intellcclu el, quod 
maius est, spirilu el virtutc, anbelans ad eiusdem sancli laudcm, gloriam et bonorcm 
aliqua (c) scriptitare, praeponderans diligenlcr ct atlcndcns non exslilissc possibilc ipsum 
christiformem in ullimo, nisi prius in suac perfectionis inilio parilcr et medio [)ro- 
culdubio concors cldem Domino luisset in vilac, vidclicel aclibus seu virlutibus et 
conformis; quo fretus ct incitatus molivo, de actitatis a Domino nostro Icsu Christo, 
simul ciim Patre el Spirilu sanclo, iii nostro patre bcato Francisco, dc patratisqiic 
ab eodem actibus, praccipuis signis ct virtutibus, quac dispcrsa invcni, ad unum 
volumen rcdigendo opus praesens, Cbrislo patrocinante, mcrilis patris noslri compegi, 
cl lioc brevitcr ct succincte, potius ad compendium rcduccndo ipiac narro, qiiam 
prolixc scribcndo, miillaque non cx induslria, sed qula ea habcre non valiii, omittcndo. 

Quod opus de conformitate vilae beati Francisei ad vitam Domini Jesu nostri 
Uedemptoris censui appcllandum, iibi pcr conformitalcs vilac bcali Francisci ad Chrisli 
vilam di.scurrendo, iuxta quod possibile cst, morlalcm homincm Chrislo Icsu confor- 


(a) As toto nisH animae stiae superius. — (1/) Alii ijitain, cdil. tjttam grata eius. — (r) As aeta. 


> Cfr. Snp. 18, 14. 


PROLOGUS  SECUNDUS. 3 


mari et similnri, nixiis siim conformem depromere, el. lioc in aclibus seu simililudi- 
nibus quadragiiiln, elsi plures aliae indubie reperiaiilur. Quas conlormilales quia per 
liguras depingi feci in arl)ore, Iruclus arboris de conformilalc vilae beali Francisci cl 
Chrisli possunl merilo vocilari. Ad quarum conformilalum sive frucluum dilucida- 
lionem modum hunc lenere complacuil, ul prius de Christo iuxla maleriae confor- 
milalem loquendo, idipsum subsequenler iu beato Francisco afliiisse annecterem el 
probarem, confisus de Domini boniiale, qui bona in nobis planlans prosequiUir el ad 
finem perducit optatum, et bene agere optanti manum suae virtutis non sublrahit, sed 
apponit. 

Multa ergo et varia cum sint in hoc opusculo posita el exarala sanctilalique 
lanti patris imparia, insuflficientia pariler et indigna, prccibus, quibus possum, legenles 
(luxi praesenlibus hun)iliter depiecandos, ut, si qua repererinl ad gloriam sancti digna, 
accipiant indignaque rcspuant seu addant, quae non recte corrigant, et pro me pec- 
calore ad lesum iiitercedere digneiitur, qui mihi et ipsis, meritis almifcri confessoris 
Francisci, signiferi eiusdem Dei et Domini nostri lesu Christi, gratiam Iribuat in prae- 
senli et in futuro regnum tribuat felicilalis aeternae. Amen. 

Explicit prologus primus. 

Incipit 

prologus SECUNDUS per modum sermonis, in quo quae dicenda sunt 
in opere subsequenti sub brevitate declarantur. 

Similem illum fecil in gloria sanctorum, Eccli. 45, 2. Ut ea, de quibus tracta- 
lurus sum in opere subsequenli de conformitate vitae beati Francisci ad vilam Domini 
Jesu nostri Redemploris, succincte pateanl, verbum praelibalum assumsi, ubi dicilur, 
quod Dominus lesiis bealum Franciscum fecit similem, videlicct sibi, et consequenter, 
qnod ipse pater beatus Franciscus tali similitudine fuit el esl in gloria sanctorum. 

1. 

Pro qiiorum verborum introductione tres solita consueludine declarandas propono 
quaesliones. Et liarum quaestionum est haec prima: qualis fuit beali Francisci sedulilus, 
et cui voluil inhaerere. 

Secunda quaeslio: quanta est et fuit lesu in beato Francisco activitas, et quid in 
eo placuit exercere. 

Tertia quaeslio: quae est beali Francisci sublimitas, ct ubi eum Deus posuit 
residere. 

Ad praefiitas quaestiones: ad primam respondetur, qtiod sludium lotum beati 
Francisci  fuit Christo complacere per eius dilectionem. 

Ad secundam quaeslionem respondetur, quod Chrislus prodigium magiium in eo 
habuit exercere stigmatum impressione. 

Ad lertiam quaestionem nspondetur, quod praemium gralum tenet in caelo, el 
hoc in sede alta permansione et sessione. Et islae tres responsiones eruut tria de- 
claranda pro nostri Ihemalis inlroductione. 


PKOLOGUS  SECUNDUS. 


4. Dico primo, qiiod, si (|iiaor!Uiir, (ni;ilis fuil bcali Fraiicisci soliiciliido el sedulilas, 
el cui voluil iiihaerere, respoiidelur, quod sedulilas el eius lolum sludium fiiil Clirislo 
per dileclionem complacere, ipsum super omiiia amando el ipsi soli omni spe, re 
cl Hducia cohaerendo el nulli alleri. 

Pro cuius evidenlia est sciendum, (|uod, si ad inhaeiendum Dco per eius dilec- 
lionem el amorcm solus ipse deheal inducere, qui esl summum honum el conse- 
qucnter super omnia diligcndus el propler se, inducalque etiam natura, id esl omiiia 
creala, quae, tesle Auiiustino in sermone de uno marti/re^ omiiia Deum ipsum laudanl 
el, ut eum ament, cuncta clamanl, prout ail ipse Augusliiius in libro suarum Confes- 
sionuni ^ : (igura nosiri corporis el animae slalura el conditio; ad imaginem enim Dei 
et simililudinem hominem Deus condidil; quarc lenctur ipsum diligere, qui prior nos 
dilexit, I loan. 4, 10; scri|)tura memorans heiieficia collata a Deo homini, videlicel, 
hencflcium creationis, guberiialionis, mentalis insignilionis, in paradiso collocalionis, 
Iraditae super omnia dominalionis, in peccando miseralionis, dando legem crudilionis, 
manifeslalionis se coguoscibilcm nobis praebendo, protectioiiis conlra diaholum nohis 
dando suum angelum, iucarnationis Domini lesu, conversationis Christi et eius sanctae 
informaliouis, sui corporis et sanguinis in sacramento collalionis, suae passionis, 
noslrae redemplionis, palrum a limbo liberalionis, suae resurrcctionis, ascensionis el 
introduclionis in caehim humanae nalurae et Spiritus sancli in nos missiouis, suaeqiie 
fidei, qua salvamur, revelalionis, et sic de aliis, haec referendo ad Dci accendil di- 
lcctionem; gratiae suae, uon noslris merilis, sed sua gratuita liheralitate coiicessio (a), 
ut qui dedit diligatur; miilliplex ainoris divini el dileclionis ulililas, quae diligentibus 
obvenit, ac gloriac aeleruae sic diligentibus promissio el donatio. Si ergo ad diligcn- 
dum Dominum praefata incilent, beatum Franciscum praecipue induxit, ut Christo 
lotaliler et soli omni vi el nisu inhaererel amore, contuendo, Domimim lesum esse 
summum esse ad vivificandum, summe pulchrum ad inluendum, sunimum bonum ad 
delectandum, summam sapicntiam ad contemplandiim, summam scientiam ad infor- 
mandum, summam virlutem ad fortificandum, summam vitam ad liherandum, summum 
cibum ad recrcaudum, summum polum ad refocillandum, summiim Deum ad vene- 
randum, summum hominem ad imitandiim, siimmum doniim ad exoptandum, summum 
omnium ad quielandum, summe pium ad indulgendum el condonandum, summe 
mundum ad purgandiim peccala et exlcrgcndnm, siimmum princi|)em ad guher- 
iiandiim, suminum forlem ad hostem nostrum proslerneiidum et siiperandum, summum 
stabile ad perpetiiandiim, summam laudem ad iuhilaiidum, summam gloriam ad bea- 
tificandum, summe iuslum ad relrihiiciidum, siimmum verbum ad omiie exprimendum 
el declarandum, siimmam salulcm ad sanandiim, siimmam hosliam ad Deum placandiim, 
siimmum fonlem ad rcfrigerandum, summum filium ad a(lo[)laiulum, summam vi- 
sioiiem ad anhelandum, summum florem ad redolendiim, suminum fructum ad de- 
guslandum, summam ianiiam ad caeliim inlrandiim, stimmum caiulorem ad sercnandum, 
siimmiim lumcn et luccm ad irradiaiulum, summam [)acem ad reconciliandum, sum- 
inum |)rclium  ad  Deo salisfaciendum, summum  regem  ad  impclraiidiim, summam 


(a) Codox grata ; cd. dilectionem ,  tjuae jjer gratiani suum et non tiostris meritis et per suani gra- 
iuitain liberalitatem sunt tiobis concessa; As sua gratuita liberalitate concedendo. 


' Vidc Ennrrnt.  in ps. 68, sorii). 1 n. 5; Ennrrat.  in ps. 128 n. 5 et Ennrrnt. in ps, 144 
n. 13, (P. L. 36, 84« s(|. a  37, 177 sq.). — « L. X c. 6 n. 8 sqq. (P. L. 32, 782 sq.). 


PROLOGUS  SECUNDUS. 


verilnleiii ad alleslaiidum, suinmam viam ad peragrandum, summam duiccdinem, qua 
beali saginauluf, summam rcquiem laboranlium, summam spem omiiium vilam acter- 
nam adire cupienlium. luspiciendo iam dicla, beatus Franciscus omni sedulitate et 
sludio Chrislo voluit per ainorem inhaerere. 

Sed quod Cbristum super omnia dilexeril, palet ex signis divini amoris, quae 
in ipso perrecle demonstrala fuere. 

Amoris enim primum signum est, si de Deo frequenter cogitatur. Vis eniin amoris 
agil, ut quem amat semper cogilel, ul ait glossa ' siiper illud loan. 20, 15: Si lu sus- 
tulisti eum^ dicito mihi. Hoc signum in bealo Francisco apparuil, qui « aml)ulans cl 
sedens, laborans et vacans » de Deo cogilando semper, « spirilum Deo contendebat 
exhibere praesentem », ut dicit XI pars Legendae maioris *. 

Secundum signum, si de Deo libenler effatur; Chrysoslomus ': « Hic mos aman- 
tium esl, ut amorem suum silenlio legere nequeant ». Francisci patris verba « non eranl 
inania, ncc risu digna*», non de saecularibus, sed de lesu et eius passione fralribus 
assidue faciebat sermonem, ul habetur in IV parle Legendae maioris. Ei cum nomen 
Domini lesu nominabat, « labia prae amoris dulcedine lingere videbalur ■"* ». Nonne 
loqueutem bealum Franciscum de Deo, apud caslrum sancti Severini in Marchia, vidit 
fraler Pacificus « duobus cnsibus valde fulgenlibus in modum crucis transversaliler " » 
consignatum? Sic el virgo sanclissima Clara, Francisco melliflua de lesu eructante, 
ad Chrislum est conversa; et sic de aliis, ul in parle IV ' habetur Legendae maioris. 

Terlium signum, si ad loquendum de Deo homo paralur; corde enim, lingua 
et manu, teste Gregorio ^ amor Dei probatur. Hoc signum amoris proculdubio cla- 
ruil iu beato Francisco, qui « faclus evangelicus pracco », non soluin fralribus et suis 
civibus ad annunliandum Dei verbuin promplus exslilil el paralus, sed « civilates cir- 
cuibat et caslra » praedicans verbum Dei. Ad hoc enim destinalus fuil a Domino, sicul 
caelilus fuit inslructus, ul sua praedicalione converleret animas, « quas diabolus co- 
nabatur auferre ® ». 

Quarlum signum divini amoris est, si attenle loqui de Deo audialur; loan. 14, 21 : 
(Jui audit verba mea et facil ea^ ille me diligit. Nil avidius optabal vir Dei quam 
verbiim Dei audire. Et frequenler pergebat ad illos, qui gratiam loqucndi habebant 
de Dco, ut paluit de eius accessu ad fralrem Bernardum, primum fralrem eius el 
socium, elsi ageret in remolis. Et (luod verum esl, patet; semel duin vellet audire 
loqui de Domino lesu, et cuilibel socioi'um hoc mandasset, et sigillalim quilibet per- 
fecisset, sic de Deo loquenlibus, in specie pulcheri imi iuvenis apparuil Dominus lesus 
in medio eorum, et eis benedicendo, laiila suavitate sunt repleli, ut omiies fuerinl ra|)ii. 

Quinlum signuin amoris Dei est, si locus Deo dicatus visiletur Chrisli cxemplo, 
(]ui ibat diluculo ad Dei lemplum. Franciscus post mundi abdicationem, tres ecclesias 
resarcivil, videlicet sancti Damiani, sancti Petri et gloriosae virginis Mariae. Ad ec- 
clesias derelictas ad orandum ibat de nocte, scopabal ecclesias cx devolione, et ad 
visitandum limina apostoloriiin Petri et Pauli Romain, dum ossel saecularis, devotus 
accessit; sic et sanctum visilavit lacobum de Gallecia. 


' Scil. ordinaria apiid  F.yranum.  —  ^* C. 10  n.  I.  —  ^ \ De compunct.  n. 3 (l\ G.-L. 

55, 159).  —  * Bonav. Leg. niaior, c. 3 n.  2; scciiiiliir  c. 4 n. 3.  —  ^ Ibid.  c.  10 n.  6.  — 

« Ibid. c.  i n. 9. — " Ihid. n. 6. — « II Homil. in evang. homil. 30 n. 2 (P. L. 76, 1221). — 
® Donav., 1. c. c. i n. '6 ct 2, 


() 1'ROLOGUS  SEOUNDUK. 


Sexliiiii sigiuiin (livini ainoris esl, eleemosynariim iiKligeiiUhiis pro Dei amoie 
largilio, (licciile loaniu', 1 loan. 3, 17: Qui liabueril subalanliam huius mundi, et 
videril fralrem suimi necessikilem habere, et clauserit viscera sua ab eo: quomodo 
caritas Dei manet in eo? Palei' bcaliis Franciscns, (Inm esset saccularis, lirma se 
sponsione conslrinxil Domino, nl nnlli eleemosynain (lenegaiel, « maxime si divinum 
allcirarel amorem ' ». Habilu sumlo, luilli rci parccbat, iiec lihris, nec paramenlis 
allaris, (piin omnia pctenlibus Dei amore largirclur. 

Septimum signiim Dei amoris esl, iilala palienler suireric; Gregorius*: « Pociia 
inlerrogalur, si quicliis veraciler amcl». Bealiis Fraiiciseus, dum cuncla pro Cbrisli 
amore eoiilemnerel, a civibns lulo impelilus et saxis, nl slullus, ul siirdns in omiiibus 
perlransibat ; a palre aclus vinculis el verberibus, pro amore Clirisli ad cuncla per- 
rerenda se dixit prom|)tissimnm; el (piaiulo ibal per muiulnm, ul ignoto mulla con- 
vilia inferebanlnr et specialiler, (|uan(lo ad soldannm accessil. Exactiis inlirmilalibus 
variis, non (|uerimoniam sed Deo laudes pro imj^ensis referebal el gralias. 

Oclavum signum amoris divini est, si (|uae sniil Deo placita adamentnr; Mallbaeus 
12, 50: Qui facil volunlalem Patris mei elc, ille me diligit. Bealiis Frauciscns, agnila 
volniilate Domini Salvaloris de modo vivendi evangelice, dum evaiigelium legerclnr, 
se per omnia regulae aposlolicac coaplavit, de[)oiieiulo ealccamenla, baeulum, peram 
cl pecnniam. Ad (piod exerccndum, dnm scivil beatns Franeisens, se esse a Deo di- 
reclum, slalim ad praedicaiulnm accessil, volnnlalem divinani suis prae oculis el 
operibns ac desideriis iiixla Salvaloris vola anteponens. 

Nonum signum amoris Dei esl, si a mundi amore frigcscil; amor enim Dei el 
muiuli simul esse non possunl; Matlb. 6, [24: Non potesiis Deo servirc et mammonae]. 
El (luanlo circa amorem Dei (piis assurgil fervenlius (a), laiilo a mundi amore frigescil 
vcrius. Ul tolum se divino darel ainori bealus Franciscus uibll [)enitus commune vel 
|)ro|)rinm cnm mundo habere vohiil, sed i[)sum faclo et corde |)enilus conlem|)sil el 
abdicavit. 

Decimum sigiuim csl divini amoris, si Dei minislros honoral et libenter eisdem 
deservil; Eccli. 7, 32: Omni virtute tua dilige [)o\\\w, et ministros eius ne derelinquas^ 
el Mallh. 10, 40: ijui vos recipit me recipit, et qui me recipit recipit eum, qui me 
misit. Bealus Franciscus non solum ipsc elTecit, sed el mandavil, ul de co caiilalur, 
« presbyleros [)rae cunclis rcvercri ' », ul in eins cx|)i'esse [latel ad omnes christianos 
litlera diiecla el iii suo ((iiod dicilur lestamentnm *. 

Praefatis ergo signis ap[)arel, beatum Fraiiciscum Denm dilexisse; el ideo beue 
dicil devotus h'aler Bonavenlura in Legenda maiori parle IX ^ Io(]uens de bealo 
Francisco: « Carilatem ferventem, (|na s[)onsi amicus, Francisciis ardebat ([uis enarrare 
siinicial? Totus nam(|ue ([uasi (juidam carbo ignilus divini amoris flamma videbalur 
absoi[)lus; subilo cnim ad audilnm amoris Domini exeitabalur, aflieiebalnr, inflam- 
mabatnr, et ([uasi |)lecli'o vocis cxlrinsecae chorda cordis interior movebatur»; cl 
|)hii'a alia ad |)i'0[)osiluin dicil. Deiim bealiim Franciscnm dilexisse ac inhaesisse el (6) 
soli, elsi ex pracdielis a|)[)ai'eal, aliis [)Otcsl nihilomiiuis declarari; i[)sum enim Christo 
Doinino [)erfeclissiine iiihaesisse ndnciaiiu|ue iii eiim |)osuisse lotam, oslcndunl |)Iura. 


(a) As frequentim. — (b) As ipsi. 


* Boiiiiv., Ley. mnior, c. I n.  I . — ^ Prrtefat. m l. Mond. c. 3 n. 7  (Tcx(. origin. inter- 
rofjal). — ' .\nl. 1  iii priniis Vcspcil.s. — ' Oimscida S. /'. N. Frnncisci, pni?. *'l ci 7S. — * N. I. 


PROLOGUS  SECUNDUS. 


Priinum esl pau|)eres el abieclos, videlicel leprosos amando el diligendo, eis scr- 
viendo, suljveniendo el bencfaciendo, sicul paluil in milite nudo, quem bealus Fran- 
ciscus, se nudalo, vestivil; in leproso, cui cum pccunia el osculum dedil; et sic de aliis. 

Secundum esl, mundum propler Christum deserendo, coram episcopo patri abre- 
lumtiando et omni iuri palcrnarum omiiium facultalum. 

Terlium est, eidem facta Crucifixi apparitio; cui apparuit veluti cruci confixus, 
eius animam vi |)eiielrans passioiiis, ut deinceps, cum recordabalur, a lacrymosis 
gemilibus vix se conlinere valerel, ct oculis cordis passionis memoria sempcr adessel. 

Quartum vcrecundiae omnis pro Christo susceptio laetanter; impetitus fuil a ci- 
vibus luto plalearum el lapidibus, a palre verberibus subactus, derisus a fratre, et 
landem mendicando, verecundlam abiiciendo, laete cuncta portavit. 

Quintum iuxta Crucilixi mandatum ecclesiae sancli Damiani reparatio, quam vo- 
luit primo, vendilis multis, rcparare, sed demum cum duabus aliis ipsam, ut hodie 
manel, reparavil. 

Sextum vitae evangelicae per omnia susceptio; ad litleram ipse sanctum evan- 
gclium observavii, non Iransgressiis apicem unicum vel iola; et solus ipse cum suis 
habet rcgulam in cvangelio fundatam speciali modo cl forma. 

Seplimum est ei a Cbrislo facia subventio; Chrislus enim eum iuvil in cunctis. 
Paluit in regulae confiriDalione suum per visum commovendo {a) vlcarium, ul Dei famulo 
benignum praeberet auditum et concederel poslulala; Francisco de necessariis sub- 
veniendo ab urbe cum sociis recedendo posl regulae confirmationem, et in mari Scla- 
voniae eleemosynis sibi a Deo dalis per dies plurimos, omnes cum ipso exsistentes in 
mari fovendo; sic in capilulo generali apud S. Mariam de Portiuncula necessaria suf- 
ficienlissime providendo, ubi uilra qiiinqiie millia fralres fuere. 

Octavum paupertatis pro Chrisli ainore dilectio, amplexus et desponsatio; hanc 
prae cunctis amavit, et in ea omnes excedere esl conatus, ul infra conformitate vel 
fruclu XVI patebit. 

Nonum est Crucifixi medilalio, praedicalio, gloriatio et conlemplatio; nihil prae- 
dicabat, sciebal, mcditabatur, nec aliud fralril)us ingerebat assidue meditandum et spe- 
culandum nisi passionem dominicam, sicut pluribus indiciis est ostensum et probatum. 
Quod meditaretiir crucem assidue, fratri Leoni fuit monstratum, qui vidil Christum 
crucifixum beatum Franciscum praecedere cum immenso himine, duin iret [semel] (b) 
versus sanctam Mariam de Angelis. Quod Crucifixum praedicaret, ostensum fuil, dum 
fraler Pacificus vidit eum praedicantem « duobus ensibus valde fulgentibus in modum 
crucis Iransversaliler * » consignari. Quod in oratioiie crucem conlemplarelur, patebat 
elevatione sui in aere in modum crucis. Quod vero in nullo alio gloriaretur, nec stu- 
derel, patuit in responsione data uni sociorum; oum enim beatus Franciscus infirmus 
graviter a fratre qiiodam [pro recrealione] praemonitus esset, ul facerct aliquid coram 
se legi, respondit, quod non indigebat plurihus, quia sciebat, inquit, scio lesum pau- 
perem crucifixum *. 

Decimum est a Christo facta mulliplex visitatio. 0, quoties ipse Dominus lesus 
palri beato Francisco apparere cst dignalus? Et non solum ab ipso, sed a beala Vir- 


(a) As commonendo. — (h) Codex om. semel; R addit de Perusio. 


* Bonav. Leg. maior, c. 4 n. 9. — ^ I Cor. 2, 2. 


PKOLOGUS  SECUNDU8. 


giiie, loamie B;i|)lisl;i, Iu;uiiie ev^iiigelisl;», s;iiiclis ;i|)osloiis Pelro el P;iulo, ;ircli;ui- 
gelo Micluiele cl s;iiiclis ^iniielis, proiil iiifVa suis palebil iii locis, csl visil;ilus. Scd 
duo laniram, quac Chrislus iesus |)uer circa eum gessil ;ip|)ariUoiiis miractilis: primo 
a|)U(l Grecchium repraeseiilalioiicm facieiido iialivilalis, ui miles loaiines de Grechio 
vidil, beatiis Franciscus Chrislum in ulnis el brachiis hahuil; secuiido, dum orarel 
Virginem, ut sibi consolalionem de lesu parvulo laeeret, Virgo ipsa pulcherrima 
;istilit el lesum in brachiis bealo Francisco a principio noclis usquc ad diem lencn- 
dum el osculandum praebuil el concessit. 

Undecimum (o) ost diaboli a Francisco supprcssio; virlute boiii lesu el diabolum 
in ereinilorio de Sartiano vicit, in ecclesiis de nocte superavil et a civitale Arctii 
el a pluribus aliis potienter eiecit, ut inlr;i diceliir. 

Duodecimum est cupitae mortis pro Chrislo lol;iliter ostensio. Ter enim ad parles 
Saracenorum accessit, ul marlyrii palmam ;issequerelur pro Chrislo, scd quod opt;ibal, 
Deo ipsum fidclibus reservante, non [lerfecil. 

Praefalis aliisque quampluribus adduci ;id hoc possibilibus ;ipp;iret, beatum Fran- 
ciscum lotam sedulitatem et studium posuisse, iil Chiislo iiih;u'ierel per cius summ;im 
dilectionem, ut dicit responsio ad primam quaestionem. Uiide bealus Franciscus 
poterat dicere Chrislo illud Psalmi G^, 9: Adhaesil anima mm post te, me suscepit 
dextera tua. Et quia, ut dicit apostolus, 1 Cor. 6, 17: Qui adhaeret Deo, unus 
spiritus efticitur cum eo, ac lali adhaesiva dileclionc simililudo induc;itur, lcste 
Augustino, iliigoiie et Bernardo, ut statim dicetur, hinc csl, qiiod bo;itiis Fraiiciscus 
Ghristo inhaerendo sic dilectione similis ei factus est, ul liic sit ille liomo, (|uem 
Chrislus post se similem reliquil, Eccli. 30, 4. Et sic p;»tel brevilcr piimum, (|uod 
cral pro tliematis inlroductioiie declarandum. 

2. Dico secundo, quod si quaeratur, quanta est Chrisii in beato Francisco acti- 
vitas, el quid iii co placull exercere, respondelur, quod Chrislus prodigium magniim 
iii co effecit stigmatum impressione. Pro cuius cvideiitia est sciendum, quod Deus, 
cum mir;ibilis sil lotus, iitpole faciens mirabilia et inscrutabilia absque nurueru, lob 5, 9; 
iii miiiidi priiici[)io mirabilis fuit miindum creando et omnia contenta in ipso sic 
faciendo, hominem t;imen f;icieii(lo ad imaginem et similitiuiinem ' suam, mirabilior 
in ipsius iiislitulioiie a|)paruit (piam in conditioiie alioriim conditorum; lum (|uia 
duo talia siinul coiiiunxil, scilicet corpus el animam; liim qui;i honio aliis crc;ituris, 
;ingclis exceptis, nobilior est el superior ii;ilurali peileclionc, et ciii omnia ul do- 
miiio gencrali subiccit et concessit. Veruiii, elsi Iiominem sic conderc fuerit prodi- 
giosum el miiabile, m;iius lamen est homiiiem facere sibi similem iii sanctilale et 
virlute; (pii;i simililiido ii;iluralis ;id salutcm sine perfeclionali parum, imino nihil v;)let 
promerendam, (pii;i iioii naliiralibus, scd gratia habeliir viia ;ielerna. Supcr omnia 
t;iineii prodigiosiim reperilur et m;iximum, ciim Dciis homiiicm facil sibi similem et 
coiiformom iii :iiiim;i et corporc, sicuti cgit iii be;ilo Francisco prae ;iliis sanctis; ralio, 
quia lalis simililiido oiiinos includit piMecedontos, videlicol naluralein, pcrfeclionalem, 
ct su()cr;i(I(Iil imitaliv;iiii por omiiia el transform;iliv;iin. 


(a) Codex Sed undecimum. 
' Gcn. 1, 2G. 


PROLOGUS  SECUNDUS. 9 


Pi'o quoniii» evidciUia esl scientlum, quod simililudo prima divisione dividitur, 
quia quaedam esl naluralis, quaedam est perfeclionalis. Naluralis est duplex, scilicet 
cxpressa, el liaec in nulla crealura, scd solum in Filio Dei, qui est imago Dei invisibilis 
el expressa, reperilur, ul dicit a|)ostolus, Goi. 1, 15; quacdam esl naluralis impressa, 
sicul impressa dicilur lorma sigilli in cora, et Ijoc modo anima est ad imaginem el 
simililudinem Dei, (^uia Deus inspirauit m faciem eius spiraculum vitae el im[)ressil 
in Ijominem suam imaginem el figuram, de qua habelur Geii. 2, 7. Siinililudo perfec- 
lionalis esl duplex, quaedam simpliciler imilativa, de qua dicil thema et Salvalor, 
IVIallh. 6, 18: Estote perfecti, sicut et Pater vester caelestis perfectus est ; el primi Mach. 
3, 4 de luda, qui factus esl similis leoni in operibus suis ; alia est imilaliva et cum lioc 
translormaliva; et haec duplex reperitur: et quoad animam solum et quoad corpus 
et animam simul. De prima, scilicel Iransformalione animae, loquilur Hugo De arrha 
sponsae^ diccns: « Scio, anima mea, ul dum alium (a) diligis, in eius similitudinem 
transformaris ». Et de perfecla Iransformatione in patria animae in Deum loquilur 
apostolus loannes in prima canonica sua 3, 2 dicens, (|uod similes ei ervmus ; quo- 
niam videbimus eum, sicuti est. De transformalione animae el corporis nullihi ex- 
prcsse habetur, sed solum habelur leslimonio summorum ponlificum in bullis suis 
ordini concessis, quod facla est in bealo Francisco. 

Ad propositum: Simililudo naluralis mullum hominem dignificat, quia faclus ad 
imaginem non crealurarum sed Dei; tum quia participative {b) consors divinae naturae 
faclus; lum quia magis arti, qua condilus esl, conformalur; lum quia ex hoc capax 
Dei esse polest secundum doclores; lum quia hac fit homo praeslanlior cunctis crealis 
ab angelo inferioribus el superior; tum quia hac cum vival viia perpelua fieri pos- 
sessor Dei valcl, si vull; tum quia, elsi haec in homine siinililudo queat lurpari (c), 
uulla vi auferri ab anima polesl. Quare ipsam habentem commendal, el Deum ipsam 
homini condonantem; quia eius commendal potenliam, sapientiam, bonilalem at(|ue 
clemenliam; prima oslendilur de nihilo creando, secunda sic pulchram efligiando; 
lerlia suam bonilalem aliis participando; quarla non noslris meritis, aul Dei indigenlia, 
scd noslra commoditate efliciendo. 

Similitudo secunda, scilicet perfeclionalis, non solum habentem dignificat, quia, 
si sequi el imitari vestigia Aristolelis el philosophorum ad honorem sic facientium 
cst {d) hominum, multo fortius ipsum Deum hominem subsequi el ipsi conformari; in- 
super et sanclifical. Talis enim similitudo imitaliva sanctos facil et reddit, et ipsa 
obtinetur, el non prima, regnum caelorum, dicenle Ghristo, loan. 8, 12: Qui sequitur 
me, non anibulat in tenebris, sed habebit lumen vitae ; el Mallh. 10, 82: Qui non 
accipit crucem suam et sequitur me non est me dignus. Islam habebat lob, 23, 11: 
Vestigia eius, scilicet Dei, secutus est pes meus^oX Paulus, I Cor. 2, 2, cum dixit: 
Ego nihil putavi mescire inter vos, nisi Christum et hunc crucifixum ; Gal. 3, 19 sq. 
Christo confixus surn cruci, vivo ego, iam non ego, vivil vero in me Christus ; et 
capite ullimo, 17: Stigmata Domini lesu in corpore mso porto. Haec Deum danl(!m 
commendat, quia hanc operatur in nobis, qiiia omnis nostra sufficieiitia ex Deo est, 
II Gor. 3, 5, et sine ipso nihil facerc valemus, loan. lo, 3. 


(a) As dum Deum. — (b) As participatione. — (c) Code.x temperari. — (c^) As et. 


» P. L. 176, 954. 


10 1'KOLOGUS  SECUNDUS. 


Tci'li;i siinilitiido, videlicel traiibronnnliva, elsi (|uoa(l animain eain nobililel, i|uia 
i[)sa. pi-aeler siinililudinem iialiiralem el imilativain, facit eam deiformem, ul dicil 
ilugo ' cl Boelliius ^ et Ueo modo singulari iungi el uniri, ut unm spirilus e//icialur 
ciitn ipso, ut ail divus aposlolu? Paulus, I Cor. 0, 17; (|uantum etiam ad corpus haec 
tiansforinatio dignilicat, ut videlicet, ea homo sic translormatus sic (-hrislo similis 
re|)eriatur, el Christus lypicus nuncupclur. llaec, in(juain, Deum facienlem exlollil,(|uia 
nulla creatura eam valel cnicere, ut dicetur, propric lo^juendo. Nam, ul ail apostolus, 
I Cor. 12, 3: Nenio potest dicere Dominum lesum, id est, sc lolaliler transformalive 
cxprimere in Christum, nisi in Spiritu sanclo, scilicet (ial elTective qui amor esl. 
Laudat cliam, (|uia insolilum, (|uod uteique homo transformelur in lesum, elsi (|uoad 
animam mullolies sit faclum ct (iat in viris sanclis; (|uod creatura viitule Crealoris 
reddalur, ul possihile est, per oinnia similis Crealori, ad gloriam esl conditoris, eo 
(juod dislantes ad invicem iunguntur et copulantur; homo insuper cum lali simililu- 
dine deilicetiir iuxta modum loquendi Boethii, iii ^ IJe consolalione philosopldae, (|uod, 
« sicut adeptione iustitiae liomo iit iustus, sic deilatis parlicipalione, adeplioiie el 
transformatione deos neccsse est fieri »; et lioc fit a Deo. Quare ipsc Altissimus haiic 
simililudinem in participando iiomini commendatur ut honus el pius et laudatur. 

Extollilur ipse transformalus: Primo, quia tali transformatione fit homo similis 
Deo ullima similitudine possibili. 

Sccundo, quia ipsum oinnis creatura extollil cernendo prae celeris eum snmmi 
regis imagine et slmililudine decorari, et consequenlcr eflectu lali eum ab ipso Deo 
plus aiiis diligi et amari. 

Tertio, quia talis appetitus naluralis quiescil, dum obtinel quod naluraliler ap- 
pelit, scilicet Deo simiiari cl copulari. 

Quarlo, (piia iioslibus fil lerribiiis, scilicet daemonibus talis similitudinis enigiem 
gerendo; sanctis amabilis in eo Dei bonilatem cxpressam et declaratam intuenlibus; 
imilabilis viris perfectis; peccatoribus praebel luinen ct viam ad se redire el ad cor * 
el consequenler ad Deum, qui talia operatur. 

Quinto, (a.) esl vexillifer summi Dei eius signum ferendo; cancellarius sigillum 
suinini regis imagine impressum el decoratum secum gerendo; Ihesaurarius donuin 
suinmum possii)ilc creaturae non unitae suscipiendo et reliiieiido; consiliarius Dei, 
cum unus spiritus sit factus cum Deo \ 

Sexlo, quia fulurae gioriae hac sponsione el annulo subarrhatur, ul adipiscalur 
posl mortem 

Septimo, {b) ecciesia lam triumpiians quam mililans, qiiod iesu ca[)ilis quis in 
liiimanis conditus liai)eat imaginem insignilam, in direclionem, luinen el gaudium esl 
omniiim fidelium el beatoriim. 

IMiira alia |)Ossuiil adduci, dc quii)us pieiiius confoiinilate et fruclu XXXi dicetur; 
(luibus ap[)arel, quod Deus, elsi similitudines antc dictas iin[)riinendo et largiendo 
mirabilis sit, siipermirabilis exsislit totum hominem in sc Iransformando. 

Scd restal inquirendiim, an sit possibile, iiominem ad lianc similitiidinem Irans- 
forinalivam pervenire; et quo medio s|)eciaiiler ad hanc |)ervenitur. 


(a) Ed. 2 etiam. — (h) Edd. Septimo exiollitttr. 


* Loc. pag. 9 cit. ; cfr. I De mcvam.  p.  3  c.  ,31  el  IV  De  nnima  (int  op.  liiit,'.)  c.  9. 
—  '■' Vidc not. scqiient.  — .^ Prosa 10 (P. L. G:J, 767).  —  " Is. 40, 8. — M Cor. C), 17. 


PEOLOGUS  SECUNDUS. 11 


A(l praefal.i i-espoiuleo priino, quod possibilis esl lalis Iransloiinalio, inlelliitendo 
per li-an.sfornialioiiern iiixla vjm et sonuin vocabiili, quod sil in foiinani allerius Irans- 
ilio; cl liacc possibililas Iransfonnalionis osleiidilur possibilis: 

Primo in naluralibus; palel per Avicennam, VI NaUiral. p. IV c. 19 ', ubi dicil, 
« qiiod cx anima solel accidere in malcria corporali permiilalio com|)lexionis, quae 
acquirilur sine aclione el passione corporali, ila quod calor accidal cx non calefa- 
ciciido el fiii^idilas ex non frigefacieiido (a). Ciim enim imaginalur anima aliquam ima- 
gincin el coiroboralur in ea, slalim maleria corporalis suscipil formam habenlcm com- 
paralioncm ad illam aul qualilalem ». El c. 4 dicil ^: « AUende, o medice, disposilioncm 
infirmi cum credit, se convalescere, aut sani, cum se credil acgrotare. Mulloties enim 
conliiigit ex hoc, ut, cum corroboretur forma in aiiima cius, patialur ex ea materia, 
el provcniat ex hoc sanitas vel innrmilas; et haec esl actio efticacior quain illa, 
quain agit medicus instrumenlis suis et mcdicinis ». Et ponit cxempluin dc cunte 
supcr Irabem, qui, si imaginelur cadere, non audebit ambulare super eam, « eo (piod 
imaginatur in aiiima eius forinam cadendi vehementer impressam, cui obcdil nalura 
eius, et virlus membrorum non obedit contrarie ', scilicel ad erigcndum et ambulan- 
dum ». Idem dicit beatus Augustinus, De Trinilale XI*, aniinam liabcre dominiuin 
Iraiisinutandi corpus ad qualitalem, ut possil immutaie sicul vcstimcntum suum. Et 
ponil exemplum de illo, qui laiita concupiscenlia innaminabalur in amore mulieris, 
ul vidcretur cum ca commisceri carnaliler, et de illis, qui solis imaginationibus illu- 
dunlur. Hoc idem palel exemplis scripturae de virgis lacob elc, Gen. 30, 57 scqq. 

Sic ergo  patet, quod possibilis est iransformatio in naturalibus. 

Est secundo possibilis in arlificialibus; patct de figura cerae vel terrae im|)ressa. 

Est tertio possibilis in moralibus; palet de habilibus virtuosis el vitiosis, quibus 
homines diversimode transformanlur el in quos. 

Sed quarto est possibilis liansformalio inter spiritum et spiritum. Palet per Ber- 
narduin dicentem ^ quod « anima est plus, ubi amat, qiiam ubi animat», per Hugonem 
in libro De arrha sponsae dicentem ^- « Scio, anima mea, ul, dum alium diligis, in eius 
similitudinem transformaris », et per beatum Augustinum, X De Trinilate c. 5', ubi 
dicit, quod « tanta est vis amoris, ut mens iioslra ea, quae amorc cogilaveril, allrahat 
secum » ; et ponit ulterius, (piod, « cuin corpora per scnsus corporis adamanliir, et non 
posset anima ea traherc, trahil ipsorum imagines » etc. ; quibus patet possibilitas 
transformatioiiis spiritus in spirilum et hominis in hominem. 

Esl possibilis quinto transformalio inter animam et Deum; primo Christi verbo, 
Malth. 6, !21 : Ubi est thesaurus liius, ibi esl et cor luum; secuiido |ier apostoliim, 
I Cor. 6, 17: Qui adhaeret Deo^ unus spirilus qK\c,\\wy cwm Deo; tertio per loannem, 
prima canonica 3, 2: Cum apparuerit , similes ei erimus ; quarlo per Commenlalorcm 
Xll Metaph. 37*, ubi dicit: « Primum caelum movcliir a priino motore secundum 
desideriuin, ut assimiletur ei sccundum suum posse, sicul amans movelur, ut assi- 
miletur suo amalo »; quinto  pcr Auguslinum Super canonica prima loannis, c.  1 


(a) Alii ex non calido... ex non frigido (ita pariter ed. Veneta Avicennae). 


' Poliiis c. 4 circa mcdium. — ^ Loc. cit. pauio inferius. — ^ Ed. conlrario. — * C. 4 
n. 7 {\\ L. 42, 989). — ^ De prneccpto et disp., c. 20 n. 60 (P. L. 182, 892). — « Cfr. pag. 9. 
nol. 1. — ' N. 7 (P. L. 42, 977), ubi et sequenlia. — * Scil. Averroes, XII Mctaph. l. 37 in (ine. 


12 PROLOGUS  SECUNDUS. 


hoinil. 1 ' : « Si Deum diligis, Deiis es, sl lcrram, toirn, si caelum, caelum, el lalis esl quis- 
(juis, (|ualis cius amor »; sexlo |)er Boelhium, Ik consulatione, prosa " : « Sicul adeplione 
itisliliae iiecesse esl iiistos licri, sic dcilalis adeplionc deos ticri cst nccesse»; el 
concludit: natura Deus unus esl, participalione plnres; ct per psalinistam, 81, 6: E</u 
dixi: dii eslis ; et per apostoluin, Gal. 2, 20:  Vivit vero in me C/iristus. 

Sic criro apparet praefala possibililas Iransformalionis animae in Deuin. Sed quod 
tam corporaliter quam spirilualitcr sil haec Iransformatio possihilis, patet Dei polcnlia 
pcnsala, non (piod corporaliler homo Iranseal in Deuin, (jiii spirilus csl, ct eius siini- 
litudinem, sed bcne Domini nostri lcsu Chrisli, qui cst Deus et homo, lU stalim di- 
cetur, ostendcndo hoc factum in bealo Fraiicisco. 

Sed qua vi et quomodo haheat ficri haec transformalio, patet ex diclis, quod 
vi amoris, ul dictum est per beatum Hugonem et Auguslinum. Et ideo dicit bcalus 
Auguslinus, VlJl De civitale Dei c. ultimo ^: « Quid cst amor, nisi quaedam viia duo 
aliqua copulans vel copnlare appctens, amanlem scilicel cl amaluin »? Scd nota, quod 
non (|uilibel amor, ulpole remissus, habet talem vim, sed iuxta modum loqiicntli 
Bernardi * dcbet esse pracccps et vehemens per modum iuvenlutis («), ul vincal omnia, 
diccndo cuin apostolo, Rom. 8, 35: Quis nos separabit a carilate Christi? ctc. 

Sed ullerius possct quacri, qiiomodo hic amor arguilur, oslendiliir et monslralnr. 
Respondeo, (piod operum exhibitionc, ul dicit Grcgorius ^: « Probatio dilectionis exhi- 
bilio est operis»; scd quoriim operum dicit Salvalor, loan. 14, 23: Si quis diliijit 
me, sermonem meum servabit; sic ergo praeceplorum divinorum obscrvanlia ct lesu 
imilalione perfecla. De primo ipse Salvator dicit, loan. io, \0: Ego praecepta Patris 
mei servavi et maneo in eius dilectione. De ipsius imitalione dicil: Hic me diliijit. 
Praefalorum operum exhibilione amor oslcnditur ct dccfaralur. 

An vero Chrislnm sequi cl eius praccepta servari sit possibilc, patet per bcatum 
Augustinum, quod sic, in Sermone plurimorum martijrum ^ qui incipit: Quotiescuntque, 
fralres carissimi. Se sequi lesus mandavil apostolis; quare ipsuin imilari est po.s- 
sibile; palet ergo iam dictis transformalionis possibililas, el quomodo lial, 

Ad propositum ergo nostrum: hacc operatio tam prodigiosa in quo sanctorum esl 
facta? Certe, in nullo alio nisi in bcalo palre noslro Krancisco, ul asscrit ccclc^sia ro- 
mana et /idclibus ingcrit ad credendum. Hoc asscril papa Gregorius IX in bulla, quae 
incipit: Confessor Domini gloriosus \ \\\ alia bulla, quae incipit: Non minus dolentes 
accepimus, in lertia bulla, quae iiicipil: Usque ad terminos orbis terrae ; papa Alc- 
xander IV in prima bulla, (piae incipit: Grande ac singulare miracutuni, in sccunda 
bulla, (|uae incipit: Benigna divinae operatio voluntatis, in lcrlia biilla, (|iiac incipit: 
[Si 7iovae laetitiae militantis ecclesiae ; papa Nicolaus III in bulla, (|iiae iiicipil:] Lil- 
leras feiicis recordationis Gregorii papae IX,  in  decrelali sua,  quae incipil:  E.ciil 


(a) Alii vehemens Petri Ravennatis; cfr. Petrus Rav., Sermo 40 (P. L. 52, 31^). 


' Potiiis Tract. 2 ii. li (l>. L. .3.5, 1997). — "^ Pag. 10 nota .3. — » Poliii.>^ De Trinit. 
I. Vlll <;. iill. (10) n. li (P. L. 42, 960). — * Serm. 9 in Cant. n. 2 cl Sermo 79 in Canl. n. 1 
(P. L. I8.3, 8U) cl ll().3). Cfr. Ciiii. ahb. S. Tlicod., De contemplamlo Deo c. 7 n. li ol cin.sdcm 
De nalura et diijn. amor. (int. op. ncrn.) c. 2 n. i (P. L. 184, 375 ct 383). — * Ilomil. 30 in 
cvan},'. n. 1 (P. L. 76, 1220). — " Sermn 225 (alias i7 De .snnrtis, inl. o|). Aii^iti.si.; P. L. 39, 
2100 s(i.), pracscrtiin n. 2.  —  ' Cfr. Sbaralca, liullarium Franciscanuni. 


PROLOGUS  SECUNDUS. 13 


qui seminat; papa etiam BeiiedicUis, qui fcsluin de sligmalibus colendum concessit 
ordini. Auclorilale praefalorum, nec non et signorum seu miraculorum factorum non 
solum ostcnditur healum Franciscum stismalizalum a Chrislo prae aliis, sed quod 
huiusmodi prodigium, impressio videlicet sacrorum stigmatum, divina et solius po- 
tenliae [Dei] sunl. Et esl peractum virtute, non nalura, arle seu quavis imaginatione 
forti et vehemenli, quod patet primo miraculis sligmatibus patralis, de quibus di- 
celur conformilale et fructu XXXI; et cum solius Dci sit operari miracula, nec hu- 
mana arle fiant seu naturae virlute, propositum sequitur incunctanter. 

Secundo hoc idem perpendilur, si forma stigmatum in manibus et pedibus sancli 
Francisci facla cogitetur; nam in manibus et pedibus eius sunl facti clavi, sive de 
nervis sive de carne, qui quidem clavi desuper eranl quoad capila solidi, grossi et 
obtusi; eranl longi et extra manus et pedes protendebantur el recurvabantur, inlra 
quorum recurvalionem arcualem ipsorum digilus manus immilti valebat, sicul dicit 
dominus fraler Bonavenlura episcopus Albanensis sanctae matris ecclesiae romanae 
cardinalis in XIII parte Legendae ' se habuisse ab illis, qui hoc viderunt et palpaverunl, 
et sic esse, iuramento firmaverunt. Modo dato, quod natura vel imaginalio haberet 
vim aperiendi carnem, facere tamen clavos de nervis sive de carne sic duros et tali 
forma dispositos adiula (a) aite quacumque facere sic nullatenus posset. Palet etiam 
hoc idem, si consideretur locus sive maleria, de qua tales clavi sunt facti. Beatus 
eniin Auguslinus loco supra ^ allegalo, scilicet XI De Trinitate, dicit, quod anima habel 
vim corpus inmiutandi, ubi maleria est lenera el formabilis; ubi vero materia esl 
durior, imagiiiationi non obedit. Modo cum materia manuum et pedum el praecipue 
in loco, ubi fuerunl stigmata imj^ressa, sit lota nervosa et durior quam in aliis par- 
tibus corporis, non polesl ergo virtute nalurae seu imaginalionis in eisdem locis aliquid 
lale fieri; similiter de vulnere lateris in tali forma et loco tali praefatis de causis 
fieri non potuit vi nalurae nec imaginalionis. Nec virtule nalurae tanto tempore im- 
putribile con.servari potuisset, sicul fuit in ipso palre, quia per biennium; cui vulneri 
et aliis sligmatibus, quia sanguis defluebat, non unguenla sed petiae ad sanguinem 
reslringendum ponebantur. Vehemens imaginatio |)assionis Chrisli lesu, si haberet 
sligmala naturaliter imprimere, hoc prae omnibus in beata fuissel Maria matre lesu 
et eius corpore, quae prae cunctis Christum amavit el de eius passione condoluit; 
quod lamen iu ea sit factum, nec ecclesia nec aliquis ponil aul asserit. Domini igilur 
iiostri lesu Christi potentia, volunlate, opere et virtute, et per seipsum, etsi sub specie 
seraph apparuerit, in bealo Francisco prodigium impressionis suorum sligmalum 
sacrorum est tam mirabiliter qunm efficaciter operari dignatus. Fecit ergo Deus magna 
in beato Francisco qui potens est, Luc. i, 49; nam posuit in ipso prodigia, Ps. 45, 9; 
el beatus Franciscus potesl dicere illud Dan. 3, 99sq.: Signa et mirabilia apud me 
fecit Deus excelsus. 

Et sic palet secundum, quod eral declarandum, videlicel: qualis fuit lesu Christi 
in beato Francisco activitas el operalio, et quid in ipso placuit exercere. Nam pro- 
digiuin nunquam ante nec in aliis factum voluit in ipso peragere, scilicel, suae pas- 
sionis stigmata imprimere et ponerc. 


(a) Alii adriuncta. 


1 N. 8.  —  *-Png. II  nota  1, 


14 PROLOGUS  SECUNDUS. 


3. Diccbalui' lerlio, quod, si quncnUur, quae ost beali Fraucisci subHmitus, cl in quo 
loco a Deo pro gloria localur, rcspoudeo, quod praeuiiuui maguuni liabcl in caclo; 
nain iii sede celsa dicilur rcsidere, Ubi scicndum, quod, si dc pracmio cl gloria bcali 
Fraiicisci (|uacratur, infra conrormitatc scu fructu XXXVIl dicctur; pro modo, ut ad 
(|uacsitum rcspondealur, bcali Fraucisci gloria cst magna ; nam in sede sublimi, sci- 
licct lucifcri, sublimatur. Si enim iuxla Magislrum sentenliarum, II d. 1 ' et 9 ^ bo- 
mines sancti ad ordines sccundum corum mcrila assnmunlur caelcslium spiriluum 
cl in eisdem locantur, bcalus Franciscus in ordine scrapbico localur. Quod patcrc 
polesl : 

Primo, quia incendio serapbico et ad Cbristum et ad animas fuit iii pracscnti 
totaliter ignitus et sic eisdem similis, quarc et nuuc iii gloria ooruin el ordiiie inve- 
nilur. Quod inccndio scrapbico beatus Franciscus fuerit ignitus, ostendit ciirrus igncus, 
quo fralribus apparuit transfiguratus; eiusdcm patris amplcxus factus fratri IVlassaco 
eius socio, quaiido cum accepit infra bracbia, slrinxit, sublevavit a terra cl dcmum 
impulil, sensitquc frater ipse tali amplexu tantum de calore el spiriius consolationc, 
acsi in medio fuisset fornacis ardentis. Incendium beati Francisci fuil experlus bomo 
beatum Franciscum suo asello deducens tempore nivis et magni algoris, qui ab ipso 
tactus manu summi caloris incendio esl ignitus. [dipsum abbas sancli lustini dc Pe- 
rusio, pro quo pater oravit, esl expcrtus in se. Ad probandum, bcalum Franciscum 
esse serapbicum et serapbico incendio essc igiiiendum ct transformandum, in imprcs- 
sione sacrornm stigmatum in specie serapb lesus Cbristus ei apparerc dignatiis est. 
Hic ergo pracfatis similiUuliue sociatus eisdem est nunc in gloria immixtus et co- 
pulalus. 

Secundo, pracmissa probanl, bcalum Franciscum ordiiii seraphico adiiinclum pro 
gloria forc, quia siiper omnes lucifer de ordiue supremo fuit, ct conscqucntcr de or- 
diiie serapbico, ct inter ipsos, ct pcr cousequciis prae aliis ordiiium iufcriorum scdcm 
babuil ct locum insigiiiorem. Scd cum in sede praefali iucifcri locatus sit bumilis 
Franciscus, siciil fratri Paciflco et fratri Leonardo dc Assisio est divinilus rcvelalum, 
ac ipse diabolus per os cuiusdam dominac Zantcsae de Ravenna presbytcro lacobo 
de Bononia bealum Franciscum in sede luciferi residcre cdixit, patel propositum, 
quod in scde alla locatur pro gloria et sublimatur. 

Tertio idipsum potcst ciiilibet patcre cx boc, quia, cum bcatus Franciscus sil 
lesii Cbristi signifer, cl talis babcat csse iuxta rcgem, binc est, quod, cum iiullus 
ordo sil ipsi Cbristo [)ropin(juior, iiixta Rcgem rcgum stat bcatus Fi-anciscus gloriosus. 
Qiiod ct diabolus |)racfatus [pracconizatus] esl dicens, post bcalam Virginem, loanncm 
Baplistam ct apostolos bcatum Frauciscum, vexillo explicato, cum suis omnes alios 
praeccdere saiictos. 

Qiiibus cl aliis, quac bic omitluntur, (piaiita est gloria bcali Francisci, evidcntcr 
astruitur ct monslratur; et conscqucnlcr ap|)arel responsio ad terliam quacstionem 
pracmissam declarala, (|Uod bcatus Franciscus in caclo pracmium babct inagnum ct 
in sede celsa sublimatiir, iit de ipso dicatur Domino lesu illud, Ps. 8, 0: Gioria cl 
honore coronasti eum et constiluisti eum super opera manuum luariim ; dedit enim 
illi gloriam reQui, ffualem nuUus ante eum habuit, I Par. 20. 2'). 

El sic palel lcrtium, quod cral dcclaraudiim pro noslri tlicmatis introdiictionc. 

' C. .*>. — » C. f). 


PROLOGUS  SECUNDUS. 15 


Ex qirihus declaralis apparel, quod Domiims lesus feeit healum Franciscum ha- 
hilem, ut ars essel el normula suorum, ut oslendil prima responsio declarala pro 
primae quae«lionis solulione, — nohilem el speclahilem, ut dux essel et specula reclo- 
rum, ui dieit responsio secunda declarala pro secundae quaeslionis solulione, — sla- 
hilem, ul lumen esset in patria iustorum, pront palet ex responsione terlia dala ad 
lertiae quaeslionis solutionem. Quare concluditur, quod similem fecit illum in gloria 
sa7ictorum, quae fuerunl verha themalis praelihati, in quihus verhis iuxla tria prae- 
dicta videte, quomodo healus Franciscus esl amoris regula; lesu hahuil incendia, 
mundo pravo lotaliter despecto, quia similem; lesu factoris opera lenuil et insignia, 
crucis signo veraciter percepto, quia fecit illum; ei Dominus vicloris praemia Iri- 
huit el praeconia, caeli dono feliciter accepto, quia in gloria esl sanctorum. Videle 
ergo, quomodo in praediclis verbis oslenditur heali Francisci ad Christum confor- 
mitas singularis ex vita virluosa, quia similem fecit, praeclaritas el celebritas virtualis 
in fama radiosa, (juia fecit illum, felicitas aeternalis ex slola dignitosa, quia in gl,o- 
ria sanctorum. 

II. 

1. Dico ergo primo, qnod in dictis verhis oslcndilur conformitas singularis heali 
Francisci ad Christum. Scd in quo? Cerle in vila virtuosa, quia dicitur, qnod Chrislus 
eum fecit, scilicel sibi similem, videlicel primo in vita, et demum in ullimo, videlicel 
similitudine suae sacralissimae passionis prae aliis sanctis. 

Pro cuius evidenlia esl nolandnm, quod, sicul experientia claret, philosophi as- 
serunt, et ars omnis cum natura testalur el affirmat, forma iiulla in suhiectnm scu 
materiam ullo modo inlrodncilur et ponilur, nisi prius maleria praeviis alleralionihus 
sil disposila, ordinala el formae inlrodncendae conlormala el assimilata. Quare el in 
spiritualihus el in nostro proposilo, si in aliquem sanctorum forma et similitudo 
Chrisli omnimoda iransformativa debet induci, decet, lalem sanctum Chrislo confor- 
mari, convenire et similari. El quamvis materia in principio alteralionis formae in- 
Iroducendae dissimilis inveniatur, in ullimo lamen, facta alteratione, similis reperitur; 
sic el homo, etsi Chrislo sil dissimilis ex se dissimililudine non naturali, sed perfec- 
lionali el imilaliva, ulpote, quia natui-a filius irae, Eph. 2, 3, ut in Chrislum mente 
Iransformetur et cor|)ore, debel ei iungi et similari imitative et perfectionaliler. Ratio, 
etsi iam sit dicla, speclalis est lamen, quia contraria inngi simul nequeunt. Cinn ergo 
in tali simililudine transformativa anima uniatur Christo el cum ipso Deo unus fial 
spiritus, exigitur ergo assimilatio el quod omnis ahsit contrarietas et oppositio. 
Chrislus ergo, sua misericordia el gratia sola, volens in ecclesia tam militanii quam 
Iriumphanti, cum sil sanctos condens el Rex regum, unum signiferum, vexillifenim, 
Ihesaurarium et canceliarium habere, ul sua victorialia signa ferret, et posl quem 
omnes ire deherent et possenl, beatum Franciscum suae passionis sligmatihus el signis 
consignavil in ullimo; prius eum tamen tam anle ortum beati Francisci quam post 
ortum reddendo conformem vitae aclibus, disponendo el assimilando, prout est [)os- 
sibile, mortalem hominem sequi Dominum eiusque |)rosequi vesligia el imilari. El 
quia haec ostendere in hoc opere conahor, gratia divina facienle, ideo sufficial niinc 
succincle perslringere, in quihus el quomodo beatum Franciscum Christus sibi assi- 
milarc dignatus esl. 


16 PROLOGUS  SECUNDUS. 


El quia per modiim ciiiusdam arboris hae ordinanUir coiiformilales el iil quidam 
fruclus^ in hac arhore viginli poiiondo ramos, quorum dccem siiU ad dcxleram cl 
decem ad sinislram, el cuilihel ramo qualuor fruclus seu conformilalcs, duas de 
Clirislo el (hias de healo F'raucisco, iiiserendo, ad fiuclus ocloginla sive conformilales 
ascenduul, quarum quadraginla  sunt de Chrislo cl quadragiula  de healo Francisco. 

Principium arboris. 

Francisce seguens dogmala superni Creatoris^ 
Tibi impressa slujmala sunl Christi Salvatoris. 

hi primo Iruuco arhoris duo exeunl rami, unus versus dexleram et alius versus 
sinistram; in primo ponuiilur duae conformitales sive fruclus, videhcet: 

Jesus prophetis cognitus ; Franeisciis declaralur : 
Jesus emissus cae/itus; Franciscus destinalur; 

in ramo versus sinislram duae simihludines sive  conformilales seu Iructus po- 
nunlur, videiicel: 

Jesus laete progenitus ; Francisco [a) vir laetalur: 
Jesus Magis exhibitus ; Franciscus amplexatur. 

In sccundo trunco sunl duo rami, unus versus dexleram, conliuons (hias con- 
formilates, simiiiludines seu fruclus, videlicet: 

Jesus parvus insequitur ; Franciscus agitatur: 
Jesus abiectus cernitur ; Franciscus separatur; 

ramus ahus versus sinislram duas hahet similitudincs el fructus, sciliccl: 

Jesus hosli exponitur ; Franciscus molestatur : 
Jesum coetus prosequitur ; Franciscus fecundatur. 

\\\ tertio liunco arhoris duo rami infigunlur, })rimus versus dexteram, cl hahel 
duas conformilates ct fructus, videlicet: 

Jesus legem dat populis; Franciscus regulator: 
Jesus doctor mirabilis ; Franciscus praedicator; 

secuudus ramus versus sinistram duas alias conlinel simililudines el conformilales 
seu fructus, scilicet: 

Jesus mandans discipulis ; Franciscus destinator : 
Jesus bquens humiliimis ; Franciscus reserator. 

\\\ quarlo Ininco poiumlur duo rami, uuus versus dextcram, ct hahel duos fructus 
sivc conformilatcs, vidcliccl: 

Jesus signis mirificus; Franciscus divulgatur: 
Jesus pastor sollicitus ; J^ranciscus animatur; 

alius ramus versus sinistram coulinet duos fruclus sivc coulormilalcs, sciliccl: 

Jesus stola clarificus ; Franciscus sublevatur : 
Jesus inops el modicus ; J^^ranciscus focneratur (b). 


(a) Codcx et N Franciacus. — (h) As foederatur. 


PROLOGUS  SECUNDUS. 17 


In quinlo Irunco infigunlur duo rami, versus dexteram unus, videlicet habens duos 
fructus seu conformilales: 

lesus submissus omnibus ; Franciscus minoratur: 
lesus propheta lucidus ; Franciscus radiatur; 

sed versus sinislram ramus duas alias habel conformitates et fructus, videh'cet: 

lesus vacans lahoribus; Franciscus imitatur : 
lesus pacem dat fluctibus; Franciscus solidatur. 

In sexto trunco apponunlur duo rami,  primus versus dcxteram, et hahet duas 
conformitates sive fruclus, videlicet: 

lesu daemon expellitur; Franciscus effugator : 
lesu aqua cofivertitur ; Franciscus commutator; 

secundus ramus versus sinislram habel duos fructus et conformitales, videhcct: 

lesus orans inspicitur ; Franciscus exorator: 
lesu lurba reficitur ; Franciscus ministrator. 

In septimo trunco conseruntur duo rami, unus versus dexteram, habcns duas si- 
militudines, fructus et conformitates, videhcet: ^ 

lesus vita spectabilis; Franciscus operator : 
lesus candor signabilis; Franciscus indagalor; 

alius ramus versus sinistram habet duas alias conformitates et fructus, scilicet: 

lesus rex venerabilis ; Franciscus excitator : 
lesus dux formidabilis ; Franciscus detestator. 

In octavo trunco imponuntur duo rami, primus versus dexleram, habens duas 
conformitates et fructus, videlicet: 

lesus cum suis comedens; Franciscus aemulatur: 
lesus devotos imbuens; Franciscus fabulatur; 

secundus ramus versus sinistram habet duas alias  conformitatcs  et fruclus, vi- 
delicet: 

lesus crucem suscipiens ; Franciscus consignatur: 
lesus vita deficiens; Franciscus evocatur. 

In nono trunco Iribuuntur duo rami, primus versus dexleram continel duas con- 
formilates et fructus, videlicet: 

lesu genus eripitur ; Franciscus constipatur: 
lesu corpus intruditur ; Franciscus tumulalur; 

secundus  ramus  versus  sinislram  duos  alios hahet  fructus  el  conformitales, 
scilicet: 

lesus decor attenditur; Franciscus venustatur : 
lesus ductor suscipitur ; Franciscus laureatur. 

In decimo Irunco el ultimo innectunlur duo rami, unus versus dexteram, et duas 
habet conformitates et fruclus, videlicet: 

lesus mittens apostolos ; Franciscus vir iuvatur: 
lesus transcendens angelos ; Franciscus sublimatur; 
Amlecla — Tom. IV, 2 


18 PROLOGUS  SECUNDUS. 


alius ramus versus sinislram haljcl duos fi-uclus scu conformilalcs, sciiicel: 

lesus salmns moestissimos ; Francisco mors fugalur: 
lesus dilans diipiissimos ; Francisco cuncla da^itur. 

Finis aiboris. 

Francisce, lesii typice dux formaque Minorum, 
Per le, Christe, rnirifice sunl gesta et donorum. 
Mala, pater egreqie, propelle atiimorum, 
Sedes nobis perpetue da regni supernorum. 

Quibus frucUbus, inferius cleclaralis, palebit beali Francisci ad Chrislum confor- 
mitas in vila virUiosa, ul dicit primum membrum sccundae divisionis Ihematis, ul 
de bcalo Francisco ob hoc dicatur illud Eccli. 44,20; Non est inventus similis illi, 
qui conservaret legem Excelsi. 

2. Dico secundo, quod in diclis verbis ostenditur beati Francisci celebritas et 
pracclaritas sanclilate el fama radiosa, cum addilur fecit illum. Ul hoc videalur, 
scilicet qualiler et quomodo et ad quid Deus fecit beatum Franciscum, oslen- 
dilur, Gcn. 1, 26 ct 2, 7 s(|q., ubi sic scribilur: Ait Deus: faciamus hominem ad 
imaginem et similitudinem nostram, et praesit piscibus 7naris, volatHibus caeli et 
bestiis terrae, universaeque crealurae, omnique reptili, quod movetur in terra ; el 
sequilur: Formavit Deus hominem de limo terrae et inspiravit in faciem eius spi- 
raculum vitae, et faclus est homo in animam viventem; sequitur: Posuit eum inpa- 
radiso, ut operaretur et cuslodiret illam; et ait illi: Ex omni ligno paradisi comede, 
de ligno aiitem scientiae boni et mali ne comedas ; el subditur, quod Deus ait, quod 
non erat bonum, esse hominem solum, et fecil ei adiutorium simile sibi ; et tulil 
unam de costis eius et ex ea Evam aedificavit. 

\n quibus verbis oslendilur, quod bcatus Franciscus fuil homo, primo singula- 
rissimus et a Deo in mundum deslinalus, non casu nec fortuna, aut hominum consilio, 
sed divina providenlia, qua regunlur omnia; ideo ad hoc oslendendum dicilur: fa- 
ciamus, verbum esl lotius Trinitalis bealum Franciscum ad mundum dirigenlis, de 
quo conformitate II ct fructu dicetur. 

Secundo, quod fuil homo sincerissimus et a carnis brulalitale segregatus, quia 
homo fuit, et per consequens non sensualis aul scnsualilati carnis deditus, scd ab ea 
scparalus, rationalis et ralioni subdilus et subiectus. Sic enim motus sensuales re- 
frcnavil pocnilentia arcliori, ut hoslem domesticum perfecte subiicerel el sine dif- 
licultale perfectac ralioni pareret. 

Tertio, quod fuil homo perfcctissimus, quia ad imaginem Dei. 

Quarto, homo exemplarissimus, (|uia ad Dei simililudinem. 

Quinto, in vila rigidissimus, quia piscibus maris praefuit. 

Sexto, angelis dilcclissimus, quia volalilibus cacli praefuit et iunctus niil. 

Seplimo, cunctis peccaloribus amicissimus, quia bestiis terrae. 

Oclavo, Deo unilissimus, ideo praefuil universac crcalurae. 

Nono, diaholo infeslissimus, (|uia omni rcplili terrae. 

Dccimo, siia repulationc abiecti.ssimus, (|uia de limo lerrae. 

Undecimo, gralia pleni.ssimus, qiiia inspiravit in ficiem eius spiramlum vilae. 


PKOLOGUS SECUNDUS. 19 


Duodecimo, opere virtuosissimus, quia facUis est. iii animam viventem. 

Decimolertio, Deo contempiatioiie intentissimus, quia in paradiso semper erat. 

Decimoquarto, verbo eflicacissimus, quia operalus est, scilicet, salutem mul- 
torum. 

Decimoquinto, moribus ordinatissimus, quia cuslodivit se et alios. 

Decimosexto, imitalor apostolorum et perfectorum (a), quia ex omni ligno comedit. 

Decimoseptimo, exsecrator scelerum contra Deum commissorum, quia de ligno 
mali non comedit. 

Decimooctavo, paupertatis desponsator et abdicator terrenorum, quia adiutorium 
simile sibi, videlicet, contubernium paupertatis sibi datum. 

Ultimo, ordinator omnis sanclitatis et reiigionis, quia eo ecclesia quoad tres 
ordines est formata ; tres propagines ex ipso vite sunt, velut ex lateris costa, germi- 
nalae et productae. 

Praefata non extendo probando, quia sermo nimis esset prolixus. Qtiibus ap- 
paret, quanta sit beati Francisci praeclaritas sanctitalis et famae sive virtulis eius ce- 
lebritas, quia dicitur in secundo membro thematis, quod fecit ilhim,, ut beato Fran- 
cisco dicat Chrislus illud II Reg. 7, 9: Feci tibi nomen grande, iuxta namen magno- 
rum, qui sunt in terra. Celebre factum est nomen eiiis nimiSj I Reg. 18, 30; ratio, 
quia glorificavit illum in conspectu regum, et ostendit illi gloriam suam; in fide et 
lenitate ipsius stare fecit iUum, Eccli. 45, 3 sq.; et sequitur: Excelsum fecit illum 
et similem sibi, Eccli. 45, 7. Et sic patet secundum. 

3. Tertio et ultimo dico, quod in dictis verbis ostenditur beati Francisci felicilas 
aeternalis ex stola pretiosa ; quia m gloria est sanctonim *. Exponendo, quomodo in- 
telligitur, quod beatus Franciscus m glo7'ia est sanctorum, consequenler apparebit, 
quanta est eius felicitas. 

Ubi sciendum, quod beatum Franciscum in gloria esse sanctorum multipliciter 
potest intelligi: primo modo, quod ea, quae sunt ad gloriam sanctorum, Deus fecit 
in beato Francisco, et cum ad gloriam sanclorum sint ipsorum virtutes, ulpote ad 
gloriam Abel est fuisse purissimum, et suum sacrificium a Deo respeclum, Gen. 4, 4; 
ad gloriam Henoch in paradisum translatum, Gen. 5,24; et sic de aliis saiictis tam 
veteris quam novi lestamenli; ita quod omnes virtutes positae in singulis ipsorum uni- 
live et coniunctim fuerunt in beato Francisco; de quibus dicetur conformilate sive 
fructu 1 et infra fructu sive conformitale XXV. ubi ostenditur, quod virtutes aliorum 
in bealo Francisco fuerunt; et sic si intelligatur, beatus Franciscus fuit sanctus si- 
milis Christo in his, quae in sanctis effecit, quae (6) sunt in gloria sanctorum. 

Secundo, potcst intelligi, quod beatum Franciscum Christus fccerit similem sibi 
in gloria sanctorum, quia, cum bonitas, pulchritudo, utilitas et magnitudo effectus in 
opificis laudem sit et gloriam, beatum Franciscum sic faciendo Christus, cum condilor 
sil omnium, et praecipue sanctorum, lalemque faciendo, in gloria est sanctorum. 

Tertio polest intelligi, quod m gloria est sanctorum ; quia beatus Franciscus 
habet quod alii habent de gloria, et superaddit. Hoc polest intelligi, quia, cum angeh 


(a) As prophetarum . — (b) Edd. qni. 


» Eccli. 45, 2. 


20 PROLOGUS  SECUNDUS. 


non sinl eiiisdcm omnes specici, el hoc snllem est verun) quoad piacmium, (juia non 
sunl in eodem gndu, elsi pracmium liabeanl eiusdem speciei, qui esl in pracmio 
maior, non solum gloriam liabel infcrioris, sed superaddil; sic intelligendo, quod liahct 
tanlum de gloria sicut inferior et superaddit, sicut species superior continct inferiorem 
perfcclionaliler et supcraddit, sic in angclis sive caelcslibus spirilibus cst ponendum. 
Modo cum ordo scraphicus sil aliis supcrior, quarc ct perfcclior, sallem muncribus 
graliarum, contincns pcrfcctiones inferiorum ordiiumi ct supcraddcns, et quia bcalus 
Franciscus est in lali ordine pro praemio locatus et in supremo illius ordinis gradu, 
quare aliorum sanclorum habcns perfccliones, merita el praemia, virtualiter et su- 
pereminens eis in gloria censetur esse sanclorum. 

Quarto, polcst intclligi, quod sil in gloria beatorum et sanctorum; cum enim 
summa caritate se diligant heali et tantum dc hono gaudeant altcrius, ul de proprio, 
ut docet Anselmus De similitudinibus \ bcati gloriam hcati Francisci cernentes gau- 
dent, et sic in gloria accidcnlali est sa?ictorum. 

Quinto, polest intelligi, quod in gloria esl sanctorum; quia, cum heatus Fran- 
ciscus prae aliis fuerit Christo vita el transformatione corporali conformior, quare 
el in gloria est sihi propinquior, et consequenter in gloria csl sanctorum, quia pro- 
pinquior aliis Sancto sanclorum, sciliccl Icsu, qui csl m gloria sanclorum. 

Scxto, potest inlelligi iuxta experienliam communem; quanlo enim quisquis pro- 
pinquius slal iuxta rcgcm, sihi suum sigillum committil ct secrcla, et eum facit 
suum vexillifcrum apud ipsum, tanto gloriosior talis reputatur. Cum igitur Christus 
iuxta se ut suum vexillifcrum heatum Franciscum teneat, proul vidit dominus Ro- 
dulphus Erfordiensis episcopus, qui faclus est hac visione frater Minor, et duo 
cives de Veneliis, qui locum fcccrunt de Contrala ad honorem beati Francisci, insuper 
sigillum suum sccrclum, videlicct, stigmata sua sibi tradidit et nulli allcri, apud 
ipsum Regem Chrislum, in gloria est sanctorum, id est prae aliis sanctis, Virgine, 
Baptista (a) et apostolis dumlaxal exceptis. 

Septimo, potest intelligi, quod healus Franciscus in gloria esl sanctorum^ id est, 
si sancti sunl ad gloriam Dei et aliorum, sic et ipse est; ipse enim est in gloria et 
ad gloriam: primo, Dei Patris, quem mundo destinavil (6), quia ad quae missus csl 
efficaciter explevit. 

Sccundo, Dei Filii, quem sihi per omnia similavil, sua signa ei praehcndo. 

Tertio, Spiritus sancli, quem sanctificavit, sicut ex cedula patuit, quam vidil 
fralcr Leo de caelo super caput hcati Francisci desccnderc et residcre, uhi erat 
scriptum: Ilic cst gralia Dei. 

Quarto, beatae Mariae, qucm transmitlendum mundo Patri supplicavit et Filio, 
sicut conformitate et fruclu II dicetur, ac Francisci precihus indulgentiaui pro pec- 
catorihus in ecclcsla sanctac Mariae de Porliuncula impelravit. 

Quinto, aposlolorum Pclri ct Pauli, qui ipsum Uomac in ccclesia sancti Pctri 
amplexantcs osculati sunt. 

Sexto, heatorum loannis Ha|)listae et loannis evangelislae, qui ipsum cum heata 
Maria et Christo visitantcs sunt consolali. 


(a) As  Virgine beata el ajjoatolis, — (1) Edd. a qtio destinatus est ; fostea. qHiipmm sibi similavit. 
sanctificavit otc. 


' Poliiis Eadmerus (inl. op. Ansolmi), c. 42 (P. L. IHO, GS8), 


PROLOGUS  SECUNDUS. 21 


Seplimo, archangeli Michaelis et aliorum caelestium spirituum, quibus (uit spe- 
ciali (levolione coniunctus, ipsumque mullolies miris consolalionibus laetificaverunt, 
ul paluit de cilharoedo sibi apparente, cuius pulsatione ab ihfirmilale corporali fuit 
liberalus. 

Octavo, seraj)him, qui in praesenli promeruit eorum arderc incendio, et nunc 
in eorum solio digniori, scilicet luciferi, et consortio residere. 

Nono, omnium caeleslium spirituum, cuius praedicalione, vita et exemplo ad 
statum perfeclionis mulli conversi eorum ruinam reparaverunl; nec eirca lales eorum 
cuslodia fruslra exstitit operala. 

Decimo, a|)osiolorum, quorum viiam evangelicam ad litteram obscrvavit. 

Undecimo, martyrum, (juibus desiderio et opere, quantum in eo fuil, crucisque 
in suo corpore baiuiatione assidua per toleranliam infirmitatum el passionum iungi 
peroptavit. 

Duodecimo, patriarcharum, quibus filiorum in Dei servilio muUiplicalione se 
eis copulavit. 

Tertiodecimo, prophetarum, quibus est annexus cordium intuitu el abditorum. 

Quartodecimo, confessorum, quibus, Deum laudando et austere vivendo se con- 
formavit. 

Quintodecimo, sanctorum doctorum, quorum exemplo plebem assidue verbo et 
exemplo iuformavit. 

Sextodecimo, virginum, quarum puritatem et integritatem iu se habuit el con- 
servavit. 

Decimoseptimo, omnium electorum, quos suo cousortio et gloria laelificat et 
illustrat. 

Decimooctavo, ecclesiae triumphantis, quia vexillifer est in ipsa summi imperaloris 
[esu Ghristi. 

Decimouono, ecclesiae militantis, talem virum inseruisse caelis et advocatum 
apud Dominum possidere. 

Vigesimo, civitatis Assisii, quae in ipso sanctificata, nobilitata, nominata et glo- 
rificata cum suis fralribus consistit; sic Italiae et Thusciae (a) provinciae, quarum 
accola fuit hic vir angelicus Franciscus, eiusque moribus, signis et virtutibus prae 
aliis particeps est et fuit; mons ille sacer Alvernae gloria beati Francisci gaudet et 
iucundatur, in quo Christus stigmala imprimendo, beatum Franciscum ipsum diligere 
prae aliis montibus orbis (b), mirifice declaravit. 

Vigesimoprimo, fralrum minorum; si enim ad gaudium discipulorum est magistri 
proveclio, exercitus providentia ducis, bellanlium vexilliferi forlitudo et strenuitas, 
ovium cuslodia pastoris, et filiorum glorificatio patris; cum ipse pater beatus Fran- 
ciscus noster sit magister, dux, pastor et paler, de eius mirificentia et exaltatione 
tam in praesenli quam nunc in gioria gaudere et laetari debemus; quia beati Fran- 
cisci stigmatizalio nosiri ordiuis est approbatio, fidelium devotio, cupienlium perfecte 
agere direclio et pauperum omnium, quorum ipse paler dilector fuil praecipuus, 
animatio et exaltatio. 0 quanttnn Salvatori nos fralres Minores obligamur, qui nobis 
talem praebuit patrem et directorem, post quem nobililas mundi, eo abiecto, sci- 
licet, mundo, incessit devolius;  ulriusquc  sexus  mullitudo  in  tribus  ordinibus ab 


(a) Codex Italia et Thuscia. — (b) As om. orbis. 


22 PROLOGUS  SECUNDUS. 


eo inslilulis Chrislo Domiiio se detlicaiulo lcrventius, ut conformilale Vlil et fruclu 
dicetur; et ipsum patrem reserant divinis praeventum muneribus, perfeclum operibus, 
vita imitabilem, verbo cflicacem, devotione praeclarum, cunclisque Chrislum diligen- 
tibus amabilcm el graliosum. Hoc denique palre ordo nosler velut capite singula- 
rissimo, [mrissimo et perfcctissimo insignitur, dirigiiur et mirilicatur, ac totus Chrislo 
conformis convincilur et probatur. Non fccil Deus taliter ornni nationi '^ nec sic, ul 
ordini nostro Minorum talem patrem conccdendo ipsum in praesenti vila gratifi- 
cando, divulgando, magnificando, stigmalizando, gloria et honoie coronando et super 
alios exaltando et sublimando, ac ordinem nostrum personis insignissimis nobililale 
gcneris, bonitate operis el scienliae claritate dignificando et promovendo; unde, etsi 
haec omnia sint in gloriam nostram, actori bonorum omnium, Christo lesu, ad vices 
rependendas graliarnm |)ro impensis inducimur et tcnemur. 

Yigesimosecundo, in gloria beatus Franciscus est omnium fidelium chrislianorum, 
ulpole, quia vir christianissimus, exemplar perfectionis, signifer Christi, ipsoque 
noslra humana natura digniflcata et Christi passionis insigniis decorala consistit; 
cuius vesligiis inhacrendo nullus exorbilat, eius directionem tencndo, quae recta sunt, 
peragit, ac eius prolectione adiuti suis mcrilis et prccibus a diabolo non sinuiitur 
opprimi in praesenti, animae a purgatorio in suo nalalilio liberantur ct deinde in 
gloria collocantur. 

lam dictis ergo modis et expositionibus, quomodo bcalus Franciscus in gloria sil 
sanclorum, patet luculenter, el per consequens sua felicitas declaratur ex stola pro 
praemio percepta gloriosa; nam in gloria est Dei Patris, Phil. 2, H. Sic ergo ex 
iam dictis apparet declaratio vcrbi |)i'opositi, videlicet, quomodo Chrislus beatum pa- 
Irem Franciscum similem illum fecit, videlicet sibi ipsi conformando in vita el pas- 
sionis stigmatibus, ul dictum est breviter et infra lalius declarabilur, el nunc in caelo 
deificando ipsum et in gloria sanctorum collocando el slatucndo; ad quam gloriam 
Salvator omnium, Dominus lesus Christus, nos perduccre dignctur beali Francisci sui 
vexilliferi merilis, qui cum Palre et Spiritu sancto Deus verus regnat et vivit per 
infinila saecula saeculorum. Amen. 


Explicil prologus secundus. — Principium arboris et operis. 


» Ps. 147, 20. 


-cooogoooo- 


LIBER PRIMUS 


Francisce, sequens dogmata superni Creatoris : 
Tibi impressa stigmata sunt Christi Saivatoris. 


PRIMUS FRUCTUS ET CONFORMITAS EST : 
lesus Prophetis Cognitus — Franciscus Declaratur. 


Expeditus a prologo islius operis, Chrisli lesn gralia opilulaule merilis beali 
patris nostri Fraucisci, ad opus, quod de conformitate vitae beati Francisci ad vitam 
Domini lesu intitulalur, est amodo accedendum. Girca cuius processum, pro evidenlia 
clariori dicendorum, istum ordincm servabo: nam anle omnia ponam fruclum seu 
conformitatem ipsam, de qua loqui intendo, el demum exposilionem subnectam. Verum, 
quia, cum quilibet fruclus scu conformitas duas partes contineat, quarum una est de 
Domino lesu el secunda de beato Francisco, primo, posita prima parle, ipsam exponam, 
el consequenler ponendo secundam parlem, ipsam exponam, prout divina gralia sub- 
ministrabit. 

Ad liropositum est prima pars primi fructus et conformitas ista: 
lesus prophetis cognitus. 

Expositio. 

1. Sapientia illa superna, verbum et candor iucis aeternae, Dominus lesus Christus, qui 
omnia in ponderc constituit et mensura gubernat ac disponit ', ad nos sua infiuita miseri- 
cordia et pietatc venire disponens per carnis assumtionem, ne suus adventus ignotus foret 
hominibus aut ex insperato veniret, ut venientem Dominum et ad nos descendentem homines 


' Sap. 7, 26 et 11, 21. 


24 FRUCTUS  I  — PAKS  PKIMA. 


susciperent debite agnoscendo, suum ad nos descensum multiplici via et modo voluit esse 
tcstatum, tam figuris quam verbis, tam signis et prodigiis, tam praeviis illumiuationibus 
quam assertivis sermonibus, tam figurarum aenigmatibus quam prophetarum oraculis. patres 
antiquos et prophetas de hoc informando. Quod enim carnem assumendo ad nos descen- 
dere deberet, ipse reseravit patribus se incarnandum de eis, promittendo videlicet Abrahae, 
Gen. 22, 18 : In semine tuo benedicentur omnes gentes ; Isaac, Gen. 26, 4 ; lacob, Gen. 28, 14 ; 
unde de hoc lacob certificatus dixit, Gen. 49, 10: Non auferetur sceptrum de luda, nec dux 
de femore eius, donec veniat qui mittendus est; et ipse erit exspectatio gentium, et subdit: Sa- 
lutare tuum exspectaho, Domine. Sancti et alii patres et prophetae, de hoc illuminati a Deo 
et certificati, ipsum incarnandum mundo praedixerunt, sicut loseph, Gen. ultimo, 23 : Dominus 
visitahit vos ; Moyses, Deut. 18, 15 et 19: Prophefam de gente tua et fratribus tuis suscitabit 
tibi Dorninus Deus tuus, ipsum audies ; qui autem verba eius, quae loquetur non audierit, ego 
Dominus ultor eius exsistam. Idipsum David promisit, Ps. 131, 11: Inravit Dominus in ve- 
ritate: de fructu ventris tui ponam super sedem meam (a); propter quod dixit, Ps. 71, 6 sq.: 
Descendet sicut pluvia in vellus etc. ; sequitur: Orietur in diebus eius iustitia etc. Salomon de 
hoc informatus dixit, Sap. 18, 14 sq. : Cum medium silentium tenerent omnia, et nox in suo 
cursu mediwm iter haberet, omnipotens sermo tuas, Domine, exsiliens de caelo a regalibus se- 
dibus venit. Ariolus ille et gentilis Balaam a Deo de hoc illustratus dixit, Num. 24, 17 sq.: 
Orietur stella ex lacob, et consurget virga de Israel, e.t percutiet duces Moab vastabitque 
omnes filios Seth, et erit Idumaea possessio eius. Isaias quoque a Deo irradiatus de hoc dixit, 
7, 14 : Ecce virgo concipiet e.t x>ariet filium, et vocabitur nomen eius Emmanuel. Sic et leremias, 
31, 22: Novum, inquit, faciet Dominus super terram, femina circumdabit virum. Baruch hoc 
praedixit, 5, 1 sqq.: Exue te, lerusalcm etc. ; sequitur: Super misericordia, quae veniet tibi 
ab aeterno Salvatore tuo. Ezechiel idipsum prophetavit, 44, 1 sq. : Vidi portam in domo 
Domini clausam; et sequitur: Dixit Dominus adme: porta haec clausa erit et non a^terietur, 
et vir non transiet per eam, quoniam Dominus Deus Israel ingressus est per eam, eritque 
clausa principi. Daniel de hoc locutus est, 2, 44 dicens : In diebus autem regnorum Ulorum 
suscitabit Deus caeli regnum aliud, quod in aeternum non dissipabitur, et regnum eius alteri 
populo non tradetur ; et sequitur: Ipsum stabit in aeternum. Michaeas, divino afflatus spiritu, 
pronuntiavit Deum nascendum in Bethlehem, dicens 5, 2: Tu Bethleliem terra Ephrata parvulus 
es in millibus luda : ex te mihi egredietur qui .tit dominator in Israel, et egressus eius ab initio, 
a die.bus aeternitatis. Aggaeus hoc etiam praedixit, 2, 7 sq. dicens: Adhuc unum modieum, et 
ego movebo caelum et terram; et sequitur: Veniet desideratus cunctis gentibus etc. Per Za- 
chariam hoc fuit praedictum, 9, 9: Ecce rex tuus venit tibi etc. ; sic et Malachias, 3, 1: Statim 
veniet ad templum sanctum suum dominator, quem vos quaeritis etc. Et sic de aliis prophetis, 
qui ut praedicti de futuro Domini in carnem adventu a Deo illuminati praedixerunt, iuxta 
illud, quod dicit Amos, 3, 7 : Non faeiet Dominus verbum, quin prius loquatur ad prophctas 
suos. Et Zacharias pater loannis Baptistae dixit, Luc. 1, 70: Locutus esf per os sanctorum, 
qui a saeculo sunt, prophetarum eius. Et non solum praefata de Domino incarnando iam dicti 
praefati sunt, sed multa alia, ut patet in libris ipsorum ; sed praedicta sunt posita, ut osten- 
datur, quod eius advcntus sanctis exstitit revelatus. Nec solum Dei ad nos descensus per 
carnis assumtionem est revelatus, sed vita quoad actus singulos ipsius Domini incarnandi 
est revelata, tam vcrbis quam figuris, a Deo ipsis patribus ot prophetis, quac omnia com- 
pleta esse in Domino Icsu  sancta evangolia protcstantur ct clamant. 

Ut igitur praefata videantur, cst scicndum, quod eisdem verbis et figuris est rescratus. 

2. Primus actus vitac Christi, vidclicet, quod deberet ex semine Abrahae et aliorinn patrum 
oriri. Et primo verbis, ut praedictum est, reseratum fuit Abrahae, Isaac et lacob et David, 


(a)  As tuain. 


lESUS  PROPHETIS  COGNITUS. 25 

quod corpulentam substantiam ab ipsis traheret patribus ; secundo figuris : altare factum ab 
Abraham, Isaac natus ex Abraham, lacob ex Isaac, et sic de filiis eorum ; omnes figurae 
fuerunt Dei descendendi et ab eis oriendi secundum corpulentam substantiam. Hoc completum 
esse ostendit in Domino lesu Matthaeus, c. 1 ostendens per patrum genealogiam, ad nos per 
carnis assumtionem Dominum lesum advenisse. 

Secundus actus vitae Christi, videiicet, quod deberet nasci de Virgine. Hic eis fuit de- 
claratus primo verbis, per Isaiam, 7, 14: Ecce virgo concipiet et pariet filiuvi etc; et per 
leremiam, 31, 22: Novum faciet Dominus super terram, femina circamdahit viram etc; per 
Ezechielem, 44, 2: Porta haec etc, ut dictum est; secundo figuris in virga Aaron sine sui 
corruptione subito florente et fructum faciente, Num. 17, 8; in ligno vitae posito in medio 
paradisi, terra incorrupta, Gen. 2, 9 ; in rore descendente in vellus, lud. 6, 37 sqq. ; in lapide 
absciso de monte sine manibus, Dan. 2, 45; et sic de aliis. Hoc esse completum in Domino 
lesu ostendit evangelista Lucas, 2, 7, ubi superventione Spiritus sancti, incognita manente 
beata Maria a viro, ipsum peperit, et intacta permanente. 

Tertius actus vitae Christi, et est secundus in ordine, quod debeat nascendus nuntiari 
tam per homines quam per angelum, iuxta illud Am. 3, 7, supra allegatum : Non faciet 
Dominus verbum, quod non loquatur prius ad servos suos ^^^ophetas ; quod nascendus fuerit 
praenuntiatus, patet ex promissione facta Isaac, lacob, Abrahae, David et aliis, et per ipsum 
Deum loquentem patribus per angelum; figuris, patet hoc: Isaac, qui fuit nascendus patri 
ab angelo nuntiatus, Gen. 18, 14; Samson matri et patri, lud. 13, 5, 6, 7; losias etiam, 
III Reg. 13, 2. Hoc impletum ostendit Lucas in evangelio suo 1, 26 sqq. dicens, angelum 
a Deo missum beatae  Mariae lesum nascendum praenuntiatum. 

Quartus actus vitae Christi, videlicet, quod nasci in Bethlehem deberet, fuit declaratus 
primo verbis per Michaeam, 5, 2, ut allegatum est : Tu Bethlehevi Ephrata etc. ; secundo figuris, 
videlicet in Isai, patre David, I Reg. 16, 1 sqq. ; in David, I Reg. 16, 18, et Deodato 
II Reg. 21, 19, qui in Bethlehem orti exstitere. Hoc impletum fuit in lesu, qui tempore gene- 
ralis descriptionis orbis natus est in Bethlehem,  ut dicit evangelium Luc. 2, 1 sqq. 

Quintus actus vitae lesu, videlicet, quod in loco vili nasci deberet, scilicet praesepio, et 
locari, ubi bos esset et asinus, fuit ostensus primo verbis per Isaiam, 1, 3: Cognovit bos 
possessorem suum et asinus praesepe Domini sui; secundo figuris, videlicet Moyses stetit in 
loco vili, scilicet fiscella, Exod. 2, 5, et lob in sterquilinio accubavit, lob 1, 8. Hoc im- 
pletum esse Lucas, 2, 7, ostendit dicens, quod beata Maria reclinavit puerura lesum in praesepio, 
quia non erat ei locus in diversorio. 

Sextus actus vitae Christi est, quod videlicet deberet circumcidi. Hoc verbis primo est 
ostensuro per illud dictum Abrahae, Gen. 17, 10: Omne masculiomm circumcidetur in vobis ; 
secundo figura per Isaac die octavo circumcisum, Gen. 21, 4. Hoc completum esse in lesu 
ostendit Lucas, 2, 21 dicens, quod post octo dies puer lesus circumcisus est. 

Septimus actus vitae Christi est, quod a cunctis gentibus esset adorandus. Hic fuit ostensus 
primo verbis, scilicet Ps. 85, 9 dicentis: Omnes gentes, quascumque fecisti, venient et adorabunt 
coram te, Domine, et Ps. 71, 11: Adorabunt eum omnes reges, omnes gentes servient ei; et 
per Isaiam 60, 6: Omnes gentes ad te current etc. ; secundo figuris in adoratione loseph a 
fratribus, qui fuerunt pastores ovium, Gen. 42, 6; in veneratione Salomonis ab omnibus re- 
gibus, III Reg. 9, 20 sqq. ; in adoratione, quam fecit populus primo Deo et secundo David, 
I Par. 29, 20, et in losaphat, II Par. 20, 18. Hoc completum ostendit Matthaeus, 2, 11, 
dicens, lesum adoratum a Magis eidem etiam munera offerentibus. 

Octavus actus vitae Christi est, videlicet, quod ad templum duci deberet et Deo praesentari. 
Hic ostensus fuit primo verbis, Mal. 3, 1: Ecce ego mitto ; sequitur: Statim veniet ad templum 
suum dominator, quem vos quaeritis ; secundo figuris per Samuelem ductum a matre ad templum, 
I Reg. 2, 18 sq. ; per filios primogenitos, qui ad templum ducebantur, Ex. 13, 2. Hoc impletum 
esse Lucas dicit, 2, 22, in lesu, quem mater adduxit ad templum, ut sisteret eum Domino. 


26 FRUCTUS  I  —  PARS  PRIMA. 

Noniis actus vitae lesu est, scilicet ad Aegyptuin propulsio et accessio. Hoc ostensum 
est priino verbis per Isaiam, 19, \ : Ascendpt Dominns nnhcm lcvem, ef ingredietur Aeyyptuni ; 
secundo figuris per descensum Abrahae in Aegyptum, Gen. 12 14; et per descensum leremiae, 
ler. 42, 14, 15; et per fugationem lephte, lud. 3, 11. Hoc impletum dicit Matthaeus, 2, 13 sq. 
in lesu, quando loseph divino mandato tulit puerum lesum et matrem eius et a facie Herodis 
fugit in Aegyptum, 

Decimus actus vitae lesu est, videlicet ab Aegypto regressio et revocatio. Hoc prae- 
dictum fuit primo verbis per Osee, 11, 1: Ex Aeyypto vocavi filium menm; et per Balaam, 
Nuin. 23, 22: Deus ex Aeyypto vocavit eum; secundo ostensum est figura in leroboain re- 
vocato ab Aegypto, III Reg. 12, 2. Hoc impietum est in lesu, quem cum matre loseph ab 
Aegypto reduxit divino monitu, Matth. 2, 19 sqq. 

Undecimus actus vitae lesu est, videlicet, quod in medio doctorum deberet sedere et 
stare. Hoc ostensum est primo verbis, Ps. 81, 1: Deus stetit in synayoya deorum: in medio 
antem  deos  diiudicans  etc. ;  secundo figuris  per  David  sedentem  in cathedra  sapientum, 

II Reg. 23, 8; et per Salomonem, III Reg. 10, 8, cui dictum est: Beati viri, qui audiunt 
sapientiam tuam. Hoc impletum esse Lucas, 2, 42 sqq., ostendit in lesu, qui, cum essct an- 
norum duodecim, ascendit in teinplum et sedit in medio doctorum, super cuius prudentia et 
responsis mirabantur oinnes. 

Duodeciinus actus vitae Christi est, videlicet, quod loannes Baptista ante ipsum prae- 
mitti debebat, ut ei viam praeparet. Hoc primo verbis est ostensum per Malachiam, 3, 1 : 
Ecce eyo mitto anyelnm meum, qui praeparabit viam meam ante faciem tnam; secundo figuris 
de angelo, qui praecessit Moysen, losue et filios Israel, Ex. 23, 20 sqq.; et de propheta, qui 
praecessit praedicens losiae adventum, III Reg. 13, 2. Hoc impletum est in lesu, quem 
loannes praeivit, ut habetur Matth. 3, 1 sqq.; Luc. 3, 4 sqq. ; et loan. 1, 6. 

Deciinus tertius actus vitae Christi est, videlicet, quod baptismum instituere debebat in 
aqua, quo a peccato homo mundari deberet. Hic ostensus est per Ezechielem primo verbis, 
qui in persona Christi dicit, 36, 25 sq. : Effundam super vos aquam mundam, et mundahimini 
ah omnihus inqninamentis vestris, et dabo vohis spiritum novum; secundo figuris in Naaman, 
qui descendit in lordanem et lavit, et restituta est caro eius, et mundatus est, IV Reg. 5, 10 
sqq. ; in luditli, quae se baptizabat in fonte, ludith 12, 7. Hoc ostenditur completum in 
lesu, Matth. 3, 13 sqq., et Luc. 3, 21, qui vim regenerationis aquis dedit se baptizando. 

Decimus quartus actus vitae Christi est, videlicet, quod a diabolo tentari deberct. Hic 
est ostensus primo verbis, scilicet per Zachariam, 3, 1: Vidi lesum sacerdotem maynum; 
et sequitur: Satan stabat a dextris eius, at adversaretur ; secundo figura in lob, qui a diabolo 
fuit tentatione expetitus, scd non superatus, lob 1. Hoc iinpletum esse ostendit Matthaeus, 
4, 1 sqq., quod  lesus tentatus fuit a diabolo in deserto, sed non superatus. 

Decimus quintus actus vitae Christi cst, videlicet, quod deberet ieiunare. Hoc patet verbis 
Ps. 34, 13: Operui in ieiunio animam meum, et Ps. 108, 24: Gcnua mea infirmata sunt a 
ieiunio; secundo hoc ostensum est figuris, scilicct Moysis, qui ieiunavit quadraginta diebus et 
quadraginta noctibus, Ex. 24, 18; David, II Reg. 12, 16; Achab, III Reg. 21, 27; et Eliae, 

III Reg. 17, 3 sqq.; Nehemiae, II Esdr. 1, 4. Hoc impletuin est, Matth. 4, 2, quando lesus 
ieiunavit quadraginta dicbus et ((uadraginta noctibus. 

Decimus sextus actus vitae lesu est, quod angeli ei ministrare deberent. Hic ostcnsus est 
primo verbis Ps. 90, 11 dicentis: Anyclis suis mandavit de te, etc. ; sccundo figura in Elia, 
cui angelus apposuit panem et vas acjuae, ot ut comcderet imperavit, III Rcg. 17, 4 sqq. 
Hoc impletum esse in lesu ostendit Matthaeus, 4, 11, dicens, quod lesu tentatione superata, 
ad eum  accesserunt angcli et ministrabant ei. 

Dccimus scptimus actus vitae Christi est, vidclicet, quod deberet popuhim (h)core et 
praedicare. Ilic ostensus est primo verbis per Isaiam 2, 3 diccntcm: Venite, ascendamus ad 
monte.m Domini, et scquitur : Docehit nos vias suas etc. ; et 58, 1 : Annuntia populo meo scelera 


lESUS  PROPHETIS  COGNITUS. 27 

eorum ; secundo figuris in Esdra, qui docuit populum, Esdr. 8, 3 sqq. ; in sapiente Ecclesiastae, 
qui docuit populum, Eccle. ultimo, 9. Hoc impletum esse in lesu dicit Matthaeus 9, 35, 
quomodo docuit populum ac civitates circuibat et castra docendo, Matth. 9. 

Decimus octavus actus vitae Christi est, videlicet, quod deberet esse Spiritu sancto et 
prophetico plenus. Hic ostensus est primo verbis Isaiae, 11, 2: Requieseet siiper eum spiritus 
sapientiae etc. ; Moysi, Deut. 18, 15 : Prophetam suscitabit Dominus de fratribtis vestris, ut 
supra; secundo figuris, scilicet omnium prophetarum, Isaiae, leremiae, Ezechielis, et sic de 
aliis. Hoc impletum dicit in lesu Lucas 7, 16 voce populi aeclamantis : Propheta magnus 
surrexit in nobis, de ipso Domino lesu Christo. 

Decimus nonus actus vitae Christi est, videlicet, quod discipulos pauperes et abiectos 
habere deberet. Hic ostensus fuit primo verbis per Isaiam 61, 1 : Spiritus Domini super me, 
evangelizare pauperibus misit me, et 29, 18:/ra die illa etc; secundo figuris in Isaia, qui 8, 
18 dicit : Ego et pueri mei, quos dedit mihi Dominus etc. ; in Eliseo, cui adhaeserunt pauperes 
filii prophetarum, IV Reg. 4, 38; sic et in Moyse, cuius minister et discipulus fuit losue, 
Num. 4, 10 sqq. Hoc impletum dicit in lesu, quando apostolos ad suum discipulatum vocavit, 
Matthaeus 4, 18 sqq. 

Vigesimus actus vitae lesu est, videlicet paupertatis dilectio; debebat esse pauper et 
ipsam amare. Hoc primo verbis ostensum fuit, Ps. 87, 16: Pauper sum ego et in laboribus, 
et Ps. 68, 30 : Ego sum pauper et dolens etc. ; secundo figuris in Eliseo, qui pauper fuit, 
IV Reg. 4, 8; in Tobia, qui dixit, 4, 23: Pauperem vitam gerimus ; in Elia, qui nihil habuit, 
IV Keg. 1, 8 et III Reg. 17, 10 sqq. Hoc impletum est in lesu, qui dixit, Matth. 8, 20: 
Vulpes foveas habent, et volucres caeli nidos, filius autem hominis non habet, ubi caput suum 
reclinet; habuitque discipulos, qui omnia dimiserunt, Matth. 19, 27. 

Vigesimus primus actus vitae lesu est, videlicet, quod iustitiam deberet exercere. Hic 
ostensus est primo verbis Isaiae dicentis 11, 5: Erit iustitia cingulus lumborum eius etc. ; 
leremiae 23, 5: Faciet iudicium et iustitiam in terra; secundo figuris in David, qui faciebat 
iudicium et iustitiam omni populo, I Par. 18, 14; in lob, qui dixit 29, 14: lustitiam, ut lo- 
ricam, indutus sum. Hoc impletum in lesu ostendit Matthaeus primo verbo, capitulo 5 et 6, 
docendo, secundo opere, Matth. 22, 21 : Reddite quae sunt caesaris caesari, et quae sunt Dei 
Deo; et loannis 2, 15 habetur, quomodo ipsam exercuit in vendentes in templo. 

Vigesimus secundus actus vitae Christi est, videlicet, quod deberet humiliter conversari. 
Hic ostensus fuit primo verbis per Isaiam 42, 1: Ecce servus meus etc. ; et Psalmo 118, 107: 
Humiliatus sum usquequaque, Domine; secundo figuris in Moyse, qui fuit mitissimus super 
omnes terram inhabitantes, Num. 12, 3; in David, II Reg. 6, 22, qui dixit: Humilis ero etc. 
Hoc impletum in lesu Matthaeus dixit 11, 29, quod lesus discipulis suis dixit: Discite a me, 
quia mitis sum et humilis corde. 

Vigesimus tertius actus vitae Christi est, videlicet, quod sua doctrina a ludaeis contemni 
deberet et reprobari. Hic ostensus est primo verbis per Isaiam 65, 2: Tota die expandi manus 
meas ad populum contradicentem mihi etc. ; per leremiam 7, 26: Non audierunt me etc. ; secundo 
figuris, scilicet Isaiae, leremiae, Ezechielis, Michaeae et aliorum prophetarum, quos ludaei non 
audierunt, immo interfecerunt. Et istud impletum esse in lesu loannes 8, 13, ostendit dicens, 
quod ludaei dixerunt Christo: Tu de te ipso testimonium dicis ; testimonium tuum non est verum. 

Vigesimus quartus actus vitae Christi est, videlicet, quod ipse deberet miracula operari. 
Hic fuit ostensus primo verbis ab Isaia, 35, 5: Tunc aperientur ocidi caecorum, et aures 
surdorum patebunt etc. ; et lob 5, 9 : Faciet magna et inscrutabilia et mirabilia sine numero ; 
secundo figuris [per Moysen], qui fecit signa et prodigia in Aegypto, Ex. capitulis pluribus et 
Deut. ultimo; in Elia et Eliseo, qui plura miranda fecerunt, ut patet in III Reg. et IV. 
Hoc impletum ostendit .Matthaeus et alii evangelistae in lesu dicentes, ipsum dedisse caecis 
lumen, claudis gressum, surdis auditum, mutis verbum mortuis vitam et omnes alias curasse 
infirmitates. 


28 FRUCTUS  I  —  PARS  PRIMA. 

Vigcsiinus quintus actus vitae Christi est, videlicet, quod deberet populum ct turbani 
cibare. Hic ostensus est primo verbis Ezechielis 34, 23: Suscitabo super gregem meum qui 
pascet eos, etc; secundo figuris in Moyse, Ex. 16, 35, cuius precibus Deus manna populo 
per 40 annos dedit; in Eliseo, qui oleum et paues multiplicavit hordeaceos, IV Reg. 4, 6 et 44, 
et pavit plures. Hoc impletum ostendit Matthaeus 14, 19 sqq. ; 15, 37 sq., in lesu, qui bis 
de paucis panibus satiavit ultra quatuor millia hominum. 

Vigesimus sextus actus vitae Christi est, videlicet, quod in suo corpore sacrificium in- 
stituere dcberet, et hoc in materia panis et vini. Hic ostensus est primo verbis Isaiae 
25, 6 dicentis: Faciet Dominus in monte hoc convivium cunctis gentibus etc. ; Zachariae 9, 17: 
Quid, inquit, est honum et quid j)ulchrumt Respondit: Nisi frumentum electorum et vinum 
germinans virgines ; Ptov. [), 1 sq. dicto Ssdomon\s : Sapientia aedificavit sibi domum, sequitur: 
posuit men^am, id est panem, et miscuit vinum, et ante dicit, quod immolavit victimas; secundo 
figuris, et primo in Melchisedech, qui obtulit panem et vinum, Gen. 14, 18; in Noe, qui fecit 
Deo sacrificium, Gen. 8, 20; in pane, qui ponebatur in mensa in tabernaculo, Gen. 18, 5. Hoc 
impletum dicit Matthaeus 26, 26 sqq. [in lesu], qui panem in corpus suum et vinum in san- 
guinem convertendo summum sacrificium ordinavit. 

Vigesimus septimus actus vitae lesu est, videlicet, quod deberet regnum ecclesiasticum 
ordinare. Hic ostensus est primo verbis Isaiae 9, 7: Multiplicabitur eius imperium etc, et 
Danielis 2, 44: Suscitabit Deus regnum caeli ete. ; secundo figuris in Abraham, cui dictum 
est Gen. 12, 2: Faciam te crescere in gentem magnam, David et aliis, qui regnum suum ac- 
creverunt II Reg. 5, 7 sqq. Hoc ostendit impletum esse Matthaeus 4, 18 et 21 ; 9, 9 in voca- 
tione apostolorum, et Lucas 10,  1, in designatione septuaginta duorum discipulorum. 

Vigesimus octavus actus vitae Christi est, videlicet, quod deberet pro cultu Dei zelare. 
Hic ostensus est primo verbis Psalmi 68, 10 dicentis: Zeliis domus tuae comedit me; secundo 
figuris in Phinees, Num. 25, 13, qui zelatus est pro Domino; in Elia, III Reg. 19, 10; in 
Mathathia, I Mach. 2, 26. Hoc impletum in lesu ostendit loannes 2, 15, quando zelo eiecit 
vendentes et ementes de templo; et Matthaeus 21, 12. 

Vigesimus nonus actus vitae Christi est, videlicet, quod a principibus sacerdotum de- 
beret persequi. Hic ostensus est primo verbis, Ps. 118, 23: Sederunt principes et adversum me 
loquebantur ; et ibidem, 161 : Principes perseeuti sunt me gratis etc ; secundo figuris in David a 
Saul persecuto, I Reg. pluribus capitulis. Hoc impletum esse in lesu ostendit Matthaeus 2, 13 
in persecutione Herodis et ludaeorum; loannes 7, 32 et 44, ct Matthaeus 9, 3 et 34 in perse- 
cutione ei facta a principibus sacerdotum et a scribis, et similiter Lucas 4, 28 sq. 

Trigesimus actus vitae Christi est ludaeorum ei insidiatio. Hic ostensus est primo ver- 
bis Psalmi 9, 9 loqucntis de quolibct Christo insidiaiite: Insidiatu,r in abscondito quasi leo in 
spelunca sua; et de omnibus loquitur Michaeas 7, 2: Omnes in sanguinem insidiantur ; et lob 
30, 13: Insidiati sunt et ^iraevaluerunt mihi; et Abdias 7: Qui comedunt tecum, ponent subter te 
insidias; secundo figuris: Daniel, cui impositae sunt insidiae, 6, 4 sqq. ; David, I Reg. 26,2. 
Hoc impletum esse ostendit Matthaeus 22, 15 in lesu, cui ludaei primo insidiati sunt, ut eum 
caperent in sermone; secundo in iustitia, ut habetur loan. 8, 5, G de adultera; tertio ut ca- 
perent eum in persona, loan. 11, 56. 

Trigcsimus primus actus vitae Christi ost, vidolicet, quod contra ipsum consilium ludaeo- 
rum dcbcret congregari. Hic ostcnsus est primo verbis Ps. 2, 2: Astiterunt reges terrae, et prin- 
cipes convenerunt in unum etc. ; et Ps. 70, 10 sq. : Consilium fecerunt in unum, dicentes: per- 
sequimini et comprehendite eum etc; et Sap. 2, 1 : Dixerunt impii apud semetipsos etc. ; secundo 
figuris in Icremia, contra quem fcccrunt consilium, lor. 11, 19. IIoc in lesu esse implctum 
ostendit Matthacus 27, 59 dicens, quod contra lesum congregaverunt consilium, at eum morti 
traderent; ct in loanne 11, 47 dicitur, fpiod coUrgrrunt pontificr.s rt pharisaei consiliitm ete. 

Trigesimus secundus actus vitae Ciiristi ost oius proditio. Hic ostensus cst primo verbis; 
unde Psalmus 54, l.'{ in pcrsona Ciiristi dicit: Quoniam, si inimicus meus ^naledixisset m ihi cta., 


lESUS  PROPHETIS  COGNITUS. 29 

et sequitur 40, 10: Amjjliavit siqjer me supplantationem ; secundo figuris in Amasa proditore 
a loab interfecto, II Keg 20, 10; et in Gaal, lud. 9, 40 sq. ; et in Amnon, filio David, II 
Reg. 13, 28; lonatha, I Mach. 12, 48, et Simon, I Mach. 16, 15 sq. Hoc evangelista loannes 
13, 2 ostendit et Matthaeus 26, 24 sq. in lesu a luda discipulo prodito. 

Trigesimus tertius actus vitae Christi est eius venditio. Hic demonstratus est primo 
verbis per Zachariam 11, 12 : Appenderunt mercedem meam triginta argenteis ; et lereraias 12, 7; 
secundo figuris, videlicet loseph ludae consilio a fratribus vendito triginta denariis, Gen. 
37, 28. Hoc  impletum dicit Matthaeus 27, 3, in lesu pro triginta denariis vendito. 

Trigesimus quartus actus vitae lesu est, videlicet, quod capi deberet. Hic ostensus est 
primo verbis David in Ps. 58, 4: Ceperunt animam meam, irruerunt in me fortes; leremiae 
Thren. 4, 20: Christus Dominus inpeccatis nostris captus est etc; secundo figuris in Tobia, 1, 2; 
in arca Domini capta, I Reg. 4, 11; in Sedecia, IV Reg. 25 5. Hoc impletum ostendit in lesu 
Matthaeus 26, 57, quem ceperunt ludaei. 

Trigesimus quintus actus vitae Christi est eius ligatio. Hic ostensus est primo verbis, 
Ezech. 3, 25 : Fili hominis, data sunt super te flagella, et ligabunt te etc, ; secundo figuris in 
Samsone, qui fuit ligatus funibus, lud. 16, 8. Hoc in lesu impletum esse ostendit loannes 
18, 12 et Matthaeus 26, 50 dicentes, quod ipsum captum ligaverunt. 

Trigesimus sextus actus vitae Christi est eius spontanea et voluntaria oblatio. Hic 
est ostensus primo verbis per Is. 53, 7 dicentem : Oblatus est, quia ipse voluit; et Ps. 39, 9 : 
Facere voluntatem tuam, Deus meus, volui; secundo figuris in Ethai sponte cum David eunte, 
II Reg. 15, 21; in luda Machabaeo, I Mach. 9, 18. Hoc impletum esse in lesu ostendit 
loannes 18, 4 dicens, quod lesus sponte obviara ivit ludaeis ; et Pilato dixit, loan. 10, 18 : Po- 
testatem habeo ponendi animam meam. 

Trigesimus septimus actus vitae Christi est videlicet ipsius flagellatio. Hic ostensus est 
primo verbis, Ps. 72, 14: Ego fui flagellatus tota die etc. ; secundo figuris in Pharaone flagel- 
lato, Gen. 12, 17; in leremia 30, 11 et 14. Sed in lesu hoc impletum est, qui fuit flagellatus, 
Matth, 26, 67; loan. 19, 1. 

Trigesimus octavus actus vitae Christi est eius falsa accusatio. Hic ostensus est primo 
verbis, Ps. 37, 12 : Amici mei et proximi mei adversum me convenerunt et steterunt etc. ; se- 
cundo figuris in Naboth false accusato et occiso, III Reg. 21, 13. Hoc impletura esse in 
lesu, quera falsi testes incusarunt, ostendunt Matthaeus 26, 10 et loannes 19, 6 et 7. 

Trigesimus nonus actus vitae Christi est eius in maxilia percussio, Hic ostensus est primo 
verbis, Mich. 5, 1 : In virga percutient maxillam iudicis Israel; secundo figuris Michaeae percussi 
in maxilla, III Reg. 22, 24. Hoc impletura esse in lesu, ostendit loannes 19, 2, qui percussus 
fuit in maxilla. 

Quadragesimus actus vitae Christi est eius illusio et derisio. Hic ostensus est primo 
verbis per Abdiam 1, 7 : Illuserunt tibi virifoederis tui, omnes viri tui illusores; secundo figuris 
in Eliseo illuso a pueris, IV Reg. 2, 23, in Samsone illuso a Philisthiim, lud. 16, 25. Hoc 
impletum esse in lesu ostendit loannes 19, 23 et Matthaeus 27, 19 dicentes Christum a 
ludaeis et militibus illusum. 

Quadragesimus primus actus vitae Christi est, quod deberet poenis affligi. Hic ostensus 
est primo verbis, Ps. 37, 9 : Afflictus stim et humilitatus sum nimis etc, et Is. 63, 10 : Affli- 
xerunt spiritum saneti eius; secundo figuris in lob afflicto, 2, 7, in Tobia afflicto, 2, 11. Hoc 
impletum est in lesu, qui diversis poenis fuit afflictus, Matth. 27. 

Quadragesimus secundus actus vitae lesu est eius faciei velatio et percussio. Hic ostensus 
fuit primo verbis ab Isaia, 50, 6 : Faciem meam non averti ab increpantibus et conspuen- 
tibus me ; secundo figuris in Aman, cuius faciem operuerunt, Esth. 7, 8. Hoc in lesu impletum 
esse ostendit loannes 19, 23 dicens, quod milites velantes faciem lesu percutiebant spuentcs in 
faciem eius, 

Quadragesimus tertius  actus vitae Christi est ipsius spoliatio. Hic  ostensus est primo 


30 FRUCTUS  I  —  PARS  PRIMA. 

verbis, Mich. 1, 8:  Vadam spoUatus et nudm etc; secundo figuris in leremia, qui spoliatus 
fuit, ler. 38, 12.  Hoc impletum est in lesu, quem milites spoliaverunt, loan. 19, 23. 

Quadragesimus quartus actus vitae Christi est ipsius blasphematio. Hic ostensus est primo 
verbis, Is. 1, 4: Sanctum blasphemavei-unt Israel, et 52, 5: Nomen meum tota dic blasplic- 
matur; secundo figuris in Abimelech, lud. 9, 27, in David blasphemato a Semei, II Reg. 16, 
5 et 7. Hoc impletum fuisse in lesu ostendit Matthaeus 27, 39, qui a latronibus, ludaeis et 
militibus fuit blasphematus. 

Quadragesimus quintus actus vitae Christi est eius negatio. Hic ostensus est primo 
verbis, Dan. 9, 26: Non erit eius popidus, qui cum ncgaturus est; secundo figuris in David, II 
Reg. 20, 1, qui negatus est non esse regem, Siba dicente : Non est nobis pars in David etc. 
Hoc impletum esse in lesu ostendunt Matthaeus 26, 70 et loannes 19, 21, qui a Petro fuit 
ter negatus et a ludaeis, quod non esset rex ludaeorum. 

Quadragesimus sextus actus vitae Christi est vilis ad mortem ipsius condemnatio. Hic 
ostensus est primo verbis Salomonis, Sap. 2, 20: Morte turpissima condemnemus eum; se- 
cundo figuris in Aman ad crucem condemnato, Esth. 7, 9. Hoc imijletum est in lesu, qui 
ut latro ad mortem crucis condemnatus est, Matth. 27, 38. 

Quadragesimus septimus actus vitae Christi est crucis baiulatio. Hic declaratus est 
primo verbis, ler. 11, 19: Mittamus lignum in panem eius; secundo figuris in Moyse portante 
virgam in manu, Ex. 4, 17; in Isaac, Gen. 22, 6, portante ligna pro holocausto. Hoc impletum 
esse in lesu dicit Matthaeus 27, 31, qui crucem portavit. 

Quadragesimus octavus actus vitae Christi est eius crucifixio. Hic demonstratus est 
primo verbis, lob 7, 15 : Susj^endium clcgit anima mea etc. ; secundo in figuris in serpente 
suspenso in ligno, Num. 21, 9, in Absalone suspenso inter caelum et terram, II Reg. 18, 9, 
in pistore suspenso in cruce, Gen. 40, 22. Hoc impletum est in lesu, qui crucifixus est, 
Matth. 27, 85. 

Quadragesimus nonus actus vitae Christi est ipsius inter sceleratos coUocatio. Hic ostensus 
est primo verbis, Is. 53, 12: Cum scclcratis deputatus est; secundo figuris in Abner, cui David 
dixit, quod mortuus erat : Sicut solent cadcre coram filiis iniquitatis, sic corruisti, II Reg. 3, 34 ; 
in luda Machabaeo inter malos et sceleratos occiso, I Mach. 9, 18. Hoc in lesu impletum cst, 
qui crucifixus est inter duos nequam, Marc. 15, 27, et latrones, Matth. 27, 38. 

Quinquagesimus actus vitae Christi est eius aceti et fellis cibatio et potatio. Hic ostensus 
est primo verbis, Ps. 68, 22: Dederunt in cscam meam fel et in siti mea potaverunt me aceto; 
secundo figuris in Booz, qui acetum bibens Ruth suadebat, ut biberet, Ruth 2, 14 ; in Tobia, 
cuius oculi sunt felle liniti et aperti, Tob. 11, 8. Hoc ostendit in lesu impletum Matthaeus 27, 
34 et 48 dicens, quod fuit felle et aceto cibatus et potatus. 

Quinquagesimus primus actus vitae Christi cst ipsius in cruce mors et occisio. Hic 
dcclaratus est primo verbis, per Isaiam 53, 12: Tradidit in mortcm animani suam etc; per 
Danielem 9, 26 : Occidctur Christus ; secundo figuris in Abel a fratre fuste occiso, Gen. 4, 8 ; 
in Aaron summo sacerdote mortuo, Num. 20, 29; in Isboseth, II Reg. 4, 7. Hoe impletum 
est in lesu in cruce mortuo et occiso, Matth. 27, 50, loan. 19, 30. 

Quinquagesimus secundus actus vitae Christi est, videlicet eius pro peccatoribus mortis 
susceptio et immolatio. Hic ostensus cst primo vcrbis per Isaiam, 53, 8: Proptcr scelus j)o- 
puli pcrcussi euvi ; pcr leremiam, Thrcn. 4, 20: Chrisfus Doniinus in peccatis nostris captus 
est etc ; secundo figura in luda Machabaco, qui pro libcrationc populi mortuus est, I Mach. 
9, 18; in hirco, qui pro peccato immolabatur, ct aliis, ut habetur in Levitici libro. Hoc im- 
pletum esse ostendit Matthaeus 26, 2 et 45 in lesu, qui dixit: Ego vadam immolari pro vobis. 

Quinquagesimus tertius actus vitae Christi cst per ipsum nostra facta redemptio, scilicet 
a diabolo. Hic ostcnsus est primo vcrbis, Ps. 33, 23: Redimct Dominus animas servorum 
suorum ctc, Is. 63, 9: In dilectionc sua ct in indulgentia sua redcmit cos, et Os. 13, 14: De 
morte redimam eos, et de manu mortis libcrabo f'o.s; secundo figuris in Moysc, cuius prcce et 


lESUS  PROPHETIS  COGNITUS. 31 

mediatione Dominus peccata populi remisit, Ex, 32, 34. Hoc impletum est in lesu, cuius 
morte reconciliati sumus Deo, Rom. 5, 10. 

Quinquagesimus quartus actus vitae Christi est ipsius vulneratio. Hic ostensus est 
primo verbis, Ps. 21, 17: Foderunt manus meas et pedes meos, etc. ; secundo figuris in dilecto 
vulnerato, Cant. 4, 9; in Achab rege, quem Syri vulneraverunt, III Reg. 22, 34. Hoc im- 
pletum est in lesu in sua passione, qui in pedibus, manibus et latere fuit vulneratus, ut 
omnes dicunt evangelistae. 

Quinquagesimus quintus actus vitae Christi est ipsius lanceatio. Hic ostensus est primo 
verbis, lob 16, 14 sqq. : Circumdedit me lanceis suis et vulneravit lumbos meos; concidit me 
vulnere super vulnus, irruit in me quasi gigas ; haec passus sum absqiie iniquitate manus 
meae; secundo figuris in Absalom lanceato, II Reg. 18, 14, in apertione lateris de Adam, 
Gen. 2, 21, cui dormienti Dominus tulit unam de costis, in apertione ostii lateris arcae, 
Gen. 6, 16, in apertione lateris Amasae, II Reg. 20, 10, in petra percussa a Moyse, Num. 
20, 11, de qua exivit aqua. Hoc impletum esse in lesu ostendit loannes 19, 34, de quo 
mortuo, et lancea latere eius aperto, exivit sanguis et aqua. 

Quinquagesimus sextus actus vitae Christi est sanctorum patrum a manu diaboli iibe- 
ratio. Hic ostensus est primo verbis per Isaiam 19, 20: Clamabunt ad Dominum a facie 
tribulantis, et mittet eis salvatorem qui liberet eos; et per Zachariam 9, 11: Tu autem in 
sanguine testamenti tui liberasti vinctos de lacu etc. ; secundo figuris in Abraham, qui debel- 
lavit reges et reduxit captivitatem, Gen. 14, 15 sqq.; in David, qui liberavit populum de 
manu Amalecitarum, I Reg. 30, 19, et de manu Philisthiim, II Reg. 21, 15, et de manu 
Goliath, I Reg. 17, 49 sq. Hoc impletum est in lesu, qui descendit ad inferos, portas aereas 
confringendo captivam duxit captivitatem ^. 

Quinquagesimus septimus actus vitae Christi est diaboli subiugatio. Hic ostensus est 
primo verbis, Ps. 3, 13: Percussisti caput de domo impii, et Is. 51, 9: Nunquid non tu per- 
cussisti superbumf secundo figuris in losue, 6, 21, qui cepit lericho et regem eius; in Saul, 
qui cepit Agag regem Amalec, I Reg. 15, 8. Hoc impletum esse in lesu ostendit loannes 
evangelista, Apoc. 20, 2, qui cepit diabolum, qui et Satanas etc. 

Quinquagesimus octavus actus vitae Christi est eius sepelitio. Hic ostensus est primo 
verbis Moysi, Deut. 21, 22 sq.: Suspensus in patibulo eodem die sepelietur ; et lob 21, 32: 
Ipse ad sepulchrum ducetur; seeundo figuris in losia cum fletu sepulto, II Esdr. 1, 31 sq. ; 
in lona, qui tribus diebus stetit in ventre ceti, lon. 2, 1. Hoc impletum esse in lesu ostendit 
Matthaeus 28, 6, qui sepultus stetit tribus diebus in sepulchro. 

Quinquagesimus nonus actus vitae Christi est ipsius resurrectio. Hic declaratus est 
primo verbis per Isaiam 11, 10: Et erit sepulchrum eius gloriosum ; per psalmistam 15, 10: Non 
derelinques animam meam in inferno nec dabis sanctum tuum videre corruptionem ; secundo 
figuris in lacob, qui dormivit usque mane et lapidem erexit, Gen. 28, 16, 18; in Samsone, 
qui dormivit usque ad noctis medium, lud. 16, 3. Hoc impletum est in lesu, quia tertia die 
a mortuis resurrexit, Matth. 28, 6, et loan. 20, 9 sqq. 

Sexagesimus actus vitae Christi est eius ad caelos ascensio. Hic ostensus est primo 
verbis, Ps. 46, 6: Ascendit Deus in iubilatione, et Dominus in voce tubae; et Ps. 67, 34: 
Ascendit super caelum caeli ad orientem; et Michaeas 2, 13: Ascendit iter pandens ante eos ; 
secundo figuris in Elia, qui ascendit, IV Reg. 2, 1 ; in Moyse, qui ascendit montem, Ex. 24, 
13. Hoc impletum esse in lesu ostendit Marcus ultimo, 19; et Lucas ultimo, 51 et Actuum 
1, 9 sq. 

Sexagesimus primus actus vitae Christi est eius ad Patris dexteram consessio. Hic ostensus 
est primo verbis, Ps. 109, 1: Dixit Dominus Domino meo: sede a dextris meis; secundo 
figuris in Salomone, qui sedit in solio David patris sui, I Par. 29, 23 ; in lonadab, qui sedit 

» Epli. 4, 8. 


32 FRUCTUS  I  —  PARS  PRIMA. 

in curru cum Ichu, rege Israel, IV Keg. 10, 16. Hoc  dicit impletum Marcus ultimo, 19 in 
lesu, qui sedet a dextris Dei. 

Sexagesimus secundus vitae Christi actus est Spiritus sancti super sanctos apostolos 
emissio. Hic ostensus est primo verbis, Ps. 103, 30: Emitte spiritum tuum etc; per Eze- 
chielem 36, 26; Dabo vobis spiritum novum etc. ; per loelem 2, 28; Effundam de spiritu 
meo etc; secundo figuris in Moyse, de cuius spiritu Deus accepit et septuaginta duobus 
senioribus dedit, Num. 11, 25, et de nube, quae replevit totam terram, III Reg. 18, 44 sq. 
Hoc efFecisse lesum loannes evangelista dicit, 20, 22, quod lesus insufflavit in apostolos. 
dicens; Accipite Spiritum sanctam. 

Ultimus vitae Christi actus est ad iudicium descensio. Hic est ostensus primo verbis, 
Ps. 7, 12: Deus iudex iustus, et Ps. 61, 13: Reddes unicuique iuxta opera sua; et per Da- 
nielem 7, 10: Tudicium sedit, et libri aperti sunt; et per Isaiam 3, 14; Dominus ad iudicium 
veniet cum senioribus etc; et per loelem 3, 2: Congregabo omnes in valle losaphat; secundo 
figuris in Moyse, Ex. 18, 13, qui sedit iudicare populum; in Daniele, qui iudicavit iudices, 
Dan. 13, 49 sqq.; in Salomone, qui iudicium fecit, III Reg. 3, 28. Hoc impletum esse in 
lesu ostendit Matthaeus ultimo, 18 : Data est mihi, inquit lesus, omnis potestas in caelo et in 
terra, et loannes 5, 27 : Dedit ei Pater potestatem iudicium facere. 

3. Praefatis ergo apparet tam verbis quam figuris, quomodo lesus Christus fuit patribus 
ostensus et declaratus, quod erat probandum. Pro declaratione primae partis conformitatis, 
quae dicit: lesus prophetis cognitus, multa verba et figurae sunt in praedictis omissa; quia 
nimis prolixum esset opus, et per iam dicta et posita de aliis potest faciliter iudicari. Verum 
quia prolixe sunt posita, ad brevitatem reducendo iam dicta, in figuris specialiter, lesus est 
prophetis declaratus, ut iam patuit; in losia nuntiatus, III Reg. 13, 2; nominatus in Ismael, 
Gen. 16, 15; natus in Obed cum gaudio, Ruth 4, 17; amatus a Domino in Salomone, II Reg. 
12, 24; veneratus in losaphat, II Par. 17, 5 sqq.; circumcisus in patribus, los. 5, 2 sqq.; 
oblatus in Samuele, I Reg. 2, 21; fugatus in lephte, lud. 11, 3; tentatus in lob, 1, 12 sqq.; 
baptizatus in Naaman, IV Reg. 5, 14; persecutus in David, I Reg. 19, 1 sqq. ; consecratus 
Domino in Amasia, II Par. 17, 16; conversatus in Onia, Eccli. 50, 1 sqq.; sociatus apostolis 
in lehu, IV Reg. 9, 6 sqq. ; divulgatus in losue, 6, 27 ; legem docuit in Esdra, II Esdr. 8, 2 
sqq. ; mira fecit in Moyse, Ex. 7, 10 sqq. ; calumniatur in Achimelech, I Reg. 22, 13 sqq.; 
insidiatur in Daniele, 6, 4 sqq. ; contemnitur in Gedeone, lud. 8, 6 sqq.; zelat in Phinees, 
Num. 25, '' et 11; confortat in Caleb, Num. 13, 21; voluntatem Dei facit in Abraham, Gen. 
22, 3 sqq.; orat in Ezechia, IV Reg. 21, 3 sqq.; suos diligit in Nehemia, II Esdr. 1, 4 sqq. ; 
futura pandit in Isaia, 1, 1 sqq. ; sacrificium offert in Melchisedech, Gen. 14, 18; venditur 
in loseph, Gen. 39, 1; proditur in Amasa, II Reg. 20, 16; capitur in Tobia, 1, 2; ligatur 
in Samsone, lud. 16, 8 sqq.; accusatur in Naboth, III Reg. 21, 13; velatur facie in Aman, 
Esth. 7, 8; irridetur in Eliseo, IV Reg. 2, 23; spoliatur in leremia, ler. 38; caeditur in 
in Michaea (a), III Reg. 22, 24 sqq. ; vilipenditur in Abimelech, lud. 9, 53; crucis lignum 
baiulat in Isaac, Gen. 22, 6; suspenditur in serpente, Num. 21, 8 sq; Deum placat in Aaron, 
Num. 16, 48; genus humanura libcrat in Noe, Gen. 7, 1 sqq.; occiditur in Abel, Gen. 4, 8; 
lanccatur in Absalom, II Reg. 18, 44; latus aperitur in Adam, Gen. 2, 21; hostes dciicit in 
Aod, lud. 3, 15 sqq. ; sepelitur in lona, 1, 15; desccndit ad inferos in Habacuc, Dan. ultimo, 
35; surrexit mane in lacob, Gen. 28, 16; ascendit in Elia, IV Reg. 2, 11. Et sic succinctc 
apparet iam dictis declarata prima pars primi fructus ct conformitatis de beato Francisco 
et Christo. 

licstat nunc succincte secundam partem frucfus et conformitatis I declarare, videlicel: 
Franciscus declaratur. 


(a) Codex caeditur in Ezecliiele, af/ti(/ilur in Michaea. 


FRANCISCUS  DECLARATUR. 33 


Secunda pars istius j^riini frucfus ct conformitatis cst liic: 
Franciscus declaratur. 

Expositio. 

\. Declarnla prirna parle friictus primi et coiiformitatis, quae fiiit dc Christo, reslat 
consequenler secuiidam partcm ipsius  enodarc, vidclicet Franciscus declaratur. Pro S 
cuius evidenlia est nolandum, quod, cum diclum sit per Amos supra aliegatum \ quod 
Deus non faciet verbuni, nisi revelaverit secrelum simm ad servos suos iiroplielas, 
quo prophetae verho  innuitur, si Deus  nou  faciet verbum, muito  magis nec opus 
inirabile, de quo sanctos non  informet prophetas, unde argumeiilum  evidenter ac- 
cipitur, quod  multi  sancli,  etsi  nohis non  pateat, per  ora  prophetarum expressi lO 
fuere mundo atTuturi, et praecipue, qui capili perfeclionis virtuosius cohaesorunt; de 
quibus satis aperte Dominus affuturis praedixil; sicul patel de Isaac, Gen. 18, 10 sqq.; 
de Samsone, lud.  13,  7; de losia,  III Reg. 13, 2;  de loanne Baplisla, Luc. 1, 13; 
quibus innuil et de aliis praedixisse, qui talibus simiies perfectione fuerunt et forte, 
loanne Baptista exceplo, gratia poliores et sanctitate illuslriorcs; Virgo enim Maria, 15 
etsi in sacro eloquio nou habeatur, quod nascenda nuntiata fuerit per angelum, quia 
privilegia gratiarum aliis concessa ab  ipsa non sunt removenda, immo potius per 
quandam supereminenliam attribuenda, dehet tamen firmiter  teneri  et credi [quod] 
sic; el consequenter de aliis sanctis, ulpole de beato patre  nostro Frnncisco tam 
conformiter Chrisio similato et per ipsum Christum tam excellenler supra alios sanctos 20 
sublimato, est certe pie credendum, quod tam valiciniis prophetarum, quam figuris 
sanctorum, quibus fuit conformis morihus et gratia, exstitit verldice declaratus; prout 
haec secunda pars huius primi fructus et coiiformitalis declarare inlendit et proponit 
dicens, quod Franciscus ad instar Christi luit declaratus aenigmatihus et prophetarum. 
eloquiis; et quia hoc supposiluin  hahet duas partes, prima est: quod bealus Fran- 25 
ciscus fuil figuris declaralus, secunda, quod valiciniis prophetarum, ideo primo de 
prima videndum el sic demum de secunda. Quibus declaratis  patebit, quomodo in- 
telligatur haec secunda pars primi fructus et conformitatis. 

2. Quod enim heatus Franciscus /?9wa/z/s fuerit et exstiterit in veteri teslamento, 
expresse asserit abbas loachim in exposilione leremiae; sic el CyrWlns cremila montis 30 
Carmeli, ut in expositione secundae partis patebit*. Insuper cum beatus Frnnciscus fue- 
ril similis patriarchis filiorum sanclorum muitiplicatioue, prophetis iu futurorum cogni- 
lione, aposlolis muudi conteinptu el despeclione et saucli evangelii observantia, marty- 
ribus desiderio, confessoribus vilae austeritale, docloribus populi eruditione, virginibus 
sui corporis inlegerrima puritate, et aliis iustis iuslitiae et sanctitalis perfcctione, ut 33 
de his omnibus clare infra dicetur, merito per figuras prophetarum, immo verius per 
ipsos patriarchas, prophetas, apostolos, martyrcs, confessores, doctores et virgines ac 
alios iustos habet figurari. Et sic, generaliter loquendo, potest dici, quod ipse beatus 
Franciscus, cum fuerit similis Adae in creaturarum dominio, Abel iu puritate, Enos 
in devotione, Henoch iu sursum  elevalione, Noe in  iustitia, Abrahae in  obedientia, 40 


» Am. 3, 7.  —  * Cfr. infra pag. 45. 
Analecla — Tom. IV. 


34 FRUCTUS I — PARS SECUNDA. 

Fsaac in niedilalioiic, lacob in solliciliulinc (a), losepli in sui praescrvaliono, iMoysi in 
mansucUiflinc, Aaron in cxhorlantlo, Pliinces in zclo, losue in condicUi viUorum, 
San^soni in tiaemonum supcraUone, Icplilc in cordialilale (b), Gcdconi in proposiU con- 
slanlia, Samueli in Domini scrviUile, David in humiliUilc, Salomoni in sensu el spi- 
5 ritus prudcnlia, Eliae in verho, Eliseo in mundi conlemplu, lonadab filio Rcchab 
peregrine liic manendo, Isaiae in fuUirorum cognitione, leremiae in proximorum com- 
passionc, loh in paUenlia, Tohiae in misericordia, Ezechieli in conlemplalioiie, Daiiieli 
in viUic austerilalc, Michaeae in diccnda verilate, Petro in fervore, loanni in amore 
ad ChrisUim, loanni BapUstae in sui  tlespecUone, lacoho in  oralione, Barlholomaeo 

10 jn paupertatis dilecUonc, Paulo in discursu ct aliis iustis in opcrum perlcctione, 
Chrisli iinilatione et divinorum praeceptorum el coiisiliorum custoditionc; quarc 
lypis et figuris omnium lalium habel generaliler figurari. Et si talium figuris habel 
hic sanctus figurari, mullo fortius per figuras inanimatorum, utpole per solem, 
lunam, slellas et huiusmodi ; ac etiam per animam vcgelalivam (c), sicut per arhorcs, 

15 olivam, ccdrum, cypressum el huiusmodi, necnon per animalia irrationalia, vidclicet 
per ovem, columbam, et sic de aliis et hoc, si considerentur in ipso quoad virtulcs 
per Deum actitata; quia enim fuit lotns exemplaris, fuit sol; quia humilis, columha; 
quia pacis nuntius, oliva, el sic de consimilibus. Quare ratione virtulum et graliarum 
pcr talia potest generaliter figurari; verumtamen in ordine seraphico ut in supremo 

20 omnis perfectio rcluceat inferiorum ordinum, quare beatus Franciscus, cum ipsis se- 
raphim similis fuerit in praesenti el nunc sit in gloria, per ipsos et eorumdem figuras 
et consequenter omnium inferiorum ordinum, scilicet cherubim, thronorum, domina- 
tionum, virtutum, potestatum, principaluum, archangelorum, angelorum figuras potest 
designari el figurari. Et sic patet, qualiler quidem gcneraliter per iam dicta beatus 

25 Franciscus habet figurative et lypice generaliter declarari. Aliter potesl beati Fran- 
cisci figuratio ostendi, ut actibus vitac eius singulis, de qiiibus eril sermo ordinale 
et non ordinalc, in scqucntibus figurae debitac applicentur. 

5. Sit ergo vilae bcaU Francisci primus actus, videlicel eius ad mundum a Deo 

dcstinatio. Hunc figuravit loscph missus a patre ad fratres suos visitandos, Gen. 57, 

30 43 sq. ; et Isaias, G, 8: Ecce ego, mitte me; lonas in Niniven missus a Deo, lon. 4, 2. 

Secuiidus aclus eius cst ortus laetificatio; nalus est laclantibus mullis, ul patcbit 

conformitale el fructu III. Hunc figuravil Isaac natus cum risu et gaudio palris el 

matris, Gcn. 21, 6, 8; Obed cum gaudio Noemi orlus, Ruth, 4, 15. 

TerUus actus est beati Francisci angclo in spccic percgrini ostensio, de quo infra 
35 dicelur. Ilunc figuravit Samuel oblatus et oslensus Ileli, I Reg. 1, 25; 3, 4 sqq. 

Quartus aclus est bcati Francisci captio; fuit cnim captus a Perusinis cum multis 
aliis suis civibus et positus in carccre, quibus beatus Franciscus servivit, el specialiter 
uni militi '. Ilunc figuravit loseph caplus ct positus in carccribus, Gen. 39, 20, qui aliis 
concaptivis servicbal; Tobias, tjui idipsum fccll caplus ct in capUvilate posilus, Tob. 1,5. 
40 QuinUis aclus beati Francisci cst a patrc ct fratrc ct aliis civibus persecuUo, ul 
patct II "^ partc cius Leqendac maioris. Ilunc figuravit Iosc|)h a fratribus pcrseculus, 


(a) As solitudine. — (t) Edd. credulitate, — (c) As animata vegetativa. 


» Cfr. II Ccl. 1, 1.  —  » C. 2 n. 2. 


FRANCISCUS  DECLAEATUE. 35 

Gen. 37, 18 sqq.; lephte eiccUis («) a suis, Iud. H, 2;  David  persecuUis a Saul, 
I Reg. 19, 1 sq. 

Sextus aclus beati Francisci est ad pauperes compassio el servitium; nam libenter 
Dei amore dabat pauperibus et abiectis serviebat. Hnnc figuravit lob, 51, 52; et 
Tobias 1, 19; el Abraham iavans pcdes et scrviens pcrcgrinis, Gen. 18, 4 sq. S 

Seplimns actus est bcali Francisci dcvolio; ibat per ecclcsias visitando cl orando, 
sicul patuit in ecclesia sancli Damiani, in qua Cbrislus fuit ei locutus. Hunc figuravit 
Tobias, 1, 6, qui ibat lerusalem ad lemplum Domini; lacob qui erat vir simplex, 
habitans in tabernaculis, Gen. 25, 27, qui vadens in Mesopotamiam vidit Dominum 
innixum scalae, Gcn. 28, 13. 10 

Octavus actus est beali Francisci omnium mundanorum abdicatio, qui uihil, ul 
peregrinus, voluil habere proprium. Hunc figuravit lonadab et filii Rechab, qui semper, 
ut peregrini, in lentoriis habilare voluit nec domum habuit nec erexit, ler. 35, 10. 

Nonus actus est Irium ecclesiarum reparatio, scilicet sancti Damiani, sancti Pclri 
et beatae Virginis. Hunc figuravit Beseleel et Ooliab, qui fecerunt Domini tabcrnaculum, 15 
Ex. 36, 8 sqq. ; Salomon, qui aedificavit lemplum nomini Domini, III Rcg. 6, 1 sqq. 

Decimus actus est Domini bealo Francisco apparitio; nam pluries ei Dominus 
apparere dignalus est, ut infra dicetur. Hunc figuravit Abraham, Noe, lacob, Isaac, 
Moyses, el sic de aliis, quibus Dominus apparere est dignatus, ut patet in serie 
sacrae scripturae.    ■ 20 

Undecimus actus est vitae evangelicae a beato Francisco susccplio. Hunc figu- 
raverunl omnes apostoli simul et sigillatim, et spccialitcr beatus Paulus, qui gratia 
et imitatione perfectus aposlolus est factus, Gal. 1, 12 sqq.; de apostolis habes Mat- 
thaei 49, 27 sqq. 

Duodecimus aclus est beali Francisci  a diabolo  tcntatio  in eremitorio de Sar- 25 
teano ' et in aliis locis. Hunc figuravit David tentalus, II Reg. ultimo, 10 sqq. ; lob, 
1, 15 sqq. 

Decimus tertius actus est beati Francisci socialio et fecundatio quoad fratrum 
multitudinem. Hunc figuravit lacob, qui habuit duodecim filios, Gen. 29, 32 sqq. ; 30, 5 
sqq.; David, II Reg. 5, 15; filii Israel^ qui multiplicnii sunt nimis, Ex. 1, 7. 30 

Decimus quartus actus est beati Francisci regulatio et eius ieiunaUo pro re- 
gulae susceptione. Hunc figuravit Salomon, Eccle. ultimo, 10, qui scripsit sermones 
rectissimos et veritate plenos; Moyses, qui in monte ieiunavit quadraginla diebus ct 
quadraginla noctibus, ut legem Domini mereretur accipere ^ 

Decimus quintus actus est beati Francisci  praedicatio.  Hunc  figuravit Isaias, 35 
58, 1, cui dictum est: Clama^ ne cesses etc. ; sequitur: Annunlia populo meo scelera 
eorum et domui lacob peccata  eorum; loannes  Baptisla, qui praedicabal dicens: 
Poenitentiam agite, Matlh. 5, 2; Franciscus enim mandato apostolico poenitentiam 
praedicavit. 

Decimus sextus actus est beaU Francisci Thau ^ dilectio et passionis Christi. Hoc 40 
signum pater amavit et suis lilteris, quas miltebat, apponebat pro signo *. Hoc signo 


(a) As, N, R et edd. captus. 


' Bonav. Leg. mai. c. 5 n. 4. — ^ Ex. 24, 18.  — ' Cfr. Hieron. Epist. 30 n. 5.  — * Bonav. 
Leg. mai. c. 4 n. 9; miraciila, g 10 n. 7. 


36 FEUCTUS  I  —  PARS  SECUNDA. 

bealuni Franciscum adornalum in facie vidil fraler Pacificus *, el dc Clirisli passione 
bealus Franciscus fralribus sacpius faciebal scrmonem. Hunc figuraUim declaravil 
Ezccbiel 9, 2, per virum, qui babebal alramentarium scriytoris ad renes, (jui si- 
gnabal 'ihaii super frontes virorwn plangcnlium el dolenlium, vidclicel Domini pas- 

S sioncm;  cl lalcs sic signali ab ullione morlis exlremae liberabanlur cl praeserva- 
banlur. 

Deeimus seplimus aclus esl beali Francisci crucifixi meditalio; in nullo enim 
Franciscus didiceral gloriari, nisi in cruce Domini Jesu Chrisli'\ el nil sciebal nisi 
Cbrislum pauperem et crucifixum. Hunc praefiguravii serpenlis inspcclio a Moyse el 

10 populo, Num. 21, 9, cuius allenlionc a morsibus serpcnlum populus libcrabalur; 
Gedeon, dum baculo purgat trilicum, hid. G, 11; Moyscs, dum tenet virgam Dei in 
manu sua, Ex. 4, 2; Daniel, dum arborem excellentissimam cernil positam in medio 
lerrae, Dan. 4, 7 sqq. 

Decimus oclavus actus est fratrum a beato Francisco ad praedicandum missio el 

15 destinatio. Hunc figuravil losapbal, qui plures de principibus suis misit, ul docerent 
populum, n Par. 17, 7 sqq. ; Ezecbias, qui misit ad omnem Isracl, ut venirenl in 
domum Domini, II Par. 30, \. 

Decimus nonus actus est beati Francisci transformatio, videlicet, (juando apparuit 
in curru transfiguralus fratribus ^ Hunc praefiguravil Elias in curru igneo ascendens 

20 in caelum, IV Reg. % \\. 

Vigesimus actus est aliorum a bealo Francisco informalio; mulloties fratres do- 
cebat et alios et plures scripsil epislolas. Hunc pracfiguravit Esdras, qui pa7'avil cor 
suu7n, ut investigaret legem Domini, ut faceret et doceret in Israel praeceptwn et 
iudicium, I Esdr. 7, 10. 

25 Vigesimus primus aclus est fralrum a beato Francisco ad gencrale capilulum 
congregalio, ubi fuerunt ultra quinque millia fratrum *. Hunc figuravit losue, congre- 
gando omnes filios Israel in Sicbem, los. 24, l;Esdras, congregando populum quasi 
virum unum, I Esdr. 3, 1. 

Vigcsimus secundus actus est beali Francisci vilis induitio. Hunc figuravit Isaias 

30 malc indulus et discalcealus eundo et nudus, Is. 20, 2. 

Vigcsimus lerlius aclus cst bcali Francisci suis longe distantibus praesenlalio, sicul 
fratribus in capitulo Arclatensi, praedicanle bcalo Anionio dc litulo crucis \ Ilunc 
figuravil Eliseus se praesentem exbibendo ministro suo Giezi, IV Rcg. 4, 51 ; Ezecbiel, 
spiritu Iranslalus in lerusalem, Ezecb. 8, 3, et tamen eral corpore in Babylonc. 

35 Vigesimus quarlus aclus esl beali Francisci miraculorum opcralio; fecil enim 
multa miracula, ul infra palcbil. Hnnc figuravil Moyses mirabilia faciendo, Dcul. ul- 
limo, 11, 12 et Ex. 7, 9 sqq.; Elias et Eliseus, III Reg. 17, C sqq., cl IV Reg. 5, 
20 sqq., 4, 6 sqq., 5, 14. 

Vigcsimus quintus actus esl beati Francisci zclus ct ad auimas dilcctio; fervide 

'io animas Cbrisli sanguine rcdcmplas zclabat. Ilunc figuravit Pbinces pro Deo zelando 
ct populo Domini "; Elias, qui dixit, III Reg. 19, 10: Zelo zelatus sum pro Domino 
Deo cic; David, qui volebat mori pro filio advcrsario, II Rcg. 18, 53; Moyscs, qui 
volebal dclcri de libro viventium pro populo, Ex. 52, 52; sic ct Paulus, Rom. 9,5. 


' Cfr. 11 Ccl. 3, 49 ct IJonav. 1. c.  — ^ Gal. 6, U.  —  M Ccl. M ; IJonav. 1. c. c. -i n. 4- 
— * Bonav. I. c. c. 4 n. 10. —  M Ccl. 48; nonav. 1. c. 13 n. 10. — " Nuni. 25, 13. 


FRANCISCUS  DECLARATUR. 37 

Vigesimus sexdis acUis esl beali Francisci sublevalio, scilicct iu oralione (a), el hoc 
menlis excessu el corporis, ul inferius palcbil. Hunc praefiguravil scilicet Moyses 
ascendenilo montem Sinai, Ex. 19,20; Balaam, quem duxit Balac ad excelsa Phasga, 
Num. 23, 14; lacob, qui ascendit Belhel, Gen. 28, H. 

Vigesimus seplimus actus est beatl Francisci assidua  oratio, cui semper eral 5 
intentus. Hunc figuravit Moyses orando in monte, Ex. 32, H et Num. H, 11 et21, 7; 
David, II Reg. 7, 18 sqq.; Manasses, II Par. 33, 13, qul a Domino fuit exaudilus; Nehe- 
mias, 1, 5 sqq. ; Daniel, ([ui ter in die flectendo genua orabat, Dan. 6, 10; ludas Ma- 
chabaeus, I Mach. 4, 10. 

Vigesimus oclavus aclus est beati Francisci lacrymatio; mullum enim in lacrymis 10 
abundabat in orando et dominicam passionem plangendo, adeo ut nil quasi videret '. 
Hunc beati Francisci fletum figuravit Ezechias, qui flevit amare, IV Reg. 20, 3; Esau, 
qui per flctum obtinuit bencdiclioncm, Gen. 27, 38. 

Vigesimus nonus aclus est beati Francisci cantici angclici auditio, quando infirnius 
sibi citharoedus apparuit, cuius cantu et sono sibi consolationem corporalem et men- 15 
lalem recepit ^. Hunc figuravit Isaias, qui audivit diios seraphim dicentes: Sanctus, 
smiclus, sanctus etc, Is. 6, 3; Ezechiel, 3, 12, qui audivit vocem commolionis ma- 
guae dicentem: Benedicta gloria Domini. 

Trigesimus aclus est a beato Francisco pauperlatis desponsatio ct acceptatio ^ 
Hunc figuravit Tobias, qui dixit filio suo, 4, 23: Pauperem vitarn gerimus ; Booz, qui 20 
Ruth pauperem dcsponsavit, Ru(h. 4, 13; Assuerus Eslher, Esth. 2, 18. 

Trigesimus primus actus cst beati Francisci humiliatio; fuit enim prae aliis hu- 
millimus. Hunc figuravit David, qui dixit, Ps. 37, 9: Humiliaius sum nimis; Achab, 
qui se humiliavit Domino, III Reg. 21, 29. 

Trigcsimus sccundus actus est beati Francisci sui despectio; ab omnibus volebat 25 
despici ct contemni. Hunc figuravit Abraham, Gen. 18, 27, qui dixit: Ego sum vermis 
et cinis; David, qui dixit, Ps. 21, 7: Ego sum vermis et 7ion  komo etc, et II Reg. 
7, 18 dixit: Quis sum ego, Domine? 

Trigesimus lerlius actus est beati Francisci spiritus propheliae perceplio; habuit 
enim spiritum prophelicum, sicut infra mullis docebitur exemplis, Hunc figuraverunt 30 
omnes prophelae, Samuel, David, Isaias, leremias, el sic de aliis. 

Trigcsimus quartus actus est beati Francisci cordinm inspeclio ; nuiltorum 
secrela cordium agnovit. Hunc figuravit lacob videndo cor Laban, Gen. 31, 31 ; 
Eliseus videndo cor Giezi, IV Reg. 5, 26; Petrus videndo cor Simonis magi, 
Acl. 8, 21. 35 

Trigesimus quinlus actus est beati Francisci in mari praedicatio, quando stando 
in navicula Gaietae populis praedicavit *. Himc figuravil Moyses in mari rubro slando 
et mirabilia operando, opere praedicabal Dei magnalia, Ex. 14, 20 sqq. ; sic losuc 
faciendo stare saccrdotes cum arca in medio lordanis, los. 3, 14 sqq. 

Trigesimus sexlus actus est a bealo Francisco diaboli expulsio a civilate Arelii ® io 
et aliis hominibus. Hunc figuravit angelus Raphael, i\i\\ a Tobia el cius uxore dae- 


(a) Edd. monte. 


1 Bonav. I. c. c. 5 n. 8. — ''  II Cel. 3, 66; Bonav. 1. c. c. 5 n. H. — ^ Cfr. II Ccl. 3, I. 
* Bonav. I. c. c. 12 n. 6. — ^ Bonav. 1. c. c. 6 n. 9. 


38 FRUCTUS  I  —  PARS  SECUNDA. 

moMciii ropulil, Tob. 8, 5; Davitl, qui dc arcc lciusalcm cxpulil lchusacum, 11 Rcg. 
5, 6 s(|.; Simcon, qui alicnigenas cxpulil ab arcc Siou, 1 Macli. 1."), 47 s(\(\. 

Triiiesimus se[)limus aelus beali Frauci.sci esl aquae iii viuum conversio '. lluuc, 
clsi non rucril praeliguralus ()uaulum ad colorcm, praefiguravil quaulum ad saporem 
5 aqtias Mara dulces reddeiido llgiii immissione Moyscs,  Ex.  1o,  23; sic Eliscus .sal 
|)oucudo in aquas in saporem bouum converlil ct sauilalcm, IV Rcg. 2, 21. 

Trigcsimus octavus aclus esl bcali Fraiicisci cariiis maccralio. Hunc figuravil 
Elias, qui fuil rigidissimus iii vila, lY Rcg. 1, 8; JVIanasses, qui egil poenilenliam 
magnam, II Par. 33, 12; loaunes Baplisla, Mare. 1, 6. 
'^ Trigcsimus uouus aclus esl beali Francisci cxcmplorum osleiisio et cxemplarilas. 
Hunc dcclaravil exemplar posilum iii monle, Ex. 25,40; David, iu quem oculi tolius 
respicicbaut Israel, III Reg. 4, 20; caudelabrum posilum in tabernaculo Domini, Lev. (a); 
Simon Oiiiae, qui fuit quasi slella matutina^ Eccli. 50, 6. 

Qiiadragesimus aclus est a bcato Francisco fralrum refeclio et cibalio; de tribus 
15 pauibus cibavil ullra Irigiula fratrcs, et diviua providenlia quinque millia in quodam 
capilulo gencrali ^ Hunc figuravil Eliscus, qui dc paucis pauibus plures homincs ci- 
bavit, IV Reg. 4, 42 sqq. 

Quadragesimus primus aclus est a bealo Francisco aquae a petra educlio, sci- 
licet iu monte Alvernae (6), quando homini, cuius asello vchcbalur, aqiiam oratioiie 
20 propinavit ^ Hunc figuravit Moyses, qui bis aquam de pclra virga pcrcutiendo cduxil, 
Ex. 47, 6, Num. 20, 44. 

Quadragesimus sccundus aclus est beati Fraucisci erga fratres condesceiisio; com- 

edil cum fralre, qui  dc  nocte  abslinciitia dcficicbat ^ et cum alio infirmo uvas in 

viuea ^. Huuc figuravit ille homo, qui recepit lcvilem de moiile Ephraim, qui comedere 

23 eum coegil et mensam paravit, lud. 49, 4  sqq.; Raguel, qui  recepit Tobiam cl ad 

manducandum praeparavil, Tob. 7, 9 sq. 

Quadragesimus lertius aclus esl a  beato Francisco mulierum devilalio.  Hiinc 
figuravit loscph a talibus se abslinens {c), Gen. 59, 42. 

Quadragcsimus quartus aclus cst bcalo Francisco a Deo lucis traditio et donalio, 
30 scilicct in flumiiie Padi cl paludibiis ®. Hunc figuravit lux dala filiis Isracl iu Acgypto, 
Ex. 40, 23; columna iguis in nocle, Ex. 43, 21. 

Quadragesimus quinlus aclus esl genlium ad bcalum Frauciscum devolio; omiies 
enim ad ipsum alTicicbantur et reverebanlur. Huuc figuravit Samuel, de quo dicitur 
1 Reg. 3, 20, (piod coynovit universus Israel^ quocl fidelis propheta esset Domini, el 
33 ibidcm dicilur, 42, 3 sqq., quod homo fuit sancUssimus. 

Quadragcsimus sexlus actus csl a  bealo  Fraiicisco pecuniae detcslalio.  Hunc 
figiiravit Petrus, Act. 3, 6, dicens: Argentum et aurum non est niihi elc. 

Quadragcsimus septimus actiis est crcaturarum ad  bcatum Franciscum alTectio 
el subicclio; aiiimalia mitia ct immilia, volalilia cl nalalilia ad  bealum Franci.scum 


(a) Codox leviter, edd. Leoit. 8. — {b) N, K ot cdd.  oni. Alvernae; in As  addidit altora maiuis. — 
(c) As, N et edd. ahsentana. 


» I Ccl. 61; Bonav. I. c. c. H n. 10. — ^ CAw noiiav. I. c c. 4 n. 10. — » II Cel. 2, 15; 
IJoiiav. I. c. c. 7 n. 12; Mlcr(iii(!: « ad (iiuindain (■rciiiiini », omisso noinine. — * II Ccl. 2, 15; 
IJonav. 1. (;. c. 5 n. 7.  —  '■' 11 Ccl. 3.  110.  —  " Honav. I. c. c. 5 n.  12. 


FRANCISCUS  DECLARATUR. 39 

atticiebaiilur et ei subdebanlui". Hunc figuravit Adam, cui omnia sunl sub potcstale 
Iradila et in slatu primo subiecta. 

Quadragesimus oclavus actus est malorum execratio et de bonis iucundatio; de 
malis exemplis lurbabatur, el de bonis iucundabatur (a). Ilunc figuravit Esdras, qui 
abominatus est, filios Israel se alienigenarum uxoribus immiscuisse ct cum eis foedus S 
pepigisse, I Esdr. 9, I sqq. 

Quadragesimus nonus actus est beati Francisci ob reverentiam sanctorum di- 
versa in lempore ieiunatio. Hunc figuravit sancta ludith, ludilh, 8, 6, quae ieiunabat 
omnibus dicbus praeler sabbata et neomenias et festa domus Israel; Mardochaeus, qui 
ieiunavit Iribus diebus ueque manducavit ueque bibit, Est. 4, 16 sq. 10 

Quinquagesimus actus est beali Francisci mori pro Christo exoptatio; quando 
pro palma martyrii consequenda ter ullra mare ad partes infidelium ivit. Hunc figu- 
ravit ludas Machabaeus, 1 Mach. 3, 21, qui dixit: Moriamur pro lege Dei nostri etc; 
Paulus, qui dixit, Acl. 21, i'5: Ego non solum alligari sed et mori paraliis sum pro 
nomine Domini lesu. 'S 

Quinquagesimus primus actus est a beato Francisco scripturarum intellectio et 
dilucidalio, ut patuil, quando respondit de dubiis scripturae magislro in llieologia 
Senis ^ et aUis. Hunc figuravit David, cui Dominus Iribuit intellectum, Ps. 118, 54: 
Super senes intellexi^; Salomon, qui omnium habuit intelligentiam, Sap. 7 sqq.; 
Paulus, qui evangelium habuit per rcvelationem, Gal. 1, 12. 20 

Quinquagesimus secundus aclus est beati Francisci iucuudatio; nam, licet haberet 
infirmitates, tamen in gaudio spirilus semper erat et in laelilia fralres esse volebat. 
Hunc praefiguravit Tobias, 14, 4, qui post oculorum illuminationem residuum lempus 
vilae suae fuit in gaudio. 

Quinquagesimus tertius aclus est beati Francisci  infirmitalum  el dolorum sup- 23 
porlatio laeta. Hunc praefiguravit lob, qui omnia palicnter portavil, lob 1, 20 sqq. ; 
Tobias, qui obcaecatus non est conlristatus conlra Dominum, sed gralias cgil, Tob. 
2, 13 sq. 

Quinquagesimus quartus actus est beali Francisci crucifixio et sligmatizalio. Hunc • 
similavit (i) ille quarlus, qui erat similis Filio Dei, Dan. 3, 92; et Paulus, qui dixil, 30 
Gal. 6, 17: Stigmata Domini lesu in corpore meo porto. 

Quinquagesimus quintus actus esl beati Francisci fralribus in morte dala bene- 
dictio, manibus cancellatis ^ Hunc figuravit lacob, qui moriens manibus cancellatis 
benedixit Ephraim ct Manassen, Gen. 48, 15 sqq., el alios filios suos; Moyses,  qui 
benedixit filios Israel, Deut. 55, 1 sqq. ; Isaac, qui caeculiens benedixit lacob et Esau, 35 
Gen. 27, 27 et 40. 

Quinquagesimus sexlus actus est beati Francisci mortis revelalio el eius in Do- 
mino obdormilio. Hunc praefiguravit Aaron, Num. 20, 26, et Moyses, Deut. 54, 5, qui 
informati de morte decesserunt. 

Quinquagesimus septimus actus est beati Francisci animarum purgatorii consti- 40 
patio, quas extraxit *. Hunc figuravit Abraham, Gen. 1 i, 14 sqq., reduccns caplivitatem; 


(a) As, N, R ot edd. om. de malis — iucundahatiir . — (h) As, N, R et edd. figuravit. 


1 11 Cel. 3, 46;  Bonav.  1. c. c. II  n. 2.  _ 2 Ps. 118, 100.  —  ' Bonav. 1. c. c. U n. 5. 
* Pliira infra friict. XXXIV. 


40 FKUCTUS I — PARS SECUNDA. 

Esdriis, Zorobiibel  el Nehomias populum  ducentcs dc Acij^plo,  Esdr. 2, \ sqq.  el 
Nehem. 2, 8 sq(|. 

Quin(|u;igesimus oclnvus actus esl beali Francisci sepelilio. Hunc fii,nn'avil lacob, 
quem medici condierunl aromalibiis, Gen. ullimo, 2; Asa, II Par. 10, 14, quem scpc- 
3 lierunl plmum leclum aromalihus el ungueniis lacicntcs. 

Quinquagesimus nonus aclus csl beali Francisci glorificalio. Hunc figuravil loscph, 
cui dixil Pharao, Gen. 41, 40: Uno tanlum reqni solio le praecedam, el ipsc dixil 
fralribus suis: Nunliate patri tneo omnem qbriam, Gen. 40, 15; Mardochaeus, qui 
glorificalus fuil a rege Assuero, Eslh. 8, 15. 

'" Sexagesimus aclus esl beati Franeisci ad gloriam deduclio; anima beati Fran- 
cisci ad gloriam deducta fuit figurala per ludilh inlroductam, ubi eranl cius lliesauri, 
luditli \% 1, et per Eslher inlrodiictam ad cubicuhim Assueri, Eslh. 2, 10; per 
arcam diiclam in civilatem David, II Reg. 0, 15 sq., cuin canticis in iubilo. Hunc 
figuravit Simon, I Mach  13, 51, qui  arcem  inlravit cum  laude et ramis,  cytharis 

'•^ et cijmbalis etc. 

Sexagesimus primus aclus est beati Francisci sublimalio. Hunc figuravil loscph, 
Gen. il, 40, exallatus super omnes, (|uem Pharao w^^o tantum recjni so/w praccessil; 
lonathas, I Mach. 10, O'^ seqq., quem Alexander rex fecit sedere secum, et magnifi- 
cavil eum et scripsit eum inter primos amicos. 

20 Sexagesimus secundus aclus est fratrum ad Soldanum baplizanduin a beato Fran- 
cisco missio ". Hunc figuravit missio duorum diseipuiorum a Chrislo, Matlh. 21, 5, 7, 
ad solvendum asinam et pullum eius; in Moyse ct Aaron fuit ctiam figuralum, quos 
Deus antc se misil, Mich. 0, 4, ad deducendum Israel de Aegypto. 

Sexagesimus lertius acius est mortuorum  a beato Francisco rcsuscilatio. Hunc 

23 figuravil Elias, (|ui filiiim mulieris matrisfamilias resuscilavil, III Reg. 17, 22; Eli- 
seus, qui filium mulieris Sunamilidis resuscitavit, IV Reg. 4, 34 sq. 

Ultimus aclus cst beati Francisci merilis a Chrislo donorum dislributio et con- 
cessio; in quacumque necessitale bealus Franciscus invocelur, subvenit Chrislus invo- 
cantibus. Ilunc figuravit Assuerus, qui in die, qua Esther esl ei coniuncla, dcdil (a) 

30 requiem omnibus, Esth. 2, 18; Salomon, dando rcginae Saba omnia, qiiae ab co po- 
slulassel, III Reg. 10, 10. 

4. Sic ergo patcl, quomodo beatiis Franciscus quoad actiis suae vitae potest dici 
figuratus in veleri lcslamenlo el novo, etsi paucae figurae dc utroque tcslainenlo sunl 
positae. Verum, qiiia aliquis possel dicere dictas figuras communes, el non proprias 

33 essc, quod concedo, et aliis a beato Francisco competenles, attamen sicut sanctus 
Franciscus prae aliis perfcctior fuit ct Chrislo conformior, cui praedictac figiirae ap- 
proprianliir, sic polesl dici, (|uod sibi prac aliis atlribuanlur. Scdnc habet aliqiias 
figuras, (|uae posl Chri.slum solum bealum Francisciim exprimant et figurent? Videlur 
mihi diccndiim, (|uo(l sic; (|uae alteri a Chrislo compcterc bene ne(|ucunt nisi bealo 

40 Francisco. El prima est illa, Gcn. 1, 20 sq. cl 2, 10 sq., dc condilionc bominis facti (/>) 
sexla dic ad imaginem el simililudinem Dei; isla ad litteram cst dc Adam cl figurative 


(a) As, N, R ot cdd. dona et reqniem. — (b) As, N, R ct. odd. fucta. 


' Adns c. 27. 


FRANCISCUS  DECLARATUR. 41 

(le Chrislo; scd si aileri sancto debct atlribui.. danda esl bcalo Francisco, qui sexla die, 
id esl sexti sigilli apcrtionc, ut habetur Apoc. 7, 2, fuit factus ad imaginem impressam 
et cxpressam Domini lesu et eius similitudinem, in vita sibi conformem faciendo. 

Secunda esl de columba emissa a Noe ex arca, Gen. 8, 8, quae columba ordinem 
Minorum a bealo Francisco institulum significat, secundum abbatem loacbim, ut di- 5 
cetur infra '. 

Tertia est figura de lacob, Gen. 28, 14, cui diclum cst: Eritque semen tuum sicut 
pulvis terraej dilalaberis ad orientem et occidentem et seplentrionem et meridiem elc. 
Hoc implelum est in beato Francisco, cuius ordo accipit omnes angulos lerrae, ut 
conformitate ct fruclu dicetur XI. '•o 

Quarta figura de loseph, Gen. 41, 42, cui Pharao annuium suum dedit in manu 
sua. Nulli sanctorum Christus dedil annulum suae expressae figurae, stigmatizalionis 
videlicet, nisi beato Francisco. 

Quinta figura est de lacob, qui cancellatis manibus el caecutiens benedixit filiis 
[oseph, Gen. 48, 15 sq.; quae in beato Francisco impleta est, qui benedixit fratribus 15 
Bernardo et Eliae ^ et aliis in morte sua. 

Sexla figura de vile, de qua Ires propagines sunt exortae, Gen. 40, 10, bealum 
Franciscum designal, qui fuit vitis ad instar Christi, ipsi viti Christo perfectissime 
inhaerendo, et tres propagines ex ipso orlae sunt, quia tres ordines, scilicet Minoium, 
pauperum dominarum et fralrum et sororum de poenitentia. 20 

Septima figura esl de losue, qui fuit minister Moysi et eius aemulator, Num. H, 
28; nemo inter sanctos minister et servus Chrisli, ul Franciscus, el eius perfectus 
imitalor. 

Octava figura est de Elia in curru igneo asporlalo, IV Reg. 2, \l. Sanctus Fran- 
ciscus in curru igneo transfiguratus apparuit fratribus, ut dicit IV pars Legendae '. 25 

Nona figura est de quarto viso cum tribus pueris in fornace simili Filio Dei, Dan. 
3, 92. Isti quatuor in fornace sunt quatuor ordines in mundo exsistentes, ordo videlicel 
Basilii, Auguslini, Benedicti et Francisci; sed quartus est similis Filio Dei, scilicet vita, 
quia per Chrisli evangelium; est enim similis paler Franciscus, quia signatus suis 
sligmalibus. 30 

Decima figura est de viro signante Thau, Ezech. 9, 4, qui vir fuit bealus Fran- 
ciscus, prout vidit frater Pacificus et aliis indiciis esl probatum. 

Aliae sunt figurae, quae posl Christum singulari modo beatum Franciscum figu- 
rant, quas brevilatis causa omitto. Sic ergo apparel, quomodo bealus Franciscus fuit 
figuratus; et per consequens esl prima pars, quae crat videnda, declarala. 35 

5. Restat nunc videndum de secunda parte, videlicel, quomodo beatus Franciscus 
est verbis prophetarum declaratus, ubi sciendum, quod bcatus Franciscus et eius ordo 
fuit declaratus primo per eximium prophelarum, Deum el hominem lesum Christum 
Dominum nostrum, qui de ordinc praedixit beato Francisco, prout ipse sanctus Fran- 
ciscus dixil, et hoc Luc. 12, 52: Nolite timere 'pusillus greXj quia complacuit Patri 40 
vestro dare vobis regnum; ac in fratribus Minoribus dixit completum el de eis dictum 
a Christo s[)ecialiter : Quod uni ex minoribus fecistiSj mihi fecistis, Malth. 25, 40 el 45 *. 


' Pag. 53. — ^ Specidum perfectionis c. 107 et 1 Ccl. 108. — ' Bonav. Leg. mai. c. 4. n. 4. 
— * Cfr. Leo, S. P. Francisci intentio regulae (Lemmcns, Docum. ant. franc. t. I) pag. 80. 


42 FEUCTUS  I  —  PARS  SECUNDA. 

Secundo, fiiil bcatus Fraiiciscus (icclaralus pcr maximum prophelaui, \i(lclicel loau- 
neui evaugelislam, Apoc. 6, 12 sq., ubi inquit loauues: Et vidi, cum aperuisset sextum 
sigillum, et ecce terraemotus magniis fuctus est^ et sol factus est niger, tanquam saccus 
cilicinuSj et luna tota facta est sicut sanguis, et stellae de caelo ceciderunt super lerram. 
5 El sequilur, 7, 1 sqq.: Post liaec vidi quatuor angelos slantes supra quatuor angulos 
terrae tenentes quatuor ventos terrae, ne /larent super terram, neque super mare, 
neque in uLlam arborem. Et vidi alterum anqelum ascendentem ab ortu solis ha- 
bentem signum Dei vivi; el clamavit voce magna quatuor angelis, quibus dalum esl 
nocere terrae et mari dicens: Nolite nocere terrae et mari, neque arboribus, quoad- 

10 usque signemus servos Dei nostri in frontibus eorum. Sigillum istud scxtum, si dili- 
genler iuspicialur, apertum fuit lempore iuiperatoris Fridcrici II et rcgis Sicuiorum; 
cuius in tempore factus est magnus terraemotus_, (piia magua persecutio iu ecclesia 
sancla Dci; nam propter divisionem inler ipsum et papam el cardiuales de partibus 
infuielium  ad parles fuleiium multos Saracenorum conduxit ecclesias deslrucutQs cl 

13 clericos pcrsequenles et religiosos. — Sol factus est niger, id est domiuus papa, qui diu 
tempore suo fuit niger, videlicetquia non est inveutus, immo postea ut siuq)lex sacerdos 
Venetiis est iuventus •, — Luna luta facta est sanguis, id est ecclesia tota edecta est 
sanguis, id est sauguinolenta inlerfectione clericorum, cardinalium et aliorum praclato- 
rum per ipsum Fridericum et suos fautores interfectorum. — Stellae de caelo mililanlis 

20 ecclesiae ceciderunt, quia multi praelati adhaerentes eidem ceciderunt deposilione 
et excommunicaliouis sententia inuodali. — Per quatuor angelos tenentes ventum intel- 
ligi possunl ipsi daemones in quatuor partibus mundi stanles, impedientes peccalis, 
ne Deus ventum suae graliae super terram sufflaret, immo quod magis Deus vindiclam 
de lalibus el in talibus exerceret; vel per quatuor angelos possunt inlelligi quatuor 

25 ordines sanctorum, quos, ut augelos ad mundum reformandum deslinaverat, videlicet 
ordines apostolorum, marlyrum, confessorum et anachorelarum et doclorum, quorum 
exempla mundus et doctriuam coutemnens, stabant super quatuor partes lerrae, et 
specialiter tcmpore praefali Friderici persecutoris ecclesiae, quaudo oblittcrata erat 
omuis via perlectionis, dicebantur lenere venlum, scilicet doctrinae et vitae perfeclae, 

30 quam ostenderunt pro tanto, quia nec in mari, id est iusulis, nec in lerra plaua, nec 
in arboribus, id est nemoribus, vix inveuicbatur aliquis, qui tales imitarelur. Hoc lem- 
pore, quaudo sic fiebat, a Dco directus esl alter angelus a pracfatis, videlicet aii- 
gelicus vir Fianciscus, qui fuil angelus ratioue puritalis ct suae a Deo in mundum 
ad annuntiandum poenilcnliam dcstinatiouis. — Sed unde venerit, dicit loanuces, quod 

35 ab ortu solis, quia a sole iustitiae, Chrislo (a), transmissus; vel ab ortu solis, quia 
de civilate Assisii ad ortum solis posila. — Scd qualitor cum misit, dicit, qiiod habobat 
signum Dei vivi, id esl in proximo a Christo habiturus sigiium sacrorum stigmalum, 
iuxta moduin loqucndi scriplurac, quae ponit factum iu proximo fieudum; et sic 
Franciscus polest dici, quod habuit signum Deivivi, quia iu proximo erat stigmalibus 

40 Chrisli iusiguiendus. — Scd ad qucm nucm (/;)? Certe, inquit: Clamavit etc, id est ut 
clamarct, id cst ut praedicarel; ad istum fincm missus est beatus Frauciscus, sicut iu 


(a) Codex Christus. — {b) Edd. fructwn. 


' Scrmo cst (lc Innoconlio IV, (|iii 1213  a ;u\ (•ivilatcm  Vetiilmn y>  indcqiic laniiam aiifii}ril ; 
cfr. Nicolaus dc (^urbio, Vita Inmcciitu IV, n. .Xlll (Mansi, Miscellauca t. I pof^. 197). 


FRANCISCUS  DECLARATUR. 43 

sequciili fruclu el conformitate dicetur, voce^ iiiquit, magna pracdicationis («), opcra- 
tionis, doclrinae, exeinpiaritalis et perfeclionis, et ut fideles ad Clirisli sectanda crucifixi 
vestigia inllammaret, induceret et effectum dominicae passionis in eorum cordibus 
el insignia imprimeret, et sic eorum corda lioc signo crucifixi designaret et pingeret. 
Quod vero hic angelus habens signum Dei vivi fuerit beatus Franciscus, visione 5 
facta fratri Silvestro est clarifice demonslratum '; hic enim in habitu degens saeculari 
et sacerdos exsistens, ac sancli Francisci viam fralrumque suorum huinano spiritu 
abhorreret, in somnis totam Assisii regionem a dracone immenso vidit circumdari, pro 
cuius telerrima horridaque edigie diversis, ut videbatur, mundi climatibus propinquum 
excidium imminebal. Contuebatur post hoc crucem auream atque fulgenlem |)roce- 10 
dentem ex ore Francisci, cuius summilas caelos langebal, et brachia protensa in 
latum usque ad mundi fines videbantur exlendi, cuius aspectus praefulgidus draconem 
illum tetrum et horridum penitus effugabat. Hoc dum sibi tertio monslraretur, intellexit 
beatum Franciscum ad hoc destinatum a Domino, ut gloriosae crucis assumto vexillo 
hostis mahgni robur eUderet ac praeclaris verilatis fulgoribus tam doctrinae quam 15 
vitae mentes fidehum ad passionis Domini vestigia sectanda induceret, pariler et il- 
luminaret. Quod enim totum beati Francisci studium praedicatio et conatus fuerit, 
ut mentes fidehum ad deplorandum et contuendum passionis Christi miranda indu- 
ceret, infra fructu et conformitate XIII dicetur. Et si quis hanc figuram non esse de 
beato Francisco dical, ostendat, de quo alio sit intelligenda habente signum Deivivi_, 20 
ut habuil Franciscus, et credam ei. Addit ipse loannes, quod beatus Franciscus ipse 
clamavit^ et multi eius sequentes vilam pariter et doctrinam signati signo Dei vivi 
per Franciscum, id est tolaliter Domini passionem in corpore suo gestantes et medi- 
tantes, multos alios siguaverunl, sicut infra, quando de Iriplici (b) ordine a beato Fran- 
cisco instituto dicetur conformilate et fructu VIII et de eius praedicatione fructu X et 25 
fralrum fructu XI dicetur, evidenter ostendetur. 

Tertio, fuit beatus Franciscus declaratus per apostolum Paulum, qui, etsi diceret 
dc se ipso, propter verbera Christi amore pluries accepta, Gal. ultimo, 11: Ego stig- 
mata Domini in corpore meo porto^ et Gal. 2, 19: Christo confixus sum cruci„ et 6, 4-4: 
Mihi absit gloriari, nisi in cruce Dornini nostri lesu Christi; de nullo alio possunt 30 
praefata verius dici, quam de beato Francisco, ut fructus et conformitas XXXI ostendet. 
Et si dicatur: habuitne Paulus spiritum propheticum? respondetur, quod sic; quia 
raplus fuit ad terlium caelum ^ Hoc idem patet in suis epislolis ad Thessalonicenses 
el aliis, ubi multipliciter et in actibus Apostolorum ostendit spiritum prophelicum 
se habuisse. 35 

Quarto, de ipso prophetavit et beatum Franciscum mundo affuturum cum bealo 
Dominico declaravit Sibylla, quae fuit tempore regis Priami et belli Troiani % quae de 
Chrislo et apostolis plura dicens, demum adventum beati Francisci et Dominici de- 
clarat dicens: « hi ultima aetate humiliabitur deus et humiliabitur proles divina; 
iungetur humanitati deilas; iacebit in foeno agnus, ct puellari oITicio educabitur (c) 40 


(a) Edd. addunt communis. — (h) Edd.  tertio. — (c) Edd. decuhahitur. 


* Cfr. l5onav. Le(j. mai. c. 3 n. 5. — * II Cor. 12, 2. — ^ Cfr. IIolder-Egger, Italienische 
Prophetieen des 13 Jahrhmderts, iii Ncues Aichiv der Gesellschaft fiir alterc deutsclie Gcscliichte, 
t. XV pag. 155 sqq.; Holder-Egger vaticinium inter annos 1231 -1234 compositum esse putat. 


44 FRUCTUS I  —  PARS  SECUNDA. 

deiis cl liomo. Sigiia praecedcnt npud Appollas — glossa: Id esl ludaeos — ; niulicr 
YCluslissima — glossa : id esl Elisabelh — puerum (a) concipiet — glossa: id csl 
loamiem — . Boelcm (b) — glossa: slellam — orbis mirabilur (c); ducalum pracslabit 
ad orlum — glossa: scilicet Chrisii — . Hic habens |)cdes Irigiiita Ires — glossa: id 
6 est aiiiios — sexque pollices — glossa: Id ost meiises — eligct sibi cx piscatoribus 
deicclis numeruiii duodenarium, id esl duodecim apostolos, unumquc diabolum — 
glossa: id est ludam — . Non in gladio beilove Acneadem urbem — glossa: id est 
Romam — regesque subiiciet, sed in hamo piscatoris; in deiectioue et pauperie supe- 
rabil divitias ct superbiam  conculcabit;  morte propria mortuos suscitabil, ct cum 

''O mactabitur, vivet et regnabil. El consummabuntur omnia, et fiet regeneratio; bonos 
iudicabit et malos. Hinc quatuor animalia, id est quatuor evangelislae, surgeiit in 
testimonium, nomen Agni in luba concinent, serentes iuslitiam legemque irreprehon- 
sibilem — glossa: id est evangelium — , cui conlradicot beslia — glossa: id cst 
antichrislus — simulque abominalio spumae dracoiiis. El surget slella mirabilis — 

15 — glossa: id est Paulus apostolus — quatuor animalium habens imaginem — glossa: 
id esl totum evangelium a qualuor evangelislis edilum — eritque in tuba mirabili ; 
Danaos — glossa: id esl Graecos — illuminabit; in Aeneade — glossa: id est Roma — 
lacus (rf) piscaloris — glossa: id est socii (e) Pclri — nomen Agni usque [ad finos 
saeculi virlute perducel. Inde in Aeneadem iuncta vinctos a diabolo] liberabit; hic 

20 — glossa: id est S. Paulus — gladiabilur, moriens illustrabitur; porro gloriosus 
exitus eius. Erit aiilem beslia horribilis ab oriente veniens — glossa: id est Machu- 
metus — , cuius rugitus usque ad gentes punicas — glossa: id est Africanos — au- 
dietur; cuius capita septem sceptraque innumera, pedes sexcenti sexaginla tros — 
glossa: id est sexcenti sexaginta tres anni — . Hic conlradicens Agno, ul blas|)liemel 

25 leslamentum eius, augens draconis aquas; reges autem et optimales saoculi orunt 
in sudore torribili et non diminuent pedes eius», id esl annos. Subdit de boalo 
Francisco ot Dominico: « Stellae quoque duae — glossa: id est ordo Minorum et 
Praedicatorum — consimiles primae consurgent contra ipsum et non obtincbunt, 
usque dum veniat abominatio et voluntas Altissimi consummolur ». Haoc Sibylla. Qna 

30 prophctia |)atet, cpiod, cum beatus Kranciscus nominc vocclur stellac, et suus ordo 
pcr stellam habot merilo figurari, conlra sectam Machumeli spurcissimi porci, au- 
dacter dico, nullum ordinom sic iiisurroxisso, sicut .sancti Francisci. Ipse beatus Fran- 
ci.scus contra ipsam tor accedeiido ad parles infldelium cgit atque fratres misit, qui, 
ipso beato Francisco vivcnle, sunt marlyrio coronati [ul infra dicotur fruclu VIII]; et 

35 uitra sexaginta a Saracenis de fratribus boati Francisci sunt marlyrizati, ipsaque gens 

Machumoti, ut inforius patebit, per ordinem boati Francisci ad Dominum convertolur. 

Quinto, beatus Franciscus fuil doclaratus ot oius ordo, ul loslatur abbas loachim 

super 8 ca|)iluIo prophotiae Cyrilli  anachorctae et presbytori  nionlis Carmoli, |)er 

quendam diaconem nomiiio Polycarpum ', (|ui,  ut  dicit  loachim, logisso  mulla do 

40 ipso ct ordine eius dixisse, cuius dicta ipse loachim minime ponil. 


(a) In ed. Holdcr - Egger praevium.  —  {h) As, K et edd. Baptistam.  —  (c) Codex ct N mirabiliter. 
— (d) Hol.-Eg. latits. —  (e) As ot edd. socitts. 


' De ([110 npiul alios nilii! invcnimiis; clr. infra paj,\ .'iO o( lihiimi Ahbati lonchim maijniis pro- 
pketa: Ilaec snbiccta in liuc conlincntur libcUo: Expositio maijni proplictae loachim: in libram 


FRANCISCUS  DECLARATUR. 45 

Sexlo, beatus Francisciis fuil eliam declaratus el eius ordo per Cyriiium presby- 
lerum et anacborelam monlis Carmeli, cui celebranti missam angelus Domini duas 
tabulas gracce scriptas aeneas detulit, eidem mandando, ut scriberet in eis contenla 
et in latinum verteret ac occidentali ecclcsiae mitloret, qui sic egil \ Verum cum pro- 
phetia multum sil obscura in verbis, interprelandam el dilucidanilam abbali direxit 5 
loachim, qui ipsam exposuit ^ ; ponendo ergo propheliam, simul et loachim exposilionem 
apponam, ut ipsa debite et lucidc intelligatur. Ubi sciendum, quod bcatum Franciscum 
vocat semper in ista prophetia nomine petrae ; palel in principio el in aliis capi- 
tulis praecedentibus, ct patet in fine fralres Minores omnes alloquendo, cum dicit: 
« Nempe si ad petram fortem » etc; et licet loachim assignet causam, allam tamen 10 
inferius adiungam. Sciendum secundo, quod in principio huius propheliae lo(|uendo 
de bealo Francisco sub nomine pelrae dicil de eius ordine exciso ab ista petra, et 
consequenter videtiir loqui de ordine Praedicatorum ac de ordine Carthusiensium; et 
de istis Iribus ordinibus dicendo eorum initia, et unde sunt oriunda, de ipsorum 
primo conditionibus bonis ct demum malis usque ad partem illam: « Nempe si ad 15 
petram fortem »; ubi dimittendo alios ordines et bealum Franciscum commcndando 
ac inducendo fratres ad beati Francisci imitalionem ipsam prophetiam concludit. Dicit 
ergo Deus revelando Cyrillo ^- 

« Vae mulieribus ». Ponit hic principium ordinis Minorum dicens: « Vae mulie- 
ribus excisis de petra dnrissima vallis virginis». « Vae mulieribus », loachim in glossa: 20 
mulieres appellat quosdam futuros religiosos molles et delicatos, curiosos, ut feminas. 
« Excisis de petra durissima », loachim in glossa hoc refert ad palrem et fundalorem 
islorum, quos alloquitur, quia, inquit, erit sanctus (a) et constans et firmus ut petra 
in timore Dei, cuius,  inquit, constanlia, virtus et sanctitas inferius nominatur (6), 
cum dicitur: « Nempe si ad petram fortem ». Cur vocet beatum Franciscum nomine 25 
petrae, in fine aliae causae assignabuntur (c). Dicit ergo, quod mulieres, id est fratres, 
sunt excisae de petra durissima, scilicet beato Francisco. Sed unde fuit haec petra 
et hic ordo Minorum fundatus? Dicit, quod fuit excisus « de petra  durissima vallis 
virginis»; loachim: per vallem virginis potest intelligi aliqua regio ecclesiae dilioni 
subiecla, in loco valloso, cuias oriundus erit illorum  fundalor et pater. Ad lilteram 30 
beatus Franciscus fuit de valle virginis; iu tota enim prophetia Cyrilli nomine virgmis 


(a) Ed.  1 sanus.  —  (h) As et edd.  denotatur, deinde additur.  —  (c) Edd.  oni.  Cur vocet — assi- 
gndbuntur. 


beati Cirilli de magnis tribiilationibus et statu sanctae matris ecdesiae: ab his nostris temporibus 
usque ad Jinem saeculi: Una cum compilatione ex diversis prophetis novi ac veteris testamenti 
Theolosphori de Cusentia : presbyteri et heremite, Venetiis per Bernardinum Bennliuin (1516), fol. 
XXII V. — ^ Qiiae prophetiae siint edilae adiuncto cuni commentario a P. Pliiiippo a sanctissima 
Trinilate (Lugduni 1663) sub titulo Z);?;mMm oraculum S. Cyrilto Carmelitae Constantinopolitano 
solemni legatione Angeli missum. De vita huius sancti Cyrilli cfr. Acla Sanctorum, 1 martii pag. 
300-502; de vaticiniis, quae communiter apocrypha habentur, cfr. Ehrle, IJber CyrdVs Oraculum 
angelicum in Archiv fiir Litleratur-und Kirchengeschichte des Mittelalters, t. II pag. 327 sqq. et 
Iluck, Ubertin von Casale (Freijjurg 1903), pag. 93, qui « oracukim s. Cyrilli » inter 12S4 et 1268 
exortum essc deducit. — ^ De cxpositione illa, quae proculdubio apocrypha et nonnisi post me- 
dium saeculum XIII orta esl, cfr. Ehrlc ct Huck 1. c. — ' Cap. II (I. c. pag. 26). 


46 FRUCTUS 1 — PARS SECUNDA. 


nppollalur ccclesia. Fiiit ergo beatus Franciscus de valle virginis, id est de valie Spo- 
lelana, (|uae vallis cuni Assisio est Romanae ecclesiac ct cius dilioni subiecta; et 
ibi Franciscus orlus esl el ordo Minorum fundalus; vel polest dici, quod ordo 
noster fundalus est el excisus a pelra, id ost inslilulus a beato Francisco, scilicet in 
5 valle Spolelana, et in loco virginis, sciliccl Mariae, quae per anlonomasiam Virgo 
dicilur; nam in loco sanclac Mariae de Porliuncula ordo incepit Minorum a bcato 
Francisco pelra inslilulus. 

Subdil propbetia de alio ordine: « Et puollis — supple: vae — de monte um- 
broso ». loachim: per puellas aliud genus inlelligit religiosorum molle et delicalum, ut 

'0 primum; « de monte umbroso », hoc forte dicit, quia nigri habilus erit fulurus. 

Subdil prophelia de lerlio ordino, dicens: « Et bestiis, scilicel vae, de monle 
Libano ». loachim: « besliis », insinuat tertium genus besliale, simplex el rude; (|uia 
forte non erit adeo lilteratum moribusque provectum, ut duo praemissa; « de monte 
Libano » dicit, vel quia in ipso monte inhabitabil, vel forte quia cum Libanus candidalio 

15 inlerpretatur, habitus albi fulurum erit. 

Subdit prophetia de islis tribus ordinibus simul: «A suae tempore iuvonlulis 
usque in senium earum novissimum vae mulliplex eis incumbit ». loachim: «a tempore 
iuventulis suae », non ab infantia vel ab origine, in qua iusli fuluri sunt, ut hic prope 
describitur, ubi dicilur « infanliae suae primordio », sed a iuvenlule, id esl in pro- 

20 cessu ipsorum ordinum. 

Sequitur in prophelia: « Infanliae suae primordio usque in tempora puberlatis 
margarilis mulliplicibus ». loachim: hic insinuat, quod in sui origine iusli sunt futuri 
usque in lempora pubertatis, quae esl secunda aetas, per quod datur intelligi, quod 
modicum in iustilia sunt mansuri. 

25 Sequitur in prophelia: «Margaritis mulliplicibus parenlum sanguine rulilantibns 
renilebunl». loachim: « parentum sanguine », hoc ideo dicitur, quia virtutes, quibus 
nilebunt, ab ipsis sanctissimis palribus, qui in infantia eorum, id est de uovo, migrabunl, 
cx summa et nova devoliono, quam habebunt. 

Subdit prophetia: « Sed pedetentim, id ost paulatim, muscarum slercoribus et via- 

30 rum pulveribus fuscabunlur ». loachim: musca est inquieta et importuna; per quod 
notalur, quod inquieli crunt quoad discernendum (a) et impoi'luni quoad petendum; 
quorum inquielatio infcrius denotalur, ubi dicilur: « Quas incaulas lcvesque ropere- 
rinl »; «ineaulas », inquam, quia homincs illorum taedio affecli dcvinccnlur nec polorunt 
quielari, donec corum imporlunilalibus salisfecerint, « levos» vero, supplc: ad Iribucn- 

35 dum, quia mulli verccundia ducti |)ropler quandam curialilatcm naluralem, quae 
inesl multis hominibus, eorum imporlunis petilionibus satisfacionl. Haec autem in- 
quielatio et imporlunilas stercorosa cen.setur, id est Deo et bominibus odiosa; Deo, 
inquam, propter intpiicludinem, quae displicot Dco clamanti: Vacate et videle, quo- 
niam ego sum Deus '; hominihus propler imporlunilalem; unde dicilur inforius: «Qua- 

-io propter bcstiae cavebunt sibi in illos incidoro». « Yiarum pulveribus », loachim: 
pulvis viarum infrucluosus est ventoque movetur el evanescil; por quod notalur, quod 
vanagloriosi futuri sunt; potentum enim et amiciliis nobilium elTcrenlur (6) et polilis 


(a) R et cdd. discurrendum.  —  (b) Codcx offerentur, R afferenttir. 
• P.s. 45, 10. 


FRANCISCUS  DECLARATUR. 47 

quibusdam verbositalibus iaclabunlur, et hoc nihil ahud  esl nisi quidam  pulveres 
momenlanei, eo quod evanescant nec durent nec (ructus capialur ex eis. 

Sequitur prophelia: « Vae unum et vae iterum. Hos praestolanlur nugaces — 
glossa interlinearis: id est derisores vel Iruffalores — , quos giadius biceps confodiet; 
horum Deus venter et lingua cum lumbis eril » — glossa: id est etiam ct lumbi — . 5 
loachim: « vae unum », hoc referlur ad subsequens, scilicet « quos gladius biceps 
confodiel »; biceps quidem gladius, scilicet perdilio vilae praesenlis, quam non ita 
habebunl, ut cupienl, el futurae, eos confodiet, id est consumet. 

Sequilur prophetia : « Hi desertores catervas proprias relinquentes vagari per 
compila eligent, alienorum foraminum invasores », loachlm: « vagari », adhaerentes 10 
quidem vagabundae religioni eligent stulle hinc inde vagari, forsitan mendicantes; 
« foraminum », id est provenluum vel eleemosynarum; quia quod nudis pauperibus, 
puellis, infirmis, verecundis et senibus deslilutis debuerit tribui, hi omnia ad se 
Irahenl, dicenles, se cunclos egentes excellere. 

Sequitur prophelia: « Hi filii Esau besliarum simplicium venatores in specubus '5 
alienis, el quas incautas levesque repererint, gaudenler excoriabunt, scelesli glo- 
riabuntur et glorianter narrabunt complicibus, cum praedictis se fecerint (a) ampliores; 
quapropter bestiae cavebunt sibi in illos incidere, cum opera eorum didicerint ». 
loachim: « in specubus», id est in his, quae clericis saecularibus vel aliis personis 
ecclesiaslicis pertinebunl. 20 

Istud, quod sequitur, etsi ad omnes Ires ordines referatur, praecipue tamen ad 
ordinem Minorum. Subdit prophelia: « Iniqui iactabuntur inedia, quam deiicient 
ascia ». [loachim: hi mentienlur, se delectari in paupertate, quam deiicient ascia]. 
Ascia esl ferreum instrumentum, quod profunde lignum incidit et devorat, per quod 
intelligilur, quod tolis viribus deiicient pauperlatem occultam et deliciis inhaerebunt. 25 

Subdil prophetia: « Simulatoria et insigni penuria enigrescent, ut capiant, id est 
decipiant, el denudent lepusculos — glossa: id est simplices — vehementius; sed dis- 
simulalis palliatisque copiis effulgescent, ut latenler degant splendidius. Hi sunt Belis 
presbyteri ab ultore angelo perimendi, oblata voranles in abdilis, florebunt in allum, 
ul cedri, sanguine et haustu (6) elali — glossa: id est sanguine — et scientia litle- 30 
rarum, usque ad pinnam Sion sublimissimam ». loachim: «insigni»,hi perfidi pau- 
peres insignes se dicent, quasi iuxta formam aposlolorum viventes, egentes, quia nec 
in communi nec in speciali se possidere aliquid mentientur. 

Subdil propholia: « Tamen leredo ligni medullam corrodet el pertundet intrin- 
secus, ut landem optima quaeque dehiscant », loachim: teredo est vermis pertundens, 35 
Id esl perforans, et corrodens lignum intrinsecus, ut tandem arescat; hic vermis su- 
perbia est vel avaritia, quae omnes virlules deslruunt et consumunt. 

Subditur in prophetia: « El frondes eius arescent ». loachim: per frondes arborem 
decorantes intelligit praelatos religiosos, qui ad  ecclesiaslicas dignitales promoli  in 
ordine eorundem honorem et gloriam redundabunt; falso inquam, quoniam spiritualem 40 
paupertatem deiicere el ad splendidas divilias pervenire non est honorabile quoad 
Deum, sed potius vituperabile. 

Subdit prophetia: « El decident flores in limum ». loachim: per flores odoriferos 
bonam famam intelligit, qua tandem carebunt. 


(a) R et edd. et Phil. a s. T. 1.  c. praedas fecerint.  — (h) Codex astu. 


48 FRUCTUS I ~ PARS SECUNDA. 

Subdil prophclia: « Super hoc lupi rapaccs ad iiivicem corrodenUir, el aller 
alleruni suaviier manducabil, donec foelor sanguinis occisorum ascendal ad nares 
iudicis impraegnati », loachim: « lupi rapaces % hic oslendit, quod non solum exlrin- 
secus quoad saecularia, scd et inlrinsecus quoad se invicem pravi exsislent, aller 
^ calterum persequendo, didamando vel alias oficndendo inique. « Ad nares iudicis im- 
praegnati », loachim: « iudex impraegnalus » potesl intelligi Deus aeternus, qui modo 
muiicris praegnantis portat vindictas impiorum in corde, ul ab erroribus converlantur, 
qui landem parturiens clainat, ut mulier, cum dolens commendat («) impios ipsos 
suppliciis atrocibus gehennalibus. 

10 Subdit prophetia : « Faliaces ingeniosi mediis linguis fantes cum vidnis, expo- 
nentes sacriticia mercaturae — glossa interlinearis: id esl tol missas faclas decantari, 
da tantam pecuniam, et culpa, poena aul pestis non erit — ; olTer sacrificium, pracbe 
lestimonium, et plaga ullra non erit. Haec suggerenl (b) filii nequam, seduclores astuli; 
ut augeant stercora — glossa: id est ut splendide vivanl — el inaltent (c) cacumina ». 

LSloachim: « mediis linguis » more infanlium erubescentium plenarie confiteri, qiiod 
pomum velint eorum aspeclibus praesentalum; unde « mediis linguis » dicunlur 
eloqui {d), cum non plene se velle proferanl; sic isti, ciim viduas opulentas vel sim- 
plices voluerint spoliare, rnediis linguis loquunlur, quasi ostendentes, se nolle tanla 
recipere, ne hoc deroget summae ac altissimae paupertali illorum, quorum cenluplum 

20 laetanter acciperent. 

Subsequitur in prophelia: « Febres sanabunt eos ». loachim: hoc verbum non 
intelligo, nisi quis dicerel forte, quod ad aegros acccderent el eorum ullimis volun- 
latibus assistentes procurabunt aliqua ab eis relinqui. 

Sequitur in prophelia: « Mors vita illorum». loachim: quia forle de mortuariis 

25 vel testamenlis defunctorum aliqua lucrabuntiir. 

Subditur inprophetia: « Ad querulas voces tibicinum salient laelabundi, ut agni 
in pascuis». loachim: tibicines erant antiquilus quaedam lamentatrices, quae ad de- 
functorum corpora vocabanlur, ut vocibus querulis lamentarenlur plangerentque de- 
functos; adhuc in aliquibus partibiis observatur. Ad has voces lamentabiles salicnt 

30 laetabundi ob lucrum, ul saliunt agiii in pascuis uberrimis. 

Sequitur in prophelia: « Sagacissimi dcceptores mentientur se potissime mortuos 
suscitare, ut spolienl virgines — glossa: id est ecclesias et saeculares — , utdilatenl tcii- 
toria » — glossa: id esl aedificia — . loachim: polissime dicturi sunt isti malitiosi ad 
populum: eligite apud uos sepulturam, non apud saeculares ecclesias, qiiia pluribus 

35 sacrificiis abundamus, quibus animae defunctorum purgantur, et in eis gloriosior 
rcsurreclio apparebit, (piia nostris societatibus adiungentur. Quod est falsum; clenim 
si ultra mare corpiis sepeliatur, cilra mare sacrilicium et oratio ei valel, non obstante 
ubicumque scpelialur; sacrificium quidcm animae, non sepulturae impenditur. 

Subditiir in prophclia: « 0 perdili, quid ubera materna — glossa: id est paterna — 

-iO sprevislis, quac Deus benedixit a sacculo, et ubera novella virginea elegislis? for- 
tassis quia illa im|)n)vide perdidistis, el his uberiora ncscitis, qiiae perditorinn re- 
incdio rapiiistis. Attamen, ct vos exspectate paulisper, (luia igiiis prosiliet dc altari et 
consumel iterum Nabab el Abiud saccrdotes». loachim: « ubcra »  tcrrcnos friictus 


(a) Etld. condenmat.  —  (h) Pliil. a s. T. fmgoit, — (c) N, R ot odd. sallcnt, Pliil. a s. T. erigant. 
(d) Edd. oui. lingtiis dicunlur eloqui. 


FRANCISCUS  DECLARATUR. 49 


ex leri-ae viscerihiis prodcuiilcs mcdianlihus Inboribus hominum ubern malerua ap- 
pcllal, qiiae Dcus benedixit a saeculo, ut homo exiiide vesccrctur, ct dixit ' : Quia 
labores manuum tuanm manducabis^ beatus es elc. Hi feruiitur vere rcliquissc, cum 
Chrlsto forsitan pcr vitae perfcctionem humiliter adhacrenlcs proprium abncgaverunl, 
sed improbi, quia forle molles el proni ad levia et carnalia vitia, el Ideo communis 5 
vila eis fuissel utilior; quod palet, quia propter pcrfcctioncFii huiusmodi dcscrentes, 
virginea ubera sugcre cligenl saporosa, id est dclicias ct ubcrlates saccularium clerico- 
rum, quas ad se rapere quodam placore (a) seu quadam souoritate sacramcntorum ac 
multa hypocrisi nilenlur pro possc. 

Sequilur in prophelia: « Giczi quoque lcpra inficicnlur (/;), ul a plnnta ad cranium '^ 
sola ulcern turgentia videanlur». loachim: Giczi, scrvus Elisei, lepra fuit percussus, 
quia sanitatem vendidil, qunm Naaman Syro gratis et libere Eliscus impenderat; sic 
isti exponentcs sacrificia mcrcaturae, « ut a planla — id est ab ipsa simplici confessione 
fidei, quam el dacmones credunt [ct contremiscunt], — usque ad cranium » — id esl 
summam virtulum — nil aliud, quam lucrum cerneretur in ipsis, vel « a planta usque '^ 
ad cranium», id est ab ipsis puberibus, qui ipsorum ordinem dc novo assumcnt 
usque ad provectos illorum nihil aliud, quam vitium appeletur; onines enim quae sua 
sunt^ quaerent^ non quae lesu Christi ^ honoris el commodi avaritiae inhiantes. 

Subditur in prophclia: « Hi patroiii praedivites confidentes in vaccis pinguibus 
dormitanlibus ». loachim: « praediviles »; sicut cnim pntroni praediviles in vaccis 20 
pingtiibus et aliis animalibus armcnlitiis confldcnles efferunlur menlis superbia, quasi 
nihil possil eis qunndoque deficere, cum modis innumeris proveutus assiduos asse- 
qunntur; ita el hi confidunt in vaccis pinguibus, id est in grossis summisque praelatis 
Romanae ecclesiae, ulpote cardinalibus, patrinrchisque et primalibus eisdem fnvora- 
bilibus, ul sic non paveant infcriorum clcricorum calumniam parvipendere. ^^ 

Sequitur in prophelia: « In risu virginis». loachim: hoc dicit, quia memorati prae- 
lati applaudcnt eisdem ob suiim honorem calumnias hominum formidantes; ne dicerel 
populus, quod vaccae illae pingiies dormitanles non patiunlur hos humiles pauperes 
sallem vilissimis clccmosynis laicorum nulriri. Quid eos abhorrent? quid sacra demunt 
eorum? Forle qiiia opera eorum non diligunl nec sequuntiu" pauperes praelati memorali. ^^ 

Subditur in prophctia : « In robore monlium, in cornibus elevalis». loachim: 
monles Israel sunt idcm cum vaccis plnguibus dormitantibus. Hi dicunlur robur 
Israel, id est ecclesiac, quia eam in divitiis viriliter manutenenl; montes quoque lerunlur 
non a virlutis forlitudine, scd a mcnlis alliludine, propler quod favebunt diclis religiosis, 
limenles eorum calumniam apud plebem. 35 

Scquitur in prophctin: « Baculis arundineis feminarum, quos se irrigasse iactabunt». 
loachim: « baculis », quin huiusmodi confidentia in praelatis eril fragilis el inslabilis, ut 
arundo, vel mulier, eo quod in momento furoris aut iracundiae praelalorum particula- 
rium ecclesiarum conquerentlum contra illos malignos, quoniam illorum iura invaserint 
et vaslaverint, exosos eos habebunt, ita ul gratias eis sublrahant eosque ignomlniosos *0 
efficiant. « Irrigassc », dicenl forte: nos ecclesiam praeter apostolos scicntia irrigavimus, 
hanc honeslalis parsimoniae rigorisque moribus informavimus; quidquid ergo honoris 
et gratiae habet ecclesia, exceplis proventibus temporalibus, nobis debet attribui. 


(a) As perlatione.  —  (6) Codex inficietur. 


» Ps.  127, 2.  —  2 Phil. 2, 21. 
Analecta — Tom. IV. 


50 FRUCTUS  I  —  PARS  SECUNDA. 

Se(|iiiliii' in prophclin : « Voriiinl.-iinon spiritiis vclicnions lalcns in coniibus rc- 
pcnlc porflabil ». loacliim: hio palcnlcr declarat, (piod praelalonim dilcclio cril 
simiilaloria odiiqive lalcnlis dissimnlaloria, in co, qiiod dicil « S|)irilus lalens in cor- 
nihiis pernahil», id esl ira vcl furor ahsconsus in praelalis. 

5 Snbdilur: « El (juadros absciiidel de monlibus, qnos praccipilans maclabil primo 
filios pelrae vallis el mullos de moiile umbroso, ul nunquam resurganl, dcmum 
beslias de monle Lihano», loachim: «quadros», (piadri dicunlnr (luidam morselli 
saxei, qui ahscidunlur de saxis el in quibusdam modulis in usus hoFninum (a) confor- 
mantnr; in quo nihil aliud, ul puto, voluit intelligere. nisi quod cardinales ad iiivicom 

10 dividenlnr super islorum deslructione, ita ul quidam hoc velinl, quidam dissontiant; 
sententia vero volenlium praevalebit, propter qtiod dicit « quadros » ctc. ; quia in 
hoc non omnes « monles » cruiil concordes, ut diximus, sed « quadri » id esl solum- 
modo pars iilorum; ot « multos » dicil, non omnes, quia forle sub nigro hahitu diversac 
maneries regularium mililahunt, sicut et nunc fit, quorum aliquos ecclesia repiohabil. 

13 Sequilur in prophetia: « Si flagiliosi ohtulissent virgini aureas murcnulas el in 

aures annulos et Iheristria, armillas el specula, dexlrooheria et coronas, proul eam 
decehat, cum cius operihus sinl ditati eunuchi virginis, uliquc dclulisscnl cisdem ». 
loachim; in his omnihus virginois ornamentis, quae hic eiuimerat, nihil aliiid vull 
intolligero, nisi quod, sicut virginem vel sponsam haec decont, ot si subtrahantnr ah 

20 illis, ulpote servis vel feudalis ipsius, qui sibi doferre tenentur, dignos se iudicanl 
feudorum privatione, ita ct hi non deferenles ecclesiarum rcctoribus ob suam su- 
perbiam gratiis privahuntur ipsorum el novissime confundentur. 

Sequitur in prophetia: « Slultus praeslal baciilum, (|uo ipso percutialiir, cl qui 
non auferl, stultior cst censendus». loachim: Polycarpus diaconus in volumine, quod 

25 cdidit, dicit quod multae religioncs mcndicantos ex dcvolionc aposlolicae paupertalis 
evenient, de quibus aliqiiae oh coruin importunilatom ol insolcnliam ac gravamcn 
eleemosyiiariorum per ecclesiain deslruentur, el aliquae famosiores ex ipsis remanebunt 
ad tempus, quac interim non modicum sibi locum in occlosia vindicabunl; cl quia 
multis graliis ecclcsiaslicis dilabuntur, clerus timohil  cas, et scrvient  ob  timorcm, 

30 donec cl ipsae cum aliis dcslruantur. 

Sequitur in prophclia : « Hi pinnis monlium in aciobus (6) lumhorum dcnsitalibus 
virgullorum miserahililor confiindentiir »; glossa interlinoaris: « piiinis montium », id esl 
allitudinibus dignitatum; « in aciohus », id esl in montis siiporbia; « lumborum », id cst 
in luxuriis; « densitatibus » etc, id est terrenis proventibiis, quibus lotus ordo  bic 

3J5 scripliis pollchit, miserabilitcr confundelur. 

Sequitur in prophclia: « Hi scxlarios soxaginla ex area se collccluros spcrabunl, 
de quibiis si decem in horrois rcposuorint, satis potonint conlontari (<?) ». loachim: 
« hi sextarios», quia contincnles sunt, in gloria collocturi sunt fnictum sexagesimiim, ol 
coniugati irigosimum, siciil ccntcsimiim virgincs aul marlyrcs aut summi praedicatores, 

'iO iuxta ex|)ositiones sanclorum. Ideo hi arroganler se in numoro contineniium gone- 
raliler assignabunt, quod essc debuorit, si plene, quod promiserinl, ohservavcrint. 
« De quibus si decem », hoc reforlur ad dcccm legis pracccpla, ad quae omncs le- 
nenlur; el voluit dicere, quod si in numero siniplicium personarum (r/), i^oterunl 
contentari. 


(a) As in nimium. — {h) Pliil. a s. T. maciebus. — (c) Pliil. a s. T. quietari. — {d) Edil. adduut erunt. 


FEANCISCUS  DECLARATUE. 51 


Subdiliir in proplieliii: « Caveanl iniseri, ne quiilfiuid scverinl, urons spirilus verlal 
in slipulam ». Glossa : « quidquid sevcrinl», id esl quidquid feccrinl de gcnere bo- 
norum; « vcrlal » elc, id est in vanum deducal, ul perdant (|uod (■eccrint. 

Ultimo, propbctia ad nos fratres Minores increpandos, quare non imilantur bea- 
lum Franciscum palrem eorum, sc figil et bealum Franciscum nudlipliciter commen- <"> 
dandodicil: « Nempe si ad pclram forlem — glossa inlerlinearis: id est ad palrem 
eorum  — et  firmam — glossa :  id  est conlra  illecebras carnis — ,  quadram — 
glossa  interlinearis :  in  timorc  Dei;  loacbim:  ul  sibi  et  Deo,  amico  el  inimico 
iustitiam  reddat debilam, vel quadram, id esl  ornalam virlulibus quatuor cardina- 
libus — ct latam — glossa: scilicel caritale — , politam — loacbim: id csl planam, lO 
non asperam,  ut superbus et bumilis, arrogans et mitis secum lueril  pacifice con- 
versatus — el albam — glossa: corporis castitalc — , mundam et sanctam — glossa: 
scilicet verborum discrelione — , unde origincni protraxcrunl, devote etfidelitor et por- 
fecte spectassenl (a) — glossa : id esl aspexissent — , el cius eflicacias ol virtules, prout 
ab infantia ince|)erunt — id ost: in sui exordio socundum glossam interlinoarem — l^ 
el supor |)elram — glossa: id est patrem illorum — descriptas viderunt, totis viribus 
insccuti fuissent». loacbim:  « pctram », boc ideo dicit, quia morum insignia, quae 
pater illorum eisdem crodidit observanda, ipse pator in se porfectissime adimplevit. 

Yerum qnia baoc propbetia  boatum Franciscum nominat sub nomine pelrae et 
in principio et nunc iii (inc, est sciondum, quod boalus Franciscus, ullra cxposilionom 20 
loacbim supra posilam  et nuiic  pracmissau!, potesl  dici pelra : primo, quia  ad lil- 
teram filius fuit Petri Bernardonis; unde a patre Petro potost pelra nuncnpari, quia 
Potrus ct pelra idcm sunt, MaUb. 16, 18; secundo, polra dicilur, (|uia  imit;!tor per- 
fectissimus Cbrisli, qui cst petra, I Cor. 10, 4, similiter et beali Pelri, qui pelra osl, 
Mattb. 16, 18, quia ipse vilam Cbrisli, Pctri et aliorum  prosecutus cst perloctissime 25 
apostolorum, prout dicit Nicolaus papa III in regulae declaralione ' ; lerlio, dicitur 
pelra, quia pelrao, id est ecclesiae firmissime adbaciens; promisit « obodieiUiam et 
reverenliam doinino papae», ul dicit regula in principio, fidcm  ecclesiao tonuit, ut 
de 00 cantalur ^ ol |)ro eius fide lor mori volult; quarlo dicilur petra, quia ipse, ut 
dixil sibi Cbristus, directus ab eo eral ut reformator tcrreslris ecclesiae et sic petrae. 30 
Sic praefatis de causis polest dici bealus Franciscus pelra. Sed baec pelra appella- 
tur primo durissima, quia firmissimus fuit in inceptis; — secundo, de vallc virginis, 
quia beatae Virgini devolissimus; — terlio, fortis, conlra diabolum et eius leiitalioncs 
suporando; — quarto, firma, scilicet in fide; — quinlo, quadra, nullo affectu tcrrono- 
rum doclinans; — scxto, lata, virtulum el meritorum praerogativis; — septinio, polila, 35 
graliae pleniludino; — oclavo, alba, innocentia decorata; — nono, munda, ab omni 
peccato abstersa usque ad quadrantem novissimum; — decimo, sancta, porfeclionis 
ad apicem appropinquando, Deo eopulata. Possent autem et alilor lalia  exi)oni, scd 
brevitati est insistendum. In capitiilis praocedontibus ad istud buiiis propbeliae Cyrilli 
pelra modis a praefalis aliter vocilata beatus Franciscus nuncupatur, ut slalim palebil. 40 

Subdit propbeiia: « Nedum soxaginta, sed eliam centum  sexlarios in apotbecis 
egregie collocassent ». — Glossa: id esl in cacleslibus slalionibiis; — loacbim: « cen- 


(o) Codex exspectassent. 


* In buiia « Exiit qui scminat ».  — ^ In ant.  I ad primas vcspcras sui fcsti. 


52 FRUCTUS I — PAES SECUNDA. 

liini » qiinsi aiircolnm marlyriiin summoriim(|iio praedicnlonim asseculi fuisscni; c!e- 
nim, qui bcnc regularcm moflcsliam obscrvaverint, quae in menlis el corporis caslilalc, 
obedicnlia prompla, pauperlalc voiunlaria, vigijanlia assidua, pareilale discrcla, si- 
lenlio irrcfraiiabiii, humililate pcifccla consislil, audoo diccre, quod pluribus marty- 
3 ribus, qiii brevi marlyrio cx hac vila migrarunl, epregie praeferunliir; laudabilis 
quidem vila religiosa, si rccla, el valde vilupcrabilis, si iniqua vcl prava; quia ncu- 
Irum mundiim acquiril ad volum. Est autem rccta vila religiosa in omnil)us cl pcr 
omnia, si menlis humilitas, a qua cuncla bona proccdunl cl quam innumeri mcn- 
liunlur liabcre, interius conservctur, ct cordis elalio, a qua cuncla mala nascunliir, 

10 quam el inniimeri videnlur abiicere, scd falluntur, dc foris expcllalur. 

El concludit prophclia : « Felix qui munde — glossa: scilicet coniugatus vcl 
simplex — collcgerit sextarios Iriginla ex area — loachim: felix qui caslitatem ma- 
trimonialem illibatam servaverit — , hic non invidebit superbis cornutis a tcrgo » — 
glossa: id est religiosis, qui caputiorum cornua portanl posl lergum — . Haec Cyrillus; 

15 quibus palct, quomodo a Deo el eo, scilicet Cyrillo, qiialis esset fulurus, bcalus Fran- 
ciscus et suus ordo cxslilit declaratus. 

Idem quoque Cyrillus beatum Franciscum in capitulo 5, in versu illo: « Tunc 
cmpligadis cvigilabit (a) » elc. vocat pctram durissimam ; ilem in capitulo 6, in 
partc  illa :  « Tunc  palam »  clc.  vocat  bcaliim  Franciscum  lapidem  insccabilem; 

20 hoc, quia a sanctae paiiperlalis formula et carilale nunquam sciiidi potuit aut se- 
parari seu in minimo elongari; el in omnibus praediclis locis semper loquendo de 
petra seu lapide, de quo diclum est supra in prophclia, capitulo 8, leste loachim de 
bealo Francisco loquitur. Sed in capilulo 7, in parle illa « Ne obliviscaris rdios» etc, 
ibi beatiim Franciscum vocat petram « olco litam nidifluo »,  ubi abbas loachim in 

25 glossa inquit: « Ne oblivi.scaris elc. ; hic tangit quorundam religiosorum persecutio- 
nem; et scquilur: Hi suiit filii pelrae oleo lilae nidifluo; — hacc cst pelra, quae in 
superioribus durissima, ul pulo, et insecabilis appcllalur, cuius filii viam el sanctitalem 
deserentcs palcrnam accrbissime punienlur cum aliis quibusdam pleclcndis, scd non 
totaliter destruenlur; excessus quidcm  sanclitalis  in  palre mercbilur, ul  iisqiie ad 

30 iudicii tcmpora filii eius, quamquam pravi, pcrdurcnt; secabunliir tamcii, id esl di- 
videntur quam plurimi a slatu illorum, maxime qui vilae rcprehensibilis fuerinl. 0 
quam gaudeiem, si lanlum patrem cum filiis mcrercr viderc. Ccteri vcro religiosi in 
coccilo mancbunt, ul liltera innuit; coccilus quidem luctus intcrprclalur, quod dis- 
sipationcm insinual »; hacc loachim. Beatus Franciscus « petra oleo lita » potest vere 

35 nuncupari, quia Spirilus sancli donis ct graliis copiose inunclus, sed «nidifluo», 
quia Spiiitus sancli olco et dono intluxit largiter ad Ires nidos, id est Ircs ordincs 
faciendos, qui oleo saiicli Spiritus iniincti el sanclificati cxstilcrunl. Hac ergo pro- 
phclia Cyrilli apparcl excellcnlia beali Francisci; apparel, quid suus ordo in prin- 
cipio fuil, quid eril in medio et eius finc qiioad mores; demum apparct iuxla bcali 

'iO Francisci rcvelala, (piod ordo Minorum usque ad dicm iudicii pcrscvcrabit '. 

Septimo, fiiit beatus Franciscus declaratiis cl cius ordo vcnlurus ct praeclara 
per ipsum ordinem fienda per abbalem loachim '\ qui fuit ctiam, ut pracfatus Cyrillus, 


(rt) N, R ot edd. eiulahit. 


' Cfr. pag. 53 nol. 5.  — * !)c al)l)atc loachim de FloHs, ciiis(|uc iiifliixu in ordinom fralrnin 
Minornm hliini (licla snnl in iiUrndnrlionc. 


FRANCISCUS  DECLARATUR. 53 

per lempora ante bealum Fraiieiseum. Hic abbas ioachim, euius opera sunt per ec- 
clesiam approbata, libro exceplo, quem edidit conlra magislrum Pelrum Lombardum ', 
de beato Francisco et eius ordine loquens in libro, quem edidit Concordiae ^ sic dicil 
inter alia: « Erunt duo viri, unus hinc, aiius inde, qui duo ordines interprelanlur, unus 
Italus, scilicet de Tbuscia, et alter Hispanus, primus columbinus, secundus corvinus; 5 
el post islos duos ordinos veniet aller ordo saccis vestitus, sub cuius lempore apparebil 
(ilius iniquitatis, qui dicilur anlichristus ». Et scquitur: « Brevissimum esl lempus 
illius, scilicet tertii ordinis, sicut brevissimi sunt dies anlichrisli successoris sui; ordo 
enim columbinus usque ad novissima tempora duralurus per mare aquilonare trans- 
Ibit, aspera pascua gustabit; regina auslri proleget el fovebit eum in amariludine 10 
sua; flumen Euphraten Iransibit et undam cl impetum eius sua pracdicalione miti- 
gabil; aspera reducenlur in planum in sermone eius. Terra salsuginis, id est Aegypli, 
ad Dominum convertetur per eum; in eadem lerra secure evangelium pracdicabit; 
multae gentes per ipsum ordinem ad Dominum convertenlur; gens idololatra, cuius 
lingua ignorabitur, quae de finibus terrae veniens, missa a Deo in adiutorium terrae i^ 
promissionis, et ut ipsa agnoscal Deum Patrem omnipolenlem el Filium eius unicum 
Dominum noslrum lesum Chrislum, ad fidem catholicam convertelur. Futurum esl 
enim, quod ordo columbinus virililer se opponal contra mortis angelum el conlra 
eum praedicando; plures et maxima mulliludo de tiliis ipsius ordinis marlyrio ad 
Dominum transibuul; sicut dictum esl per David prophelam, Ps. 78, 2: Posueruni 20 
mortalia servorum tuorum escam volatilibus caeli, carnes sanctorum tuorum besliis 
lerrae. Gaudebunt in canticis suis, id est praedicatione, omnes tribus terrae ^, el gens 
immunda Machumelica, quae remanebil, ct hi, qui residui erunl, ad Dominum con- 
vertentur». Quibus verbis apparet, quomodo tam de ordine quam do ipso capite est 
prophelalum; palel etiam, quando eril volunlas Domini, quod contra Machumeth 25 
slella, id esl ordo Minorum, praevalebil, ut dicebat Sibylla in ultima parte suac pro- 
pheliae superius positae. De permanentia ordinis usque ad diem iudicii dictnm est 
supra * in expositione propholiae Cyrilli, et beato Francisco fuil a Deo, ul dicit Lc- 
genda antiqua ^ revelatum. 

El subdit loachim: « Hirudo (a) lurpissima et venenosissima clericorum iniquitas 30 
opponel se contra ordinem columbinum, el ipsum calcare et calcilrarc tenlabunt nec 
poterunt; Dominus enim visilat ipsum ordinem et conservat et gubernat in necessi- 
latibus et laboribus suis; mansio ipsius ordinis et habitalio solidata esl in angulo 
sanctitatis el aeternae stabilitatis. Item, ordo corvinus opponel se conira ordinom 
columbinum per invidiam manifestam el clamabit conlra cundem ordinem in impetu 35 
et furore. Raucae sunt factae * voces cius, more ulique corvino. Hi sunl, de quibus 
diclum esl in evangelio Domini ': Cavete vobis a falsis prophetis. Mulla el divcrsa 
dicenda sunt de ipso ordine et aliis ordinibus et eeclesia fornicaria et merelrice, quae 
praetermillo ». 


(a) Codex : Hirundo. 


* Cfr. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, t. XXli pag. 9S2. — 
* Liber concordiae novi ac veteris tcslamenti, Venetiis 1519. — ^ Cfr. Ps. 95, 12; 1 Maci). 13, 51 ; 
Ps. 71, 17. — * Pag. 52. — * Lcgenda antiqua (od. Minocclii) c. 77 pag. 179; cfr. il Cei. 
3, 94 et Speculum perfectionis (ed. Sabatier) c. 81.  —  « Ps. 68, 4.  —  '^ Matlli. 7, 15. 


54 FKUCTUS I — PAK8 SECUNDA. 

El siibdil: « Ordo vero corviims lcinpore psciuloprophelne aiimilliibitur, (]iii;i tcm- 
porc perseculioiiis eloiigabilur a Pelri uavicuia durissime fluciuaule, quia, quaiido 
ijalius leiiilimus cril debilis iii caiilu, Uiiic ordo corviiius eril conlumax ct rebellis; 
scriplum esl cnim in evangelio Domini ' : Qui non est mecum, conlra me esl». Haec 
ii loacbim -. 

El idcm libro Concordiae V ^ sic dicil, exponeiis illud, quod die sexlo dixit Dcus *, 
ul lcrra produccrcl animam vivcnlem: Et creuvil Deus honrinem ad imaginem elc, 
inquil: « Crcavil in lioc sexlo die in ordine laicoriim novas species religionis, quae 
omiies in adiulorium clericorum el monacborum crealao sunl a Domino»; etsubdit: 

10 « Quod aulem, omnibus complelis, ad ultimum in die sexto crealus esl bomo, qui 
praesil piscibus ^ elc. ; luturum esl cuim, ul ordo iinus convalcal in lerra, similis 
losepb el Salomonis, ipsius quoque Filii hominis ^ cui cliam similis dictus est a pro- 
pbeta, quia in ipso el pcr ipsum el seconduni ipsum rorinalus csl, qui in omnibus 
ordinibus, qui a tempore quinlo clarere coepcrunt, praelalus eril gloria el dignilale; 

13 el i[)se subiicict beslias ct omiicm lcrram, ul complealur in co promissio psalmislae 
diccntis ': Et dominabitur a mari usque ad mare et a flumine usque ad terminos 
orbis (errarum. Ipse est ille populus sanclorum, dc quo dixit angclus Danieli®: Re- 
gnum aulem el potestas el mognitudo regni, quae est subler om?ie caelum^ dabitur 
populo sanctorum Altissimi. Hic esl populus ille sanclus, ordo scilicct iuslorum circa 

20 linem fulurus, de quo in lypo Salomonis dicluin esl a Domino per Nalban jiropbe- 
lam ^: Ego ero illi iti patrem, et ipse erit mihi in fiiium, quae nou soluin dc Filio 
Dci inlelligcnda sunt, sed de illis sanclis hominibus circa nncm fiiluris, (|ui scculuri 
suiit ad integriim vesligia eius »; el plura dicil ibidein. Sed quod abbas loachim in- 
lclligal de ordine Francisci, palet, quia ipsc soliis prae aliis scquiiur vesligia Chrisli, 

25 (piia regula el vila fralrum Minorum esl vila Domini noslri Icsu Cbrisli, observtire 
sanctum evangelium elc. Insuper bealus Franciscus primo vita, demum passione factus 
esl ad imagincm el simililudinem Icsu Cbrisli crucifixi. 

Idem abbas loacbim dc ordine beali Francisci ct Dominici loquitur expresse in 
exposiiione leremiae ^°  in  prologo, capitulo \,  snpcr iliud":  Verba leremiae^ fdii 

30 Uelciae elc, el eodem capilulo suficr illud: Noli dicere, quia puer ego sum; posl 
mulla sic inquil '^- « Sicut olim elcgil Deus patres seniores, secuudo aposlolos iu- 
niores, ila ctiain nunc lcrlio piieros eliget ad lilteram, ad praedicandum rcgni evan- 
gelium cl exculicndum Lolh in ipsis pucris ndelibus per Abraham summum ponli- 
(icein, popiilum  scilicct christianum in fluenlis caduci  sacculi, scilicel  labcscenlem 

35 conversaiilcmque cuin filiis sceleralis. Scd el pucri Hebracorum in huiusmodi pueris 
dcsignati, vestcs ct spolia saeculi in cullum divinum abiiciuiil, id est non ponunl 
arbores el ramos arborum, id esl iuslorum doclrinas, ct viles, immo propagincs de 
saecularibus aiifcrunl, fcrenles flores munditiae el palinas vicloriae, qua munduin 
calcant, diabolum superanl, caniem  frenant,  iii iusliliae operibus excolendo gralias 


' Mallli. 12, 30. — ^* Verija lniciis(|iie posila (a « Ij-iiiU diio \h\ »), (iiiac (lcsiiiU iii dicla 
edilione, 1'isaiuis ex codice iiUerpoiato dcsiinisissc videtiir; cfr. iiUrodiiclioncm. — ' C. 18 (fol. 
()() v). — * (Jcii. I, 27. — '^ (icii. I, 20 Sc(iiiciUi;i cliani iit .Vrcliiv 1. c. p. lOli. — " Dan. 
3, 92. — ' l's. 71, s. — " Daii. 7, 27. — " II lU'},'. 7, It. — '<> Inlerpretntio preclara Ab- 
lifilis todcltim in Uicrcmiiim Vrophetmii, Vcueliis l'J2.'). I)c liac cxpositionc, i|iiaiii l'Yidcricli 
alii(|iic apocrypliani liaiiciU, cfr. iiUrodiulionciii.  —  " ler.  1,  I cl 6.  —  '-' Fol. I v iii (Ine. 


FRANCISCUS DECLARATUR. 55 

et laudes agiiiit Domiiio Abraluie Patri caelesti excelso, qui a filo siiblcgminis usque 
ad corrigiam caligae de bis, quae ad iusliliam perliiieiit, vcrilalem impugnanlibus 
non dimittunl. Ex ore siquidem borum praedicatio laudis perficilur, dum non aliud 
ore nunliatur, quam in conversalione demonslranl. Hi sunt columba, qiiam Spirilus 
sanctus, aller Noe, qui requies dicitur, propter tribulalionum impelus, quibus mundus 5 
fornicator absumitur, emisit et emiltel ex arca, iit cessanlibus aquis diliivii gentium 
futurarum, quae ad sublevandam arcam conlemplantis ecclesiae in sublime conve- 
niant». Et subdit: « Ilemque ad convertendos iiifideles in sua caecitate relictos et 
operiendam lerram scientia Domini qiiantocius remitlendos, ul sicut per Moysen et 
losue Cbanan;ieos Deus Israelilis subiecil, cbristianis per Paulum et evangelislam loan- '0 
nem idololatras stravit, sic et nunc pcr duos ordines luturos significatos in illis gentes 
incredulas subigal et convertat». 

Idem de praedictis ordinibus loquilur super illud *: Ollam succensam ego video; 
de istis ordinibus loquitur supcr illud ^: Ecce ego co^igregabo omnes reges Aquilonis^ 
ct siiper illud ^: Quasi tempeslas currus eius, capilulo 4, ubi inquil: « In puero, inquit, '^ 
nobili el ignobili duo nolanlur ordines affuluri, quemadmodum in Calepb et losue, 
in Manasse et Epbraim, in Moyse el Aaron, in loanne  el Christo, in Elia et Eliseo, 
in Paulo el Barnaba, in duobus exploratoribus lericbo, in quibus, qui missi sunt ad 
solvendum asinam alligatam, el in duobiis euntibus in Emmaus el in diiobus angelis 
missis ad  subverlendum Sodomam et Gomorrham («) »; cl subdil:  « Isti  siint equi 20 
et quadrigae Aminadab, immo Zachariae, immo Chrisli, inuno spirilus verilalis; nam 
quandoque assimilantur in curribus Pharaonis, ubi sunt equi nigri, aliquando iii cur- 
ribus Eliae, ubi sunt equi ignei, qui et rubei, aliquando in curribus eunuchi rcginae 
Candacis, ubi equi albi; aliquando in curribus Doi, ubi equi varii; inde currus Dei 
decem millium multiplex \ ubi varietas. Isli sunl omnes fortes quoad fidem,  quoad 25 
tribulationcm suslinendam  varii, quoad  praedicationem  vel  religionem  miiltiplices, 
(juemadmodum in corvo et columba, quia et ille totus niger, et illa varia, id est mixta. 

Et subdit post mulla comparans istas religionesad invicem sic inquiens'^: « Corvus 
est niger, gravis, cadavera diligil, vocem grandem babel; econtra columba agilis, 
varia, cavet a cadaveiibus, gemitum habel pro cantu, in cunctis varietas. Praedicatores 30 
iili erunl nigri tristitia cordis, non mundi, gravcs vita, loquaces doctrina, |)roximi 
compassione benigni. Columba fecundior prole varia est peniiis virtutum, agilis in 
obedienlia, grano eleclarum pascilur scripturarum, pro canlu praedicationis lamentalio- 
nem de peccalis et desiderium patriae caeleslis habet, Sic el loannes niger esl in esca, 
quae est locusta, gravis in vila, viperarum genimina fugiebat, baptismum poenitenliae 35 
praedicabal, ecce (6) corvus. Econlra lesus filiis spiritualibiis iiibians, varius in virlutc 
signorum, agilis in Patris exsccutione operum, granis ulens doctrinis celebribus, pro 
cantu laetitiae gemitum tristiliae in anima reportavil ». Et plura mullum pulcbra dicil 
de. istis ordinibus, ad proposilum plures sacrae scriplurae figuras adducendo. 

Dc istis etiam duobus ordinibus  loquitur  in  cap.  \% super  illud ^:  Nunquid do 
avis discolor heredilas mea, aut avis lincla per latum? cap. eliam 13 super illud ': 


(«) As et edd. om. et Gomorrham.  —  (6) Codex ecclesiae. 


1 lcr.  1, 13.  —  =• ler. 31,8.  —  " ler. i, 13; Exp.M. i2v.  —  * l's. C7, 18.  _  » C. 4 
(fol. I3i).  —  " ler.  12, 9; Exp. fol. 13 v.  —  ' ler. 13, 4 ct 21 ; Exp. fol. 14v. 


56 FRUCTUS I — PAKS SECUNDA. 

Tolle luihhure clc., cl cnp. eodoin supci- ilhid': NiOK/uid, Uumine, dolures par- 
turienlis apprehendenl le? De praeilicUs el eodem modo cliam lo(|uilur cap. 16 supei- 
illud ^: Faclum esl verbum Domini ad leremiam: non accipias uxorem elc, el quasi 
per lolum cnpilnlum; el cnp, 20 super illiid *: Quare de vulva egressus sum? el cap. 
5 21 super iilud *: Ecce ego ad te, habilalricem vallis. Iii praefalis ergo locis abhas 
loacliim loquilur de praediclis ordiiiibus Fraiicisci el Domiiiici, quibus verbis loachim 
apparel, tpiod supra esl diclum, bealum Franciscum iti veleri leslamenlo fuisse mul- 
liplicilcr (iguralum, (piod sigiiaiUer cst iiolaiidum, iie fruslra ista conformitas el frucliis 
esse posila  videaiilur. Sic ergo apparet, quomodo beatus Fraiiciscus fuil per ipsum 

10 ioachim futurus declaralus; el iioii soium ahbas loachim bealum Fraiiciseum prae- 
niiiiliavil veiiliirum vcrbo, sed etiam opere, quia cum depingi fecil in ccclesia sancti 
iMarci de Venetiis super oslium sacrisliae cum sligmalibus, sicul cernenlibus hodierna 
dic clarere polest (a), et hoc opere mosaico ^ 

Oclavo, beatus Franciscus fuit per queiulam  abbalem  in  parlibus  ullramarinis 

15 habcnlem spirilum pro|)hclicum declaralus; qui beatum Franciscum praedixil veii- 
lurum, el de eius saiiclilale el fralrum mulla praedicens mandavit suis monachis, quod 
si quando in partibus illis fralres beali Francisci vel ipsum bealum Franciscum vi- 
derenl, cum cruce el omni revercnlia praecedere deberenl ". Et sic hiil faclum, beato 
Francisco cum duodecim sociis mare  transito  ad Soldanum  pergente,  ul  dicil Le- 

20 genda anliqua '. 

Nono, bealus Franciscus declaratus fuil per angelum in specie peregrini suae 
matri el nutrici, qualis esset futurus; nam, heato Francisco nalo, peregriiius quidam 
ad domum patris heali Francisci accessil, el pelila eleemosyna, |)uerum natum pctiil 
vidcre, el cum nulrix nollel, mandato dominae Picac, malris heati Francisci, puerum 

25 i|)sum eidem percgrino vidcndum obluiil, qui ipsum amplcxatiis henedixil et, ul di- 
cilur, in humero dextro signum crucis impressit et lunc dixit astantibus: « In vico 
islo hodie nati sunt duo pueri, iste el unus alius. Iste eril dc meliorihiis hominihus 
de mundo, sed alius de pcioribus»; el dixit, quod heatus Franciscus propler insidias 
diaboli bene custodiretur, quo dicto slalim ipse percgrinus disparuil *. 

30 Decimo, healus Franciscus hiil declaralus, qualis csscl hitiirus, per quendam vi- 

rum simplicem de Assisio, proul dicit dominus fraler Bonavenlura in Legenda maiori. 


(a) As, N, R et edd. clare apparet. 


' Icr. 16, 1, 2; Exp. k)\. 17 r. — ^ lcr. 16, 2; Exp. Ibl. 3.3 v. — » ier. 20, 18; Exp.[o\. 
43 V. — * ler. 21, 13; Exp. 48 r. — * Ijral ciim aliis Pisamis, imago sancti Francisoi est tem- 
poiis postcrioris; cfr. Actn Snnctorum, maii t. VII pag. 141 cl Mcscliincllo, Chiesn Ihicule di S. 
Mnrco, 1. I! p. •i'). — " Apiid Gcrardiim dc Frachclo 0. P. {Vitns Frntrnm, p. I c 2) eadcm 
pro|)liclia ah alibate loachim ctc S. r3omiiiico facta refertiir: « loacliim abbas, inqiiit, de ipso or- 
dinc Pracdicaloriim in miiilis libris ct in miillis locis scripsit; ct dc.scribeiis ordinem ct habitiim 
moiuiit fratrcs siio.s, iit jiosl morlem suani, cnm lalis ordo exsiirgerel, siiscipcrcnt eiim devote; 
(|(iod ct fcccrunt rcciplcntcs fralres ciim cruce el proccssioiic, quando primo ven(M"uiit ad eos ». 
Apiul Maiiaiuim Florciitinum prophetia atlribiiitiir abbati « di Montfignn Ncra in Siria presso la 
famosa ci|)la di .\nliocliia a .scltc miglia, (lo\c cia iiiia fiimosa abbadia con monaci di snncto 
linsilio »; cx Cod. Strozzi XX.WIII. '.»<» bibl. Nalionalis Florcnlinac fol. 16 (cfr. Salialier, Ihirtholi 
pag. C.XXX cl I i.')). — ' I.. c. c. 13 sciiiio est dc S. Francisci itinerc iii oriciitcm (cfr. Actus 
c. 27), ai iiiilla (it mentio dc rc hic- a Pisano relata.  —  " Cfr. iiifra fr. IV |). 2 in priiicipio. 


FRANCISCUS  DECLARATUR. 57 

pnrle I \ qiii bealo Francisco adluic sacculari cuiUi per civilatem, eidem obviando, 
depoiicbal pallium, lcrgebat viam et sternebat ipsius pedibus vestimentum; et cum 
interrogaretur, quare sic agcret, asscrebat beatum Franciscum omni revcrcntia dignum, 
utpole qui in proximo esset magna facturus, et ob boc ab universitate (idelium ma- 
gnifice honorandus. S 

Undecimo, beatus Franciscus, qualis esset fulurus, declaratus fuit a sua matre, 
prout narrat fraler Thomas de Celano in Legenda beati Francisci^. Nam Francisci 
adhuc exsislenlis in habilu saeculari magnanimilatem et morum honeslalem admiran- 
tibus convicinis, ipsa beati Francisci mater divinitus inslrucla dixit: « Quid pulalis 
iste filius meus erit? merilorum ' gralia Dei filium ipsum noveritis affuturum».     10 

Duodecimo, bealus Franciscus, qualis essel fulurus, oslensus fuit sacerdoli Sil- 
vestro in visione illa, de qua dictum est supra * de dracone et dc crucc aurea ex ore 
beali Francisci procedenle, quam conspexil; qua visione ler sibi demonstrala, mun- 
dum relinquens, habitu, professione et imilatione beato Francisco adhaesit. 

Terliodecimo, declaralus fuit beatus Fianciscus, quid esset peraclurus in fidelium I5 
cordibus, regi versuum et laureato, fralri Pacifico, in habitu adhuc saeculari degenti, 
qui beatum Franciscum reperiens praedicantem apud caslrum Sancti Severini de 
Marchia, super ipsum Domini manu facta vidit praedicalorem crucis beatum Fran- 
ciscum duobus ensibus valde fulgenlibus in modum crucis signatum, quorum unus a 
capite ad pedes, alius a manu in manum per pectus Iransversaliter tendebalur; qul 20 
beatum Franciscum non noscens, atlamen lanto viso miraculo et verbis eius com- 
punctus, mundum abdicans, eidem palri cohaesit, quem ab inquietudinc mundi ad 
Chrislum conversum sanctus Franciscns fralrem Pacificum censuit appellandum. Hic 
temporis processu in omni proficiens sanctitate, Thau meruit videre in facie beali 
Francisci, quod colorum varielale distinclum («) eius faciem miro venustabat ornalu \ 25 

Decimoquarto, qualis esset beatus Franciscus fulurus, declaratus fuit a Deo domino 
|)apae Innocenlio III, qui in somnis videbat Lateranensem ecclesiam ruinae fore iam 
proximam, quam ipse bealus Franciscus pauperculus, modicus et despectus, proprio 
dorso submisso, ne caderet, susteniabat; el tunc cognovii, quod beatus Franciscus erat 
ille missus a Deo, qui opere et doclrina Chrisli suslenlaret ecclesiam ®. 30 

Decimoquinlo, fuit declaralus suis duodecim sociis, regula prima iam habila, 
qualis essel ipse beatus Franciscus, qui absentalus ab ipsis circa mediam noctis horam 
in curru igneo transfiguralus apparuil; ad quod secutum est illud mirabile, ut virtule 
talis luminis, quo bealus Franciscus transfiguralus apparuit, allerius alteri conscientia 
nuda fuit, et quod, ut « veri Israelitae post ipsum incederent, qui virorum spirilualium, 35 
ut aller Elias, factus fuerat a Deo currus el auriga '». 

Decimosexto, fuil fratri Leoni, qualis esset (6) bealus Franciscus, mullipliciler de- 
claralus sursum elevationibus in Deum el divinis ad beatum Franciscum loculionibus, 
conlemplatione lesu bealum Franciscuin praecedentis in cruce aurea fulgenlissima, ul 
infra suis dicelur in locis; sed praecipue hoc obtinuit, dum semel frater Leo slaret 40 


(a) As, N, R et edd. depictum.  —  (h) As, N, R et edd. adduiit futurus. 


' L. c. c. 1 n. I. — * II Cel. 1, I. — * Rinaldi et Amoni rmiltorvm, Rosedale mcritorum 
— * Pag. 43. — « 11 Cel. 3, 49; Bonav. 1. c. c. 4 n. 9. — « Bonav. I. c. c. 3 n. 10. — ' Bo- 
nav. 1. c. c. 4 n. 4. 


58 FRUCTUS I — PARS SECUNDA. 

ciim bealo Francisco, vidil charlam de caelo descendeMlem super healum Franciscum 

sciiplam: Ilic est gratia Dei, quae charla rcdiil in caelum a fralre Leone periecla '. 

Dccimoseplimo, healus Franciscus fuil declaralus cuidam nohili, quem in fralrem 

ipse heaUis paler linherc optahat; pro quo orans  healus Franciscus dictus nohilis 

3 vidil Christum loquentem cum heato Francisco, et ipsum heatum palrem tam corpore 

quam menle a lerra elevatum. Quo viso, slalim ad heatum Franciscum liomo cucurril 

cunclaque dimitlens factiis esl fraler Minor devotissimus, ul sanctus pater flagraral*. 

Decimooclavo, fuil heatus Franciscus, qualis esset futurus, daomonihus declaratus; 

nam ut hahetur in Legenda antiqua^/m miraculo de quodam daemoniaco («) a healo 

10 Francisco liherato, ipse diaholus interrogalus de saiiclilale heati Francisci, aiilequam 
ipsc heatus pater, uhi eral ipsc invasus, accederel, a sacerdole el aliis, inter alia dixil, 
quod in hora nativitatis heali Francisci tanla facta est iii inferno commolio, (juod 
omnes crcdiderunt, iudicium futurum advenisse, et tandem videntes, quod iudicium 
noii parahatur, dixerunt pro cerlo aliquem esse natnm, qui ipsum commoveret inferuum 

15 et deslrueret; et luiic a principe lenehrarum inissi in omnem terram, huiic healum 
Franciscum nalum illa hora repercruni, pro certo tenentes per ipsum fore eos el 
suos deslruendos, sicul fructu III el conformitale plenius dicetur. 

Decimonono, heatus Franciscus fuit declaratus sancto Dominico deordinc Praedica- 
lorum; qui cum hcalo Francisco se Romae reperiens, in  nuiluos ruentes amplexus, 

20 sauctus Dominicus chordam pelens heali Francisci, cum impelrasset el a healo Francisco 
recessissel, dixit plurihus, qui aderanl: « In verilate dico vohis, hunc virum sanclum 
Frauciscum celeri religiosi sequi deherent, lanla est suae sanctitatis pcrfcctio * ». De- 
claratus etiam fuit beatus Franciscus heato Dominico in capilulo genorali celebrato 
per healum Franciscum apud Assisium, in quo, cum essoiit ultra qninque millia fra- 

25 trum, ipse beatus Dominicus cum piuribus ex suis affuil fratrihus, ubi divinam pro- 
videntiam agnovil circa fratres adesse meritis beali Francisci, cum tot fratribus nihil 
hahentihus nec de viclu cogitantihus, suhilo divina providenlia omnia minislravil 
copiose; propter (|uod ipse bealus Domiuicus dicere hahuit: » Vere Domiuus hahel 
curam de islis pauperculis sanctis, el ego nescieham ^ ». 

30 Vigesimo, fuit beatus  Franciscus dcclaratus domino  Grcgorio IX, timc Osliensi 

episcopo, cui heatus Franciscus praedixit eiim fiiturum summum Fontificem, ad (|uem 
ipse hahuit summam devolionem, cui ipse dixit: « Francisce, fili, qiiod honum est in 
oculis luis fac, quia Dominus tecum csl"». Alteri eliam cardinali fuil heatus Fran- 
ciscus coguitus et dcclaralus, (jui ciim a beato Francisco de ohscuris sermonihus in- 

3o terrogassel soliitiouem, et heatus Francisciis profuudissime respoiidisset, dixil ad eum 
cardiualis:  « Kgo lc non inteirogo lan(|uam  liltcratum, scd  lanqiiam  hominem  ha- 


(a) Codex monacho. 


' Cfr. Vcrba fralris Conradi, c. 7 (in Opiisciilcs dc criliqiic liistoiunic, t. I pag. 3S0) cl 
coil. ms. Collegii S. Anlonii (cfr. inlrodnclioncin lniiiis loini) fol. 5.'5r; in piiino loco non rcfcrunlnr 
vcrba in cliarla iila scripta. — '^ Cfr. Fiorclli (cd. Ainoni) c. 37; lcxtus lalinns liuius capilnli 
in cod. Kasl -i plul. C n. 2 biljj. iiniv. lUicno-TraiiHlinac (cx Anal. liolland. 1. XXI pag. 4i3). 

— ■' In  « lcgcnda anliqna >>, (|uain  cdidil  iMinocchi, in\cniliir soluin  capnl 22, quod  alii|ualilcr 
linc rcfcrii jxitcst; magis convcnit rclatio, (|nac cxslat in Ckronicis A'A'IV generaliuni  pag. 27. 

— " II Cel. 3, 86 ct 87.  —  " Aclus c. 2'J.  —  « II Cd. 3,  I'.). 


FRANCISCUS  DECLARATUR. 59 


hciilem spirilum Dei, el luae responsionis inlellecUim itleo libenler nccipio, quoniam 
scio ipsum a solo Deo procedere'». 

Vigesimo primo, fuil declaratus nni sacrae Iheologiae magislro de ordine Prae- 
dicalorum apud Senas, qui cum beatum Franciscum inlerrogassel de quodam passu sa- 
crae scriplurae, a bealo Francisco responsum de praediclis reporlavit, cum resera- 5 
lione sui cordis nulli palam facta (a) secrelorum, qui  stupore vehementi admiratus 
Iheologiam beati patris et spiritum specialiler commendavit'. 

Vigesimo secundo, cognitus et declaratus est  domino Bernardo de Quintavalle 
prudenliori, nobiliori  et ditiori  de  Assisio,  qui  beali  Francisci perfectione agnita, 
omnia vendcndo et pauperibus dando, prius nihil  sibi servando,  primus [)rac aliis '0 
beali Francisci factus est frater et filius spiritualis. 

Vigesimo lertio, fuit beatus Franciscus fratri Aegidio declaralus, a quo cum fratres 
quaererent, quid sentirel de bealo Francisco, respondit lotus inflammatus ex auditu beati 
Francisci dicens: « Ille homo, beatus Franciscus, nunquam deberet nominari, quin 
homo prae gaudio lamberet labia sua; tantummodo sibi defuit unum, scilicet corporis 15 
fortitudo; si enim habuisset tale corpus, quale ego habeo, scilicel ita robuslum, pro- 
culdubio lotus mundus eum sequi minime potuisset ^ ». 

Vigesimo quarlo, fuit beatus Franciscus bealae Clarae declaralus, cuius monitu 
et praedicatione dimissis omnibus, quae sunt mundi, aelerno sponso est iuncta; nec 
id solum effecil, sed verbo Francisci dc lesu praedicantis, adeo (uit in bono firmala, 20 
ul nulla Iribulatio scu angustia {h) demum sibi gravis aut diflicilis ad ferendum fuerit, 

Vigesimo quinlo, fuit beatus Franciscus fralri Morico, prius de ordine Ciucife- 
rorum, sed post de ordine Minorum, declaralus, qui, cum morbo gravissimo laboraret, 
supplex per internunlium faclus Francisco, ut pro se Dominum exoraret, anlidolo a 
bealo Francisco confeclo eiusque prece statim ab omni fuit innrmitate liberatus (c) *. 25 

Vigesimo sexto, fuit beatus Franciscus ministris pluribus provincialibus, dum 
conderet ultimam regulam, declaratus, quibiis coram verbis beati Francisci Icsiis in- 
clinalus suam intentionem sic esse de regula observanda eiusque se censuit condi- 
lorem coram pracfalis et non bealum Franciscum acclamavit ^ 

Vigesimo seplimo, fuit beatus Franciscus agnitus ei dcclaratus fratribus consociis, 30 
quorum conscientias et secreta agnovit, ul palet de fratre Massaeo, fralre Leonardo 
de Assisio et fratre Ricerio el de aliis pluribus, de quibus dicelur fructu ct confor- 
mitate XVIII el XXVI. 

Vigesimo octavo, fuit beattis Franciscus medico declaralus, cuius esset virtulis, 
qui igncm crcpitantem a parle capitis ad aliam cocturam pertrahendo, nullam vidit 35 
ab igne molcsliam beato palri inferri *; el demum capilli beati Francisci posili intra 
scissuram suae domus de sero, de mane reperit cam tolaliter coadunasse '. 

Vigesimo nono, fuit bealus Franciscus abbati sancti luslini declaratiis, qui eius 
oratione prae solito consolationem persensit spirilus *. Idcmque episcopo Assisinali, 


(a) Codex et As facto.  —  (6) As, N, R et edd. adversitas. — (c) As, N, R et edd. curatus. 


* 11 Cel. 3, 47. — ^ II Cel. 3, 46. — ^ Qiiao alio ioco non invenimus; cfr. Dida beali 
Aeyidii (Bibl. asc. fr.inc. t. III), pag. 108. — * Bonav. I. c. c. i n. 8. — ^ Leo, Verba S. P. 
Francisci n. i (in Docnm. ant. franc. t. 1 i)ag. 101); cfr. Specitlum perfcctionis c. I. — ® II Cel. 
3, 102; Bonav. 1. c. c. 5 n. 9.  —  ' Bonav. I. c. c. 7 n. II.  —  « 11 Cel. 3, 44. 


60 FRUCTUS  II  —  PARS  PKIMA. 

qui praccipitaiilei- heali Francisci ccllam ingrediens linguam cum viribus amisil, sed 
poenilens deinde recuperavil \ Simililer soldano fnit beatus Fraiiciscus declaralus, qui 
ad ipsum summam concepil devotionem cl landem ipsius mcrilis rcgcneralus in 
Christo esl salvatus^ 

o Trigesimo, fuit bealus Franciscus agnilus el dcclaralus omnibus generibus crca- 
lurarum, qiialis csset, videlicel mari, igni, aeri, terrae, angelis bonis, daemonibus, 
praelatis ecclesiae, regibus, principibus, hominibns aliis, mulieribns, animalibus 
brulis, volalilibus, natatilibus, ferocibus, arboribus ct plantis, ul suis infra in locis 
dicetur, el specialiier fructu el  conformitale Xill, ul de ipso  beato Francisco lam 

10 anle ortum quam in ortu el |)ost orlum declarato et agnito dicere possimus cnm 
Psalmo 92, 5: Testimonia tua credibilin facta sunl nimis. Ceiebre factum est nomen 
eius, I Rcg. 18, 30. Unde beatus Frauciscus potesl diccre illnd Ezech, 38, 23: Et ma- 
(juificabor et sunctificabor et notus ero in oculis genlium multarum; nam nomen 
eius vulgatum est in omni lerra, losue, G, 27, ad laudem Christi lesu  Redemptoris 

• S uoslri. Amen, 


SECUNDUS FRUCTUS ET CONFORMITAS : 
lesus Emissus Caelitus  —  Franciscus Destinatur. 

Expositio primae partis, videlicet: lesus emissus caelitus. 

1. Deitas illa superna, cuius omnipotentia de non esse ad esse, cuius clementia et bo- 
nitatc in esse sumus, cuius misericordia sustentamur, cuius liberalitate dona tam naturae 
quam gratiae assidue percipimus, cuius gratuita pietate nostris condescendit indignis pre- 
cibus, euius sapientia omnia moderantur et ordinantur, cuius abundantia in bonis ct af- 
fluentia humanum genus in sui exordio est multipliciter adornatum, ordinatum et mirificatum, 
non solum testimonio psalmistae dicentis Ps. 8, 6 sqq. : Minuisti eum paulo mintis ah angelis, 
gloria et honore coronasti eum et constituisti eum super opera manuum tuarum; omnia subie- 
cisti sub pedibus eius, oves et boves universas, insuper et pecora camjn, verum hoc ostenditur, 
si attenditur, quid Deus hominem condendo eidem exhibuit et donavit. Ipsum enim primum 
hominem primo creavit ad suam imaginem et similitudinem; secundo, in paradiso amoe- 
nissima coUocavit; tertio, scientia omnium illustravit; quarto, dominium super omnia condo- 
navit; quinto, in aetate florida formavit; sexto, iustitia originali adornavit; septimo, deliciis 
omnium constipavit; octavo, consortio angelorum collocavit; nono, sui, scilicet Dei, singulari 
cognitione praedotavit; decimo, immortalitatem, si vellet, concessit; undecimo, libcrura arbi- 
trium, quo posset stare, indidit; duodecimo, firma sponsione, si staret et obediret, vitam 
acternam se daturum eidem repromisit et sibi in petitis adesse spopondit; quibus et aliis 
primis parcntibus exhibitis, libcralitas Dei ad hominem et genus liumanum veraciter decla- 
ratur. Verum quia homo probari decebat a Deo, si Deo pro impensis gratus Cxsisteret, si 
aeterna potius quam temporalia quaereret, si Creatorcm, a quo factus erat, diligeret, inhae- 
reret ct eius imperio subdi vellet, si armis liberi arbitrii fretus scirct se custodirc et ab 
hoste defendere, si per merita caelum adire studeret, et si spiritualis potius optaret esse 
quam carnaiis; post praefata homini a Deo magnifice collata ad cum probandum in iam 
dictis, praeccpta  non  gravia  sed  levia,  non  spernenda  scd toto  posse  capicnda ct  adim- 


' I! Ccl. 3, 43.  —  " Aclus c, 27. 


lESUS EMISSUS  CAELITUS. 61 

plenda, utpote, quia in custodiendis illis retributio multa ^, liomini a Deo sunt data. Sed 
homo parvipendens Creatoris imperium, non attendens suae creationis initium, aut suae mentis 
insignium, hostis maligni desiderium, carnis pravum dominium, vel caelestis patriae praemium, 
prudentiae cuiusque consilium ac suum liberum arbitrium, quid egit, inquam? Fregit, con- 
tempsit, despexit et a se deiecit divinum mandatum, potius obsecundans carni quam spiritui, 
uxori quam Deo, diabolo quam conditori, appetitui bestiali quam rationali, parvissimo ac 
vilissimo et insipidissimo ligni esu. Cuius gustu homo Deum summe ofFendit, eum vilipen- 
dendo, despiciendo, contemnendo et eius excellentiam appetendo ; caelum sibi clausit, intellectum 
obscuravit, hebetavit ingenium, hereditate privavit aeterna, a paradiso se exclusit, elongavit 
ab angelis, diabolo pro servo se subdidit, donis se gratuitis spoliavit, iustitiam originalem 
amisit, genus humanum originali culpa foedavit, morti se tradidit, et ad inferna, quantum 
in se fuit, cum sua posteritate transmisit et deputavit. Q.uibus homo factus est de domino 
servus, de spirituali carnalis, de domestico Domini hostis et adversarius, de caelesti ter- 
renus, de libero et soluto obligatus, de puro (a) infectus, de divite pauper, de caeli cive 
mundi accola, de sano infirmus, de virtuoso vitiosus {b), de homine bestia, de innoxio noxius, 
Deo pro se et tota sua posteritate debitor et obnoxius et ad satisfaciendum Deo raultipli- 
citer obligatus et deputatus, ob commissa, dimissa, admissa et amissa ab eo et per eum; 
et adeo factus impotens ad Deo satisfaciendum ob peccatum, quod nec pro se et sua poste- 
ritate, quam culpabiliter  infecerat, quoquo  modo valeret, loquendo  stricte de satisfactione. 

Quod enim, nec pro se aut sua posteritate de stricto rigore satisfacere nequiret, patet, 
primo quia, cum dicit venerabilis Anselmus libro Cur Deus homo c. 1 ^, quod satisfactio est 
redditio aequivalentis alias indebiti, nec aequivalens ad humanum genus et se ipsum red- 
dere poterat ; et cum Deo in actionibus ex collatis et in passionibus omnibus Deo ex peccato 
teneretur, aequivalens alias indebitum reddere non poterat, quod oportebat. Secundo, ma- 
culam, qua omnes infecerat et se, ab animabus nullo modo quibat removere, cum hoc 
Dei sit solius, qui, sicut animam per se creat, sic et mundat, ut Magister docet II sent. 
d. VII c. 9, et etiam Augustinus III De Trin. c. 5 *. Tertio, dominium rependere, quo se 
privavit, dominium, inquam, carnis ad spiritum per iustitiam originalem, qua perdita, recu- 
perare se non potuit, et dominium, quo soli Deo esset cum suis subiectus, dominium insuper 
ad temporalia, ut omnia sibi succederent ad nutum et sine difficultate parerent. Quarto, 
debitum exsolvere, quod exigebatur; offenderat infinitum et si finite quoad actum, infinite 
quoad obiectum, et summe ipsum inhonoraverat, sibi creaturam praeponendo; quomodo 
ergo aliquid, quod Deo placeret, poterat exercere, sicut oflfensa displicuerat, et tantum de 
honore rependere, quantum amoverat? ac quod esset bonum tantum in se, sicut Dei offensa 
mala est comprobata? Quinto, diabolum subiicere, sub quo detinebatur, cum non sit potestas, 
quae aequiparetur ei, et homo iuste, quia se diabolo voluntarie tradiderat, subiiciebatur; 
quomodo ergo poterat se cum suis a suis evellere manibus et removere? Sexto, caelum peccato 
clausum valebatne homo sibi et suis sequacibus aperire? Certe non; quia ipsius est aperire, 
de quo dicit Psalmus 15, 5: Tu es qui restitues hereditatem meam mihi, et leonis de tribu 
luda, cuius est aperire librum et solvere septem signacula eius, Apoc. 5, 5. Aliis rationibus 
posset deduci propositum, sed sufficiant praedictae. 

Sic ergo patet, quod primus homo nec pro se stricte loquendo, nec quomodocumque 
loquendo pro sua posteritate, videlicet natura humana, poterat satisfacere, sed nec aliqua 
pura creatura hoc valebat; non angelus, propter iam dictas rationes, quia, etsi angelus 
bonus non tenetur Deo in passionibus, sed in actionibus, nuUa passio fuisset intensive infi- 


(a) Codox pravo.  —  (b) Codex de vitioso virtuosus. 


' Ps.  18, 12.  —  2 p. L. 158, 392 sq. et 411 sq.; cfr. Bonav., Opcra omnia l. III pag. 264 
nol. 4.  —  8 Polius c  8 n. 14 (P. L. 42, 876). 


62 FRUCTUS  II  —  PARS  PRIMA. 


nita et tam bona, sicut ciilpa fuit mala. Item, quodlibct citra Deum est ininus Deo, quare 
non sufficiens. Item, nullus angelus est tam bonus, quam bona erat tota humana natura, 
quam primus homo peccando infecerat et occiderat. Item, da, quod angelus pateretur pro 
culpa hominis, homo rationabiliter angelo subiiceretur, ut suo rodemptori et liberatori, et 
sic homo ad statum primum non restitueretur, in quo soli Dco erat subiectus et nulli crea- 
turae. Quo concluditur, quod si angelus, qui est nobilior inter creaturas, non potuit pro ho- 
mine satisfacere, a fortiori nulla alia creatura citra hoc valuit. 

Scd nunquid homo peccando dccuit a Deo reparari? 

Respondetur, quod sic; primo, quia totum corruptum erat in primis parentibus; secundo, 
quia alio impellente ceciderat; tertio, quia nec propria malitia se infecerat; quarto, quia 
terminus, nec tempus poenitendi transierat, quae omnia fuerunt in angelis cadentibus; quare 
decentissimum erat Deum ipsum reparare. 

Sed quomodo et per quem debebat reparari? 

Respondetur, quod debebat reparari per viam satisfactionis et per hominem-Deum. Et 
pro primi evidentia est sciendum, quod, si consideretur divina potentia per se et absolute, 
id est, quia infinita et non coniuncta iustitiae et aliis perfectionibus divinis, peccatum sine 
satisfactione Deus potest remittere; sed quia Deus cuncta, quae agit, iuste et sapienter facit, 
sic cum his i^erfectionibus Dei potentia coniuncta, quae potentia Dei ordinata vocatur, Deus 
peccatum inultum, id est sine satisfactione illius, qui peccatura agit, vel alterius pro eo di- 
mittere non valet. Ratio, primo, quia peccatum est contra Dei voluntatem ; secundo, hominem 
facit Deo rebellem; tertio, privat gratuitis; quarto, displicet [Deo]; quinto, fugibilc summum 
est; sexto, niliil inordinatum Dei sapientia sinit esse in mundo; septimo, ad peccatum sequitur 
semper poena peccati ; octavo, si impunitum dimitteretur, nulli legi subiaceret et sic [esset] 
aequale Deo; nono, apud Deum iustus et iniustus idem haberetur. 

Quare, praefatis ponderatis, sine satisfactione peccatum mortale a Deo dimitti non valet. 
Sic enim faciendo, scilicet peccatum puniendo, primo divina iustitia declaratur; quae inse- 
parabiliter et inobliquabiliter peccato annectit poenam; secundo, Dei sapientia; poena cnim 
in peccati supplicium ordinata ad decorem est universi, et per consequens in laudem est 
divinae sapientiae, quae in modico turpari non sinit universum; tertio, divina praesidentia (o); 
quam non aufugit peccatum, sed eidem poenaliter subiicitur et supponitur suae legi ; quarto, 
honorificentia maiestatis divinae; quaerendo enim suum honorem, qucm peccatum adimit, et 
hoc poena debita honor eius declaratur et manifestatur. Et si dicatur: si Deus peccatum 
inultum non (i) relinquit, ubi est eius misericordia? respondetur, quod Dei miscricordia rese- 
ratur tali punitione, non quod Deus non puniat, sed quia in infinitum citra condignum minus 
punit, quam mereatur, claret misericordia Dei in suscitando (c) peccatorem post lapsum; in 
erigendo a peccato, a quo per se surgere non posset; in remittendo culpam, et sibi ab ipso 
illata; sed iustitia apparet in punitione mitissima, quam ingerit peccato in infinitum minus 
citra condignum ; et sic universae viae Domini misericordia et vcritas *. Sie ergo patet, quod 
peccatum inultum dimitti non dccet, et sine satisfactione. 

Sed pro evidentia secundae partis, videlicet quod decuit, ut satisfactio ficrct per ho- 
mincm-Deum, hoc declaratur quibusdam prius attentis. Primum cst, quod Deus hominem 
condidit ad beatitudinem, dicente Salomone Prov. 16,4: Omnia propfer semetipsum operafiis 
es, Domine, et Augustinus I Conf. ^ « Fecisti nos, Domine, ad te, et inquietum est cor nostrum, 
donec requiescat in te». Haec est conclusio Magistri, II sent. d. I'. Ne frustraretur in- 
tentum divinum, aliquando homo ad beatitudincm pervenire debebat. Secundum est, quod ad 
beatitudinem  homo pervenire non  poterat de potcntia Dei  ordinata, nisi  pro  peccato ho- 

(a) Edd. praescientia.  — (6) Codex peccatum non inultHin non.  —  (c) Edd. sttstinendo. 


' Ps. 24, 10.  —  ' C.  I  n. I  (P. L. 32, 661).  —  =» P. II c. i. 


lESUS  EMISSUS  CAELITUS. 63 


minis Deus satisfaceret, ut dictum est. Tertium, quod primus homo, nec aliqua creatura 
stricte loquendo pro ipsius peccato satisfacere Deo poterat. Quartum, quod Deus est bonum 
infinitum, et cuicumque se personaliter uniret ad satisfaciendum Deo Patri seu Filio vel 
Spiritui sancto, esset sufficientissimum pretium, ut dicetur infra fructu et conformitate 
XXXI. Quintum est, ex quo homo tenebatur Deo pro peccato satisfacere et non poterat, et 
per consequens per aliquid maius homine hoc fieri oportebat. Sextum est, quod tale decebat, 
quod formam haberet et assumeret humanam. Eatio, ex quo pro homine satisfaceret, ut 
propria esset, ac homo in primo esse libertatis remaneret, qua soli Deo subiiciebatur, et quia 
homo Deo in hoc, scilicet, ad satisfaclendum tenebatur; quibus patet, quod per hominem- 
Deum homo, qui ceciderat, decebat reparari. Nam cum nuUa creatura hoc posset, et pro- 
positum divinum de homine non debet frustrari, et iustitia satisfactionem exigebat, ergo, per 
aliquid maius homine et quacumque creatura hoc fieri debebat; et sic per Deum, et fieri, 
non nisi hominem assumendo ; quia solus homo tenebatur. Et quia passione sola hoc habebat, 
ut infra fructu et conformitate XXXI dicetur; quare, tali satisfactione pensata, Deum 
hominem fieri erat necessarium, ut (a) per Deum-hominem, utpote bonum et sufficientissimum, 
homo repararetur. Sic ergo breviter apparet divinae incarnationis congruitas ac peccati pri- 
morum parentum iniquitas, ob quam removendam necessarium, declarata necessitate, fuit, 
Deum incarnari. 

Et quia in deitate tres sunt personae, videlicet Pater et Filius et Spiritus sanctus, 
quae harum personarum decuit ad liberandum hominem incarnari? Certe non persona Patris, 
ne paternalis dignitas oflfenderetur ; offenderetur quippe, si aliquando Filius esset; insuper 
patet, cum a nuUo sit, nec ab alio mitti decebat, nec alteri supplicare, ne persona alia prior 
eo in divinis esse videretur. Nec personam Spiritus sancti decebat incarnari, cuius est pro- 
cedere, non quomodo natus, sed quomodo datus, ut dicit Magister I sent. d. XVI, quare eius 
proprietas etiam extrinsece obfuscari nascendo de aequo non decebat. 

Persona Filii naturam humanam assumere debebat; et fecit. Quod debebat, apparet 
congruentiis pluribus : prima, ut, sicut per Verbum omnia sunt in esse constituta et creata, 
sic per ipsum omnia ad esse gratificum forent reparata et reformata; secunda, ut qui est 
Dei Patris Filius in divinis fieret hominis filius in humanis ; tertia, ut imago creata peccato 
obfuscata per imaginem increatam, Dei Filium scilicet, qui est imago Patris, reformaretur ; 
quarta, ut cum per hominem, etsi toti Trinitati offensa sit illata, praecipue Dei Filio, 
qui est sapientia Dei Patris, similis et aequalis per omnia Patri, et ipse sapientiam, similitu- 
dinem et aequalitatem appetiit Dei ; quare per ipsum Dei Filium, qui est sapientia et Patri 
similis et aequalis, decuit reparari; quinta, per Filium, quem Pater ut se diligit, decebat 
nos in Dei filios adoptari; sexta, decebat Filium Patri supplicari pro nobis, et non econ- 
verso; septima, per illum, scilicet Dei Filium, a manibus diaboli decebat nos liberari, qui 
est Dei virtus ; octava, per ipsum Dei Filium, qui est heres universorum *, nos decebat in here- 
ditatem induci. Nona, decebat, ut ille, qui est in caelis sine matre, carnem sumeret de Virgine 
matre, utramque nativitatem acciperet, aeternam de Patre, temporalem de matre, ut idem 
esset et Filius Patris et Virginis matris. Decima, quia decebat, quod, sicut genus humanum 
in esse exierat per Verbum incarnatum et in culpam ceciderat deserendo verbum inspiratum, 
nec minus sit, ut dicit Augustinus ^, condita reparare quam in esse constituere; sicut non 
minus bene esse gratiae quam esse naturae, sic et resurgere per Verbum incarnatum. Aliae 
congruentiae possunt adduci, sed praedictae sufficiant. 

Licet ergo mysterium incarnationis et opus tota Trinitas sit operata, in Filio tamen 
solo est haec operatio terminata, Pater ergo aeternus nolens  in ira  circa hominem  miseri- 


(a) Codex et. 


' Hebr. 1, 2.  —  « Tract. 72 m loan. evang. n. 3 (P. L. 35, 1823). 


64 FRUCTUS  II  —  PARS  TRIMA. 

cordias suas continere, ad liberandum liominem mittere Filium suum decrevit et ordinavit. 
Et quia lioc erat maximum benefieium possibile homini conferri, incarnatio videlicet Filii 
Dei, utpote homo-Deus et Deus-homo, Deusque, teste Amos, 3, 7 : No7i faciet verbum, quod 
2)rius non loquatur ad servos siios x>rophetas, hinc est, quod hoc donum se daturum pa- 
tribus promisit, scilicet Abrahae, Gen. 22, 18: In semine tao benedicentur onmes gentes 
terrae; Isaac, lacob, Duvid, Ps. 131, 11: De fructu venfris tui etc. ; suumque Filium in- 
carnanduni revelavit patribus et prophetis. Quo cognito, Deum afiuturum in carne humana 
praedixerunt, ut patet de lacob, Gen. 49, 10: Non auferctur sceptrum de luda et dux de femore 
eius, donec veniat, qui mittendus est; et ipse erit exspectatio gentiam; de Balaam, Num. 24, 17: 
Orietur stella ex lacob etc. ; de Salomone, Sap. 18, 14 : Cam quietum silentium tenerent omnia, 
et nox in suo cursu medium iter haberet, omnipotens sermo tuas a rec/alibus sedibus venit; de 
Isaia, 7, 14: Ecce virgo concipiet et pariet filium etc. ; de leremia, 31, 22: Novum faciet 
Dominns saper terram: femina circumdabit virum; de Baruch, 5, \: Exue te, lerusalem etc; 
de Daniele, 2, 44: In diebas autem regnoram illoram suscitabit Deus regnum caeli, quod in 
aefernum non dissipabitar etc. ; de Aggaeo, 2, 8: Ego movebo caelum et terram, et veniet de- 
sideratus cunctis gentibus ; de Zacharia, 9, 9: Ecce Rex tuas venit, etc. ; de Michaea, 5, 2: Tu 
Bethlehem terra luda; et sequitur: Ex te exiet dax etc. ; de Malachia, 3,1: Statim veniet 
ad templum sanctum suum dominator etc. ; et sic de aliis prophetis, quibus revelando Deus 
Pater sui Filii in mundum destinationem de eius adventu prophetarunt et venturum in mun- 
dum praedicarunt; et non solum eum affuturum praedixerunt in generali, sed eius vi- 
tam descripserunt typis et verbis in particulari, ut fructu praecedenti et conformitate est 
dictum. 

Quam promissionem Dei Patris et prophetarum praedictionem fideles attendentes et per 
longum tempus dilationem [deflentes] ad Deum clamabant, ut patet de Moyse, Ex. 4, 13: 
Mitte, Domine, quem missarus es ; de David, qui dixit Ps. 79, 3: Ostende faciem taam et.veni, 
ut salvos facias nos, et Ps. 68, 2; Salvum me fac Deus; qaoniam intraverunt aquae usque ad 
animam meam ; et Ps. 79, 4 et 8 : Ostende faciem tuam, et salvi erimus ; ostende nobis Domine mi- 
sericordiam taam et salufare taam da nobis ' ; et sponsa dicit, Cant. 7, 10: Veni, dilccte mi, etc. ; 
de Isaia, qui dixit, G4, 1 : Utinam disrumperes eaelos et desccnderes ; de Daniele, 9, 17: Propter 
temetipsum, Deus meus, inclina aarem tuam, et audi, aperi oculos taos, et vide desolationem 
nostram; de Habacuc, 1, 2, qui dixit: Usqueqao, Domine, clamabo ad te, et non exaudiesf 
vociferabor vim patiens, et non salvabisf de leremia in Thren. 5, 1, dicente: Recordare, Do- 
mine, qaid acciderit nobis, intuere et respice opprobrium nosfram etc, et sic de aliis. Quorum 
clamoribus Deus inclinatus et se compati dicit, iuxta illud, quod habetur in figura, Ex. 2, 23: 
Eilii Israel ingemiscentes propter opera vociferati sunt; ascenditque clamor eorum ad Do- 
minum, et aadivit gemitum eorum; et sequitur 3, 7, quod Dominus aitMoysi: Vidi afflictionem 
popali mei et clamorem eius audivi; et sciens dolorem eorum descendi, ut liberarem eum; et 
Isaias, 19, 21, praedixerat dicens: Clamabunt ad Dominum a facie tribulantis; ct mittet eis 
salvatorem et propagnatorem, qui liberet eos. 

Attamen ipse Deus, cuius sapientiae non est numerus ^, ctsi tot clamoribus sanctorum 
pulsaretur et precibus ac multos destinasset probos et sanctos viros ad informandum po- 
pulum ab eo electum, scilicet filios Israel, et lioc tempore legis latae praecipue, ante tamcn 
miserat quosdam ad totum gcnus humanum rcforinandum, videlicet primo tempore misit 
patres Seth, Enos, qui incepit invocare nomen Domini ', Henoch, qui translatas est in paradi- 
sum *, et sic de aliis; Noe, qui in dicbus suis, Eccli. 44, 17, invcntus est iustus, et sic de patribus 
aliis. Secundo misit patriarchas, Abraham, Isaac, lacob cum duodocim filiis suis. Tertio misit 
rectores, Moysen scilicet et Aaron. Quarto misit principes, scilicct Naasson, Aminadab et 
Salmon. Quinto iudiccs; sicut patct i)cr totum librum ludicum. Sexto misit reges, sicut David 


' Ps. 84, 8.  —  ^ Ps. 146, '6.  —  => Gen. 4, 2G.  —  ' tccli. 44, 16. 


lESUS EMISSUS  CAELITUS. 65 


et alios. Septimo sacerdotes, ut Eleazar, Phinees et Heli, et sic de aliis. Octavo prophetas, sicut 
Samuelem, Nathan, Eliam, et sic de aliis. Nono misit duces, sicut Zorobabel et Salathiel. 
Decimo viros iustos et bonos, sicut tempore ludith, Esther, Esdrae et Machabaeorum, quorum 
temporibus fuerunt multi viri perfecti, ut patet de Tobia, Mardochaeo, Esdra, Nehemia, et sic 
de aliis. Hos et similes Deus Pater misit non ad redimendum humanum genus, sed ad re- 
formandum, loquens per eos patribus et fidelibus ; non tamen temporibus praefatorum Pater 
caelestis, etsi praefatos ad suam excolendam misisset vineam, Filium suum voluit destinare 
nec mittere; et ratio, quamvis sit notissima Deo, nobis tamen aliqualiter poterit apparere, 
si solutio quorundam videatur dubiorum. 

Primum dubium est : cur non statim post lapsum primi hominis Filius a Patre ad libe- 
randum hominem est missus? Ratio ad hoc est, quia qui cito dat beneficium bis dat; insuper 
cum misericordia misero sit semper praestanda, ac tali statim missione et primorum pa- 
rentum reparatione videtur, quod fuisset praeservatio humani generis a malo; quare statim, 
ut videtur, venire debebat et dirigi. 

Respondetur, quod multiplex congruentia ad hoc assignari potest, et ratio una sola est, 
quia voluntas Dei sic voluit exercere; cuius voluntatis causa non est quaerenda, cum ipsa 
sit prima omnium causa, et quae sapienter agit. Tamen congruentia prima assignatur a 
doctoribus, quod remedium sic est adhibendum morbo, ut morbus cognoscatur, medicina 
quaeratur, remedium concessum acceptum et gratum habeatur; ut patet experientia. In- 
firmus, si statim a. sua liberaretur infirmitate, non medico, sed naturae imputaret, nec 
suam cognosceret infirmitatem, quanta scilicet laborasset, nec beneficium sanitatis, uti est, 
acceptaret. Sed cum diu infirmitatem patitur, agnoscit, quid patitur, videns se per naturam 
non posse liberari, tunc quaerit medicum ; et si liberatur, magnum sibi putat a medico col- 
latum beneficium. Hac de causa voluit Deus hominem cognoscere suam infirmitatem, quam 
magna esset, ut diceret cum psalmista: Iniquitates meae supergressae sunt caput meum; et 
sicut oniis grave gravatae sunt super nie, Ps. 37, 4 ; et : Infixus sum in limo profimdi, et non est 
suhstantia, Ps. 68, 3. Totum enim genus humanum infectum fuit et infirmatum. Voluit etiam 
Deus, quod experiretur, si a sua infirmitate naturalibus poterat liberari, et hoc tempore legis 
naturae, et cognovit quod non; insuper si auxilio alicuius creaturae, et hoc tempore legis 
datae, et hoc non, quia lex non iustificabat, sed fides futuri. Quare videndo homo, infirmi- 
tatem suam nec se nec alio privato (a) posse iuvari, multiplicatae szmt infirmitates, postea 
acceleravernnt ^ , scilicet ad petendam liberationem dicentes ^: Libera me de sanguinihus, 
lihera me de aquis multis, quod figuratum fuit in filiis Israel tam exsistentibus in Aegypto, 
quam tempore ludicum exsistentibus in terra eis tradita a Domino, etsi a Domino recessissent, 
qui ingemisccntes propter illa, quae patiebantur, clamabant ad Dominum ; et quia infirmitatcs 
agnoscebant, descendebat Deus et mittebat eis Salvatorera, qui liberaret eos. Sic ergo hu- 
manum genus agnoscendo reatum suum et iniquitates ac infirmitates, ipsoque dicente cum 
propheta ': Miserere mei, Domine, qu,oniam infirmus sum. Sana me, Domine, quoniam defecit 
virtus mea, tunc ipse Salvator venit dicens illud Matth. 8, 7: Ego veniam et curabo eum. 
Venit enim tunc medicus, quando totum humanum gentis pcr mundum iacebat aegrotum, ut 
dicit Augustinus *. Tunc agnovit medicum et remedium sibi fore per omnia opportunum. 

Secunda congruentia assignatur [a doctoribus] ex parte descendentis: quia enim magnus 
Dominus et Deus veniebat, ne eius adventus ab hominibus ignoraretur, et ut debite recipe- 
retur, longa praeconum series praecedere debebat ; primo per patres, secundo per prophetas, 
tertio per  legem,  quarto  per  regnum et sacerdotium Deum incarnandum est  praedictum; 


(a) As et ed. creato. 


"■ Ps. 15, 4.  —  2 ps. 50, 16; 143,7.  —  3 Ps. 6, 3; 70,9.  —  * Savmo ^l {aWa^ De verbis 
Domini 59) c. 11  n. 13 (P. L. 38, 537). 

Analecla — Tom. IV. 5 


66 FEUCTUS  II  —  PARS  PRIMA. 

quiire statim, ne eius adventum homines non agnosccrent, noluit venire; sed postquam typis 
et verbis est declaratus hominibns, tunc Rex reguin venit in mundum. 

Tertia congruentia : modus in opcribus a sapiente debet servari, et modus est, ut de 
imperfccto ad perfectum procedat; et non econverso. Decuit Dei Filium incarnari non in 
initio tcmporum sed in fine temporum; ut sicut primus homo, qui fuit totius mundi sensibilis 
ornamentum, ultimo fuit conditus [videlicct sexta die], sic secundus homo, totius reparati 
conijilemcntum, in quo primum coniungitur cum ultimo, scilicct Deus cum limo, decuit, 
ut fieret in fine temporum, sexta videlicet mundi aetate, qua et tempus gratiae incepit, et 
ipse desideratus advenit. 

Quarta congruenlia: distulit Pater aeternus mittere Filium, quia locus dignus pro eius 
incarnatione non est repertus, scilicet virgo Maria. Quaesita enim est diu iu omnibus finibus 
Israel aliqua pro loco Dei nec est inventa ; quia nulla illa puritate nitebat, qua sub Deo 
maior nequit intelligi; et sic de aliis virtutibus et gratiis, quibus decebat eam, ut esset Dei 
Mater, adornari. Sed nunquid Deus potuit istum locum praeparare omni tempore, videlicet bea- 
tara Mariam? Certe sic; sed congruit, ut ipsa Dei Mater prius et eius perfectiones declararen- 
tur et postmodum a Deo in esse producerentur, ut quanta esset beatae Mariae excellentia 
et sanctitas, cunctis demonstraretur ; quare prius figurari debuit et verbis sua excellentia 
declarari. Quae duo, etsi aliquando sint facta simul, attamcn figurata est tempore patrum 
et declarata per prophetas. Cum ergo totum vetus testamentum horum duorum, scilicet pa- 
trum et prophetarum, temporibus decurrat, non in tempore praedictorum, sed in fine Deus 
Pater nasci voluit beatam Virginem; ut sicut ab aeterno eam deputarat Matreni pro Filio, sic 
et in tempore eam faciendo nasci locum aptum Filio disponeret et praepararet. Hac reperta 
et ad Dei Filium suscipiendum apta, tam natura quam gratia, a Deo Patre missus est angelus 
Gabriel, ut eidem in ea Dei Filium incarnandum nuntiaret, et fieret, ipsa assensum praebente. 
Congruentiae aliae multae possunt adduci, sed praefatae sufficiant, quia de hac materia di- 
ctum est per me sufficienter in opere De vita heatae Virc/inis, fructu XVI '. Sic ergo apparet, 
quare Pater aeternus Filium statim post peccatum non misit; et sic patet ad primum dubium. 

Secundum dubium, quare hoc beneficium in fine mundi non est protensum ad ipsum 
horaini conferendum, ex quo dilatum est per quinque millia annorum? 

Respondetur, quod hoc factum est decentissime; quia, si usque in finem incarnari distu- 
lisset, nec misericordia Dei apparuisset aliquando, nisi eius iustitia, quae puniebat, nec 
raisericordia suum tempus habuisset; insuper eius adventus nimis tardus fuisset, quia nec 
morbo remedium poenitcntiae, nec opportunitas ex tempore medio ante iudicium homini 
currendi ad bravium affuisset, ncc tempus gratiae melius fore quam peccati esset ostensum. 
Sacramentorum poenitcntiae aut doctrinae evangelicae tempus non fuisset debite ordina- 
tum ; quare his misericordiam suam Deus non retinuit, sed tempore plenitudinis gratiae 
adveniente, ad liberandum hominem Pater Filium direxit et misit. Sic ergo apparet, quod 
missio Filii a Patre non debuit cssc statim post poccatum, nec usque in finem dobuit dif- 
fcrri; quia de isto bcneficio loquendo, cum fuerit maximum, non dcbuit dari statim, scd 
prius praecognosci ; quia, sicut nullum bcneficium est dandum nisi praecognosceuti, sic nec 
istud. Insuper, et si istam misericordiam ultimam Deus non dedit homini, plures tamen dedit 
statim post peccatum, utpote ipsum in esse dimittendo, quo debebat privari de rigore iu- 
stitiae, ipsum ad poenitentiam reservando et gratiam infundendo; et sic de aliis. 

Et si dicatur: cur Deus ante peccatum Filium suum non misit? rcsiiondotur : primo, quia 
parvum tempus fuit inter conditionem hominis ct eius lapsum, ct tantum bonoficium agnosci 
debebat, quod fieri non potuisset; secundo, quia cum nasci deboret cx femina, et nulla tunc 
csset nisi Eva, si cx ca carnem sumsissct, ct tunc vcl fuisset cognita post ab Adam, ct sic 


* De vila d lavdibus beatae Mariae Virginis (Veneliis 1!)9(')), I. II ir. (i. 


lESUS EMISSUS CAELITUS. 67 

inconveniens [fuisset], quod defloraretur per hominem, et si non, oportuisset Deum in adiuto- 
rium primi hominis aliam mulierem condidisse, ut ex ipsa genus propagaretur humanum ; tertio, 
quia vel Eva potuisset peccare post vel non ; si sic, indecentissimum esset, ut mater Dei ali- 
quando peccaret ; si non, et tunc fuisset confirmata in gratia et sic non potuisset mori, contra 
scripturam dicentem, Eccle. 7, 30, quod Deus fe.cit hominem rectum etc. ; sequitur, Eccli. 15, 18 : 
Posuit ante eum vitam et mortem etc, et contra doctores dicentes, primos parentes conditos 
esse, ut possent non mori, sed non, quod non possent mori. Sic ergo patet, quod nec ante 
peccatum nec iramediate  post, seu  in fine temporum circa iudicium, Pater misit Filium. 

Sed quo tempore? Respondet apostolus dicens, Gal. 4, 4, quod, ubi venit plenitudo tem- 
poris, misit Deus Filium suum. Praecesserat tempus legis naturae et legis scriptae ; restabat 
tempus gratiae. In hoc siquidem tempore missus est de valle Hebron loseph a patre, id est 
Dei Filius de caelis a Patre aeterno ad visitandum fratres suos, et sic venit in Sichem, id 
est in vallem hanc laboriosam et miseriae, ut in figura habetur, Gen. 37, 13. Tunc sermo 
Domini a rcgalibus sedibus venit, Sap. 18. 15 ; tunc venit David in Nobe, I Reg. 21, 1 ; et 
ad gentes apostatrices missus est Ezechiel, 2, 3; Moyses in Aegyptum, Ex. 3, 10; Elias in 
Bersabee luda, III Reg. 19, 3; Nehemias in ludaeam, II Esdr. 2, 2; Isaias est missus a Do- 
mino, Is. 6, 9; Habacuc venit in Babylonem, Dan. 14, 35; et lonas ad Ninivitas, lon. 1, 2; et 
sic de aliis figuris veteris testamenti figurantibus hanc piissimam Filii Dei a Patre missionem 
et ad nos adventum. Tunc arcus positus est in nube, Gen. 9, 13; columba a Noe emissa, 
Gen. 7, 10; arca foederis Domini posita sub tentoriis, Ex. ultimo, 19, et tabernaculum Domini 
positum in Silo, los. 19, 51 ; maiestas Domini ingressa est templum Domini, II Par. 7, 1 ; 
Dominus ingressus est nubem et Aegyptum, Is. 19, 1; a femina Dominus circumdatus, ler. 31, 
22; per portam clausam ingressus est Dominus, Ezech. 44, 2; lapis abscissus est de monte sine 
manibus, Dan. 2, 34; et sol nube est tectus, Ezech. 32, 7; et sic de aliis. 

Sed adverte, quod apostolus dicit, quod in plenitudine temporis est Filius a Patre di- 
rectus; vocat enim tempus Christi adventus tempus plenitudinis : primo, quia tunc venit 
plenitudo, id est Christus, in quo est omnis plenitudo gratiae etveritatis, loan. 1, 14; secundo, 
quia Mater eius Maria in plenitudine gratiae et sanctorum est posita et locata, Eccli. 24, 16; 
nam Mariae plenitudo gratiae est coUata, ut dicit Hieronymus in Sermone de assumtione ^ : 
Hodie etc. ; tertio, quia primo gratia creata inerat humano generi, sed tunc gratia increata 
animae Christi et carni est iuncta et unita; et sic omnis plenitudo deitatis homini assumto 
est communicata; quarto, quia omnia prophetata, figurata et promissa per veritatem Chri- 
stum adimpleta et terminata; quinto, plenitudo gratiae ecclesiae pro suis membris ad me- 
rendum data et concessa, quia omnes accepimus de plenitudine eius, loan. 1, 16; sexto, quia 
summa gratia, id est beneficium summe gratuitae incarnationis Dei, est nobis a Deo Patre 
donatum; et demum tempus plenitudinis, quia sexta mundi aetate, qua non iustitia, ut prius, 
sed misericordia Domini et gratia cunctis apparet fidelibus, quo et merito tempus gratiae et 
misericordiae dicitur et vocatur. 

Hoc ergo in tempore Dei sapientia, id est Dei Filius venit; sed quid eius adventu est 
a nobis perceptum, fructu dicetur et conformitate sequenti. In hoc siquidem tempore verum 
Messiam, id est Deum hominem assumsisse et oculis apparuisse mortalium, ostendunt: 

Primo a prophetis vaticinata, scilicet lacob, Gen. 49, 10, in benedictione data ludae di- 
cendo: Non auferetur sceptrum de luda etc; quae impleta est tempore Herodis regis ludaeo- 
rum, qui non fuit ludaeus, sed Idumaeus; a Daniele, 9, 24: Post septuaginia hebdomadas 
annorum etc, quae prophetia impleta est decimo octavo anno Tiberii Imperatoris, quo tem- 
pore Christus passus est; ab Aggaeo, 2, 7, dicente: Post modicum ego movebo caelum et 
terram; sequitur: Et veniet desideratus etc; sequitur: Implebo domum hanc gloria etc, quae 
impleta est, beata Maria Filium in lemplo praesentante ; et sic de aliis prophetiis. 


* Epistola ad Paulam et Eustochium (inter opera Hieron.), P. L. 30, 127. 


68 FRUCTUS  II  —  PARS  PRIMA. 

Sccundo hoc ostendunt, quae dicta sunt de Messia et figurata, in Christo terminata; 
de hoc dictum est seriose fructu I et conformitate, et quia illa debebant impleri in adventu 
Messiae et impleta sunt in Christo, patet propositum. 

Tertio ostendit hoc unctionis ludaeorum cessatio, Dan. 9, 24 : Cum venerit sanctus san- 
ctorum, cessabit unctio vestra ; sic allegatur haec auetoritas ab Augustino, et sic habetur in 
alia translatione; sed cum ludaei non habeant unctionem regalem nec sacerdotalem, patet 
propositum. 

Quarto, hoc ostendit ipsorum ludaeorum captivatio et statata desolatio, quae per mortem 
veri Messiae et Christi eis evenire debebat, ut habetur Dan. 9, 26; quae captivatio et dis- 
sipatio ac desolatio usque in hodiernum diem ab anno 1346 (a) viget. 

Quinto, ostendit hoc ludaeorum attestatio. loannes Baptista fuit ludaeus et sanctus, et 
ipse perhibuit Christum venisse dicens loan. 1, 26: Medius vestrum stetit, quem vos nescitis etc. ; 
et infra dicitur, quod loannes testimonium perhibuit, quod lesus est Filius Dei; Simeon lu- 
daeus fuit; pastores, qui Christum adoraverunt, etiam et ipsi Christum venisse perhibuerunt, 
Luc. 2, 9 sqq. Sic etiam losephus, qui fuit notabilis (6) ludaeus, XVIII Antiquitatum libro ', 
de Christo lesu loquens, ubi expresse ponit, quod lesus fuit vere Christus, id est Messias in 
lege promissus. 

Sexto, hoc ostendit gentilium assertio. Sibylla Erithea, quae fuit tempore Ezechiae et 
Numae Pompilii, secundi regis Romanorum, in expositione somnii visi simul a centum sena- 
toribus, qui viderunt novem soles, et per solem intelligendo novem generationes, sic inquit: 
« In diebus quartae generationis exsurget mulier de stirpe ludaeorum, noraine Maria, habens 
sponsum, nomine loseph, et procreabitur ex ea sine commixtione viri de Spiritu sancto 
Filius Dei, nomine lesus; et ipsa erit virgo ante partum et virgo post partum; qui vero 
ex ea nascetur erit verus Deus et verus homo; sicut omnes prophetae praedicaverunt » . Et 
de tempore subdit: « In diebus illis erit Caesari Augusto celebre nomen, et regnabit in Roma, 
et subiiciet omnem terram sibi ^ » . Et plura dicit ibidem, de quibus vide in opere a me edito 
De vita heatae Mariae, fructu XXVIII ', et de praefatis et dicendis, quia ibi copiose hic 
dicta ponuntur. Illa alia Sibylla Tiburtina non solum praedixit, sed virginem Mariam cum 
Filio Octaviano imperatori in caelo ostendit *. Albumazar VI maioris introductorii difFeren- 
tia I * ponit concordans cum astrologis Babylonis, Graecis et Aegyptiis, quod tempore Octa- 
viani imperatoris anno quarto puella virgo pulchra pareret filium, nomine lesum. Chalcidius 
super II Timaei Platonis ® ponit, quod stella quaedam creata fuit designans ortum et descen- 


(a) N ot R omittunt annum; odd. anno quadragesimo post passionem Domini. — (6) As et edd. nobilis. 


1 C. 3 n. 3 (ed. Dindorfii l. i pag. 639). — « Krrat Pisanus; non Sibyliae l-rilhcae, sed Ti- 
bnrtinac illud vaticinium attribuobant. Ilabetur inter opcra lieddc (P. L. 90, 1181) sub titulo Sibylli- 
nornm verborum interpretutio. Cfr. Mcxandvc, Oracula Sibyllina, l. II (Paris 1856) pag. 290 sq., 
qui inlcr alia dicit, « scripta hacc csse non a venerabili Bcda, octavo saeculo incipicnto, vcrum 
ab aliquo sive Italo sivc (Jermano homine, tum quuni Ilcnricus sextus Germanis imporabat, sub 
duodocimi saeculi finem ». — ' L. c. pag. 392 ct 437. — * PUira de huius legondac ortu et 
cvolutionc vidcsis apud Alcxandre, I. c. pag. 303 sqq. Pag. 306 ait: « Vcrum liaclcnus arac [iti 
ecdesia sanclae Mariae in Capitolio] quidcin Virginisquc supra eam visae nicnlio facta cst, ininimc 
vero Sibyllac; quaerondum igitur, (luosnain illa niulior in lianc sccnam habuorit ingrcssus. Primuin 
de ea auctorem invenimus Martinum Potonum circa anniim 1268». — ^" Qui fuil ccleberrimus 
astrologus saeculi IX p. Chr. ; inler alia scripsil Introductorium in astronomiam (impr. Auguslac 
Vindelicorum U89), in cuius I. VI c. 2 circa mcdium liabentur su|u-a cilata. — " N. CXXVl 
(ed. Wrobcl, l.ii)siac 1876, pag. 190), ubi ail: « Lst (juoquc alia sanctior et vcnoiabilior hisloria, 
qiiao [>orliil)Cl ortii slollae ciiiiisdam non morbos mortcs(|uc (lonunliatas, sod (h^sconsum doi vonc- 
labiiis ad liiiinanae conservationis roruuKiuc mortaliiim graliam. Quam stcllam cum nocturno ilinore 


FRANCISCUS  DESTINATUR. 69 


sum Dei ad huinanae conversationis gratiam mortalium, cuius inspectione stellae sapientes 
Chaldaeorum quaesisse recentem ortum Dei, repertaque illa maiestate puerili, eam veneratos 
esse et vota tanto Domino convenientia ministrasse; Magos etiam, de quibus dicit Chal- 
cidius, adorasse et quaesisse Deum natum, scilicet Dominum lesum, in diebus Herodis regis, 
est certum. Centurio ille gentilis Deum advenisse cognovit in carnem Dominum lesura Christum, 
quando ipsura adire doraum suam non perraisit, indignum se esse prdfitendo, ut sub eius tecto 
tanta celsitudo intraret, Matth. 8, 8 ; alter centurio passionis Christi terapore, et Deura in 
carnera venisse et Dominura lesura Christum esse Filium Dei professus est, ut patet Matth. 
27, 54. Nec rairum est, si per ora gentilium Dorainus adventura suum voluit esse cognitum 
et testatum, qiiia ipse ad redimendum tam geutiles, quam ludaeos venerat, et facere de 
eisdem unum populum et unum ovile, quorum omnium ipse esset pastor; et ideo David 
propheta dicit, Ps. 86, 6, quod Dorainus de Christi adventu et fiendis per eum narrabit, 
inquit, iii seripturis populorum. 

Septimo, ostendit hoc supernorum spirituum proclamatio ; eius enim adventum et incar- 
nationem angelus praedixit Mariae, Luc. 1, 31; dixit loseph, Matth. 1, 20; evangelizavit eius 
ortum pastoribus, Luc. 2, 10 ; angeli, qui in eius sacro ortu cecinerunt gloriam Deo, Luc. 2, 14 ; 
qui etiam ipsi servierunt in deserto, Matth. 4, 11; et eius resurrectionera testificarunt; ut 
patet in evangelio Matthaei, Marci, Lucae, loannis circa finem. 

Octavo, daemonum acclamatio hoc ostendit ; daeraones enira lesura esse Filiura Dei et 
venisse ad eos torquendum acciamarunt, ut patet Matth. 8, 29; Mar. 5, 7; et Luc.  8, 28. 

Nono, hoc ostendit miraculorura operatio ; suscitando raortuos et alias infirraitates curando 
solo iussu et verbo, ipsura esse Deum et venisse in carnem ostendunt. 

Decirao, ostendunt hoc iniraicorum Christi deiectio et prostratio, scilicet ludaeorum, 
imperatorum et tyrannorum lesum et suos persequentium, quorum non est memoria amplius ^, 
miserabiliter mortui et prostrati. 

Et licet sint raulta alia propositura ostendentia, praedicta sufficiunt ad praesens. Quibus 
arguitur Christura Deura esse et a Patre destinatura et missum esse; ut dicit prima pars 
praesentis fructus et conformitatis : videlicet lesus emissus caelitus. 

Et dicta sufiiciant pro eius brevi expositione. 

Seeunda pars secundi fruetus et conformitatis est: 
Franciscus destinatur. 

Expositio. 

Exposila prima parle secuiidi friiclus et conformilatis islius, videiicel lesus emissus 
caelilus, conscqucnler deciaranda esl secunda pars eiusdem fructus et conformitatis, 5 
scilicet: Franciscus destinatur, id est a Deo ipse est emissus el destinatus. Circa 
cuius exposilionem sunl tria videnda: primum, quod bealus Franciscus fuit a Do- 
mino deslinalus; secundum, de tempore, quo fuil el debuit destinari et mitti; tertium, 
ad quid faciendum a Deo bealus Franciscus est directus et transmissus. Quibus visis, 
patebit expositio huius secundae partis fruclus cl conformitatis istius. 10 


suspcxissent Chaldaeorum profecto sapientes viri et in consideralione rerum caelestium satis exer- 
citali, quaesisse dicuntur recentem ortum dei rcpertaque iila maiestate puerili venerati esse et vota 
tnnlo deo convenientia nuncupasse ». Ciialcidius « Christianus scriptor fuit et bene antiquus! 
quippe, si non temporibus vixcrit Constantini Magni, saltem iunior haud fuerit temjjoribus Tlieodo- 
sianis ■» (Vossius apud Wrobel, Introd. pag. Xii); cfr. etiam Switalski, Des Chalcidius Kommentar 
zu Plato's Timaeiis (Miinster 1902), c. 1.  —  ' Ps. 87, 5. 


70 FRUCTUS  II  —  PARS  SECUNDA. 

1. QiKintum ad primum, bealum Fraiiciscum (iircclum, missum el destinatum a 
Domiiio mulla osIcikIuiU. 

El primum csl sacrac scriplurae figura. Ubi adverleiKlum csl, quod, ut diclum 
est fruclu cl conformilalc praecedciili, quia hcalus Franciscus gralia divina facicnte 
5 fuit pntriarcha, prophela, a[)ostolus, martyr, doctor, confcssor, virgo ac angelus, el 
Chrislo prae aliis sanclis conformior, ut praesens opus dcclaral, quare si figurae 
capitis Chrisli ad memhra possunt aliquando coaptari, id est ad sanctos, quare a for- 
liori beato Francisco, el quia similis omnibus sanctis el eleclis, per figuras omnium 
potest figurari; quarc per missos et directos ot dcslinatos a  Domino el ab his, qui 

10 Domini vicem vel figuram rctinent, videlicct per loseph directum a patre ad fralres, 
Gen. 57, 13; per ludam missum a lacob, Gcn. 46, 28; per Moysen in Aegyptum 
direclum, Ex. 3, \0 sqq.; per David missum ad Saiil, I Rcg. 17, 17 sqq.; per Eliam 
inissum a Domino Bethel, IV Reg. 2, 4et25; per angelum missum a Domino ad per- 
cutiendum castra regis Assyriorum, II Par. 52, 21; per Nchemiam missum in ludaeam, 

lo Nehem. 2, 6; per Habacuc missum, Dan. 14, 33; per Isaiam missum a Domino, Is. 6, 9; 
per leremiam, 1, 5 sqq.; per Ezechielem missum a Domiiio ad gentem apostatricem, 
Ezech. 2, 3; per lonam missum in Ninive, lon. 1, 2, ct pcr loanncm Baptistam, ul 
dicetur, missum a Domino, loan. 1, 6; el sic de aliis, quae ad beatum Franciscum 
possunl veraciter applicari, quia beatus Franciscus loseph est ratione vaticinii pro- 

20 phetalis, ludas ratione collaudationis divinae, Moyses ratione immunitalis a scelere, 
David in diaboli superatione, Elias in observantia divinae legis, angelus ratione pu- 
ritatis, Nehemias in zelo, Habacuc [in] carnis suhiugatione, Isaias in sanctificatione, 
Icremias in compassione, Ezechiel in formatione, lonas [in] simplicilale el loannes 
Baplista [in] poenitentiae exhibitione. Quia igilur boalus Franciscus virlutis confor- 

25 mitate praefatis esl similis, per ipsos habet figurari et per ipsorum missionem. 

Et quia multa virtuosa beatus Franciscus exercuil, el hoc circa diversos, ideo 
ad distincta loca el actus more praedictorum dicilur destinatus et missus, ut in se- 
quentibus apparebit, el praecipue conformitate X et fructu, quando de ipsius agetur 
pracdicatione. Succincte tamen polest dici, beatum Franciscum missum ut loseph ad 

30 fratres, cum et fratres congregavil, profectum ordinis praedixit et eorum conscicnlias 
serenavil, et hoc ipso beato patre in curru igneo iam Iransforinalo '; ut ludas est 
missus a lacob ad loscph, cum omnom inlentionem tam suam quam fratrum agebat, 
el docebat iactare in Christum diccns fralribus eos millendo: lacia cogifalum tuum 
in Domino'^, ac omnia  ad Chrisli  gloriam  refercndo et laudcm *; ut Moyscs ad 

33 Aegyptum, quando multos de errore praesentis vitae et tenebris ad liimen sua prae- 
dicalione peiduxit veritatis, iit patuit in fralrc Pacifico el latronibus per ipsum con- 
versis; ut David ad Saiil est direclus, quando cilhara, id est cruce Chrisli, a daemonio 
(luamplures liberavil; iit Elias ad Bclhel, id ost ad .snnctiun Mariam de angelis, ad 
(piem locum zelum habuit ol amorem plus quam ad alia loca ordinis; ul angelus esl 

40 missus ad percutiendum, quando a civitate Arctii plena dacmonibus omncs eiecil, et 
ad pacem civitas esl reducta; ul Nchemias directus in ludacam, ut aedificarel civi- 
latem lerusalcm, quia bealus Franciscus datus csl a Christo iii lucom gontium, ul 
dicctur, el reparationcm lerusalein, id esl ecclesiae lerrestris, ut Christus eidem dixit*, 


» Bonav. I. c. c. 4 n. 4.  —  ^ l»s. 54, 23.  —  •' iionav. 1. c. o. 3 n. 7.  -  Ml Cei. I, G. 


FRANCISCUS  DESTINATUR. 71 

et doininiis Iiniocenlius III in siislentalione ecelesiae Laleranensis a beato Francisco 
conspexit '; ut Hahacuc, quando, habita prima regula, beall Francisci precibus an- 
nonam sibi et sociis Deus ab bomine incognito direxil^; sic et in mari fecit Scla- 
voniae subveniendo naulis^; ut Isaias missus est, quando eius verba erant calculo 
ignito, id est Spirilu sancto plena, et lam saeculares masculos quam feminas ad S 
Cbristum convertit, ul paluit in tribus ordinibus ab eo institutis; ut Icremias est 
mlssus ad compaliendum cunciis, quia omnibus, quibus non poterat [dare] censum, 
se ipsum praebebal et atTeclum*; nulli enim rei parcebat, sed omnia dabat, etiam 
superimpendere semetipsum; ul Ezccbias ad infideles esl directus convertendos, et 
tandem Soldanum ad Cbristum convertil, ut patebit fructu et conformitate XXXIX; 10 
ut lonas ad Niiiiven, quando beatus Franciscus eundo per mundum, tam exemplo eius 
quam verbo, multi omnia dimillentes ad Chrislum conversi sunt el vitam asperrimam 
actilarunl (a), adeo, ut fratribus per ipsum fuerit in quodam generali capilulo com- 
mendatum (6), quod loricas, circulos et huiusmodi omnino deberent de[)onere^; ut 
loannes Baptista est missus, ut dicetur, non solum ad poenilenliam praedicandum, 1S 
propler quod et ordinem unum fecit, qui lilulo fratrum de poenitentia praenolalur, 
sed etiam directus esl, ut viam pararet Christo, id est vitam Chrisli evangelicam 
reformaret el Christum crucifixuin in cordibus complantaret. Sic ergo apparel praefatis 
el similibus figuris directio beali Francisci et causa figurarum beato Francisco ap- 
plicatarum. ^^ 

Sed inter alias ad nostrum proposilum est figura de columba a Noe ex arca 
emissa, quae, teste loachim in expositione leremiae el in aliis locis pluribus, beatiim 
Franciscum et ordinem eius significavit ®; nam ordo Minorum ab ipso ordo columbinus 
vocatur, tam conformitate coloris in babitu quam proprietale in columbae effeclibus; 
a Noe ergo coiumba emittitur, quando beatus Franciscus a Deo Chrislo et Deo Patre 25 
ad mundum destinalur, sed ex arca, (|uia insignitus fide perfeclissima sanctae ro- 
manae ecclesiae. Sed adverte, quod bis ex arca Noe emisit columbam, quia bis 
Francisco fuit revelalum, ut dicetur, quod non ad loca solitaria iret ad morandum, 
sed ad civjtates, caslra et villas, quia ad convertendum animas sua praedicatione a 
Deo erat directus; sed secunda vice beatus Franciscus portavit ramum olivae ad Noe, 30 
quia secundo facta sibi rcvelatione a Chrislo. ut iret ad praedicandiim, slatim ac- 
cessit, nec solum pacem primo semper annuntiando, sed a Cbristo longinquos ad 
Chrislum pacificatos verbo suae praedicationis reducendo; nam praedicationem eius 
luiic homines de Canania (c) audientes, tam masculi quam feminae, castrum (d) vole- 
bant relinquere, propler quod tcrtium ordinem communem, qui fratrum de poenitentia 35 
inlilulatur, constiluit '. Sic ergo, elsi Francisciis primo emissus, id est [cum] sibi primo 
revelatum fuil, quod iret ad praedicandum, magnum fccerit fruclum, in secunda lamen 
cmissione, id est post secundam revelationem, maiorem fecit, quia terlium ordinem de 
hominibus et mulieribus ad Christum conversis instituil. Sic ergo apparet missio et 
directio beali Franeisci sacrae scripturae figura. ^^ 


{a) As aptitarunt. — (b) As mandatum. — (c) Edd.  Canario. — (d) As castra. 


^ Bonav. I. c. c. 3 n. 10. — * Bonav. 1. c. c. 4 n. 1. — ' Bonav. I. c. c. 9 n. 5. — 
* Bonav. 1. c. c. 8 n. o. — ® Cfr. Specvium perfectionis (ed. Sabatier) c. 27. — ^ Cfr. supra 
pag. 55.  —  ■^ Actus c. IC. 


72 FRUCTUS  II  —  PAR.S  SECUNDA. 

Secuiidimi, (jiiod beali Fi'ai)eisci osleiidil a Deo dcsliiuilioiieiii, csl ecclesiae 
censura; domiiius papa Grcgorius IX, qui eum calaloijo adscripsil saiiclorum, iii 
prosa, quam fecil de ipso, quae incipit * : 

Caput draconis iiUimum, ultorcm ferens glaclium, 
5 Adversus Dei populum excital bellum seplimum, 

Contra caelum erigitur, et nititur atlraliere, 
Maximam parlem siderum ad damnalorum numerum, 

djcil bealum Franciscum a Chrislo deslinaUim, sic subdens: 

Verum de Christi latere novus legalus millitur, 
10 In cuius sacro corpore vexillum crucis cernitur, 

Franciscus princeps inclytus signum regale baiulal, 

Et cclebrat concilium per cuncta mundi climatu, 

Conlra draconis scliismata acies ternas ordinat, 

Expeditorum militum ad fugandum exercilum, 
15 Et tres catervas daemonum, quas draco semper roboral. 

Sic ergo patel auctoritate papaii bealum Fraiiciscum a Domiiio missum el de- 
stinatum. 

Tertium, quod beatus Franciscus sit missus a Domiuo, declaral dignitas car- 
dinalis; nam dominus fraler Bonavenlura, cardinalis et episcopus Albanensis, sanctitate 

20 el scientia orbi toti praeclarus, iii prologo Legefidae maioris ipsius beali Francisci 
sic ad propositum dicit: « Apparuit gratia Dei Salvaloris nostri^ dicbus islis no- 
vissimis in servo suo Francisco, quem lanta benignilale Deus respexit ' excelsus, quod 
non solum de mundiali pulvere suscitavit egenum, verum eliam evangelicae perlec- 
tionis professorem, ducem ac praeconem effectum in lucem dedil credenlium, ut le- 

25 stimo7iium perhibendo de lumine * viam lucis el pacis ad corda fidelinm Domino 
praepararel. Hic ctenim quasi stella matutina in medio nebulae ® claris vitae micans 
et doclrinae fulgoribus, sedentes in lenebris et umbra morlis irradialione praefulgida 
direxil {a) in lucem, et tancjuam orcws refulgens inter nebulas gloriae ® signnin in 
se dominici foedcris repraesentans, /^accw?. ct si\h\lQm evange/izavit liominibus, oxsislens 

30 cl ipse angclus verae pacis, secundum imilatoriam (pioquc simililiidincm praccur- 
soris destinaliis a Dco, ul viafn parans in deserto ' allissimac panpcrlalis, lam excmplo 
(|uam vcrbo poeiiilcntiam pracdicarct ». Haec doctor et dominus iste. 

Quartum, quod propositum oslcndit de missione beati Francisci a Domino, esl 
Cbristi carilas visceralis; bcalus Franciscus, ut dicit II pars Legendae maioris ^ , in- 

35 sliganle spirilu, cum deambiilando circa ecclcsiam sancti Damiani candcm inlrassel 
ad orandiim, ct ante Crucifixum orans consolationcm spiritus a Domino reccpissel, 
cum()ue lacrymosis oculis in  dominicam cniccm inlcndcrcl,  voccm Crucifixi ad se 


(o) Codex duxerit. 


' Cfr. Clicvalier, Rcpertorium Ibimnnlngicum, n. 262o. — " Tit. 2, II. — ' Is. 66, 2 cl 
Ps. 112, 7. ~ " loan. I, 7. — * Eccli. 50,6; (I('inde l.uc. I, 79. — e Eccli. 50, 8; dcindc 
(ien. 9, 13 et Hnm. 10, 15.  —  ' Mair.  I, 3 cl Luc. 3, 4.  —  " C. 2 n.  I. 


FRANCISCUS  DESTINATUR. 73 

delapsam audivil ler diceiitem sibi: « Francisce, vade, repara domum meam, quae, 
ut cernis, (ota destruilur». Ad reparandum potius spiritualiter quam corporaliter 
ergo domum Dei mandatum (a) accepil, quod irel heatus Franciscus, et sic conse- 
quenter a Chrislo esl (leslinatus et missus. 

Quintum, quod  oslendit  beatum Franciscum  directum  a  Domino, esl  divinalis 5 
revelatio; ut enim dicit IV pars Lcgendae maioris \ habita prima regulae confirma- 
lione a domino Innocenlio III, cum in vallem Spoletanam esset reversus, cum sociis 
« Iractare coepit,  ulrum inler  homines conversari deberent an ad loca  solitaria se 
transferre. Sed Christi servus Franciscus  non  de sua  vel  de suorum  confidens in- 
dustria per orationis instantiam divinae super hoc voluntalis heneplacitutii requisivil. 10 
Supernae igitur revelalionis iliustratus oraculo, intellexit se ad hoc missum a Domino, 
ul Christo lucraretur animas, quas diabolus conabalur auferre; ideoque magis omnibus 
quam sibi vivere soli  praeelegil, illius provocatus exemplo,' qui  unus 'pro omnibus 
mori dignatus esl * ». Et vice alia, prout in  XII parte  habelur Legendae maioris^, 
dum dubitarel, an orationi vel praedicationi vacaret et dubilalionem fralribus expo- '^ 
suisset multa pro ulraque parle allegando, el  quia de se nihil confidehat  aut prae- 
sumebat, volens super  hoc  scire  Domini  beneplacitum certum  et habere,  fratrem 
Massaeum, unum ex sociis,  cum alio fralre ad fralrem Silvestrum, qui crucem au- 
rcam progredientem viderat ex eius ore, qui lunc in loco, qui de Carcere nunc vo- 
catur, manebat, misil, ul super hoc divinum responsum perquirerei. Id ipsum sacrae -^ 
virgini beatae Clarae mandavit, ut |)er aliquam simpliciorem et puriorem de suis vir- 
ginibus nec non el per suam orationem  scire a  Domino  mererelur. Qui  frater Sil- 
vester et virgo Deo dicata Clara ac eius socia divina revelalione concordarunt healum 
Franciscum direclum a Domino, ut potius praedicaiet quam  oraret. Quod  vir Dei 
cum summa  reverentia, quid  Dominus vellet de  ipso, percipiens, slatim  assumtis -^ 
duol)us sociis, videlicet fratre Massaeo et fratre Angelo sanctis viris, ad praedicandum 
accessit, ut ad quod missus erat a Domino, perficeret sine mora et agerel. Sic ergo 
divina revelatione patet, patrem Franciscum a Domino esse directum. 

Sextum oslendens nostrum proposilum, scilicet beatum Franciscum a Domino 
directum, est Virginis gloriosae apud Cliristum Filium supplicalio; ut enim in Legenda 30 
beali Dominici habetur *, Christus |)eccatis hominum, videlicet superbiae, avariliae et 
luxuriae irritalus, dum ires lanceas ad mundum deslruendum vellet vibrare, meritis 
Malris et supplicatione cum promissione destinationis beatorum Francisci et Dominici 
ad mundum converlendum ab ipsa Dei Genilrice iiiclinatus Dominus mundo pepercil 
et praefatos ad mundum converlendum destinavit. 35 

Septimum, quod oslendil propositum, est diaboli attestalio, qui per os cuius- 
dam mulieris de beato Francisco et eius loquens ordine dixit, quod, Deus Pater pec- 
catis hominum cum finem mundi vellel malurare, Christus eius Filius Palri suppli- 
cavii, ul daret sibi aliquos, qui essent suae crucis baiuli, et numerus salvandoruui 
augeretur; et tunc a Patre aeterno datus esl sibi beatus Franciscus cum ordine suo, 40 
cl ipsum Christus direxit cum ordine ad praefata.  De multiplicatione ordinis el de 


(a) As mandato. 


' C. 4 n. 2.  —  2 II Cor. 5, 14.  —  « c. 12 n. 2.  —  * Vitns Fratrum Gerardi de Frachelo, 
p. I c. I (cfr. Acta Sanclonm, t. 1 augusti, De S. Dominico, n. 436-439. 


74 FRUCTUS  II  —  PARS  SECUNDA. 

iiiiillis ;iliis, de (|ii!l)iis suis {licelui- iii locis infi;i ', diaboliis dixit pei- os illiiis mulieris 
cui(l;un l);ironi mor;iiili iiiter ;il|)cs Eugubii el .M;issam Tral):iriae. 

Oclavum, (]iio(l osleiidil l)e;ilum Fraiiciscum a Domiiio directiim, esl siii el fralrum 
desliiialio; stalim eiiim, iil oclo fialies fueruiil, eos beatus Fr;iiici<cus ad (iu;iluor orbis 
o parles ad praedicaiidum direxil, i|)se cum socio uiiam parlem eliirendo '; sic etiam 
fecil temporis in processu per orbem millendo el ad partes iiilidelium. El quia iiil 
agebal, nisi (jiiaiitum divinus spiritus pi';iemoiiel)al, a Deo boc indicio bealum Fniii- 
ciscum cum suis esse directum oslenditiir el declaralur. 

Nonum, oslendil beali Francisci desliii:itionem a Domino lesu Cbrisli ad beatum 

10 Fninciscum locutio. Nam qu:indo iii(luliieiiti;im pro sancla M;iri;i de angelis a Cbristo 
peliil, tuiic Cliristus eidcm dixil, (juod peterel. qiiid(]uid vellet, circa salutem geiiiium, 
cl consohilionem aiiim:irum el ;id bonorem (leit;ilis el revereiili;iin, « quia, iiHjuil, 
datiis es iii lucem geiillum el reparalionem ecclesiae lerreslris ^ »; baec Clirislus. 
Quare coneludlliir merilo, ut aller  Isaias et loamies Ba|)lisla, de quibus similia di- 

15 cuntiir, beatiim Franclscum deslin;ilum ul i|)si :i Domiiio. 

Decimiim pro|)Osilum osleiidens esl be;iti Francisci ad animas fervor el dileclio, 
ad quas viseera geslabat malerna, pro quariiin salvatione orabat, praedicabat, exempla 
sanclitalis praebebat, el sic de aliis; quod uli(|ue ipse laiilo iion fecissel fervore, 
nisi sciret se ad barum salulem procunndam a Doinino missum. 

20 Undecimum asserens pro[)Ositum de beato Fraiicisco  est ipsiiis a Cbrislo coii- 

signalio; s;icrorum enim sllgmalum a Cbrlsto in bealo Francisco impressio est evidens 
argumentum, i|)suin deslinalum a Cbristo ad niundum renovandum, ut dicetur statim 
et fruclu el conformilate XXXI bitlus oslendetur. 

Duodecimiim  oslendens propositum esl  sanctorum secundum diversitatem teiii- 

25 poium iii muiidum a Deo directio et (lesliii:itio; nam a peccato priini bomiiiis us(|ue 

ad lem|)or;i i|)siiis beati Fr;iiicisci oper;irios Dominiis noii destilit niillere  in vineain 

omni teinjiore, et sic fecit tempore beati Francisci, ut statim ostcndilur, el esl factum. 

Qmire i)r;ief;ilis duodecim viis et ;iliis, de ()iiibiis iii exposilione bac, scilicet buius 

conformitalis, dicclur, patet bealum Franciscum a Domlno missum et diclum, (]Uod 

30 erat primum videndiim. 

:2. Videudum esl iiunc de secundo, scilieel de lempore, quo est missus a Domino 
el direclus. El (iiianlum ad boc palet respoiisio per evaiigelislam loannem, Apoc. 6, 
12 sqq. et 7, 2 sqq., (]uo(l in :i|)ertione s(;xli sigilli angelus est direclus babens si- 
gnum Dei vivi, id esl beatus Fr:inciscus. Pro cuius evideiitia el dicendorum esl scien- 
33 dum, quod novum testamentum in veteri t(\st:imenlo est sieiit rolu in rolam, iuxla 
visionem Ezecbiclis, I, !G. Qu;ire, (luemadmodum iii novo t(\sianieiito sunt sepleni 
sigilhi, id est totuni lempus novi leslamenti per septem ciirrieiihi volvitur, sic el iii 
veleri leslameiito, el econvcrso, sicul iii veleri, sic ei In iiovo *. Iii (juoruin quolibel, 


• Idcm fiisiu.s inlia Ir. XXXIV p. II; dr. Clirun. AXIV (jener. jm},'. 29 cl Legendn anliqita 
(;. 22. — '' l5on<iv. I. c. c. 3 n. 7. — ^ lUirlholi, c. fi. — ' Doctrin;i lnu-c dc seiitem avtn- 
tibus ;i lojichimo in Erpositione in Apocalypsijn (Vcnetii.s I.")I7) Ibl. ■•) r proposiUi miillos, priio- 
sorliiii inlcr « spirittiaics », liabiiil as.seclns, (|iii loacliimi idoas plns miiuisvo imitatas ropclicniiK; 
cfr. Petrus loannis Olivi (nnliizc, Miscellanea, l. II paj;. 238) ot Uhertinns de Casati {Arhor ritae 
crnci/ixae lesu, I. V c. I). 


FRANCISCUS  DESTINATUR. 75 


elsi pliircs homines perfccli missi siml a Deo, Inlei' eos fiiil aliqiiis praccipue missiis 
homo Deo acceplissimiis el singiilaris; lol cnim slellac sunt in firmamcnlo ccclcsiae 
mililanlis a Deo posilae ad liumani generis direclionem et lucem el tot in vincam 
operaril a Domino missi, quot sanclos Deus nasci in hoc mundo fccil. 

Tempora scu sigilla vcteris teslamenli incipicndo a mundi exordio cl lapsu pri- 5 
morum parentuin usque ad Christi advcntnm: primum csl et fuit prima  aetas,  vi- 
dclicct mundialis fahricalionis el  primordialis ohliqualionis; et incepil ab Adam  ct 
duravit  usque ad Noe. Hoc tempore, elsi  sinjiularissimus fuerit Adam, quia tamen 
principium est nostrae praevaricationis, non compulalur inlcr clcclissimos Dei. Fue- 
rtinlque eliam  alii,  iilpote Ahel, Seih,  Enos, qui incepit invocare nomen  Dofnirii, 10 
Gen. 4, 26; lair.en prae^ipuus inler eos fuil Hcnoch, de quo, Eccli. 44, 16, dicilur, 
quod  Henoch placuit Deo et  Iranslatus est in paradisum; sed  quia  dcbel  venire 
lcmpore antichrisli, ul patel Apocalypsi ', ad quem finem subditur  in  loco  praeal- 
legalo, ut det genlibus sapientiam, id  cst praedicet Christum,  Dei virtutem, et sa- 
pientiam, ^ vel, ul alibi habelnr ^ det gentibiis poenitentiamj, id est ad poenitentiam 15 
inducal anlichristi imilalorcs. 

Secundum sigillum et aetas esl humanalis declinationis et infectionis; et coepil 
a Noe usque ad Abraham, (|uo lem|)ore omnis homo corruperat viam suam * vilio 
luxuriae, adeo, ut poeniterct Dcnm fecisse hominem *; atlamen miltcndo diluvium 
Deus omnes necavil (a). Hoc in tcmpore fuit homo singularissimiis destiiiatus a Deo, 20 
scilicet NoCj, iustitiae praeco, I Pelr. % 5, qui inventus est perfectus, iustus et in tem- 
pore iracundiae factus est reconciliatio, Eccli. 44, 17, et solus cum sua posterilate 
esl a Dco a diluvio disparalus {b), Gcn. 7, \ sqq. 

Terlium sigillum ct aetas est singularis plebis elcclionis; el coe[)it in Ahraham 
el duravil usque ad iMoysen;et vocatur singularis eleclionis, quia hoc lempore Deus ^S 
praecipiendo Abrahae, ut exirel de terra sua et irel in terram, quani eidem ostcnderel, 
Gen. \% 1, ipse Ahraham cum sua poslerilale in pcculiarcm Domini populum est 
eleclus. Sed hoc tempore, clsi mulli iusli fiierunt, scilicel Abraham, Isaac cl hicob 
cum filiis, praccipiic lamen fuit ipse pater Abraham, el ipse a Deo est missus. Quam 
enim fuit singularis et a Dco acceptus, mulla capilula oslendunl libri Gcnesis, sed de ^^ 
ipso loqucndo Ecclesiaslicus, c. 44, 20, sic dicil: Abraliam magnus pater gentium 
multitudinis, et non est inventus similis iUi in gloria, qui conservaret legem Excelsi; 
el plura dicit ibidem ad eius laudcm el conimendalionem, vide ibi; n^m pater fidei 
nostrae ipse vocalur a matre ecclcsia, quia credidit Deo, Gen. 15, 6. 

Quarlum sigillum el actas est divinalis polenliae demonstralionis; quo tempore ^'"^ 
Dominiis in virlute mulia populum de Aegyplo extraheudo nomcn suum Pharaoni 
el eius popnlo indicavil, scilicel Adonai, Ex. 6, 3. Qua aetate Dominus singularem 
misit viruin, scilicel Moysen, Ex. 3 el 4, dilectum a Deo et hominibus, cuius memoria 
in benedictione est^\ et qualis hic fucrit, liber Exodi, Levilici, Numeri el Deulcro- 
nomii manifeslant. De islo loquens Ecclesiaslicus, 45, 2, dicil: Similem illum fecit in '*^ 


(«) As omnipoteHS vocavit. — (h) As reservatus. 


'Apoc. 11,3.  —  MCor. <,24.  —  ^ luxta vuiij^alam translationem Eccii. 44, 16.  —  * Gen. 
6, 12.  —  5 Gcn. 6, 7.  —  6 Eccii. 45, I. 


76 FRUCTUS  II  —  PARS  SECUNDA. 


(lloria scmclorum, et in verbis suis monslra placavil; ct iuulta de eo dicil mtigiin; 
de lioc dlcil scrlplura, Deut. ullinio, 10, quod non surrexit prophela ultra in Jsrael 
sicut Moi/ses, qui fiosset Deum facie ad fociem etc. 

Quinliiin .sigillum el aelns est peculiaris dominationis; et iiicepit a David usque 
5 ad Eliam, quo lemporc populus Doi per reges est gubcrnatus. Hoc lempore inissus 
est David, qui erat vir secundum cor Domini, I Reg. 13, 14, qui luit sicut lux 
aurorae absque nubibus, 11 Reg. "23, i; de quo liabclur Eccli. 47, 3,: Qui cum leo- 
nihus lusil, sicut cum agnis, el sequiliir, 9 et 10:7« omni opere dedil confessionem 
sanctOj de omni corde suo laudavit Deum elc. ; el si  mulli  fiierint singulares, ipse 

10 |)rae aliis commendalur, quia Clirislus purgavit peccata iUius et exaltavit in aeternum 
cornu illiiis, dicitur ibidem, 13. 

Sextum sigillum et aelas est prophelalis irradiationis; et cocpit a lempore Eliae 
usqiie ad Iransmigralionem Babylonis. Quo lempore luerunt multi prophelae, Elias, 
Elisaeus, Isaias, leremias, et sic dealiis; sed inler alios hoc lempore luit directus a 

lo Domino ip.se prophela Elias, de quo dicit Ecclesiaslicus, -iS, 1, quod surrexit quasi 
ignisj et verbum ipsius quasi facula ardebat; el plurima dicit ad eius laudem, de 
cuius mirabilibtis habes III Regum 17, 18, 19 el in principio IV; qui landem in 
caelum per turbinem ascendit, iit patel IV Reg. 2, 11. 

Seplimum  sigillum et  uilimum  ac aelas est generalis  vexationis; el coepil a 

20 Iransmigralione populi iudaici («) usque ad Christum; quo lempore populus Dei fuit 
mullipliciter allliclus, ut patet de rege Babylonis, de rege Ninive tempore ludllh, de 
Aman lenq)ore Eslher, ct de aliis lempore Machabaeorum. Elsi mulli fuerint singu- 
lares hoc lempore, scilicel Ezechiel, Daniel, Esdras, Nehemias, Tobias, et sic de aliis, 
praecipue lamen hoc lempore missus est ille singularis homo a Deo, videlicet Simon 

2o Oniae, de <iuo dicilur, Eccli. 50, 1 el 6: Quiin vita sua su/fulsit domum, et subdil, 
<|uod luil quasi stella matutina in medio nebulae etc. ; multa dicit ad eius commen- 
dationem. — Ex qiiibus seplem sigillis sive aelalibus, omi.ssis <|uae in eis facta sunl, 
|)alel, quoil seplem singularissimos homines ad mundum renovandum destinavit Do- 
miniis Deus, <piorum a<l inslar in novo teslamenlo seplem sigilla ponunlur el aetales, 

30 de quibus sex iam, ul creililur, iransierunt, ct septima exspecUUur sive iam iucepil. 

Novi teslamenti |)rimum sigillum esl visceralis miseralionis, scilicet pleniUulinls 
graliac; <|uo lempore Deus Pater, propter nimiam caritatem suam, Filium suum 
misit in simiUludinem carnis peccati '. IIoc lem|)ore, elsi loannes Baptista sil missus 

35 a Deo, loan. 1, 0, lamen, qiiia venil in testimonium lesu Christi, ipse lesus esl ille 
homo missus a Deo ad miindiim renovaniliim et redimen<him, quem Pater sanctificavit 
et misit in mundum ^ qui fiiit verus Deus et homo, potens in opere et sermone ', 
de quo dc quampluribiis ali<|iia ponunt evangelia, ubi, <iualis lueril moribus, vila, con- 
versalione, doclrina el sermone, osleiulilur. 

40 Scciinilum sigillum et aelas est aposlolaris pracdicalionis; el incepit ab adventu 
Spirilus sancli in aposlolos in <lie Pcnle<'osles. Quo lempore, elsi missi sint sancli 
aposloli ad praedican<lum in orbem iiniversum, .Matth. iiliimo, 19, lameii iiniim sin- 


(a) As addit in Dabylonem. 


» Epli. I, 4 cl Iloin. 8, 3.  —  '^ loaii.  10, 36.  —  » Liic. 24, 19. 


FRANCISCUS  DESTINATUR. 77 

gularilei- elegil el misil, scilicel apostolnm Paulum, qui fuit vas eleclionis a Chrislo 
direclimi, ut eius nomen 'porlaret coram gentibus et regibus et filiis Israel, Act. 9, i5; 
qui apostolus vocatus, segregatus in evangelium Dei, Rom. \, \, raptus adtertium 
caelum^ 11 Cor. 12, 2, qui plus omnibus laboravit, I Cor. 15, 10. 

Terlium sigillum et aelas est viclorialis Iriumplialionis, scilicet tempore martyrum; 5 
el incepit a persecutione Neronis, Domiliani et aliorum imperatorum sive tyrarmorum 
Christum propler idola persequentium ac sanctos Chrisium profilentes inlerlicientium; 
el hoc tempus beiie per tercenlos et ullra diiravit annos usque ad Constanlini ad 
Christum conversionem. Quo tempore missi sunt et fuerunl martyres insignissimi, ut 
patet in sanctorum legendis, sed praecipue unus est missus a Christo et fuit, de quo 10 
prae aliis magis solemnizat ecclesia, videlicet beatus Laurenlius; hic qualis fuerit 
solemnitas ecclesiae evidenter declarat. 

Quarlum sigillum et aetas est carnalis subiugalionis; el coepil a baptisn)o Con- 
stantini et duravit usque ad lempora beali Benedicti. Quo tempore fuerunt illi saiicli 
confessores in desertis Aegypli et aliis locis morantes ad carnis subiectionem praecipue '5 
immorantes, inedia, austeritate vitae, vigiliis, oralionibus, disciplinis et aliis carnem 
in servitutem spiritus redigenles. Sed hoc in tempore, etsi Paulus primus eremita et 
alii post eum plures sanctilate famosi sint directi, praecipue tamen unus fuit beatus 
Antonius abbas, paler quasi omnium monachorum et anachorelarum, magisler Pauli 
simplicis, Hilarionis, Macarii et sic de aliis, cui post superationem daemonum dixit 20 
Chrislus: « Quia viriliter fecisti, le faciam in toto orbe nominari * »; quo nomine Au- 
guslinus et alii ad sancte peragendum sunl incilali. 

Quintum sigillum el aetas est mirabilis mundi sublevationis a pressuris, quae 
incrant in orbc per genles Vandalorum, Golhorum, Hunnorum, Longobardorum, et sic 
de aliis. Quo tempore missi sunt mulli probi et sancti viri, prout beatus papa Gre- 25 
gorius recitat in libris suorum Dialogonim, qui mirabiliter mundum suis virlulibiis 
et signis sublevarunt; sed inler eos missus est singularissimus vir, re el nomine 
Benedictus, cuius conversatio, vita, doctrina ac per orbem nominatio a beato Gregorio 
II Dialogorum libro luculenler exprimilur et declaralur *. 

Sextum sigillum et aetas est poenitentialis et passionalis crucis renovationis; quod 30 
lem|)us incepit a  beato Francisco,  lempore videlicet Friderici  II  imperaloris, 1206 
Domini anno, quo tempore apertum est sexlum sigillum, ul loannes ponit, Apoc. 6, 12. 
Qua apertione sigilli facta in tempore huius iniperatoris Friderici el regis Siculorum 
factus est terraemotus magnus, videlicet persecutionis ecclesiae; sol factus est niger, 
id est dominus papa, qui tempore suo fuit niger, ut non invenirelur, reperlus laiidem .35 
in quodam hospilali Veneliis; et luna facta est sanguis, quia multi clerici eidem Fri- 
derico non adhaerentes occisi sunl, et sic ecclesia per lunam signala facla est tota 
sanguis; slellae cecidcrunt de caelo, quia mulli praelali per slellas signati ceciderunt 
de caelo miiilantis ecclesiae propter adhaesionem ad ipsum Fridericum. Islo denique 
lempore, quo mundus cruciabatur, el specialiler romana ccclesia propler Saracenos 40 
ad  partes  fidelium  per ipsum Fridcricum  adductos, ul nullus auderct papam seu 
ecclesiam  nominare, nec Christum  seu apostolos quis sequebatur;  vita Chrisli  in 
contemptum per despectum paupertalis et appetitum diviliarum omnino obliltorabatur, 
inlentus a maiori usque ad  minimum quilibet avaritiae signatae per malleolos, su- 


* Alhan., Vitn S. Antonii (P. G. L. 26, 859).  —  2 p. l. 66, 125 sq. 


78 FRUCTUS  II  —  PARS  SECUNDA. 

perhiae signnlae per slnppiim, liixiirine sigiinlnc por picern, invidiae signalae per 
naplilliam, qiiibns fornax per minislros daemones incciulilur luiins miindi, ul in figura 
haheliir, Dan. 3, i6 sqq. Hoc, inqnam, lcmpore, ul loannes evangellsla inspexit, 
Apoc. 7, 2, sexlo nperlo sigillo, ab orlu solis, id esl de civilale Assisii ad orienlem 
'6 posila, ascendit angelns, id esl angelicus vir Franciscus, purilale el sanclilale con- 
similis angelis, direclus a Domino. Sed quomodo? Inqiiil: cum signo IJei vivi, quia 
Ipse, ul dicetiir Iructu el conlormilatc XXXI, et solus signalus est siyno, id est slig- 
malibns, beivivi; cum isto signo venit bealus Franciscns. Sed ad quid, slatim dicelur. 
Sic ergo palcl, quod  bealus Franciscus est  dircctus  a  Doniino  et  missus,  ct (|iio 

10 tempore, quia « sub sexti sigilli aperlione», iil dominus Albanensis asseril in pro- 
logo maioris legendae beati Francisci '. El quod lempore Friderici II beatiis Fran- 
ciscus ordinem inceperit el consequenlor a Domino missus, patel chronicam inluoiili; 
regnavil enim 3(5 annis et si pliiribns ab ecclesia de|)ositus. Insnper islo imperalore 
in Apulia cxsislenle, bealiis Francisciis baronibus suis praedicavit, et ab ipso impo- 

^5 ralore tandem invilalns ad coonam, collocata esl eius mandalo mulior in camcra cum 
beato Franciscn, qtiac miraculo magno viso dc igne, super quem nndnm so bealus 
Franciscus posuoral ot non laesus, ad ipsum bealum Franciscnm elTorl)uil dovotione 
speciali ^ Islius eliam lompore beala Clara post morlom beali Francisci vivebat el 
circa gonlos eiusdem exercuil iliud miracuium, nt coiporis Chrisli portatione omnes, 

20 qui iam suiiin inlraverant monaslerium, elTugarel ^ 

De lempore seplimi sigilli, qnnndo proprie incipi(>t et qiiis spocialitor mittotiir, 
quia non nobis est corlnm, ideo iiihil ad praesons. 

Sic ergo patel dc tempore, qnod eral secundum pro praescnli declarandum. 

3. Circa lertium, quod esl videndnm, videlicct ad quid a Domino beatus Franciscus 

2S esl missus et direclus, est advertondum, qiiod, cum  lomporc beali Francisci, quo 

missiis esl, oblillorata essct perfoctionis via, quae in Christi imilalione ol apostolorum 

fundalur, homincs peccatis irrolili  poenilonliae formam  ignornbnnl ac scientes pcr- 

agcrc doclinnbnnl; et benoficium pnssioiiis Christi a cordibus  hominum abcrat tola- 

liter,  utpolc, quia nec passio modilabalnr a quoquam, noc Chrislus crucifixus inlra 

30 cordis viscera, velul fasciculiis myrrhae, slringobnlnr. Bcatus igilur Franciscus ad hoc 

direcliis a Domino est, ul  poenitcnliam oxcrcendo  poenilontiam praodicarel ol nd 

ipsam facicndnm fideles inducerot, obiittoralam Chrisli viiam ct apostoloriim renovarel, 

eam tencndo, profitondo ot ob-servando, et demum  ad lesii crucem sectandam, mc- 

ditandam et cordis amplexibiis perstringondam omnos christicolas inducerel el vocaret; 

3'i ad haec tria a Domino boalus Franciscus esl directus. 

Quod onim ad pocnitenliam laciendam beatns Frnnciscus est missus, patol primo, 
domini Innoconlii III maiidnto, qiii rogulnm npprobans dedit bento Frnncisco cl suis 
sociis « de poenilentin prnodicnndn mnndnlum ^ »; seciindo, pntet, (|uin conversiis ad 


' N. 1. Cfr. cliam ca, qiiae Ubcrtiniis a Cnsali, I. c. !. V c. 2 iclcrl : « Kl cjjo niidivi a solcnini 
(loclorc istius ordinis, (|iio(l fratcr Conavcnliiia, limc gciicralis niinislcr ct (loclor solcn\nis, prac- 
sonlc pracfato doctor^', (pii milii dixit, (|MO(i in capiuilo Parisicnsi solcmnilcr prncdicavil, (inod ipsc 
cral (•crliis cl ccrtilicatiis, (piod bcatiis I'inncisciis crnl nngciiis scxti si{,'nnciili ». ctc. — * Cfr. 
cod. ms. coll, S. Ant. fol. fiS v. — ^ LryciHla S. Clarne, c. 3 n. 21 et 22. — * Hoiiav. 1. c. 
c. 3 n. 10, 


FRANCISCUS DESTINATUE. 79 


Domiiuim coepil poenileiilinin praedicnre, ciiius verbis animnli ad poenitenliam exer- 
cenclam eidem plures, omnibus relictis, adhaeserunt; quos et fralres Minores vir 
humilis censuil appellnri; tertio, hoc palet vorbis domini Albanensis dicenlis in pro- 
logo Legendae maioris ' : « Seciinduin imilnloriam quoque simililudinem |)raecursoris 
destinalus a Doinino, ul viam parans in deserlo ^ allissimae paupertalis lam exemplo 5 
quam verbo poenitenliam praedicaret », de cuius beali Francisci poenilenlia infra 
dicelnr fruclu el conforinitate XfX; quarlo, hoc palel exemplo ordinis el experientia 
a bealo Francisco inslituli; nam lerlium ordincm insliluil, Minorum ac ordinem 
pauperiim dominarum, qui ires ordines ad poenilenliam exercendam peculiariler a 
Chrislo snnl ordinati, etsi medianle bealo Francisco; el quol eius exemplo el verbo lo 
sint el fuerinl pocnitenliam exercenles, illins est scire, qui solus stellas numerat et 
sua intelligenlia cnncta comprehendil; qni enim cupit poenilentiam agere Deo pla- 
cabilem et acceplam, praefalorum ordinum normam amplexelur et mores, quod fa- 
ciendo dignos pocnilentiae fruclus facere, mcrcede tandem percepta, agnoscet. 

Bealus insnper Franciscus missus esl ad vilam evangelicam in se et aliis reno- 15 
vandam, profilendam el observandam; nam ipse loluin evangelium observavit ad lil- 
leram, proiit de ipso cantatnr^: « Franciscus evangeliciim  nec apicem vel uniciim 
transgredilnr, nec iola ». Hoc patel eliam tam ex  prima  regula, qiiam  conflrmavil 
dominus Innocenlius III, quam ex secunda, quam conflrmavit papa Honorius III, quae 
regulae omnes sunt fiindalae in sanclo evangelio; el prinia verba sunl: « Regula et 20 
vila fralrum Minorum haec esl: Domini noslri lesu Cbrisli sanclum evangelium obser- 
vare»; et in flne dicilur: « El sanctnm evangelium Domini nostri lesu Christi, qiiod 
firmiler promisimus,  observemiis ». Et qnod  regula  fratrnm Minorum  fnndelnr  in 
evangelio, non solum palet experienlia, sed per delerminalionem patel ecclesiae, di- 
cenle domino papa  Nicolao III in regulae declaratione — el esl posila in Corpore, 23 
Extra, De verborum significatione ** — Exiit^ ubi dicit, quod regula frairnm Minorum 
« evangelico fundatur eloquio, vilae Chrisli roboralnr exemplo, fundatorum militanlis 
ecclesiae apostolorum  cius sermonibiis aclibusque flrmalur». De isla  regula mulla 
dicenlnr fruclu et conformilale IX. Nulla alia regula  a beato Augustino seu Basilio 
scu Benedicto composita sic verbo et faclo in evangelio fundalur, ut regula Francisci, 30 
et pcr consequens, quod sit vitae [Chrisli] expressiva et apostolorum; ac consoquenter, 
quia beatus Franciscus, andita forma vivendi aposloiorum, eam assumserit, ut dicit 
dominus Albanensis in III  parte Legendae maioris in principio ®, ac ipsam Christus 
dictavil, inslituil el sic esse volnit, prout ipse Christus eloquio suo in monte Raincrio 
seu fontis Palumbae multis ministris expressil et fralribus, concludi potest per bealiim 35 
Franciscum et suos vila Chrisli et aposlolorum sic renovata, approbata el observata; 
et per conscquens claret, beatum Franciscnm ad hoc a Christo directum, ut in se ac 
suis et per ipsum convertendis Domini lesu vita et suorum apostolorum  per imita- 
lionem ipsiiis renovaretur et servaretur. Unde papa Alexaiider IV in privilegio  de 
stigmalibus beatum Franciscum considerans destinalum a Christo tam ralione poeni- 40 
tentiae insinuandae quam vitae Christi imitandae — et incipit privilegium Benigna 
divinae operatio volunlatis ® — sic  dicit:  « Benigna  divinae  operatio  voluntalis in 
caelo polenler innovans signa et sapienler immutans miracula super terram, postquam 


1 N. 1.  —  2 Marc. 1,3; Luc. 3, 4.  —  » Ant. 4 in \ vesperis sui fesli.  —  * Tit. XIV c. 1. 
—  ® C. 3 n. I.  —  « Sbaraiea, Bullarium franciscanum, t. II pag. 85. 


80 FRUCTUS  II  —  PARS  SECUNDA. 

Dei Filius viclor morlis ad Palroin, imde (lcsceiKleral, vehiciilo propriae maieslalis 
ascendil, mirificae lorliUidinis viios in connrmalionem sanclonim diversis lcmporibiis 
suscilavil»; et subdil: « Inlcr alios auiem diebus noslris almns Chrisli confessor ap- 
paruit Franciscus signis et virliilibus gloriosus, qui clarissimis pie vivendi meritis el 
5 excmplis fecundavil ecclesiam, et caliganlia praesenlis aelalis tempora fulgoris sui lam- 
pade illuslravil, viam perfeclae iusliliae parans in deserlo altissimae pau|)erlalis, quam 
ipsc currens alacriler et cxsullans conlra carnem, mundum el diabolum velut gigas, Iraxil 
post se de daemoniferis faucibus ct traduxil ad Domiiium popiilum bumilem boiiorum 
operum  scclatorcm »; et  scquilur: « Ul aulcm ad  illuminalioncm  gcnlium celebris 

10 eius memoria, tanquam rulilum sidus in corusco firmamenli myslici aclberc, serva- 
relur, mullis divina potenlia et adhuc militanlcm inter homines et dcmum in san- 
cloriim agmine triumphaiilem dignala est dcificare miraculis »; el subdit postea de 
stigmalibus, de quibus infra fruclu et conformitale XXXI habetur. 

Slc ergo apparel,quod ad duo praefala bealus Franciscus a Domino est direclus. 

15 Reslat ergo ostendcndum, qiiod  directus  esl ad crucem Domini  praedicandam, 

baiulandam et cordibus fidclium implantandam. Et quod sic sit, hoc oslendilur 
primo figura prophelali; Ezech. 9, 4 habelur, quod vir quidam apparuit signa7is 
Thau super frontes gementwm et dolentium; qua signatione a percussionc angclica 
libcrabaiiliir; ct quod haec (igura, elsi [prinio] sit de Christo, secundario sit de Fran- 

20 cisco, patct visione fralris Pacifici, qui vidit in facic beali Francisci Thau^ scilicel in 
fronlc; hoc enim signum bealus Franciscus scmper amavit, de ipso sacpius praedi- 
cando et suas liltcras consignando '; secundo hoc patct figura Apoc. 7, 2 sq., qiiod 
loanncs vidil angelum ascetidentem ab ortu solis, habentem signum Dei vivi; et signo 
crucis, ne percuterenlur, fidcles angelus (a) consignavit; haec figura esse bcaii Fran- 

25 cisci ostcndit et Francisci stigmalizatio et fralris Silvestri visio, qui cruccm aurcam 
ex ore proccdenlcm vidit bcati Francisci, cuius splendoie draco fugabatur cl fideles 
liberabantur ^ 

Sccundo [)robatur faclura (6) Dci singulari;in signum huius, scilicel quod bcato 
Francisco pracdicaiida cral crux, ct multi cum qiioad hoc soqui dcbcbanl, ipsi beato 

30 Francisco ostensum est palalium cum mililaribus armis, dictum(|ue est sibi, « sua 
forc militumque siiorum ' ». Visio fralris Silvcstri, duin adhuc csset presbylcr saecu- 
laris: ler visio sibi oslensa de cruce aurca cx ore beali Francisci procedcnle pcrtiii- 
genlc ad caclum et ad terminos mundi, cuius rrucis visione draco cffugabatur, prae- 
tcndit idipsum, scilicct per Francisciim mcdilatio passionis, quia ex ore, el pracdicalio 

35 eius per attingcnliam ad miindi terminos. Idipsum oslcndit visio fratris Pacifici, qui 
bealiim Franciscum praedicanlcin vidil diiobus cnsibiis valde fiilgcntibiis transvcrsa- 
liter consignari (c), quo edoclus fiiit per bealuin Francisciim crux et mcdilari ct prae- 
tncari ac crucis gloria vcliil per gladiiim cordibiis fidclium infigi *. Apparct hoc 
cliarn beati Francisci in modiiin cincis siii rcpracscnlationo, vidcliccl fralribus iii ca- 

/jO piliilo Arelatcnsi, bcato Antonio fialribus prac(li(!antc ". Aslriiit cliam boc bcali Fran- 


(o) As et odd. ah angelis fideles.  —  (h) Etlil. (Igtira.  —  (r) Edd. rari/irl de etmihiig, qiiihiis Iraiis- 
versaliter heatm Franciscus erat consignatus. 


• Bonav. I. c. c. 4 n. 9. — M! Cel. 3, .'i2; Ronav. I. c. c. 3 n. W.  — =' 1 Col. 5; nonav. 
I. c. c. I n, 3. — ■• II Cel. 3, 49; iJonav. I. c. c. 4 n 10. — "•  I Col. 48; Uonav. 1. c. c. 4 n. 10. 


FRANCISCUS  DESTINATUR. 81 


cisci it) ornlioiie siihieviUio; iiiiiii ;i lerra vlsiis csl eievaUis iniillolics brachiis iii 
tnodiini criicis exlensis, cl luibecula clarissima circumdaUis. Hoc ideiu aslriiil visio 
fralris Leotiis, qiii cuiido de Pcrusio Assisiiim Clirislum crucifixum vidil praeeutilem 
beaUim Franciscum, ciiin sUinle slanlem et cum ciinlc eunleiTi el secum lo(nteiilcm '. 
Haec omnia indicanl bealum Franciscum babuisse ad GbrisUim specialetu (a) adecUim 5 
el amorem; el qnia amatilium mos esl, ul amorem_suum silenlio legere nequeanl, 
(|uare el liiigua Francisci el conaUis (uil alios ad Crucifixi amorem provocare. 

Terlio oslendiUir proposilum beali Francisci sUidio; iiam, ul babelur in principio 
IX parUs Legendoe maioris el in tiuc Legendae maioris'^, loluin suum sUidinm lam 
publicum quam [irivalum  circa  passionem Domini  erat, adeo « ut omnis  eius vila 10 
non tiisi crucis vesligia sequerelui", non nisi critcis dulcedinein saperet, non nisi crucis 
gloriam praedicaret », 

Qiiarto oslendiiur buc bcali Francisci eloquio; uiide iii IV parte Legendae ma- 
ioris ' (licitur, quod, carcntibus libris fralribus ad dicendum divinum ofTiciiim, « loco 
illoriiiu-, librum criicis Cliristi continiialis aspectibns, diebus ac noclibus revolvebant 1,5 
exemplo beali Francisci palris el eloquio eruditi; qui iugiler faciobat cis de cruce 
Cbristi sermonem »; quo [)alel, (juod non soliim beatus Franciscus, sed fralres per 
eutu inducli suiil ad cotitem[)laii(lam dominicam passionem el crucetn. 

Quinto Crucilixi boc oslendil apparitio; bjcato Francisco ut conlemplalori ac crucis 
[iraedicatori voluit D(uniiius lesus Cbrisliis a|)|)arerc uli criici confixiis, et adeo cor 20 
Francisci translixit liaec ap[)arilio el visio, ut quasi iugiler Domini phigas cerneret 
et vix a lacrymis conlinere valcrel. El ista visio, elsi in babitu saeculari exsislenli 
bealo Francisco esl facta, ad boc est eidem oslensa, ut qitid deberet contemplari el 
qttid praedicare [b), el quomodo crucifixio fuil amara, sibi a Domino monslrarelur. 
In ecclesia sancli Damiani Crucifixus fuit ei loculus; ut ecclesiam repararel, deman- 25 
davii cidcm, ut per crucis praedicatioiiem ipse bealiis Franciscus praenosceret ec- 
clesiam lerrestiem ab eo fore re[)arandam \ 

Sexlo ostendil  hoc  habiUis  designatio;  ul Cbristus  ad  cruccm  praedicandam 
beaUim Franciscum direxisse ostenderet,  el  iii habilii, quem  [)ortare ipsuin  voluil, 
declaravil, qui habilus in forina crucis est  et crucis  inluitu a beato Francisco sic 30 
designatus, nt corde prius, habilu secundo ct demum verbo omnibus Crucifixum de- 
monslraret '. 

Seplimo oslendit hoc diaboli alteslalio  praefato  baroni, ut dictum esl supra ®; 
diabolus per os cuiusdani inulieris dixit, quod Chrislus a Palre petivil, ul darel sibi 
aliquos, qui essenl suae crucis baiitli, et Pater caeleslis dedit sibi bealum Franciscum 35 
cum suo ordiiie (c); el dixil diabolus, (juod si lunc ordo beali Francisci essol parvus, 
supei- omncs alios ordines mulliplicaretur. Patel ergo pro[)Osilum. 

Oclavo hoc oslendit beati Francisci  stigmalizatio a Chrislo; quod  enim miseril 
eum ad cruccm et passionem [iraedicandain, imprimendo sibi sligmata  cunctis evi- 
deiiler declaravii; et quia de  hoc plene  dicelur fructu  et conformiUite XXXI, ad iO 
praesens omitlo. 


(a) As et edd. criicifixum singularem.  —  (6) Edd. addunt cerneret. — (c) Edd. om. a supra — ordine. 


' Actus c. 38 ct 39; Chron. XXIV gener. pag. G8.  —  ' C. 9 n. 2 el Miracula % \Q n. 8. 
—  * N. 3.  —  * Bonav. 1. c. c. 2 n. I.  —  '" Cfr. Legenda aniiqua, c. 27.  —  « Pag. 73. 
Analecta — Tom, IV. 6 


82 FRUCTUS m  —  PARS  PEIMA. 

Noiio hoc osleiulil iniinculonim operalio facla criice cl Criicinxi iiivocalioiie, dc 
(l(iil)us iniraculis habcs iiifra friicUi el coiiforniilale XIII. 

Quihus novem apparel healum Franciscuin (lirecluin a Chrislo, ul noii soliiin 
criiccm mcdilarclur, sed el crucis gloriam praedicarel, ac |)racdicaiido ad Cnicifixi 
5 scctanda vesligia el suae passionis acceplanda insignia (ideles inducerenlur, Qiii cupil 
ergo poenilenliam excrcere, vilam Chrisli tenere ac lesu criicilixi maiiiialia vidcrc, 
healum Franciscuin inspicial, allendal el prose(pialur; (|uia ad praefala a Chrislo 
emissus iam dicta docenl, el docuil tam vila (|uain exemplo el verho. 

* 

Sed quia in secunda parle huius exposilionis, loquendo de sexlo sigillo novi lc- 

10 stamenti, dicliim est prac aliis healum Francisciim directuin a Christo, quia pliires 
siinl etiain lunc destinati, sicul sanctus Bernardus ahhas, (pii anle healiim Franciscum 
parum lemporis fuil, sic etiam sanctus Doininicus fuil emissus el sic de aliis, videtur 
crgo aliis sanclis derogari nec dehere missio prae celeris heato Francisco atlrihui; 
respondelur, quod non esl uegandtim, (|uiii eliain |)rae(licli sinl missi, cum iu quolihet 

15 sigillo el aetate lam novi quam vetcris leslamenli sinl inulti sancli a Doinino missi; 
sed praefali sunl expressi oh excelleiiliam sanclilalis ad alios. Quia enim heatus 
Franciscus venil el ascendil ah oriente, Dominicus el Bernardus ab occidenle, insu|)er 
et Franciscus in filiis (a) cl sanctitale, numero et scientia et uobilitate est exallatus, 
ut fructu et conformilale VIII paiehil, fuit eliam ipse solus maais conformis Christo 

20 quam ipsi, ut hoc opus declaral, el suis sligmatihus consignalus, quo celsior aliis 

reperitur, iil ostendil fructus et conlormitas XXXI; his ex causis solum Franciscum 

dico anlonomastice a Deo deslinatum lali lempore et specialiler talibus finibus el fiiie. 

Ex |)raediclis patet, quomodo Franciscus esl destinalus a Domino, (juo lempore 

el ad quem fmem; el sic patei succincta declaratio hiiius secundae partis II h'uclus 

2o el confoi'milalis, videlicet: Franciscus desiinatur. 


TERTIUS FRUCTUS ET CONFORMITAS: 
lesus Laete Progenitus — Francisco Vir Laetatur. 

Expositio j^rimae partis, scilicet: lesus laete progenitus. 

1. Divini consilii inscrutabilis altitudo cx quo dccrcverat hominem a diubolo et a 
morte peccati redimendum et libcrandum, ac tcmpore gratiac supervenientc, ab arcc Patris 
missus est Dci Filius, ac carni nostrae in sacro Virginis utoro unitus in sua permancns 
deitatc, factus est homo verus; iu qua incarnationc mirifica innovata sinil sifpia divinae 
potcntiae, ct immutata siint mirabilia ' stupendiora prae solito Deus excelsus facicns. 

Et primum stupcndum et mirabile est Dci ad miscrandum inclinatio; pcr quinque raillia 
annorum continuit in ira sua misericordias suas *, non floxus lacrymis, non precibus inclinatus, 
ncc miseriis commotus sanctorum patrum ac luimani gencris; attamcn in liac iucarnationc 
quid ait? illud Ex. 3, 8: Dcscendi, nt liberarem popidum menm. 


(a) As figuria. 


» i:ccli. 3C, G.  —  ^ Ps. 76, 9. 


lESUS  LAETE  PROGENITUS. 83 

Secundum stupendum et mirabile est Dei humiliatio; cum enim nihil vilius sit carne 
humana, et tamen eam apprehendere humiliando se dignatus est Deus, propter quod, Phil. 2, 7, 
dicit apostolus, quod Deus exinanivit semetipsum, formam servi accipiens. Unde non sohim 
est stupendum haec unio, scilicet mortalis naturae ad Deum, sed ipsa carnis vilis assumtio 
stuporem intuentibus ingerit singularem. 

Tertium stupendum est naturarum impermixtio; gutta aquae indita mari et iniecta 
nomen amittit et naturam, et tamen natura humana mari infinito coniuncta nomen retinet et 
naturam, ut sine naturarum, scilicet divinae et humanae, commixtione et confusione utraque 
permanet in una persona, quae est Christus, Deus et homo. 

Quartum stupendum est idiomatum comraunicatio ; Origenes libro I Super epistolam acl 
Bomanos ^ : « Propter indissolubilem unitatem (a) Verbi et carnis omnia, quae carnis sunt, 
attribuuntur Verbo, et orania, quae Verbi sunt, praedicantur de carne » ; et Augustinus I 
De Trinitate c. 13 ^ dicit, quod talis est illa assumtio humanitatis a deitate in Christo, « ut 
Deum hominem faceret et hominem Deum » . Quo patet, quod tali unione facta est naturarura 
communicatio, ut quae dicuntur de Deo, dicantur de homine, et econverso, saltem concretive; 
facta est enim communicatio: primo quoad perfectiones essentiales, ut homo est spiritus in- 
finitus, et Deus est corpus; secundo quoad proprietates accidentales, ut Deus est albus, et 
homo aeternus ; tertio quoad actiones, quia actiones naturarum communicantur ad invicera, ut 
homo creat, et Deus cortiedit; quarto quoad passiones, quia ex quo in actionibus est comrau- 
nicatio, erit  et  in  passionibus, et sic dicitur Deus  passus  et  homo aeternaliter generatus. 

Quintura stupendum est plenitudinis deitatis communicatio et concessio, quia entitative, 
formaliter et secundum oranem perfectionera ac gradura iramensum se homini assurato cora- 
municavit, ut dicit apostolus Col. 2, 9: In Christo habitat omnis plenitudo deitatis, et loan. 
1, 14: Verbum caro factum est. Est tamen sciendum, quod non est coramunicata secundum 
omnem modum perfectionalem, quia, etsi homo dicatur Deus, non tamen deitas in abstracto ; 
ratio, quia, etsi natura humana sit facta una cum divina unitate personae, non tamen unitate 
naturae, quare ibi est distinctio, et sic ad propositum. Insuper tam animae quam corpori 
sic est unita deitas, scilicet secundum omnera perfectionem essentialem, carni tamen non ; sed 
animae unita est secundum modum {b) vitalis iramutationis. Ratio, quia corpus non, sed anima 
essentia est vitalis; nec etiam animae unita est secundum vitalera imrautationem imraense 
quoad gradum, sed solum quoad speciem et obiectura, quia anima non est capacitatis ira- 
mensae (c), etsi sit capacitatis infinitae. 

Sextura stupendum [est] duarum naturarum et substantiarura una personatio ; in Christo 
enim, etsi sint duae naturae, non tamen est nisi unum suppositum et una persona; natura 
enim humana non prius fuit condita, quara assumta in Christo; quare nunquara fuit per- 
sona, ut docet Magister sent. III d. 5 ' ; et sic, quod natura huraana divino subsistat supposito, 
est stupendura. 

Septimum stupendum est, quod in atomo, id est indivisibili, totius hominis assumtio, 
ut dicit Damascenus*, quia non prius corpus quam anima, vel econverso, sed siraul corpus et 
anima (d), etsi corpus mediante anima sit assumtum, ut dicit Magister III d. 2 c. 2 et 3, ut 
talis mediatio non dicat causam et prioritatem colligantiae, sed congruentiae ; ad quod se- 
cutum est illud stupendum, videlicet corporis Christi in instanti organizatio, animae creatio 
ct in eodem instanti corporis et animae cum deitate unitio, ut dicit Magister III d. 3 c. 4, 
contra ordinera naturae, quae quadraginta sex diebus corporis huraani quoad virura intendit 
formationi. 


(a) Codex  veritatem.  —  (b) Ed.  1 mediiim.  —  (c) As  et edd. infinitae. —  {d)  Codex animam. 


> N. 6 (P. G. L. 1 4, 852).  —  ^ N. 28 (P. L. 42, 840).  —  ' C. 3.  —  * 111 Dc fide ortho- 
doxa, c. 11  (P. G. L. 94, 1023). 


84 FRUCTUS  III  — PARS  PEIMA. 

Octavum stupendum ost istius unionis naturac liumanae non ad pcrsonam 1'atris ncc 
Spiritus sancti, scd ad solam personam Verbi terminatio, ctsi sint indivisa opcra Trinitatis 
ad extra, quia hoc uon est principaliter ad naturam, et consequcnter ad pcrsonam, sed econ- 
verso; hinc est, quod una persona potest incarnari sine alia; sed quare Filius et non Pater 
ac Spiritus sanctus, dictum est fructu et conformitate praecedenti. 

Nonum stupendum est naturae unitae sic copuhitio, ut nunquam dimissio. « Quod semcl 
assumsit, nunquam dimisit», ut Damascenus dicit ' ; etsi jjassionis tempore anima a corpore, 
ncutrum tamen a deitate cst scparatum; ct sic hace unio stabit sempitcrnalitcr, ut nunquam 
dcsinat Dcus esse verus homo; quo scquitur stupendum illud, quod nulla indissolubilior ct 
maior repcritur coniunctio, quam haec uuio benedicta ; patet omnibus modis coniunctionis et 
unionis pcnsatis cum communicatione idiomatum, quae cst in ista sacra unione. 

Decimum stu^^endum est animae Christi sapicntiae infusio, ipsius quoad portionem su- 
pcriorem beatificatio et in partc inferiori doloris perceptio, quae tria sunt miranda; nam 
anima Christi est omnisciens, III scnt. d. 13, nec Christus profccit quoad habitum scientiae, 
scd quoad experimeutum, et beatus fuit in portione supcriori ct non inferiori, ut dicit Ma- 
gister III d. 15 ^. 

Undecimum [stupendum] est talis naturae humanae assumtione hominis exaltatio, ut homo 
susceptus sit a Deo et Dcus factus — hoc est stupcndum et antea inauditum — ct conse- 
quenter super omnia sublimatus, utpote in bonis potioribus sublimatus et locatus, quia a 
dextris Dci, Marc. ultimo, 9. 

Duodecimum stupendum est per cultum latriae humanae naturae in Christo veneratio; 
talis enim cultus sibi congruit, ut docet Magistcr III d. 9. Hac enim naturae humanae as- 
sumtione facta, angeli, qui primo adorari se ab homine permittebant, deinceps non permi- 
serunt, ut patet Apoc, 19, 10 et 22, 9; quibus apparet, quod signa stupenda in Filii Dei 
incarnatione sunt a Deo operata. 

Possunt etiam alia stujDcnda videri facta hac incarnatione. Stupendum quippe est 
primo, ut una puella paupcrcula et modica Dei mater efficeretur; sccundo, ut puella sine 
virili complexu et virginitate permanente gravidaretur; tcrtio, ut dictum est, in instanti 
corporis Christi organizatio et formatio de purissimis beatae Mariae sanguinibxis; quarto, 
sine labe a Virgine contra morera aliorum corporis Christi decisio ; quinto Christi perfectio, 
in illo instanti perfectus homo fuit utens ratione iusta leremiae 31, 22 vaticinium: Femina 
circumdabit virum; sexto, corporis tam minimi, sicut fuit Christi, in instanti animatio contra 
morem aliorum; septimo, totius Trinitatis in Virgine descensio; octavo, Christi a Virgine sine 
pondere et gravamine in suo utero baiulatio; nono, Virginis mcntis, Christo in eius ventre 
stante, ad cerncndum superna evcctio ; decimo, illius animae bencdictac Virginis summa con- 
solatio et refectio; undeeimo, ultra morem aliorum Christi in ventre Mariae statio et per- 
mansio, quia perfectus homo novem stetit mensibus; duodecimo, Christi plus ad Matrcm 
suam quam sit aliorum germanitatis et consanguinitatis affectio et dilectio; nam corpu- 
lentam substantiam totam habuit a sola bcata Virgine, 

Alia stupenda possunt dici, sed ijraefata sufficiant. 

2. Scd hic Dei Filius carne circumdatus, postquam in utcro Virginis novom stetcrat 
mensibus ad publicum nostrum volens ogrcdi ct sua pracsentia mundum visitare, ut («) antc 
muUifario mnltisfine modis fuerat jmtrilms hcntas ^, videlicct: primo per somnia iu visione, 
ut lacob, dum pcrgcrct Ilaran, dc nocte in  visione  scalam vidit et Deum  sibi  loquentem 


(a) As et cdd. addunt quia. 


' De fide ovthodoxa, I. 111 c. 27 (l\ (J. L. Oi, 1098); clr. Bonav,, Opera omnia l. III pag. 138 
nol, 8.  —  " C. 1.  —  » Ilcbr. 1, 1. 


lESUS  LAETE  PROGENITUS. 85 

audivit, Gen. 28, 12 et 13 ; secundo vocali expressione, sicut Moyses, dum iret ad videndum 
rubi visionem, a Domino fuit vocatus, Ex. 3, 4; tertio pcr occultam inspirationcm, sicut fuit 
Daniel, quando iuvit Susannam ab impositione falsi criminis, Dan. 13, 45 sqq.; quarto per 
manifestam apparitionem, in qua constat Deum loqui, Ps. 84, 9: Audiam, quid loqimtur in 
me Dominus Deus meus, et Os. 1, 2: Principium loquendi Domino in Osee; quinto per an- 
gelicam informationem, ut patet Zach. 2, 3: Ecce angelus Domini, qui loquebatur mecum; 
quod fit ab angelis per modum luminis irradiantis vel speculum offerentis vel linguae efRca- 
citer exprimentis; sexto operum significatione, ut Isaias 20, 2 dicit: Solve saccum de lumhis 
tuis, ostendens, quod ludaeorum erat solvenda captivitas; septimo figurae ostensione, quo 
modo Deus loquitur angelis («), sed Moysi ore ad os, Num. 12, 8; octavo signorum et 
portentorum exhibitione, Ex. 20, 18: Cunctus populus audiebat voces et videbat lampades etc. ; 
nono scripturae impressione, ut Baltassar regi, Dan. 5, 5, qui vidit inanum scribentem in 
pariete, et per articulos manus Deus est ei locutus; decimo miraculorum operatione, ut Eliae, 
Moysi et aliis prophetis, quae miracula erant verbum naturale locutionis divinae, sicut est 
cffectus verbum naturale suae causae, iuxta dictum Christi, loan. 5, 36: Ipsa testimonium 
perhibent de me; undecimo flagellorum incussione, sic locutus est Deus pharaoni in Exodo, 
11, 1 et 12, 29, et Heliodoro, II Mach, 3, 25 sqq. ; duodecimo doctorum eruditione, loquitur 
enim per linguas doctorum, ut patet de prophetis missis ad populum informandum, quibus 
dicit Christus, Matth. 10, 14 ': Qui vos audit, me audit; tertiodecimo peccatorum impropera- 
tione, sic locutus est Adae post peccatum dicens, Gen. 3, 9: Adam, ubi es? quartodecimo 
creaturarum informatione, Ps. 18, 1: Caeli enarrant gloriam Dei etc. ; quintodecimo benefi- 
ciorum collatione, Ps. 98, 7: Tn columna nubis loquebatur ad eos; tandem, quid egit Do- 
minus? Inquit illud Is. 52, 6: Ecce ego ipse, qui loquebar adsum, ita quod per scipsum, id 
est ostendendo se incarnatum, voluit nobis loqui, et hoc quando Dei Geuitrix ipsum peperit 
Filium suum primogenitum, Luc. 2, 7. Et inter alia duo fecit: primo, quia fuit nobis locutus 
multiplieiter, non lingua carnis, sed exemplo et effectu operis; secundo tali allocutione et suo 
ortu nos multipliciter laetificavit. 

3. Primo dico, quod locutus est* uobis multipliciter, non solum ipse, sed iuxta modum lo- 
quendi apostoli, Hebr. 1, 2, Pater aeternus in Filio est nobis locutus,. Sed quomodo? Certe, 
inquam, Pater ipsum nobis largiendo Filium primo in prctium nostrae redemptionis, Gal. 
1, 4; secundo in pabulum nostrae refectionis, Ps. 135, 25; tertio in speculum et radium no- 
strae cognitionis, Luc. ultimo, 31; quarto in modulum et titulum nostrae correctionis, loan. 
13, 8 sqq. ; quinto in socium nostrae consolationis, Ps. 105, 44 sqq.; sexto in brachium per- 
severationis, Eccli. 24, 30; septimo in medium foederationis, I Cor. 5, 4 et Is. 42, 1 sqq.; 
octavo in vinculum nostrae adamationis, loan. 17, 3 sqq. ; nono in dominium gubernationis, 
III Reg. 3, 11 sqq.;decimo in baculum sustentationis, II Reg. 17, 40; undecimo ad studium 
bonae operationis, Is. 49, 6 sqq.; duodecimo in praemium nostrae remunerationis et beatifi- 
cationis, I Pctr. 1, 4 sqq. 

Ipsc denique Dei Filius speciali modo nascendo est nos allocutus, exempla nobis inge- 
rendo obedientiac, venit enim ad nostras calamitates, ut Patri obcdiret; humilitatis, dicit 
apostolus, Phil. 2, 7 et 8, quod humiliavit et exinanivit semetipsum, formam servi accijyiendo; 
paupertatis, ostendit in parentibus, in loco, in quo natus est, in lecto, ubi est reclinatus, 
in pannis vilibus, quibus fuit involutus, et in incommodorum susceptione; mundi despectibi- 
litatis (i), in suo enim ortu ac vitae progressu omnia mundana contempsit; caritatis, hac 
dedit se  nobis, non  nostris  meritis;  austeritatis,  pocnitentiae  statum  in  suo  ortu  incepit 


(a) As et edd. aliis.  —  [h) Edd. contempttis. 


* Potius Luc.  10, 16. 


86 FRUCTUS  III  —  PARS  rRlMA. 

cubitando in paleis, in frigore stando et nuditate; piae et benignae conversationis, consi- 
deratis cum quibus est conversatus, cum animalibus mitibus, cum Maria ct suo sponso; evi- 
tationis pcecati, pro cuius expiatione natus et tot inconimoda suscepit; affectionis totalis ad 
patriam, dum enim mundum contemnit, exemplum praebet et patriam appetendi; perfectionis, 
omnia enim, quae gessit in suo ortu, perfectionem dicunt et osteudunt; dilcctionis divinae, 
a qua nunquam recessit, quia semper est Deus, etsi carnem assumsit; imitationis assiduae, 
ut quemadmodum fecit, sic et nos agamus. Sic locutus est nobis. 

Allocutus est lesus oriens multos et diversimode, et primo Matrem, quam continue il- 
lustrabat; secundo angelos, quos ad Deum et se laudandum incitabat; tertio pastorcs et 
Magos, quos ad se adorandum vocabat; quarto mundi priucipes, quos suo exemplo ad mundi 
contemptum invitabat; quinto sacerdotes, quos ad verum sacrificium de (a) se offerendum ordi- 
nabat; sexto pauperes et humiles, quibus se conformabat; septimo divites, quos, eorum statuoi 
fugiendo, declinabat; octavo crudeles, quos ut Herodem superabat; nono peccatores, ad quos 
liberandos se humanabat; decimo ignorantes, quos de se luce venustabat; undecimo patres 
antiquos, quos, ut dicetur, suo ortu laetificabat; duodecimo indigentes, quos ad accipiendum 
optata dulciter provocabat. 

Beatam Mariam suam matrem alloquebatur livffiia Chanaan, de qua Is. 19, 18, quae 
glorifieata interpretatur ; quia eam suo ortu gloria maternitatis et honore glorificavit. An- 
gelos allocutus est lingua iadaica, de qua habetur II Par. 32, 18, quae confitens Domino 
interpretatur; nam in suo ortu Deum confitentes laudaverunt. Pastores et Magos allocutns 
est lingua clementiae, de qua habetur Prov. 31, 26, quia clementer ad se adorandum vocabat. 
Mundi principes allocutus est lingna syrica, de qua habetur IV Reg. 18, 26, quac lingua inter- 
pretatur sublimis; quia per contemptum mundi ad sublimia appetenda mens elevatur. Sa- 
cerdotes lingua angelica, de qua habetur I Cor, 13, 1, est allocutus; quia ut angeli debent 
esse puritate, ut Deo placeant. Pauperes et humiles lingua humaoia et henigna, de qua ha- 
betur I Cor. 13, 1 et 4, quibus se conformavit. Divites allocutus est lingua ignea, Is. 30, 27, 
quia tales ut ignem de suo consortio emittebat. Peccatores allocutus est lingua lactea et 
mellica, Cant. 4, 11, quia ad dulcedineiu suae miserieordiae invitabat. Crudeles ailocutus est 
lingua fera et chaldaica; quia ipsos superavit. Ignorantes allocutus est lingtia criidita, Is. 50, 4. 
Patres antiquos allocutus est lingua exsidtationis, Ps. 125, 2. Indigentes allocutus est lingita 
sapientiae, Prov. 12, 18. Praefatis linguis iuxta proprietatem eorum, quos alloquebatur, puer 
et infans lesus in suo ortu est locutus. 

4. Ad istam denique allocutionem dulcissimam et suavissimam Dei Patris in Filio ct Filii 
in se ipso et per se ipsum, quid secutum est? Certe nostra exsultatio et laetificatio; ct istud 
est secundum, quod erat videndum, de quo dicit prima pars huius III fructus et conformitatis, 
videlicct quod lesus laete quoad nos et omnia est a beata Maria progcnitus. Et circa hanc 
partem est sciendum, quod Ciiristus humanam carnem assumendo et postmodum ad nos egre- 
diendo, laetificavit omnia iuxta illud, quod David in Ps. 95, 12 praedixerat dicens: Tnnc 
exsultahunt omnia ligna silvarum etc, et Ps. 96, 1 1 : T,itx orta est iiisto et recfis corde laetitia, 
ct Ps. alio, 97, 1 et 4: Cantatc Domino canticum noviim, quia mirabilia fecit; sequitur: Jii- 
bilate Deo omnis terra etc. 

Exsultavcrunt et laetificata sunt oninia: et primo, supcrcaelestia, scilicet caelestes spiritus 
propter multa: priino, quia assumtione animae, quae est soror angoloruin, corum natura est 
nobilitata, quia Deo anima est indissolubiliter unita; .secundo, ipsorum ruina est reparata, 
etsi non Christi ortu, sed fine incarnationis; tertio, hostium ipsorum, scilicet duemonum, 
saevitia est mitigata, nam post incarnationein Ciiristi eorum audacia cst rcfrenatu ct spc- 
cialitcr Christi passione; quarto, quia  eorum  custodia  circu  liomines  roboratu,  nain  unte 

(a) As ad. 


lESUS  LAETE  PROGENITUS. 87 


nullum ad paradisum poterant deducere, sed diaboli ab eorum manibixs omnes liomines sive 
bonos sive malos accipiebant et ad limbum sive infernum deducebant; quinto, quia pax cum 
homine et concordia est celebrata, i^ropter quod cantaverunt: In terra pax hominibus bonae 
voluntatis ' ; sexto, eorum oratio pro homine a Deo est acceptata, ut parceret Deus homini, 
instanter exposcebant; septimo, quia ipso Domini misericordia est mirabiliter declarata, 
de honore divino gaudent, quare et videndo Deum incarnatum hanc misericordiam exhi- 
buisse homini ; octavo, quia gaudium eorum accidentale accrevit, animam Christi cernentes 
beatam et alios per Cliristum in brevi beatificandos; nono, quia a gloria animae Christi vita 
superna et civitas (a), utpote ab anima, super omnes beatificata est et splendore nimio {b) 
clarifice perlustrata; decimo, quia ipsorum puritas et integritas in Maria pariente et Christo 
oriente est declarata, et similia similibus gaudent; undecimo, est operatio divina excellenter 
demonstrata, quia Deus fecit effectum insoiitum, et de honore et gloria Conditoris (c) gaudent; 
duodecimo, quia munificentia summi Domini et Dei ipsorum est homini reserata, quia non 
dedit Deus se homini quoad partem, sed totum, quia Deus factus est homo et homo Deus. 
Quare laetificati cantaverunt in nativitate Domini : Gloria in altissimin Deo Patri mittenti 
et Filio venienti et Spiritui sancto naturam humanam cuin divina unienti. 

Secundo, laetificata sunt caelestia, quod patuit in stella oriente ; statim enim caeli stellam 
emiserunt, et si non suam, saltem suis similem et prae aliis stupendissimam, ut fructu et 
conformitate sequenti dicetur in parte. 

Tertio, laetificata sunt elementa et elementata; aer nova Christi ortu indutus est cla- 
ritate iuxta vaticinium Isaiae 9, 2: Populus, (pii amhulabat in tenebris, et corporaliter et 
spiritualiter (d), vidit lucem magnam ; aqua, quae se convertit Romae in oleum in taberna 
emeritoria et abundantissime fluxit; terra, quae in statuis idolorum emarcuit et ad nihilum 
ea redigendo se purgavit; templo Romuleo Romae cadente, terra Deum natum solum et 
adorandum est professa; ignis, scilicet sol, qui est igneus effectualiter, qui se triplicavit ^. 
Et sic elementa et elementata prae solito facta laetificata se esse Christi ortu professa sunt. 

Quarto, laetificata sunt animata. Si de animatis anima vegetativa, patet [in vineis 
Engaddi, quae floruerunt et balsami fructum dederunt. Si de anima vegetativa et sensitiva, 
patet] de bove et asino, iuxta vaticinium Isaiae 1, 3, qui eognoverimt i^ossessorem et praesepe 
Domini sui, ipsum Deum adorando. Si de animatis anima vegetativa, sensitiva et intellectiva, 
scilicet de hominibus, patet quod Christi ortu gavisi sunt et laetati, et primo generaliter ob 
beneficia percepta Christi ortu, incarnatione et nativitate; nam Christi ortu et incarnatione 
data est patria exulibus, panis esurientibus, aqua vitae sitientibus, portus naufragantibus, 
hunen ignorantibus, antidotum languentibus, requies laborantibus, vita morientibus, salus 
despcrantibus, venia peccatoribus, via errantibus et summum bonum in caelo commorantibus, 
propter quae merito debet homo gaudere. 

Alia etiam beneficia sunt homini coUata: primum divinae miserationis, quia deitas ad 
miserandum homini est inclinata; secundum est pacificationis, quia pax inter Deum et ho- 
minem et angelum facta est et celebrata; tertium est promissionis factae patribus adimple- 
tionis, quia quod locutus est et promisit patribus, perfecit, et sic quietavit eorum desideria 
et aftectus; quartum est deificationis, nam homo factus est Deus et Deus homo, utraque 
natura impermixta permanente (fi); quintum vencrationis, nam natura humana propter as- 
sumtionem a Verbo ab angelis et aliis veneratur et honoratur, ut patet Apoc. 22, 9, ubi 
angelus  loannem  non  permisit  eum  adorare;  sextum  est  diaboli  subiugationis,  quia  per 


(o) As carifas.  —  (6) As  modo.  —  (c)  As  comlitionis.  —  (d) As et edd.  oui. et corporaUtcr et 
apiritualiter.  —  (e) Edd.  iinpermixta et permanente. 


' Luc. 2, 14.  —  2 Cfr. Bonav. t. VIII pag. 95, t. IX pag. 123. 


88 FRUCTU.S  111  —  PAKS  riJlMA. 

iiicariKitionein Filii Dei et passioiiein nh eius sumus inaaibus liberati; septiinum est exau- 
ditionis, nam per Christuin e.xaudiniur dieentein: Qnifhjiiid jM-Ueritis in nomine mco, dabitar 
vobis \ et ante: Ciim muUipUi-avcrili.s oraUoneti vaU-as, non exniidiam^; octavum gratiae 
collationis, quia tempus praesens vocatur gratiae tempus, et de plenitudine C'hristi(a) omnes 
arcepimns, loan. 1, 10; nonuin est hereditatis restitutionis, Ps. 15, 5: Tu es, ijiii rcstitiics 
licreditatem meam mihi; ipse est, qui apcruit librnm signatum, Apoc. 5, 0; decimum est 
nostrae e.xaltationis, quia a dextris Dei natura humana in Christo collocatur; undecimum 
super omnes dominationis, quia Chri.stus factus est imperator caeli et terrae, qui cst frater 
nostcr^; duodeciinuin est beatificationis, quia homo totus in Christo beatificatur quoad ani- 
inam in deitate, quoad corpus in humanitate. Sic ergo generaliter Iiis beneficiis natura hu- 
maua adventu et ortu Christi lesu exsultat et hietatur. 

Laetari debet quilibet homo liuius benedicti puerl lesu a Maria progeniti conditio- 
nibus consideratis, quas ponit sanctus Lucas 2, 1 sqq. in cvangelio suo, quod evangelium 
in nocte cantatur nativitatis ipsius; nam ip.se est primo orbis imperator, quia est caesar 
aiir/tistiis, et conscquenter inagnificus; secundo rnundi ordinator, quia cdictiim emisit, quare 
prudentia conspicuus; tertio plebis exaininator, quia mundnm dcscribit, et sic est iustificus; 
quarto fidei condonator, singuU enim suo ortu profitcnfnr, quare est pro nostra salute sol- 
licitus; quinto veri demonstrator, vadunt enim sinrfidi ad civitafem suani, quare in oranibus 
veridicus; sc.xto gratiae largitor et ministrator, quia Toscph asccndit etc, et sic est totus 
gratificus; septimo est fratrum exaltator, quia euin pepcrit Maria, quare et amator noster 
praecipuus; octavo Matris conservator, quia pepcrit FiUum suiim primocienitum, quare et 
actor mirificus; nono pompae abdicator, j^annis involutits, quare vir caelificus; decimo carnis 
macerator, quia in pracscpio rccUnaftis, quare iinitatione dignificus; undecimo cordis excitator, 
quia, pasfores etc, quare et operator vivificus; duodecimo mentis^ illustrator, quia claritas 
Dci ctc, quare ipse est fontalis radius; tertiodecimo gentis roborator, quia noUte timere etc, 
quare totus salvificus; quartodecimo noster consolator, cvangeUzo vobis etc , quare deificus; 
quintodecimo coetus adamator (6), quia omni populo et non uni etc, quare in donis munificus: 
sextodecimo a morte peccati liberator, quia Salvafor, quare in cunctis salvificus; deeimo- 
septimo Deus et Creator, quia Chrisfus, id est Messias, est, quare factor singularissimus; 
decimooctavo omnium gubernator, quia Dominus, quare rector assiduus ; dccimonono verax et 
promissi observator, quia hoc vobis erit signum, quare testis indubius; vigesimo solus trium- 
phator, statim enim miUtia caelestis ei congregatur, quarc victor exercitus; vigesimoprimo 
aptus praemiator (c) et caelibator {d), quia f/loria in altissimis est, quare noster finis per- 
petuus; vigesimosecundo noster mediator, quia pax etc, quare noster fidus et medius; vi- 
gesimotcrtio oinnis pcrfecti patrator, quia bonac vohtnfatis, quare bonus, sanctus, factor 
boni indcsinens ct continuus. Hac sunt conditiones pueri lesu ad nos egrcdientis; quare 
suscei)tione eius et tanti doni laetificari debemus. 

Quibus evidenter ostenditur, quod homo quilibct in nativitate Doinini gaudcre et laetari 
debet ct diccre cum Isaia, Gl, 10: Gaudcns gaudctjo in  Domino etc. 

5. Scd in speciali dcbctne hoino aliquis laetari et gaudere? Dicitur, quod sic ; et ])rinio 
sancta eius genitrix Maria. Nam nativitate Dei Filii eiu.s in utero et ortu, etsi ante multa 
haVxTct et habucrit, habuit tainen ea inodo perfcctiori, et aliqua, quae ante non habuit. Et 
quac habuit beata Maria, unde laetatur ct laetificata cst eius Filii benedicti ortuV Multa, 
inquiim, habuit: priiiio, (|iiia fiiit jierfcctissime sanctificata, Ps. 45, 5: Sanctificavit tabcr- 
niirit/iiiu niiiim A/fi.ssiiiiiis;  secundo, fiiit gratia plene fccundata, Luc.  1, 28  sqq.; tertio, est 


(a) As ot 0(1(1.  gratiae.  —  (b)  .A.s  ndntiatnr.  —  (<■)  Codox  praetiator.  —  (d)  As  caeUl»ajiilalor. 
•  loaii.  14,  i:i.  —  — -' Is.  I,  i:{.  —  ■' Madh.  12, ?iO. 


lESUS LAETE  PROGENITUS. 89 

in gratia et in plenitudine consummata, ut dicit Hieronymus in Sermona de ansumtione ' : 
Hodie ctc. et Richardus de sancto Victore in expositione: Ecce virgo concijnet, lib. II ^; 
tantam enim plenitudinem gratiae Deus animae beatae Mariae infudit, quantam eam pro 
futuro promereri conspexit; quarto, donis Spiritus sancti repleta et impinguata, quia Spi- 
ritus sanctus venit super eam excellentiori modo, quam super aliquain puram creaturam ; 
quinto, fuit in bono et in gratia confirmata; hoc asserit Richardus loco praeallegato et 
Bernardus \n Epistola ad lAigdnnenses ^; non euim habuit potentiam peccandi post secundam 
sanctificationem, ut dicit Bonaventura III sent. * d. 3 q. G, Thomas parte III q. 27 a. 5, in 
responsione ad secundum articulum, Alexander de Halis III parte 1 q. 88, et Richardus de 
Mediavilla III sent. d. 3 q. 4; sexto, de perseverantia in gratia et stabilitate finali cer- 
tificata; hoc scivit Magdalena de parte optima electa, Luc. 10, 42, apostoli de permansione 
Spiritus sancti in aeternum in eis, loan. 14, 16, Paulus apostolus de inseparatione a ca- 
ritate Christi, Rom. 8, 39; non debet hoc a Virgine negari, quia privilegia gratiarum 
secundum Bernardum aliis concessa ab ipsa negari non debent, sed concedi, et hanc certi- 
tudinem habuit vel habere jjotuit divina inspiratione vel revelatione vel alio modo ad hoc 
convenienti; septimo, fuit internaliter radiata (a), quia luce aeterna eam radiante (i) edidit 
canticum Mac/nificat, in quo triplici lumine prophetico, scilicet praesentis, praeteriti et futuri, 
se illuminatam deprompsit; octavo, sunt ei sacrae scripturae mysteria quoad incarnationem 
revelata, ut ipsa expressit in ultimo cantici sui versn, cum dixit: Siciit locutus est ad patres 
nostros etc. ; nono, fuit sibi Dei facies, ut pie creditur, revelata; saltem hoc pie credi 
potest Verbo in eius utero commorante esse factum; decimo, secundum quod est possibile 
in praesenti vita, recreata; hoc sequitur ad nonum praemissum ; Petrus, visa gloria Christi 
transfigurati, dixit^: Domine, bonum est nos hic esse ; quid beata Maria, visa deitate? un- 
decimo, Mater Dei vocata et facta, quo nihil potest dici maius ad Virginis honorem ; 
hoc solo posito, quod ipsa est Mater Dei, sequitur, quod beata Maria est purissima, quia 
Deus in mundissimo habitare dignatur; gratiis et donis plenissima, ut Mater Dei esset, hoc 
exigebatur; Deo acceptissima, quia ipsa sola hanc apud Deum invenit gratiam ; omni laude 
dignissima, quia ipsa sola prae aiiis hac gloria decoratur ; in mente elevatissima, spiritus 
eius in Deo exsultavit salutari suo ^; intellectu illuminatissima, habuit enim lucem inacces- 
sibilem in ventre suo, et consequenter in mente; vita singularissima verbo, cibo, potu, 
convictu et consolatione divina; sua anima perfectissima, saltem in esse perfectionis et gratiae 
est verum, et credendum est etiam de esse naturali; cunctis creatis amantissima, quia genuit 
Creatorem omnium ; ad dandum et influendum copiosissima, per eius gratiam largo Spi- 
ritus sancti imbre perfusa est omnis creatura, secundum Hieronymum ', super omnes mu- 
lieres excellentissima conditionibus et aliis, et super oinnia eminentissima, quia imperatrix 
est caeli et terrae; haec et alia Virgo beata habet, quia Mater Dei ; duodecimo, quia ipsa 
est super omnes puras creaturas exaltata gratia, meritis et gloria; magnitudo gloriae Mariae 
processit ex undecimo praemisso, quia Mater Dei; quare ex hoc fuit et est super omnes 
exaltata. 

Quia igitur haec duodecim singularia fecit lesus in beata Maria, virginitate servata in 
partu, matremque effecit, ipsa suo ortu in utero et ex utero est a Filio laetificata; propter 
quod ipsa haec considerando in se facta intonuit in laudem Dei dicens: Magnificat anima 
mea Dominum, cuius cantici expositionem, cum factis a lesu Filio in Maria, vide in opere 
edito a me De  Virgine Maria, fructu XXII *. 


(a) As aeternaliter radificata.  —  (b) As mediante. 


» P. L. 30, 126 sq. (inter op. S. Ilieron.). — « c. 30 (P. L. 196, 664). — ' Epist. 174 
n. 5. Cfr. Bonav. III sent. pag. 72, nol. 8. — * iNunc dist. III p. I a. 2 q. 3. — ^ Matth. 17, 4. 
—  « Luc.  I, 47; deindc I Tini. 6, 16.  —  ' Cfr. supra pag. 67 not. L  —  » Pag. 327. 


90 FRUCTUS  III  —  rAR8  PRIMA. 

Secundo, suo ortu lesus, etsi in utero, loannem Baptistam laetificavit; nam beata Maria 
pergens in montana ct intrando domum Zachariao, dum salutat cognatam, virtute Icsu iam 
orti in utero Mariac loannes in utero matris exsultavit, et mcrito, quia visitatione lesu et 
Mariae loannes fuit tunc primo ab originali purgatus; secundo gratificatus, quia gratia 
infuit; tertio Spiritu sancto repletus; quarto modo miro tam negative et privative quam 
modis aliis sanctificatus; quinto confirmatus in gratia, ut nunquam mortaliter peccaret; sexto 
cognitione virili et sensu illustratus secundum Augustinum et Hieronymum; septimo de 
deitate lesu certificatus; octavo exliilaratus, quia cxsdUavit in (jcuidio *; nono regem Cliristum 
vcneratus, eius adventum gaudio declarando; decimo summe refectus et consolatus, quia 
diem Christi vidit. Quapropter loannes gaudendo lesu nato, lesus est ei natus laetifice. De 
hoc plenissirne vide in Arhore de vita beatae Mariae, fructu XX *. 

Tertio, in suo ortu est Elisabeth, mater loannis («), laetificata. Nonne Elisabeth est Christi 
ortu in utero laetificata? quae repleta est Spiritu sancto praesentia eius visitata cum Filio, 
voccque salutata Mariae exclamasse voce magna evangelista testatur. Haec enim sancta 
mulier Domini praesentia visitata, Christo videlicet exsistente in Mariae ventre, cognoscendo 
lesum beatae Mariae Filium primo promissorum impletorem, ut sicut promiserat, sic in 
Maria incarnatus erat, ut ipsa agnoscebat; secundo veterum terminatorem, incarnando 
enim dicta et prophetata quoad multa sunt impleta; tertio cordium laetificatorem, patuit 
in filio, qui exsultavit; quarto miraculorum operatorem, filio loanni usum rationis contra 
consuetudinem infundendo; quinto mentium illuminatorem, quia se sibi et filio revelavit, 
unde filius exsultavit et ipsa exclamavit; sexto criminum purgatorem, se enim et filium a 
peccalo purgavit; septimo hominum sanctificatorem, ipsam enim cum filio sanctificavit; 
octavo recreatorem omnium et consolatorem, patuit filii exsultatione; nono donorum dif- 
fusorem, filium et ipsam Spiritu sancto replevit; decimo fidelium protectorem et adiutorem, 
patuit in Maria, quam cernebat per tantum iter ad se venisse infatigata, ac filium suum 
loannem deinceps a peccato servavit; undecimo omnium foederatorem, videndo ipsum coniun- 
xisse summa imis et Deum homini; duodecimo omnium dominatorem et gubernatorem, nam 
Mariam vocat Matrem Doraini ; tertiodecimo bencdictionis obtentorem et impetratorem, quia 
ipsum benedictum fructum dicit; quartodecimo hominum renovatorem dicit: ex quo facta 
est vox^ etc. ; quintodecimo ad laudandum Dcum incitatorem et excitatorem Elisabeth 
exclamat; scxtodccimo humilium dilectorem, quia Mater Domini, quare et dilecta ab ipso; 
decimoseptimo pauperum promotorem et exaltatorcm, dicit: Unde mihi hoc, ut veniat Mater 
Domini mei ad me*? Haec omnia Elisabeth videndo, merito de lesu nato in utero et ex 
utero debebat gaudere. 

Laetificatur etiam Elisabcth praesentia Mariae, talem filium habendo in utero et se 
visitando; quomodo enim non laetificabatur agnuscendo consanguineam suam esse primo 
obedientissimam et promptissimam, cum enim Maria impulsu divino ageretur cum festinatione 
ad Elisabeth eundo, obedientiam summam ostendit et promptitudinem; secundo in cultu 
honestissimam, ad eam, etsi accessit, ut serviret, ivit nihilominus, ut vitaret consortia ho- 
minum; tertio ipsam esse patientissimam, per tantum itcr ad ipsam accedendo; quarto 
sanctissimam, haec compreheudit et domum intrando et ipsam salutando; quinto eam esse 
virtuosissimain, quia cam salutando, salutem eidem prccata est et obtinuit; sexto ipsam 
esse singularem quoad operationem et eflicaciam, ad vocem Mariae commovetur infans et 
exsultat in utero; septimo plcnam esse Dei gratia et caritate, quia ipsam Elisabeth 
replevit Spiritu sancto mcritorie ct interccssive ; octsivo ipsam essc summae potestatis, 
quae  sic  eam  commovit  et  exclamare  coegit;  nono  ij)sam  esse  Deo  acceptissimain,  (juia 


(a) As et edd. addunt Daptistac. 


» Luc.  I, 44.  —  " Pag. 281 sqq.  —  => I.iic.  I, i4.  —  * Luc. I, i3. 


lESUS  LAETE  PEOGENITUS. 91 


eain henedictam inter mulieres, id est snper omncs asserit mulieres; decimo ipsam esse 
Dci Filio fecundatam, quia clamat: Bencdictus fructus ventris tui, et Matrem Domini eam 
dicit; undecimo prae cunctis eam praedicat humilitate insignem : Unde lioc, inquit, mihi, 
ut veniat Mater Domini ad me? duodecimo ipsam esse excellentissimam quoad dignitatem, 
dicendo eam Matrem Domini; tertiodecimo purissimam esse, dum eam asserit Dei Matrem ; 
quartodecimo benignissimam, quia, inquit, ad me veniai, cuius non sum digna corrigiam 
calceamenti solvere; quintodecimo liberalissimam, dona ipsa recepit, inquit, ex quo facta 
est vox tua in aurihus meis; sextodecimo ipsam esse summae magnificentiae et bonitatis, 
quia heata, quae credidisti; decimoseptimo ipsam esse refulgentissimam, eam illuminando 
de multis et eundo ad ipsam et cum ea stando, propter quae ipsa dixit: Perficicntur in te, 
quae dicta tihi sunt a Domino. Quia ergo Elisabeth talem agnoscebat Matrem Domini et sic 
in se ortum habere Dei Verbum, merito gaudebat ipsa Elisabeth et laetabatur Christi ortu ; 
poterat dicere cum Habacuc, 3, 18: Ego autein in Domino gaudeho et exsultaho in Deo lesu 
meo. Et sic apparet, quare et quomodo antea est laetificata. De hoc vide plenius in opere a 
me edito De vita  Virginis fructu XXI ^ 

Quarto, in Christi ortu est laetificatus ille senex antiquus et summus sacerdos Zacharias, 
pater loannis Baptistae, qui, prout in suo patet cantico, cognito Christi ortu et pro quo 
fine, gaudiose et laete Christum Deum Israel benedixit. Se enim gaudere deprompsit Christi 
ortu et consequentibus: primo, quia Pater aeternus Christo directo humani generis fecit 
redem])tionem, accipit praeteritum propter infallibilitatem divinae praescientiae et ordinationis 
pro futuro; secundo, Deus lesu Christo incarnato et nato nostram fecit sublimationem, 
carnem sumendo de David, sublimissimum cornu fecit nostrae salutis, hominem Deum fa- 
ciendo; tertio, ipsum lesum fecit terminatorem omnium promissorum, fideliter enim adim- 
plevit, quae locutus fuerat ^jer os sanctorum tam verbis quam figuris ; quarto, de ipso 
Christo fecit hostis diaboli deiectionem et prostrationem, eum privando potestate et sanctos 
patres ab eius manibus extrahendo ; quinto, ipso Verbo incarnato, quia reconciliati Deo 
Patri, indulgentiam et misericordiam ab ipso obtinuimus; sexto, quod patribus ad gaudium 
est promissum, Zacharias vidit impletum, scilicet Domini ad jjafres iusiurandum, quod se per 
incarnationem daret nobis. Quare praefatis generaliter Christi ortu collatis, inducit Zacharias 
ad gaudiose serviendum et laete Domino, et modum ostendit : quia in sanctitate vitae, in 
iustitia quoad Deum et proximum, cuilibet quod suum est tribuendo. 

Non solum autem gaudebat Zacharias factis lesu ortu circa homines generaliter, sed 
propter acta circa filium specialiter: primo, quia fecit eum suum fidelem servitorem, quia 
puerum Altissimi; secundo illuminavit, quia prophetam ; tertio suum praecursorem et de- 
claratorem fecit, ut eum advenisse mundo reseraret et sic scientiam dare de eo et agni- 
tionem ; quarto praedicatorem singularem, cuius praedicatione cum fide Redemptoris gentes 
haberent remissionem peccatorum; demum Zacharias laetabatur magis, quia ortus Christi 
nostris non est factus meritis, sed per viscera suae misericordiae ; et quantum bonum Chrjsti 
ortu est secutum, quo merito ipse et nos laetari debemus concludit, quia fidem dedit, qua 
illuminamur in hac valle fenehrarum, ac viam ostendit per quam ijcdes nostri, id est affectus 
et opera, diriguntur in viam obtinendae perpetuae x^acis. Ecce quam mira suo lesus ortu in 
utero et ex utero suo operatur; propter quae natus laetifice Zachariae declaratur. 

Quinto, Christi ortu laetatus est archangelus Gabriel, qui ipsum nascendum Matri Mariae 
nuntiaverat, quia, ut praedixerat, erat impletum, et quia Regem suum cernebat natum et 
finem sciebat propter quem et alia ; cum ipso angelo facta cst multitudo militiae caelestis 
exercitus laudantium Deum laete et gaudiose, Luc. 2, 13. 

Sexto, ipse loseph, vir Mariae, est Christi ortu laetificatus, quia etsi lesus non erat 
filius suus, erat tamen suus, quia mutua traditione corporum facta inter ipsum et Mariam, 


^ Pag. 306 sqq. 


92 FRUCTUS III  —  PARS  PRIMA. 

lego tliori servata in inatrimonio, quidquid cx Maria exibat, erat ijisius; quarc et lesus. Et 
(]uia integritatein agnoscebat Mariae informatione angelica, sanctitatem ac Filii divinitatcm 
finemque, quia salutem humani gcncris fiendam por ipsum, gaudebat summe et lactatus erat. 
Quid enim loseph habuerit matrimonio et consortio Mariae et lesu, dixi in Arbore Virginis 
Mariac, fructu XV et XVI II. Gaudebat enim loseph videndo Christo et sua uxore Maria 
in loanne Baptista mira fieri, in Eiisabcth sua matre, in patre Zacharia, et specialiter iu 
Christi ortu caelestes spiritus gratulari, lucem inefiabilcm tenebras noctis expellentem terris 
dari, de lesu pastorcs informari, animalia puerum losum vencrari, Magos ad Christum ado- 
randum tali stellae signo duci, elementa deitatcm Christi protestari, Simeonem cum Anna 
puero lesu iucundari ac lesum speciosum ^j?-ae filiis homimim ^, Filium Dei Patris, sibi in cu- 
stodiam dari et assignari ; qui puer sua deitate ipsum illuminavit, sua sanctitate sanctificavit, 
sua gratiositate laetificavit. Non immerito ergo potera* dicere illud apostoli II Cor. 7, 4: 
Superabundo gaudio, repletus sum consolatione, et ipsi puero lesu illud Prov. 23, 15: Gau- 
dehit cor meum tecum; nec immerito, quia illum cernebat oculis, cuius diem Abraham videndo 
sola promissione gavisus est, qui est gaudium et laetitia onniium beatorum, et qui eum novis 
revolationibus et gratiis continuc tangondo, stringondo et cum eo  stando replebat. 

Superlaetificati [sunt] alii Christi ortu, videlicct pastores, qui sunt septimi in ordine: 
octavo Magi; nono Simeon et Anna; et quia do his dicetur fructu et conformitate sequonti, 
ad praesens dimitto et venio ad alios, qui laetificati sunt Christi ortu, et sunt in hoc ordino, 
dimissis pastoribus, Magis, Simoone et Anna, soptimo, laetificati sunt sancti patres in limbo 
degentes. Si enim angelus ad gaudium Christi ortum nuntiavit pastoribus, pie credendum est. 
quod sanctis patribus ; insuper tripudium et gaudium ab angelis est factum Deo Patri in nati- 
vitate Christi; quare etsi sancti non audierunt, tamen ad ipsos angcli descendentes factum 
gaudium et causam nuntiaverunt, cum angelorum ad ipsos continuus esset descensus; aliter 
nullam consolationem, sed desolationem semper habuissent tam ex loco quam daemonum visione, 
cuius oppositum doctores dicunt. Insupor multi sancti in praesenti (a) exsistentes Dei revela- 
tione agnoverunt non solum Deum incarnandum, sed et tempus sciverunt; patet de lacob, 
Gen. 49, 10: Non auferetur sceptrum de luda; patet de Isaia 7, 14 sqq.; patet de Aggaeo 
2, 8; patet de Daniele 9, 24 sqq., et sic de aliis; nec talium post mortem sunt obliti, cum 
recordentur practeritorum, ut dicit Augustinus super illud Ps. 108, 9 : Fiant filii eius orphani etc, 
et IX Confessionum ; et Gregorius exponens illud: Misericordias Domini in aeternum cantabo '•', 
et omnes doctores catholici idipsum dicunt, hanc matcriam tractantes IV sententiarum d. 44 
et 45; quare de tempore Christi ortus advento (i) gaudebant. 

Sed qua de causa? Corto prima erat, quia videbant eorum dosidoria quiotata; optabant 
onim totis praocordiis Doum dcscendore por carnis assumtionem, dicente Isaia ^: Utinam 
disrumperes caclos et descenderes, et sic de aliis; et videndo Doum incarnatum morito gau- 
debant; secunda causa, quia promissa a Doo erant verificata et observata, sicut locutus 
est ad ipsos, quod incarnari deberet, sic ot focit Deus; tertia, sub figuris et aenigmatibus 
ab eis visa impleta erant et declarata; nam quod viderat Adam, Gen. 1, 3, lucem factam, 
impletum videbat, quia deitas incarnata; terram germinare herham virentem, quia Maria 
gorminavit Cliristum humilem ; soxta die sc factum ad imaginom Dei, Gen. 1, 27, sie sexta 
mundi aetate factus cst alius Adam, qui est imago Dei inrisifjifis; fonfon ascendentem c terra, 
Gen. 2, G, Christum ogrodiontem e Virgine Maria; ^^«'''fdisum jylantatum, Gon. 2,8 et 9, et 
lignum vitae positum in mcdio, Mariam paradisum cum anima Christi intelligobat, in cnius 
Mariac utero, ut in medio, vita nostra, Christus, esset collocata; Noe qiiod viderat de arcae 


(a) Eild. add. vila.  —  (h) As et edd. (ulvenisse C/irisli. 


' Ps. 44, 3.  —  « Aug., Emrvnt. in Ps. lOS n.  17 (P. I.. :{7, I i.37 s(|.); Grog., IV Moral. 
c. 36 n. 72 (P. F.. 75, 678).  —  « C. 6i, 1. 


lESUS  LAETE  PKOGENITUS. 93 

fabricatione, Gen. 6, 14 sqq., et  eius  ingressu, Christum  intelligcbat Mariam condidisse et 

ipsam incarnando introisse; de arcu posito in nube, Dei Verbum in carne, ad quod respiciendo 

Deus recordatar misericordiac siiae ^ ; Abraham, cui dictum est, quod cneli s/dlas, si posset, 

nnmcraret, Gen. 15, 5, hoc videbat in Christo impletum, cuius anima ad instar caeli beata 

infinitis gratiis et virtutibus est repleta;  Rebecca  Isaac est iuncta, Maria lesu Christo est 

copulata, Gen. 24, 67;  Isaac agram dicit benedlctum, Gen. 27, 27, anima Christi et Mariae 

omni  benedictione  sunt repletae; lacob, Gen. 28, 12, cernit scalam, cui stat innixus Deus, 

hoc videbat  impletum deitate  humanitati  indissolubiliter  unita;  loseph,  Gen.  40,  10, tres 

propagines uni viti videbat  inseri, hoc  cernebat impletum in unico  supposito  tria,  scilicet 

deitas, anima et caro, insimul inesse; manipulus loseph sta^, quia deitas carne non inficitur, 

et humanitas latriae honore  veneratur, Gen. 37, 7;  Moyses rubum  ardere  conspexerat et 

non comburi, cernit impletum, quia deitas in carnem («) non mutatur, Ex. 3, 3 sqq.; exemplar 

in monfe ponitur, Ex, 25, 40, lesus plenus virtutibus in Maria; man caelicum in arca, Num. 

11,  9,  cum  lesus  in  medio  ventris  est  locatus Mariae Virginis; nubem cernit  surgere de 

tabernaculo,  Num.  9, 18  et 20, quia  caro  Verbi scinditur  de  Maria;  virga  statim floret, 

Num. 17, 8, quia in instanti corpus Christi couficitur ex Maria; losue cernit stare solem in 

medio  caeli,  los.  10, 12 et  13,  quia  lesus  stat  in Maria; Gedeon  vidit  rorem  in vellus 

descendere,  lud. 6, 37, id est deitatem  carni uniri ; Salomon vidit gloria Domini templum 

repletum,  III  Eeg. 8, 11,  quia humanitatem deitate; arcam  collocat  In sancta  sanctorum, 

III Reg. 8, 6, quia anima  Christi  deitati  unitur; Elias  cernit  nubem  elevari  a  mari,  III 

Reg. 18, 45,  quia  humanitas Christi  de Virgine  sumitur;  Isaias vidit  cum Ezechia  solem 

decem lineis retrogradum,  IV Reg.  20,  9,  quia  novem  ordinibus  angelorum  praetermissis, 

decima drachma  natura humana a  Verbo est inventa et eidera unita; Daniel  lapidem  de 

monte sine manibus cernit scindi ^, quia sine corruptione Mariae caro Verbi accipitur; montem 

Isaias dixerat ponendum in vertice montium, Is. 2, 2, hoc intuebatur impletum,  humanitate 

deitati copulata; portam clausam intrat Deus,  ut viderat Ezechiel 44, 2, quia Mariam in- 

corruptam intrat  deitas incarnando; Esther iungitur Assuero, id est humanitas  nostra Dei 

Filio, Esth. 2, 16; et sic de aliis  figuris, quae multa in  sacro eloquio, ut attinet  ad  pro- 

positum, reperiuntur, quae, quia impletione erant declaratae, ad gaudendum de Christi ortu 

patres merito inducebat; quarta causa est, quia se exaltatos summae humanitatis assumtione 

et unitione ad Dei Verbum perpenderunt, quo videbant Deum factum hominem et hominem 

Deum, quo nihil maius; quinta, se de propinquo intelligebant redimendos, quia nostrae carnis 

a Deo  susceptio ad hoc una ex causis ordinabatur, quare et  a tali captivitate, in qua de- 

gebant, liberandos ;  sexta  hostem  infernalem  suppeditandum,  quia  eos  tanto  tempore  sub 

tyrannidis habenis habuerat constrictos; septima, quia redemptione  eorum a  Christo facta 

per  ipsum  ad  hereditatem  amissam  erant introducendi  et restituendi.  Quibus ex  causis 

Christi ortum agnoscentes tam revelatione Dei intrinseca quam insinuatione angelica, laetati 

sunt laetitia magna, quae audita est procul, ut in figura habetur, II Esdr. 12. 42. 

Octavo, ortus lesu fnit laetificus et debet esse iuxta dictum psalmistae 96, 11 rectis 
corde, quia lux orta est iusto ct rectis corde laetitia. Lux est vere orta iusto, quia pueri 
lesu ortu, qui est sol iustitiae, Mal. 4, 2, et lux vera, loan. 1, 9, ac lux mundi, loan. 8, 12, 
lux et lumen datum est iustis multipliciter: primo, respectu credendorum, quia puer lesus 
natus e§t Dcus, secunda in Trinitate persona, a cuius deitate cum humanitate ortum 
habet fides catholica ; secundo, respectu colendorum, in nativitate Christi, in signum solius 
Dei adorationis, angeli non creaturae sed Deo gloriam concinunt, Luc. 2, 13; tertio, res- 
pectu abhorrendorum, vitia  sunt detestanda, quae Deus homo, puer lesus, in suo ortu nou 


(a) As et edd. carne. 


» Luc. I, 54.  —  ^ Dan. 2, 34. 


94 FRUCTUS  III  —  PARS  PRIMA. 

accepit, sed caruit, etsi alios defcctus liumanos accepit; quarto, respcctu contcinnendorum, 
nasccndo Cliristus iustis ostendit niundi contcmptum et abdicationcm, quia nihil i^ompae 
divitiarum et quae sunt mundi liabere voluit; quinto, respectu acceptandorum, virtutes 
ostendit totis praecordiis acccptandas, dum omnes se suscepisse et habuisse oriendo decla- 
ravit, ut supra dictum est; sexto, respectu subiugandorum et refrenandorum, scilicet sen- 
sualitatis ct carnalis contagionis, qualiter sint domanda praefata, in foeno iacere, parvo 
lacte nutriri, frigore angi et nuditate, et sic de aliis incommodis lesus nascendo ostcndit; 
scptimo, respectu peragendorum, quia Dei mandata (o) perficienda puer lesus dechirat, 
qui, ut Patris iniuncta perficcret, nostra suscipiendo, ad nostram miseriam est egressus; 
octavo, respectu patiendorum, ut non turbetur iustus illatis aut incommodis, puer Icsus non 
qucrimoniam edidit, sed corde tacito tolerando adversa, patientiam conservavit; nono, rcs- 
pectu expiandorum, ut pro te Deo Patri satisfaceret, scilicet pro peccato, carne se induit 
puer lesus et ad nos egressus est redimendos; decimo, respectu appetendorum, Deum nos 
semper appetcre debere et ei coniungi, lesus ostendit, qui natus nobis deitati sempcr 
romansit unitus; undecimo, respectu intelligendorum, prophetata tara quoad verba quam 
etiam figuras lesus oriens implevit, quare et intelligenda quomodo forent, himcn iustis 
infudit; duodecimo, respectu beatificandorum, nam lesus puer nasceus, in quo sit totius 
hominis beatitudo, deprompsit; in humanitate resurrectione beatificanda et in sua deitate 
corporis et aniraae nostrae beatitudinem consistere declaravit. — Sic ergo duodecira prae- 
fatis patet, lucem iustis ortam esse nativitatem Dei Filii; sed non solum lucem, sed et 
cordis lae.titiam rectis dicit psalmus fore progenitam. Sed quomodo? Attende, quod si Dei 
allocutio seu suae visionis communicatio fuit ad gaudium patribus, quibus sic sunt factae, 
multo raagis ad gaudium exstitit videre Deum incarnatum, natum, factuin nostrum fratrem, 
nostrum concivem, socium nostrum, nostrum servura et raitiistrum, nostrura liberatorem, 
nostrura medicum, nostrum panem {h), nostrum ducem, nostrum regem et Deum nostrura, 
nostrum bonum et finem nostrum. 

Gavisus est pater Adam Deura videndo in conditis et creatis et donis eidem traditis, 
Noc allocutione divina cum praeservatione a diluvio, Abraham in promissionibus a Deo sibi 
factis, Isaac in benedictione a Deo in cunctis accepta, lacob in Domini visione, loseph in 
occultorum revehatione, Moyses in legis perceptione et Dei ad ipsum, ut amici ad amicum, 
allocutione, losue in sua a Deo protectione, Gedeon in vohintatis a Deo irapletione, Samuel 
in Dci invoeatione (c), David in sua exaltatione, Salomon in acceptatione, Elias in com- 
raonitione, Isaias in sui destinatione, lereraias in sanctificatione, Ezechiel in mentis sublc- 
vatione, Daniel inscriptione, et sic de inodis aliis, quibus Deus sanctos patres et prophetas 
allocutus est; quibus inerito laetitia eis est imraissa. Quia aenigmatice Dcus eis loquebatur et 
non carnis assuintionc, hinc cst, quod cis laetitia, etsi magna affuerit, non tainen ut rectis 
corde, quibus Pater in nativitate locutus est in Filio suo, Deo vero carne humanato et 
nobis liberaliter condonato, quo dono in sanctis et rectig cordc lux nova orta est, gaudiim, 
honor et trijmdium, ut habetur Esth. 8, 16. 

Nono et ultimo, omnibus conditis ct creatis laete Dominus noster lesus Christus est 
progenitus; quod utiquc, etsi iam dictum sit supra, scilicet quod aj^paruit, ipsarum creatu- 
rarura omnium attcstatione generali, attamcn hoc ostcnditur cx dono cis dato singulari, 
raagnifico ct spcciali. 

Dictum est, quod exsultaverunt; scd de causa cst videndum; ubi sciendum, quod omnis 
entitas creaturaruin, etsi varic distinguatur, Christi ortu liabet gaudere: priino, considerato 
oriente {d), quia Deus est omnium conditor, gubernator ot conservator, quare, sicut omnia 
dona ab eo habent crcationis et assiduac manutcncntiae et gubcrnationis, sic crcaturain ad 
se assumendo, in eis est materia continuae iubilationis, quare eo oricntc creaturae coj^ulato 


(o) Codex mandala qnae. — (b) As ot cdil. jiatrvin. — (r) As ct cUU. vocalkiuc. — ((/) EiUl. o»;/»ii enle. 


rEANCISCO  VIR LAETATUR. 95 

in eis gaudium esse debet; secundo, considerata re a Dei Verbo progrediente, assumto vi- 
delicet homine; quia enim homo per esse convenit cum lapidibus, per viverc cum arboribus, 
per sentire cum animalibus et per intelligere cum spiritibus, hinc est, quod assumtione 
hominis a deitate exaltatio est omnium creaturarum, et cum talis assumtio hominis sit 
omnibus reserata Christi ortu et nativitate, quare tunc omnia debuerunt prae solito gaudere; 
tertio, fructu pensato proveniente et consequente; nam unione hac sacra hominis a Deo, 
quae ortu Christi est cunctis manifesta, omnis creatura potest dici ex participatione ad ho- 
minera primo Deo unita et copulata, secundo deificata, tertio specialiter adamata, quarto 
summe exaltata, quinto non vilipensa sed honorata, sexto perpetuata, quia perpetuo Deo 
unita, septimo digne venerata, quia latria colitur, octavo mundificata, quia nihil labis seu 
peccati in homine assumto reperitur, nono in suo esse conservata, quia etsi sit assumta, 
non tamen in Dei natui'am conversa seu mutata, decimo beatificata, quia prius anima Christi 
beatificata fuit secundum portionem superiorem et nunc (a) totum assumtum, undecimo, quia 
renovata et reparata, duodecimo est indissolubili foedere Deo pacificata. 

Quare praefatis diligenter attentis, omnis creatura Christi ortu et nativitate, etsi prius 
incarnatione, scilicet Christi ortu in utero, est gavisa et laetificata; ac consequenter patet 
prima pars huius III fructus et conformitatis, quomodo est intelligenda, videlicet lesus laete 
progenitus, quae erat declaranda. 

liestat declaranda secunda pars, videlicet; Francisco vir laetatur. 

Secimda pars tertii fructus et conformitatis cst: 
Francisco vir laetatur, 

Expositio. 

\. Poslquam visnm esl iii praecedeiilibus, quomodo inlelligilur piima pars III 
frnclns et conformilalis, reslaf consequenler videiuUim, quomodo secunda pars habet 5 
inleiligi, videlicel: Francisco vir laelatur. Pro cuius evidentia esl sciendum, quod, sicut 
dictum esl supra per Amos 3, 7, quod Deus non facit verbum, qnin loqualur prius ad 
servos suos prophetas, et per hoc oslensum esl, heatum Franciscum et fuisse decla- 
ralum eloquiis piurium et aenigmalihus figurarum; quare el hi, quibus de advenlu 
beali Francisci est revelalum, ipsnm futnrum agnoscenles, propter eminentiam suae lo 
sanctitatis et frucluositatis, quae fienda erat per ipsum et suos copiose quoad animas, 
merito laelabantur. 

Unde, cum duplex esse reperialur, naturae el graliae, sic et duplex est orlus seu 
nalivitas: primus, cum quis ortns in utero egredilur ad puhlicum noslrum nascendo 
temporalitcr de matre, seciindus, cum quis haplismo primo et deinde per perfectam 15 
Chrisli imilationem lenascitur Deo; sic et duos ortns oportet iios heali Francisci at- 
tendere: primum de matre, secundum in religione, quando omnihus dimissis, Christo 
lotaliter inhaerendo, spirilualiler mundo et ecclesiae est orlus et natns. Modo cum 
mulli sancli beatiim Francisciim viderunl alTulurum lani in esse naturae, quam gra- 
tiae, et hoc divina revelalione, sicul loannes evangelista, qui slalum lolius ecclesiac 20 
us(pie ad finem divina agnovit revelatione, quare et Franciscum deslinandum ac 
stigmalibns decorandum et mundum ad Crucifixnm per eum revocandum; sic Cyrillus, 
sic Polycarpus diaconus, sic abbas loachim,  et sic de aliis, de  quibus diclum esl 


(rt) Edd. non. 


96 FRUCTUS  III  — PARS  SECUNDA. 


siipra fniclu I cl coiifoi-diilalo, parlo secuiula ' ; (|uarc pracfali sic ai,Mioscciilcs el 
(licm hcali Kraiicisci vidciilcs iuxla dicluui Chrisli, \on\i. S, oii: Abra/uun vidil dieni 
nmim, vidit el r/avisus esl, laclali suiil el gavisi; iii cuius siiriiuni ilixil ahbas loa- 
cliiiii, ul (liclum esl supra % supcr 7 c. propheliac Cjrilli: «0 (|uam gaudcrcm, 
^ si laiilum palrcm cum filiis mcrcrcr videre ». Yidchal cuiii ulicjuc spirilu, scd cor- 
poralilcr oplahal vidcre; el sicul csl dc ipso, sic el dc aliis, qui ipsiim vciiluriim 
agiioveruiil; (piomodo cnim homo cxsislens iu gralia, facla sihi revclalioiie de ali(|uo 
sanclo luliiro cl iiiiris per ipsum facUiris, posscl gaiulio piivaii el laclilia sic agiio- 
sccudo? Quare iiec praelali de orlii heali Fraiicisci lam lu muiidum (piam iu religiouem 

10 noii polucrunl non laelari. 

Sed sciciidum pro maleria dicciidorum, (juod, proul |)alcl scri|)iiira divina, ali- 
(piando (|uis gaudel de fuliiro, Hah. 3, 18: Gaudebo in Domino el exsuUabo in Deo 
lesu meo ; el de aposloiis dicilur, (juod Chrislus dixil eis: llerum videbo vos, el gau- 
dcbit cor veslrum. Ali(]uaiulo (juis gaiidel de praelerilo et exsullal, siciil Aniia malcr 

\'o Samuelis, qiiac dixil, I Rcg, 2, 1: ExsuUavit cor meum in Do7nino; cl psalmisla, 
Ps. 96, 8 dicil: ExsuUaverunt fiiiae ludae propter iudicia lua, Domine; cl Acl. 3, 41 
dicilur, quod apostoU ibant gaudenles a cotispeciu conciUi^ rjuoniam digni habili sunt 
pro nomine lesu cojitumeliam pati; a|)Ostoli gaudcrunl ct lactariint viso Domino *; 
sic el Mariae, loan. 20, 10 s(|q. ; lacoh de loscph, Gen. 40, 30 ail: Laetus moriar, 

20 quia vidi faciem tuam; et Estlier 8, 16: Judaeis nova hix oj'iri visa est, gaudium, elc. 
Aliquando laclatur (|uis ct gaudct dc praesenli iuxla illud Chrisli, loan. H, 15 ni 
suscilationc Lazari, (|iiando dixil: Gaudebo propter vos; ct aposlolus, Pliil. 2, 17: 
Gaudebo et congralulor vobis; et angelus dixil, Luc. 2, 10, Chrislo nalo, paslorihus: 
Ammntio vobis gaudium magnum elc. 

23 2. Ad propositum noslrum: de ortu el nalivilalc heati P^rancisci, taiii in esse na- 

luiac (|uain graliac, quidam laetificati sunt ipsum fuluriini agnoscciiles. Et hi diipli- 
citcr distingiiunliir; (|uia quidam sunl supcrcaclcsles et su|)Ciiorcs, utpotc caelestcs 
spirilus, alii sunt infcriores ct lerrcstres, id esl homines. Superiores et caclcslcs, ciim 
hcatiim Francisciim in s[)eculo  illo  diviiio ccrnercnt ciim  suis perfcclionihus, quia 

30 ipsum non pulo ah eis ahscondilum cxstitissc, procul diihio de eiiis advcnlu (a) laetati 
siint; et geiieralilcr (juia eis prinio iii zelo animariim, secundo in amorc ad Domi- 
num, tcrlio in ohscrvantia divinorum mandalorum, quarlo iii puritatc, quinlo in ah- 
ieclione omnium terrenoriim, de (|iiil)us ipsi nihil in se hahent, ct scxto In agnilionc 
ahdilorum hiit similis  et confoimis; el  specialilcr quia  ipsum  sciehant  ser.qiliim, 

35 eorum iiiceiidio igniciidum et consorlio copulandum ac in sede lucifcri ipsiiin |)ro 
pracmio locandum, proiit rescraUim cst fralri Pacifico ct fralri Leonardo de Assisio, 
et diaholus per os uniiis mulieris, nomiire Zanlcsac (6) esl confcssus *; si ergo gaudeiit 
dc uliquo, qui ad corum ordinem assumiliir, et quo eorum reparalur ruliia, iiiullo 
fortius de heato Francisco, qui etsi  fiiliirus eral  in  re quaiuloipic  cl aliquando in 

40 csse gratiae, (|uia laincn futura sunt cis praesenlia, laclali siinl incrilo hcali Fran- 
cisci orlu  el  natali; chcriihim  ciim  agnosccndo  divinorum  arcanorum  mjslcriis 


(a) As et odd. ortu el adventu.  —  {b) As Zateaae; odd. nt supra dictum est. 


' Pag. 42 scici.  —  * Pog. 52.  —  ' loaii. 20, 20.  —  * Cfr. BarlhoU pag. 37. 


FRANCISCO Vm LAETATUR. 97 

imbneiidiim ; Ihroni in ipso Deo praeparari babilaculum singulare et Deo lolaliler 
uiiiendum; dominalioiies per ipsum edoceri cariiis supercilium spiritui subiicien- 
dum; virtutes per ipsum miracula fienda; polestates per eum intelligendo dae- 
mones et ipsorum virlutem ac dominium proslernendiim; principatus ipsum prin- 
cipem singulari Christi insignitione tam in ecclesia militanle quam Iriumphante in- 5 
stituendum; archangeli per eum secreta caelestia hominibus intimanda; angeli eius 
praedicalione et suorum animas agnoscendo ad Dominum convertendas. Quare beati 
spiritus conformiter agendum ad se bealum Franciscum perpendentes in arce prima 
el s|)eculo divinali et consequenter per beatum Franciscum et suos ob praedica- 
lionem, vilam et exemplum mundum convertendum, quo ipsorum ruina reparatur, lO 
de beali Francisci adventu et ortu laetanter sunl gavisi. 

Item, sunt laetitia perfusi homines, inferiores scilicct angelis el terrestres, beati 
Francisci orta eum talem scientes futurum, ulpote prophetae veteris testamenti, qui 
lempora futura agnoverunt el consequenler sanctos futuros inspexerunt; multi etiam 
in novo testamento habentes spirilum prophelicum, utpote loannes evangelisla, apo- 15 
stolus Paulus, Cyrillus, Polycarpus, abbas loachim; et sic de aliis, ut dictum esl 
supra conformitale et fructu I '. Hi enim divina insinuatione beatum Franciscum et 
sanctitalem eius scientes de ulroque eius ortu et nalivilate sunt laetali; David clamat 
se laetatum in his, quae dicla sunt ei, Ps. 121, 1 ; (juare et isti dicentes cum psalmista, 
118, 162: Laetabor super eloquia tua^ sicut qui invenit spolia multa. 20 

Quomodo, inquam, habentes caritatem Dei, scientiam Dei, et divinae voluntati 
conformes posscnt de beati Francisci ortu non gaudere? Ex quo videbant eum a Deo 
Patre direclum, ut mundum renovaret, a Deo Filio electum, ut suam vilam perageret el 
crucem baiularet, a Spirilu sancto, cuius lemplum debebat esse perfectum per sanctifica- 
ionem et virtulum ornatum, a caelestibus spiritibus adamatum propter ipsius beati 25 
Francisci ad ipsos similitudinem, certe nequibant non laetari. Quare si angeli in 
paradiso laetati sunt ac homines hic degentes, etsi a Deo inspirati, quid homines 
in patria cum angelis et Deo conviventes? Inquam, gavisi sunl ortu, destinalione 
et nativilate beati Francisci utraque. Gavisi sunl patriarchae in filiis electis beatum 
Franciscum eis coaequandum, prophetae atlendentes eum spiritu prophetico ra- 30 
diandum, apostoli eis vita et mundi contemplu conformandum, martyres voluntate 
el opere eis sociandum, doctores per eum coetum informandum, confessores in 
eorum numerum et collegium computandum, virgines puritate decorandum, sancli 
omnes per beatum Franciscum eorum numerum scientes multiplicandum. Et si de 
ortu iusti recte gaudent et iusti, ut dicit Ambrosius ^ quare el de orlu beati Fran- 35 
cisci utroque praefati sunt gavisi et laetali, utpote in speculo divino de bealo 
Francisco magnalia intuentes. Sic ergo futurum aliqui beatum Franciscum atten- 
denles, in oius orlu sunl laetati. 

3. Sunt plerique de Francisci ortu in praesenti laetificati, et gaudentes de eius 
ortu in esse naturae et gratiae laetali sunt sancti angeli; sicul enim in Christi ortu 40 
tripudium magnum gessere, sic pie credondum  esl factum in beati Francisci  nati- 
vitale. Quod etiam astruitur per locum aboppositis; angeli et daemones, etsi natura 
sunt conformes, difformes tamen sunt gralia, merilo et voluntate; et quod uni placet. 


^ Pag. 42 sqq.  —  ^ L. n Exposit. in Luc, c. 2 n. 30 (P. L. 15, 1563). 
Amlecta — Tom. IV. 


98 FRUCTUS  III  — PARS  SECUNDA. 


nlleii (lis|)lieol; el de quo iinus, scilicel (lacmon, deflel el plornl, aliiis, scilicel 
aiiiielus, canlal, laudal el iubilal; sed cum orlu el beali Francisci nalivilale daemones 
iiilernales, ul per os unius daemoniaci, (pii beali Francisci praesenlia in processu fuil 
lijjeralus, diclum esl ', maximum liabueriiil dolorem el lerrorem — fuil enim bora 
.■) nalivilalis beali Francisei lanlus lerror el commolio in inlerno, qnod liicifer cum 
aliis crediderunl Cbrislum ad iudicandum descendisse; sed iiiquisilione facla per 
eos solerli per orbem universum apud Assisium bealum Franciscum reperiunl naUim; 
de quo pro cerlo lali inferni commolione lenenles ipsorum bostem nalum el dcslru- 
clorem indicibili  sunl dolore  repleli; el lunc,  ul  dixil praefalus daemoniacus, de 

10 exlinclione pueri, beali Francisci vidolicel, ordiiiaverunt, el si non valercnt, de eius 
perseculione per lentaliones, el demum si ipsum nequirenl superare, conlra ordinem 
ipsius per eum facluriim consilium inierunl;el quae tuiic slatuerunl contra ordinem 
peragcnda, nunc cerninuis fore complela — quo coneludilur, cum conlraria modis 
fieri babeant opposilis ci conlrariis, si hostes daemones trislati exstitere beati Fraii- 

lo cisci ortii, quod sancli angeli in caelo singulari gaudio sunt laelificati. 

De praesenli el fuluro gaudium babuit et laetiiiam maler ipsius beati Francisci, 
domina Pica vocata, quae morum praeclarilale el virlute praeclara, veliil altera 
Elisabelb, spirilu irradiala divino, cum bealum Franciscum genuisset (a), scieus fienda 
per filium, non solum laetala ul Elisabetb est in  eius ortu, sed  ipsum  loannem in 

20 sacro baptismo vocavit ^ dans inlelligere bealum Franciscum puerum filiiim suum 
loanni Baplislae similandum in pluribus el conlormandum. Si enim beatus Franciscus 
similis faclus esl Filio Mariae, lesu Cbristo, a fortiori loaiini Baptislae; beatus enim 
Franciscus loanni similis reperitur Baplistae; nam loannes Baptisla praecnrsor Cbrisli, 
Franciscus praedicator ct signifer Cbristi, quo ipsum loannem excedit; loannes poe- 

25 nitcntiae praedicator, Franciscus et praedicalor el ordinis poenilenliae inslitulor ct 
ordinalor, et quoad boc Franciscus loannem praecedit, quia plures convertit et in 
pluribus locis per se et suos poenilentiam praedicavit, quia loannes in ludaeae gremio, 
unibilico ct populo, Franciscus cum suis in loto mundo, ac tres ordines poenilen- 
tiales instiluit, Minorum, Sororum et fratrum de poenilenlia; loannes omnia deseruil 

30 el ad deserlum perrexit, Franciscus omnia coram episcopo dimisil, nibil mundi ba- 
bere voluit, et loca solitaria et deserta lolo afleclu sempcr quaesivit; convcrlil mullos 
per duos annos et parum plus loannes praedicando ad |)oenilcntiam, convertit plures 
Franciscus pcr annos dccem et oclo conlinue praedicando; vcrbum de pocnitenlia 
acccpit loannes a Domino praedicanda, accepit Franciscus de poenileiilia praedicanda 

35 a Deo mandalum et domino papa; loannes, qualis csset luturus, per angelum palri 
et Spiriiu sancto per propbelas fuit declaratus, Franciscus a propbetis fuit declaratus 
el a Domino lesu Cbristo, ul dictum est supra conformilate el fructu I, per angelum 
fuil malri declaratus el famulae iii s|)ecic peregrini, ul dicetur fruclu el conlormitate 
sequenli; nam dixil bealum Franciscum tunc pueruni fulurum de melioribus bomi- 

40 nibus de mundo; loannes matrem intercessive Spiritu sancto propbctico replcvil, 
Francisco Dcus matrem suam propbctam fecit, quac admirantibus vicinis de filio suo, 
sciliccl bealo Francisco, eum fulurum gratiae filium praedixil; loanncs sic esl vocalus 


(a) As gessisset; cdd. concejnsset. 


' Cfr. siipia pag. »8 nol. 3.  —  * CAv. 11 (:<•!. I, I. 


PRANCISCO VIR LAETATUR. 99 

a malre, Franciscus in baplismo loannes est a sua malre vocatus; loannes in ulero 
et exlra prophetavit, Franciscus in utero, id est in carcere apud Perusium captus, 
cum gaudio se magnum futurum in mundo praedixit ' et spiritu proplietico claruil; 
loannes amicus sponsi, Franciscus similis Christo; loannes obiurgalor' peccatorum, 
Franciscus detestator pravorum, patet in nobilibus de Perusio, quorum praedixit 5 
expulsionem ob peccala % el patet de aliis in Legenda, ut dicetur Iructu et conforrnitale 
IX; loannes congregalor discipulorum, Franciscus aggregalor fratrum hominum san- 
ctornm; loannes vita singularissimus, Franciscus in victu parcissimus, utpote, qui vix 
sumebal suslentalionem naiurae, et in una quadragesima de duobus panlbus medie- 
latem sumsit unius ^; loannes mundo singularissimus sanctitate, Franciscus excellen- lo 
lissimus ad Chrislum prae aliis sligmatizalionis conformilate; loannes in ordine se- 
raphico sublimatus, Franciscus in ipso ordine in sede luciferi collocatus. Sic ergo 
praefatis quia Franciscus loanni conformis, mater eius divino spirilu illuminala eum 
vocavit loannem, ac velut Elisabeth in eius nativilate et ortu laetala est. 

Sed suntne alii gavisi de orlu beati Francisci? Certe sic; et pro quo haec secunda 15 
pars principaliler ponitur, scilicet Henoch et Elias, hi ortum, missionem et nativilatem 
beati Francisci in mundum in esse gratiae el religionis agnoscenles, maximo gesliere 
gaudio. Ut enim in Legenda habelur fralris Benedicti de Aretio *, sanclitale praeclari, 
i]y\\ a beato Francisco fui( habilu indutus et minisler Anliochiae, ipse frater Benedictus 
de j)arlibus ullramarinis dum redirel ad Italiam, superveniente maris tempeslate j)ro 20 
alleviatione navis sorte, ut aller lonas, missus est in mari, quem angelus Domini sus- 
cipiens, ad paradisum duxit deliciarum, ubi, dum  esset inlerrogatus ab Henoch et 
Elia, cuius esset ordinis, respondit, quod  beali  Francisci; dixeruntque: ergo  Fran- 
ciscus venit? Et eo respondente, quod sic, maximum coeperunt gaudium facere et Iri- 
pudium dicentes, quod tempus antichristi in brevi esset, et ipsorum per marlyrium 25 
ascensus ad caelum, dictum fratrem cum  laetilia  ducentes per paradisum, omnia 
ostenderunt ei, qui post moram susceptus ab angelo in portu ante alios de sua navi 
est locatus Anconae. Sic ergo Henoch, vir sanclus, el Elias, propheta praeclarus, unus- 
quisque eorum Francisco est laetatus; nec  immerito, cum simile simili congaudeat 
el laetetur; bealus enim pater Franciscus cum fuerit Henoch oratione, voluntatis di- 30 
vinae implelione et Dei benevolenlia, ac Elias verbo ignito, zelo iustitiae, auslerilate, 
coutemplalione ac in curru igneo sublevatione et transfiguralione, de eius ortu sancli 
cl iusti gavisi sunt. 

Sic ergo apparet, quomodo aliqui  de pracsenti gavisi sunt et laelati de beati 
Francisci ortu el nalivitate, tam in esse gratiae quam naturae. 35 

4. Fuerunt et sunt muiti, qui laetantur ct gaudent de beati Francisci ortu utroque 
et nativitate pro praeterito, qui gaudenl de ipsius iu mundum ortu et destinatione. 
Gandet enim primo mater ecclesia, ad cuius direclionem et reparationem, ut Chrislus 
dixit bealo Francisco, erat a Deo destinatus et directus; secundo lerusalem superna, 
cuius civitatis habitaior factus et civis, eam nobilitat sua gloria cum comitiva suorum; 40 
lertio omues angeli et sancti ceteri, quorum consortio inserlus inter ipsos stigmatum 
impressione praecellit privilegio speciali; quarto gaudet mater Maria, cui  devolis- 


' II Cel. 1,1.  —  Ml Cel. 2, 6.  —  " Actus c. 6.  —  * Cfr. Chron. XXIV gen., pag. 224; 
Miscell. Fvanc, t. Ylil pag. 6. 


100 FRUCTUS IV — PARS PRIMA. 


sinuis serviilus fuil et filius, el per eins ohleiiUim mulliis gr;Ui;ts a Clirislo oblinuil; 
(juinlo lnel;Uur ipse ordo fralrum Minorum cum ordine Sororum el fralrum de poe- 
nitenlia, (juorum paler el iusiitulor fuil ipse beatus Franciseus, euius inslilulionibus 
optimis dirigitur el prolectionibus continue adiiivalur; sexto exsultal Assisii civilas, 
5 quae hunc peperil orbi, cuius sanclitate el miraculis divulgalur in nuindo el decla- 
ralur; seplimo lola Italia cum |)rovincia Thnsciae, quae ipso celebris habetur ubique 
ct eius faclis et geslis prae aliis patriis honoralur et eruditur; oclavo g;iudent animae 
in pnrgatorio degentes, quae eius natalilio, et praeserlim si de aliquo Irinm ordi- 
iiiim fuerint eius, a poenis liberanlur; noiio gaiidenl omnes male  li;ibentes cl variis 

10 detenti iidirmilatibus, ciiius invocatione cum precibus a Deo perfeclissime liberanlur 
et curanlur; decimo gaudenl mortui, cuius meritis resuscilanlur a Deo, de quibus 
conformitate et fruclu XXXIX traclalnr; undeciino peccalores exsultant, cuius pre- 
cibus dc morte ad vitam resuscitaulur, ut poenitentiam peraganl, ut patel specialiler 
de domino Pelro Rodoueiisi episcopo '; qui graliam inveniunt in praesenti el gloriam 

15 el misericordiam in fuluro, iuxla promissa a Chrislo bealo Francisco; duodecimo lae- 
tanlur infideles, quorum terra filiorum Francisci marlyrio coronatur et sanguine irro- 
raliir, ac per filios Francisci ad lumeu verae fldei deducunlur; tertiodecimo gaudent 
ipsiiis devoti, cuius patrocinio in praesenti proteguntur ab hostibus ct denium cae- 
lestibus innectuntur; ultimo gratulalur et gloriam recipil ipsa beala Trinit;is ex effe- 

20 clibiis mirandis in bealo Francisco peractis et per ipsum bealum Franciscum (juolidic 
aclitatis, sicut arlifex in suo arlificialo el ex eo commendatur et laudatiir ac in ipso 
complacel et delectatur. 

Sic ergo apparet praefatis declarata  seciinda  pars huius III  eonformitatis  el 
fructus, videlicel: Francisco vir laelalur. 


QUARTUS FRUCTUS ET CONFORMITAS: 
lesus Magis Exhibitus — Franciscuf' Amplexatur. 

Expositio primae partis, videlicet: lesus Magis exliibitus. 

1. Nato Salvatore, sicut eius ortus cunctarum creaturarum attestatione est mundo decla- 
ratus ad gaudium esse omnium conditorum, sic ipse a Deo Patre per suam Matrcm dulcis- 
simam, scilicct bcatam Mariam, multis traditus est ad ipsorum laetitiam, gaudium et conso- 
lationcm, videlicet sanctis pastoribus, Magis, Simconi et Annae, prout in parte superiori est 
tactum, etsi liic fructus et conformitas non de pastoribus, Simcone ct Anna faciat nientionem, 
sed solum dc Magis; pro tanto enim de ipsis specialiter ponitur, quia ipsi, ratione regiae 
dignitatis, ceteris celsiores aestimantur. Quamvis, ut dictum est, fiat de eis specialis mentio, 
dc aliis nihilominus inteliigitur; dccebat cnim, ut puer lesus, etsi humiliter natus esset, a 
quolibct genere creaturarum agnosceretur, et per conscquens, sicut ab angelis, rebus insen- 
satis, brutis animalibus est cognitus, sic ct ab hominc, proptcr quem vcncrat, agnosceretur 
ac cognitus lioiiorarctur ct vcnerarctur ct ab hominis statu quolibct ac sexu. Cum crgo in 
statu liominis quidam sint plcbei, et tales per pastores denotantur; aliqui nobilcs, et hi de- 
signantur per Magos regcs; aliqui de ordinc saccrdotali, et hi per Simeonem; alii vero sexu 
sunt inulieres, et hi designantur per Aiinain vi{(iiiui^,^ a pastoribus, Mjigis, Simcone ct Anna, 


Idem fusius fr. XXXIX. 


i LI3RA- V ^ 

i 


lESUS  MAGIS EXHIBITUS. 101 


tain a sexu utroque hominis quam statu quolibet agnitus puer lesus, quis, qualis et quantus 
esset, non solum talibus ad laetitiara est natus, sed exhibitus est a Matre proeul dubio ad 
gaudium et exsultationem ac consequenter, ut eius maiestatem quilibet panderet, eum digne 
excoleret, et iii humanitate pueri lesu eius deitatem homines agnoscentes Deum verum et 
hominem praedicarent. Maria enim non invida sed benevola, non superba sed humilis an- 
cilla, misericordiae mater et regina, laetificata sui Filii ortu, et propter fecunditatem cum 
virginitate et virginitatem cum fecunditate et sui Filii deitatem ac maiestatem, nec non 
et alia, de quibus dictum est fructu et conformitate praecedenti, benedictum Filium volens 
omnibus ostendere et ad laetitiam dare, non eum clausit in loco seereto, sed publico posuit, 
videlicet in diversorio, ut omnibus adventantibus pateret libere, qui ad ipsum debite acce- 
derent et devote. 

Sed licet, quantum in ea fuit, omnibus eum ad videndum exposuerit, quia tamen tanti 
pueri non quilibet dignus erat aspectu, secreto Dei consilio praebuit ad videndum quatuor 
generibus personarum prae aliis. 

2. Et primo pastoribus, id est simplicibus seu humilibus, ad videndum praebuit et ado- 
randum et, ut pie creditur, ad osculandum; et quia, ut dictum est, Dei consilio Maria hoc 
egit, videndum est, quales hi fuerunt pastores et quid agnoverunt esse puerum lesum, et 
consequenter apparebit, quod non fortuito sed Dei prospectu tales prae aliis ad Deum vi- 
dendum humanatum sunt admissi; et sic patebit, qualiter Christi ortu et facta eis demon- 
stratione (o) sunt gavisi. 

Pro primi evidentia videndum est, cur beata Maria et Pater caelestis voluit prius Chri- 
stum exhibere pastoribus quam aliis hominibus, utpote Magis, sacerdotibus et potentibus. 
Respondetur, quod hoc actum est, ne Deus videretur esse acceptor personarum, ut magis 
videretur diligere potentes quam humiles et pauperes ; secundo, quia pauperes et humiles 
exaltat, superbos odit et humiliat ; tertio, ut eflfectu ostenderetur, quod postmodum per ipsum 
Christum est proclamatum, Matth. 11, 25: Confiteor tibi, Pater, Domine caeli et tcrrae, quia 
abscondisti haec a sapientihus et prudentibus et revelasti ea parvuUs ; quarto, ut quorum con- 
sortium diligeret, scilicet humilium, in pastoribus demonstraret ; quinto, quia ipse de pasto- 
ribus corpulentam traxit substantiam, ut patet de Abraham, Isaac, lacob, luda et David, 
qui pastores fuerunt; ad pastores loquendo, scilicet praefatos, se venturum promisit; cum 
pastoribus fuit prius amicabilis eius conversatio, patet ; cum Abraham non solum est multoties 
locutus, sed et comedit; locutus est Isaac, lacob, Moysi, David etc. ; pastorum prius sa- 
crificia acceptavit, patet de Abel, Gen. 4, 4, Abraham etc. ; pastoribus populi sui imperium 
et regnum dedit, patet in Moyse, David et aliis; quare et prius Christus est pastoribus 
exhibitus, quam aliis; sed sexto est in causa pastorum conditiones; licet enim quis possit 
dicere, quod pro tanto prius viderunt, quia propinquiores erant ad locum, ubi puer lesus 
erat, ut ostendit evangelium, attamen conditiones eorum Deo placentes in causa fuere; hi 
enim pastores, ut dicit Lucas in evangelio c. 2, erant a somno peccati elongati, quia erant 
vigilantes; sensus internos et externos soUicite gubernantes, quia erant custodientes cjregem 
siium; Dei dona considerantes, quia servabant vigilias noctis, in vigilia matutina percussit 
Dominus castra Aegyptiorum, Ex. 14, 24 sqq., per pastorem Moysen ; innocentia decorati, quia 
pastores et simplices Deo accepti ; angelus Domini stetit iuxta illos, non ante vel supra, nec 
post vel subter, quare et gratia repleti ; notitiam Dei habentes, quia claritas Dei circumfulsit 
illos ^ ; timorati, ideo dicitur, quod timuerunt; contTa. diahohim securati, ideo dicitur eis: iVb- 
lite timere; ad fidem evocati, ideo dicitur: Evangelizo vobis gaudium magnum; laetitia divina 


(a) Codex eis de ipso de more. 


^ Luc. 2, 9; infra I. c. vv. 10, 1 1, 12 sqq. 


102 FRUCTUS  IV  —  PARS  PRIMA. 

confortiiti, ideo f/aiidiiun niaf/ninn possident; in fide plenius instructi, quia cnt vohis Salvator 
natits, C/iristiis Doininiis in civitate David; ab omni haesitutione et dubitatione scparati, hoc 
erit vobis signum; caritate ct dilectione Dei ferventes, non solum unus angelus, sed plures 
eis apparuerunt, ut dicitur Luc. 2, 15: Factum cst, clum discessernnt angeli ab eis, quare 
plures viderunt; concentus angelicos audientes, scilicet cantantes angelos: Gloria in excelsis 
Deo^; prompti ad Dei mira (a) indaganda et veneranda, loquehantur ad invicem dicentes: 
Transeamus usc/up Betldelicm ; supra terrena pcr cogitationem elevati, quia Verbum intelle- 
xerunt carnem factum; sollicitudine non ])\gv\, vcnierunt fcstinantes ; a Deo prae cunctis aliis 
accepti, quia invenerunt Alariam et infantem positum in praesejno; de promissionibus factis 
patribus certificati, quia videntes coc/noveriint de verho etc; Dei magnalia pracdicantes, quia 
mirati sunt omnes, cpii andierunt etc. ; pro impensis bcneficiis Deo grati, quia laudantes et 
glorificantes Deiun. Quia ergo sic erant isti sancti pastox-es, Maria prius eis, quam aliis Filium 
suum exhibuit videndum et adorandum. 

Sed quomodo ad Christum videndum venerunt? Certe divina revelatione, quia angelus 
apparuit eis ; ac non naturalibus freti vident Deum, sed gratia divina, quia elaritas Dei 
circiunfulsit illos. Sed quid periienderunt Christum puerum FMlium Mariae esse? Certe impe- 
ratorem angelorum, quia ad ipsos angelum destinavit; illuminatorem cordium, quia claritas 
Dei circumfulsit illos; protectorem suorum, quia facit angelos stare iuxta ipsos; debilium 
roboratorem: Nolite timere; veri reseratorem, quia evangelizat eis; mentis recreatorem, quia 
cjcmdiam mac/niim dat ipsis et omni populo; Deum verum et hominem, quia Christus; omniura 
gubernatorem, quia Dominus; nostrum Redemptorem, quia Salvatorem; hominum devotorum 
rcfectorem, quia in civitate David Bethlchem nascitur; promissorum exhibitorem, quia lioc 
erit vobis .ngnum; mundanorum detestatorem, quia pannis involutum, etc. ; angelorum et 
aliorum iucundatorem, quia gloriam cantant angeli ipsi Christo nato. Qua in re haec atten- 
dentes (h) sancti pastores iuxta dictum angeli, lesu viso et adorato, gavisi et laetati fuere, 
ut in praecedentibus est dictum, et iuxta dictum angeli gaudium magnum habueruut. 

Et sic patet, quod beata Virgo Maria prius Filium suum pastoribus, id est humilibus, 
exhibet, et quibus de causis. 

3. Secundo, beata Virgo Maria, ut dicit hic fructus et conformitas, sanctis Magis exhibuit 
et dedit ad videndum Filium suum puerum lesum, adorandum et osculandum. Sed sciendum 
primo, quod cum Christus puer esset Rex regum et Dominus dominantium *, licet ex humilitate 
in praesepio pauperrimus decubaret, quare decentissimum fuit, ut in suo ortu monstraretur 
regibus, agnosceretur a regibus, veneraretur a regibus, timeretur a regibus, inquireretur a 
regibus, divulgaretur a regibus, profiteretur a regibus, cum gaudio videretur a regibus et 
ut generalis imperator et dominus honoraretur a regibus. Secundo sciendum, quod, si ma- 
gnum fuit Christi ortum per crcaturas attestari sensibiles et angelos, sed quoad homines 
magnum fuit testimonium acccpisse a Magis, et ratione gentis, quia non ludaei, sed gentiles 
fuerunt; ratione officii et dignitatis, quia reges erant, ut dicit ecclesia; ratione intelligentiae 
et sufficientiae, quia in astrok)gia erant peritissimi, secundum Chrysostomum '; ratione certifi- 
cationis, quia Christi lesu stellam vidcrunt; ratione apparatus et ostcnsionis, quia non la- 
tenter, sed apparenter venerunt, quia Icrosolymam ; ratione tcstificationis, dicentos: Vidimus 
stellam eius in oriente; ratione professionis, dicentes: Venimus adorare eum; ratione de- 
votionis, quia af^orauerwwi e?m; ratione deductionis, quia, co adorato, deducti sunt per aliam 
viam in regionem suam. Tertio sciendum, quod lesum puerum, etsi viderunt eum postea per 
Mariam matrcm eis cxhibitum, eum tamen viderunt prius in signo insolito et singuiari, quo 


(a) Codex de Dei misericordia.  —  (b) Ilic (loficit codex (cfr. iiitroiluctionom). 


» Luc. 2, 15.  —  M Tim. (i, I.j.  —  ^* noviil. 3 iii cp. ad Tit. u. 2 (P. G.-L. G2, 678). 


lESUS  MAGIS  EXHIBITUS. 103 


viso ad eiim videndum corporaliter et venerandum accesserunt, videlicet stella. Quod signum 
stellae et ipsa stella quoad causam efficientem fuit signum excellentissimum; ut dicit ^Zossa 
Matthaei secundo *, fuit a Deo, quia creatum; quoad materiam fuit singularissimum hoc 
signum, quia non de praeiacente materia, sed de nova; quoad formam fuit stella verissima, 
ut dicit Gregorius VI Moralium, sed pulchrior aliis in forma et figura, ut dicit Leo * et 
Augustinus ^; quoad refulgentiam fuit radiosissima, nam Magos multipliciter illuminavit, ut 
dicetur; quoad influentiam fuit efficacissima, nam dedit sanctis Magis intellectum de lesu 
Christo et audaciam in profitendo Christum; quoad ea, quae gessit, fuit stupendissima, patet 
in apparitione eius, occultatione, reapparitione, ductione ad Christum et operatione, quia 
Magos laetificavit, ad Christum perduxit et ministerio expleto esse desiit; quare hoc signum 
fuit singulare et alias insolitum et invisum, etsi per Balaam fuerit prophetatum, Num. 24, 17: 
Orletur stclla ex lacob etc. Huius ergo stellae visione admirati sunt Magi, utpote nunquam 
alias visa, consolatione spirituali repleti, ortum Dei per ipsam intelligentes, iucundati, Deum 
humanatum ipsa agnoscentes, ac gaudio magno repleti et laetificati ipsius demonstratione 
et ducatu ad adorandum Deum hominem pertingentes. Huius mysterio stellae sancti Magi 
et aliud viderunt et aliud mente conspexerunt, ut dicit Leo in sermone * ; unde hac stella, 
quae duo significabat, Mariam et Filium, saucti Magi, ut puto, de eis magnalia perpen- 
derunt; prophetia enim Balaam de stella lacob potest tam ad Mariam, quam ad eius Filium, 
ut in opere De Virginis Mariae vita ® declaravi, referri. Quare ad utrumque stellae mysteria 
coaptando et primo ad Matrem, deinde ad Filium, dico, quod sancti Magi per stellam, quam 
in aere primo viderunt, Virginem Mariam intellexerunt, quam et postea pculis corporalibus 
cum Filio aspexerunt. Ipsa enim stella ex lacoh nata et ex David, splendida et matutina; 
huius stellae radii sunt mirabiles et per Magos mysterialiter intellecti; intellexerunt enim 
huius stellae videlicet primum radium, scilicet eam esse quoad genus praeclarissimam, quia 
eius Filium regem ludaeorum professi sunt, quare et Matrem origine insignissimam ; ex 21 
regibus orta est; secundum radium prophetis sanctis notissimam, patet, quia Balaam hanc 
vidit, Michaeas ortum praedixit Filii, quare propositum; tertium radium ipsam esse mun- 
dissimam, quia non habitat in carne Deus subdita (a) peccatis ^ ; in hoc istud ostenderunt 
se eius Filium Deum dicentes venisse adorare, quare et Matrem Dei eam asserentes ; quartum 
radium eam esse pauperrimam et cultu abiectissimam, hoc ex loco apprehenderunt, ubi cum 
Filio residebat, et utrorumque ornatum et apparatum; quintum radium ipsam esse humil- 
limam, cum Filio humiles diligente manere conspicientes ; sextum radium in aspectu vere- 
cundam, non ia publico vagantem, sed intus cum Filio stantem, oculos defixos ad terram 
habentem aspexerunt; septimum radium esse reverentissimam {b) in obsequendo, invenerunt 
eam cum puero eidem officiosissime obsequentem, nec in puncto, ut humilis ancilla, ab eo 
recedentem; octavum radium eam esse prudentissimam et in verbis ct in gestu, et ad hoc 
ostendendum evangelium nihil ponit beatam Mariam Magis locutam esse; nonum radium 
ipsam esse liberalissimam, cuius liberalitatem perpenderunt ex Filii ad videndum, osculandum 
et adorandum traditione et concessione, tantum donum eis largiendo; decimum radium eam 
plenam esse gratia et in donis copiosissimara, intelligentes enim eam Dei Matrem, conse- 
quenter agnoverunt ei concessa, quae ad Dei maternitatem exigebantur ; undecimum radium 
ipsam esse super omnes sanctos et sanctas sanctissimam, quia ad supremum sanctificationis 


(a) As subiecta.  —  (b) As reverendissimatn. 


• Gloisa interlinearis in Matth. 2, 2 (apud Lyranum). — ^ Sermo 31 (alias 30) c. 2 (P. 
L. 54, 23.5). — ' Sermo 201 (aiias 31 de Tenipore) n. 1 sec. sensiim (P. L. 38, 1031). — 
* Sermo 34 (aiiam 33) c. 3 sec. sensum (P. L. 34, 246 sq.); cfr. etiam Sermo 31 c. 2 et Sermo 
33 c. 2. — ^ \n fructu VIII libri tertii (pag. 431), qui pUiries ad verbum supradictis convenit. 
—  « Sap. 1, 4. 


104 FRUCTUS  IV  —  PARS  PRIMA. 

gradum Dei matcrnitate pervcuit; duodecimuin radium eam esse Deo dilcctissimam, ct hoc 
ex cius electione ad Dei maternitatem prae aliis mulieribus intcllcxcrunt; tcrtiumdecimum 
radium ipsam esse illuminatissimam, quod ex radiatione stellae materialis apprehenderunt; si 
illa sic relucebat, quanto magis Maria per eam designata? quartumdecimum radium eam esse 
super omnes mulieres in benedictionc excellentissimam, quia sola ipsa Dei Filium generavit; 
quiutumdecimum radium ipsam esse super omnes creaturas eminentissimam, quia nihil maius 
potest effari, quam ipsam Matrem Domini dici, quare propositum couchiditur; sextumde- 
cimum radium cam essc omui laude diguissimam, quia virtuosissimam, gratiosissimam et Dei 
Matrem, quarc propositum. 

Hi sunt radii, quos de stella Maria procedentes sancti Magi videruut et intcllexerunt. 
Sdesi radios hos de beata Maria iuxta dicta Balaam, quae apud eos manebant, volumus 
intelligere, possumus dicere, quod sancti Magi bcatam Mariam primo viderunt esse patrum 
imitatricem, quia sicut a lacob, ut dicit prophetia, corporcam traxit substantiam, sic habuit 
virtutem per imitationem ; secundo parcutum et aliorum consolatricem, ad parcntum conso- 
hitiouem est, ut ex eis aliquis maguus oriatur; Maria est orta ex lacob; tertio sauctorum 
illuminatricem, si Balaam, ut cognosceret Mariam, fuit ilhiininatus, qui erat pravus et malus, 
multo fortius prophetae alii, quod ex lacob ipsa oriri debcret, sunt ilhimiuati, ea pro ftituro 
hoc merendo ; quarto diviuorum (a) iuspectatricem, unde per scahim lacob (b) stella ex eo 
nata ascendebat et exsurgebat, ut dicit prophetia ; quinto vitiorum exstirpatriccm, quia stella 
et consequenter purissima ; sexto omnium beuedictionum contentricem, quia ex lacob orta, 
et consequenter ut ijise omni benedictione, Geu. 27, 29, est benedicta; septimo errorum 
et haeresum dissipatricem, quia stella, quare clarissima et sine errorum macula et cx lacob 
orta, in quo non est idolum, Num. 23, 21 ; octavo rectorum operum exemplatricem, quia ut 
stella fulget, ut lacob duodecim filios, id est duodecim virtutes, emitteus, quae opus bonum 
ostenduut et efficiunt, quae sunt humilitas, mausuetudo, paupertas, caritas, austeritas, rigi- 
ditas, fidelitas, misericordia, pietas, iustitia, temperantia et in omni bono perseverantia; nono 
petitorum impetratricem, quia steUa cx lacob orta, quare cum nou minor lacob, exaudita iu 
cuuctis, ut ipse lacob, fuit; dccimo hostium supplantatricem et subicctricem, quia ex lacob, 
qui supphmtator iuterpretatur, sub pede Mariac hostis diabohis stat prostratus; undecimo 
arcanorum speculatricem, quia orta ex lacob, qui Dominum vidit facie ad faciem, Gen. 32, 
30, quare et Dei secreta couspexit (c); duodecimo futurorum inspectatricem; quia orta haec 
stella ex lacob, qui propheta fuit, Gcu. 49, 10, quare et ipsam hoc donum habere diguum 
est; tertiodecimo christianorum dilectricem, quia orta ex lacob, qui amore tenerrimo suos 
dilcxit filios, quare et Maria christianos a Christo Filio suo progcnitos diligit et amat 
praecordio siugulari; quartodecimo douorum largitricem, quia ex lacob orta, qui suis douis 
fratrem placavit, Gen. 32, 13 sqq., Maria omnibus datafflucnter; quintodecimo illius muudi 
imperatricem, quia, ut lacob domiuus fratrum suorum, sic ipsa a Christo facta est imperatrix 
cunctorum ; sextodecimo servatricem mandatorum, quia lacob Dei praecepta servavit, sic et 
Maria eius vohxntatcm effecit dicens: Fiat mihi secundum verbum tuum; ecce ancilla Domini^, 

Sancti Magi, etsi uon ponatur expresse in sacra scriptura, quod praedicta viderunt de 
Maria, attamen iu luminc illo superno, quo cognovcrunt Dcum incaruatum, dc ipsa praefata 
et maiora coguoscere valuerunt, quibus agnitis de ista stelhi bencdicta, videlicet beata Maria, 
gaudium magnum et laetitiam habuerunt. 

Verum etsi stella, quam viderunt, beatam designaret Mariam, principalitcr tamen Do- 
minum Icsum Christum, quare ad fulgorem huius micantis sideris, scilicet pueri lesu Cliristi, 


(a) N futm-ornm.  —  (b) As stellam lacob.  —  (c) As et N occulta conspexerit. 


' I-uc.  I, 38. 


lESUS  MAGIS  EXHIBITUS. 105 


oculos mentales elevantes, viderunt multa velut radios ab ipsa stella procedentes. Ostendit 
enim se puer lesus his sanctis Magis multos radios (o) erga ipsos emisisse, quibus de ipso 
notitiam singularissimam habuerunt; nam ab ijjsa stella lesu Christo viderunt Magi egredi 
ad se illuminandos primum radium, ostendendo se esse consolatorem afflictorum, quia na- 
tum se eis ostendit (5), cuius ortus ad gaudium magnum est omni x>opulo, Luc. 2, 16, 
ut dixit angelus ; secundum radium, ostendendo se veterum terminatorem et promissorum, 
dum in diebus Herodis regis natus est et a sanctis Magis adoratus, cuius in tempore pro- 
phetia lacob, Gen. 49, 10, impleta, est: Non auferetur sceptrum de luda etc; sic et Daniel, 
Dan. 9, 24 sqq., de septuaginta hebdomadis annorum ; tertium radium, ostendendo se excita- 
torem devotorum, nam ipse sanctos Magos excitavit ad se quaerendum, et ideo hoc ostendit, 
Matth. 2, 1 dicens: Ecce Magi ab oriente etc; nam eos excitavit et ad se adorandum per- 
duxit; quartum radium, ostendendo se esse cordium corroboratorem, corda enim Magorum 
adeo roboravit, ut non timerent Herodem seu Romanos, quaerendo regem ludaeorum (c); 
quintum radium, ostendendo se esse gubernatorera mundanorum, quia eum dicendo regem, 
patet ipsos iUuminatos a Christo fuisse, esse rectorem mundanorum; Ubi est, qui natus est, 
inquiunt, rex ludaeorumf sextum radium, ostendendo se mirorum patratorem et creatorem, 
quia inquiunt Magi hoc radio illuminati: Vidimus stellam eius etc, quam scilicet condidit et 
creavit ; septimum radium, ostendendo se esse obcaecatorem malignorum, quod utique agno- 
verunt videntes Herodem et Hierosolymitas {d) turbatos esse Christi ortu et nativitate, qui 
si oculos videntes habuissent, de Christo non perturbationem sed gaudium percepissent; 
octavum radium, se esse ostendendo ductorem et directorem insciorum, quod ostendit, dum 
eis a Hierosolyma discedentibus stellam, quam prius viderant, emisit, ut iter praeberet usque 
ad locum, in quo degebat ; nonum radium, se ostendendo recreatorem anxiorum, nam qui 
amissione stellae prius erant desohiti, ea recuperata, gavisi sunt et laetati gaudio magno; 
decimum radium, ostendendo se contemptorem mundanorum, nam ipsum reperiunt non in pa- 
latio sed in praesepio, non in loco odorifero sed foetenti, quia in stabulo, non amictum 
pannis sericis, sed contectum vilibus panniculis, non in culcitra sed in foeno cubitantem, 
quae videntes de eius paupertate et humilitate tanta mirati sunt; undecimum radium, osten- 
dendo se esse Deum verum et habere cum humanitate deitatem, et per consequens omnium 
entium primum et supremum, nam eo viso, statim genu flexo adoraverunt eum ; duodecimum 
radium, ostendendo se generalem Dominum mundi et habere imperiositatem, quia in signum 
subiectionis tria dedere munera, scilicet aurum, thus et tnyrrham; tertiumdecimum radium, 
ostendendo se esse cognitorem occultorum, nam inspecta mala intentione Herodis Magos 
monuit, ne ad ipsum redirent Herodem; quartumdecimum radium, se esse ostendendo provi- 
sorem futurorum, per aliam vi;im ipsos ad propria reducendo. Quibus radiis sancti Magi 
de puero lesu habitis et illuminati, merito de lesu a Maria eis exhibito ad oscuLandum, vi- 
dendum et adorandum sunt gaudio magno Laetati. 

Sic ergo patet quomodo beata Maria puerum lesum secundario exhibuit Magis; quo 
datur intelligi, quod sollicite quaerentibus lesum Christum et propriam patriam relinquen- 
tibus Dominus lesus se ostendit, dat et exhibet libenter cum summa consolatione, ut efFectum 
est in sanctis Magis. 

4. Tertio, a beata Maria puer lesus exhibitus est Simeoni, sancto seni, qui non solum 
eum vidit, sed in ulnis suis accepit et habuit, quem tenendo in brachiis, propter multa, 
quae in ipso fecit puer lesus Christus et quae de ipso agnovit, gaudio magno repletus et 
consolatione psalmum: Nunc dimittis servum tuum, Domine etc devotissime peroravit. Sed 
qualis erat hic senex Simeon,  qui lesum sic accepit, et beata Maria suum puerum libenter 


(rt) As radios gratiae.  —  {h) Ed. 1 oiii. natitin.  —  (c) As ut non timerent Herodem quaerendo re- 
gem Imlaeoruin seti Romanorum.  —  {d) As Israelitas. 


106 FEUCTUS  IV  —  PARS  PRIMA. 

dodit et exliibuit, certe Liicas cxprimit, c. 2, 25 sqq. sui cvangelii, hunc senem commendans 
de multis, videlicet: primo de virtute et perfectione, qui erat homo scilicet virtuosus et non 
vitiosus, qui iumentis assimilatur; secundo de pacifica conversatione, quia in Hierusalem in 
loco pacis, correspondens locus locato, et econverso ; tertio de instantia in oratione, quia 
vocatur Simeon, qui exaudibilis interpretatur, loan. 9, 31 : Qui Dei cultor ftierit, hune Deus 
exaudit; quarto de operatione, quia erat iudus; quinto de devotione ad Deum, quia erat timo- 
rntus; sexto de vera devotionc ad proximum dilectione, qxiiSi exspectans non suam, sed eonso- 
lationem Israel; septimo de recta intentione, quia Spirltus sanctus erat in eo; octavo de eius 
cura Deo intima mentis coniunctione mente, quia responsum acceperat se mortem non vi- 
surum etc. ; nono de cognitione, quia venit in Spiritu sancto in templo et cognovit lesum 
natum et portatum; decimo de acceptatione a Deo, quia visio Christi ei concessa est ante 
mortem ; undecimo de innocentia et purgatione, quia eepit puerum lesum Christum in ulnas 
suas; duodecimo de gratitudine et gratiarum actione, quia benedixit Deum. Ecce qualis 
est homo iste senex, cui exhibet beata Maria Filium. 

Sed quid puer lesus in hunc scnem ab eo acceptum fecit? Vere multa et stupenda; 
nam ipsum primo ab omni macula, si qua inerat vel infuisset, purgavit et forte in gratia 
confirmavit, quare ipse Deum benedicit; secundo Deo gratum exhibuit et reddidit, beneficio 
accepto Deura benedixit; tertio quae Christus effecit generi huraano, per hunc senem reticere 
noluit, quia benedixit, id est benedictionem datam per Christum cunctis hic senex expressit; 
quarto ipsum sanctificavit et gubernavit, quare vocat eum Dominum dicens: Domine; quinto 
eius desideriura quietavit, appetebat enim eura videre, ideo dixit: Nunc dimittis; sexto ipsum, 
ut promiserat, secundum verbum suura visitavit, et sanctis patribus ; septimo Deo foederavit, 
quia inquit: in pace, scilicet eura posuit; octavo iUuminavit, ut eius intelligeret divinitatem, 
ideo dicit: viderunt oculi mei; nono a morte peccati liberavit praeservando eum, ideo sa- 
lulare eum vocat; decirao se prosequendum et iraitandum ab ipso et aliis indicavit et re- 
seravit, ideo dicit eura paratum a Deo Patre ante faciem omnium populorum; undecimo ad 
discernendum Dci magnalia facilitavit, ideo lumen ad revelationem (fcntium dicit; duodecirao 
glorificavit, quia  f/loriaui plehis tuae Israel, scilicet ei daturura, repromisit. 

Quare non iraraerito hic sanctus senex Siraeon Christi ortu et donatione pueri lesu a 
Maria matre est gavisus et laetatus. Et non solum ob praedicta in ipso efifecta laetatus est, 
sed et cernendo lesura, quem in uhiis tenebat, talem et qualem, cum declaraavit («) dicens: 
Nunc dimittis etc, ubi ostendit, puerura lesum Mariae Filium esse prirao afflictorura conso- 
latorera et sohitiura, quia est consolatio Israel, quam exspectat; secundo ad Deura hiudandum 
incitatorem, quia eura ad Deura benedicendum incitavit; tertio generalem mundi imperatorem, 
monarchara, Dorainura et gubcrnatorera, quia eura Dorainum dicit; quarto veridicum imple- 
torem, quia secundum verbura suum dicit sibi et aliis fecisse ; quinto mirificum foederatorem, 
Dei scilicet et horainum, quia in pace scilicet nos posuisti; sexto cordium gratificum conso- 
latorem et quietatorem, quia diraittis me scilicet consolatum; septimo illuminatorera deificum, 
quia oculi mei per te aperti viderunt tua deifica; octavo huraani generis Rederaptorcm et 
Iil)eratorem, quia salutare est, id est Salvator noster; nono reseratorera almificura, quia in se, 
velut in exeniplari perfectissimo, omnera declarat perfectionem, ideo dicit eum praeparatum 
ante faeiem omnium populornm; decimo doctorem clarificum, quia lumen estet doctor perfectus 
gentiuin; undecirao maloruin punitorem, quia dicit eum ])ositum in eorum 7va»mm ; duodecimo 
glorificatorera perfectissiraum, quia, inquit, ad gloriam plel)i,s Isracl, scilicet datus et ordinatus; 
tertiodecirao suorum fidelium subliraatorera, quia in resurrectionem est multorum in Israel; 
(|uarto(lccirao dot(\statorera omnis j^ravitatis, quia sif/num cui confradicetur; quintodecimo vi- 
vificatorein nostrae inortalitatis, (luaiulo, in(|uit, tuaui pertransi/)it (/l((dius animam ; sestodc- 
ciino reseratorein cordium et occultorura, et hoc teinpore generalis iudicii et aequitatis. 


(«) As declaravit. 


lESUS  MAGIS  EXHIBITUS. 107 


Haec sunt testimonia pueri lesu, quae agnoseendo Simeon de ipso palam et publice pro- 
fitetur. Sic ergo praefatis apparet, qualis fuit hic senex et quid in ipso puer lesus effecerit 
et quid de ipso sit attestatus, cui Maria tertio loco suum filium exhibuit; quo et merito est 
laetatus et gaudio repletus, per quem patet, quod servantibus divina praecepta lesus datur 
et communicatur. 

6. Quarto loco et ultimo a Maria puer lesus est Annae vetulae exhibitus et monstratus, 
ut patet ex serie evangelii, Luc. 2, 36 sqq., beati Lucae, cuius laudes declarans evangelista 
beatus Lucas loco praeallegato ostendit, eam fuisse primo Deo acceptam ex nomine, quia 
Anna interpretatur gratia; secundo Deo gratam pro impensis, qu\a de temj^lo non dlscedebat ; 
tertio promptam ad Deo parendum, quia dicit evangelium : Deo serviebat; quarto eleemosy- 
narum largitricem, nam Anna donans, id est largiens, interpretatur ; quinto a Deo pluribus 
praeventam gratiis, quia Anna donatio interpretatur, scilicet a Deo ei facta de suis donis; 
sexto Dei contemplatricem, quia filia Phanuel, quae contemplans Deum interpretatur ; 
septimo motus sensuales coercentem, quia Phanuel, cuius fuit vera filia, facies Dei interpre- 
tatur, quia imaginem mentis, quae facies Dei est, mundara tenuit, quare propositum; 
octavo a Deo de futuris illuminatam, quia prophetissa fuit; nono a Deo visitationibus et 
consolationibus visitatam, quia erat de tribu Asser, qui divitiae vel beatitudo interpretatur, 
quia divitiae consolationis et beatitudinis per visitationem a Deo sunt ei datae; decimo 
vero coniugio alligatam, quia septem annos cum viro suo stetit, quare et matrimonio sancte 
usa fuit; undecimo vita famosam propter antiquitatem et morum religiositatem, processerat 
in diebus suis etc. ; duodecimo Deo dicatam, no7i discedehat de templo, quare locus locato 
congruebat et econverso; tertiodecimo carnem macerasse, quia ieiuniis; quartodecimo depre- 
cationibus pro se et aliis contiuue intentam, quia, inquit, occupata erat obsecrationibus ; 
quintodecimo divinis praeceptis per omnia mancipatam, quia, inquit, Deo serviebat non uno 
tempore, sed die ae nocte. Has laudes de ista Anna dicit evangelista, ut, cui Maria Filium 
exhibet, perpendatur. 

Sed haec sancta domina videndo puerum lesum quid egit? et quid de ipso omni volenti 
audire et redemptionem Israelis exspectanti promisit? Certe miranda; haec enim sancta vetula 
puerum lesum praedicat primo Deum verum et hominem, confitetur eius deitatem et hu- 
manitatem, Redemptorem dum eum nominat; secundo dicit eum omnipotentissimum, quia se 
faciendo hominem et Deum homini coniungendo, infinita potentia concurrit; hoc dicit, dum 
eum Redemptorem asserit; tertio sufficientissimum, quia Redemptorem eum nominat; quarto 
benevolentissimum, quia redemptionem nostram nostris non egit meritis, sed sola sua bene- 
volentia et pietate; quinto veracissimum, quia redemptionem patribus promissam facere de- 
bebat; sexto iustissimum, quia non potentia sed iustitia nostram redemptionem voluit exer- 
cere; septimo humillimum, in tantum enim inclinatus est, ut carnem assumeret, et ad redi- 
mendum nos mori decrevit; octavo sanctissimum, ex quo fecit redemptionem nostram, san- 
ctissimus et Deo acceptissimus fuit; nono providentissimum et sapientissimum, tanta sapientia 
nostram redemptionem oporando; decimo vigorosissimum faciendo nostram redemptionem, 
consequenter a diabolo nos eripuit; undecimo efficacissimum, quia nos redemit a morte peccati 
et reduxit ad vitam gratiae; duodecimo pandit eum gloriosissimum, quia ipse solus de nostra 
redemptione triumphum reportavit. Hoc asserit Anna, dum dicit evangelista, quod ipsa de 
puero lesu loquebatur omnibus, qai exspectabant redemptioiiem Israel, designans ipsum Re- 
demptorem esse et nostram facturum esse redemptionem. 0 quam laete haec vetula de puero 
lesu loquebatur, nec immerito, quia interius laetificata; os gaudium et lingua exsultationem 
habebant. 

6. Sic ergo patet praefatis quatuor cum antedictis in praesenti fructu et conformitate, 
quod beata Maria ad gaudium et laetitiam Filium suum parvulum exhibuit; sicut exhibuit 


108 FRUCTUS  IV  —  PAES  SECUNDA. 

gratiose oiniii lioiinnuin statui, sic et sexui ; et Icsu ortu, visione et contrectatione omnia sunt 
gavisa et laetificata, nec mirum, quia videndo illum, qui est gaudium nostrum et solatium, ac 
ipsum tangendo; si enim fimbria vestimenti lesu et herba tangens eius vestimenta mirabilem 
efficaciam habebat, quanto magis eum tangendo, cum scriptum sit, Luc. 6, 19, quod, quotquot 
tangebant eum salvabantur (o), et corporaliter et spiritualiter; quare consolatione recreati 
interna divino gaudio et laetitia consolabantur. 

Sed adverte, quod, etsi per Mariam sit datus puer lesus in suo ortu et post omnibus 
laetifice, tamen quibusdam est datus diversimode; nam datus est lesus Mariae Filius loanni 
Baptistae in aolatium, Elisabeth in radium, pastoribus in gaudium, Magis in praeconium, 
Simeoni in pacis vinculum, Annae in fastigium (b), Aegyptis, ad quos accessit, in lucis spe- 
culum, loseph ad meritum, apostolis in magisterium, pauperibus in socium, aegrotis in re- 
medium, perfectis in exemplum, iustis in subsidium, peccatoribus in refugium, populis in 
pabulum, nobis in pretium (c), beatis in praemium, matri Mariae ad omne bonum, subli- 
mationem et super omnes consolationem et plenissimum gaudium et contubernium. 

Sic ergo praefatis apparet declarata prima pars huius IV fructus et conformitatis, vi- 
delicet: lesus Magis exhibitus etc. 

Secunda pars huiiis quarti fructus et conformitatis videlicet: 
Franciscus amplexatur. 

Expositio. 

Reslal niinc tleclnranda secunda pars IV fructus el conformilalis, scilicel: Fran- 
5 cisciis umplexatur. Quia enini bealus paler nosler Franciscus, elsi non in inilio sui 
orlus cl nalivilalis in nuinduin, fiicrit gralia cl virlulibus plenus ac perfectus, sed in 
secundo orlu et iialivilale, videliccl in esse graliae et religionis, quando mundo ap- 
paruil paupertatis professor, poenileniiac forma, veritatis {d) praeco, sanctitalis spe- 
culnm, evangelicae perfcclionis exemplar, pudicitiae liUilus, carnis maceralor el omni 

10 virlule conspicnus, altamen, quia scriptura aliquando dicit esse, quod in proximo 
fiendum esl iiidubie, ac in Dei prospeclu beatus Franciscns el praedestinatione, gratia 
ct virtiitibus soinper fuerit amictus, idcirco in primo orUi et naiivitale Deus voluil 
sibi, videlicet bcato Francisco parum anle iam (e) nalo, fierl, qiiod fiendum eral 
temporis in processu, ct hoc per angclum suum, qui orliim beali Francisci Deo pla- 

15 cilum ostenderel, ipsum pueriim ut sancli Magi langerel, in suis ulnis acciperel ul 
Simeon, el quid facturus esset Franciscus ut Simeon et Anna clarius reserarel. El 
hac cx causa principaliter ponitur haec sccunda pars, scilicet Franciscus (/') ad inslar 
Christi est liaditus ad videndum el amplexandum. Ut enim Legenda pandit antiqua \ 
et fratcr Nicolaus de Assisio, guardiaiius post {g) Spoleli ', habuit a domina Margarila 


(«) As sanahatitur.  —  {b) ka vestiginm.  —  (c) Xs praeiniutn.  —  {(1) A.s oirtutis.  —  {e) As ta»i. 
(f) As Francisciis amplexatiir.  —  (g) As oni. post. 


' Cfr. LP(jendn (mliqua (edila a Minocclii) c. 31; idoni le^ilur in prologo Legendnc 3 so- 
ciorum, proul exslal in codice Vancano 7339, (Ti-. Ut Leggemla di S. Francesco, eilii. a P. Mar- 
ccilino ct P. Tiicophilo, pag. fi. — ^ In (;od. Ottob. 522 (vide Analecta Franciscana l. I pag. 113) 
fol. ^.So V liacc liahcnliir: « Nairavit libi fiater iSicohtus de Assisio: Domiis, inqiiil, patris inci con- 
iiincta cst (lomui bcali Francisci. Uofcrchat autom sic inalor inea: ctini (iuiosiorot in loolo post 
partiiin niator beati Fiancisoi, ul solcnt niiiiieios in |)iiorpcrio, ol vicinnc muliores niiqiine ciroa 
cain esscnl, pcrcgrinus ad oslium quasi clcemosynam petcns, cuin acccpisscl partein puili a inatrc 


FRANCISCUS  AMPLEXATUR. 109 

sua malre, vicina et nola mali'i beali Francisci, malre referenle el pedissequa beali 
Francisci, ipso die, quo nalus fuit beatus Franciscus, ad oslium domus beali Francisci 
quidam advenit angelus in specie peregrini, petens inslanter a famula, ul pucr Frain 
ciscus eidem ad videndum et tangendum exhiberetur. Sed cum famula timeret hoc 
agere, ac ille in rogatu persisleret, landem mandato matris beati Francisci peregrino 5 
Franciscus est oblatus, qui eum in suis ulnis accipiens, slringens et osculans, eius 
humeris in parle dextra crucem impressit dixitque: « Hodie in isto vico nati sunt 
duo pueri, hic Franciscus et alius; hic erit de melioribus hominibus de mundo, et 
alius erit de peioribus ». Demum praedixit infantulum Franciscum magna cuslodia 
gubernandum propter insidias daemonum, qui de eius ortu lurbati ad necandum eum 10 
muilas insidias praepararent cidem; alque his dictis, statim disparuit, nullibi in dicta 
Assisii civilale amplius visus. Quibus apparel Chrislum beato Francisco in amplexu 
et visione et datione in manibus alterius, ut faclum est de ipso, sibi voluisse similari, 
ut sicut beata Maria lesum Iradidit Mago quaereuti, sic mater beati Francisci dedil 
eum peregrino peleuti; el sicut Simeon plura de lesu et circa eum fuluris dixit, sic I5 
el de Francisco angelus in specie peregrini matri reseravit. Palet ergo, ad quid haec 
conformitas ad Christum pro secunda parle sit posita. 

Sed sciendum ulterius, quod, si bealus Franciscus, etsi non in primo ortii sil 
datus omnibus, sed modo solum praefato, attamen in secundo orlu, videlicel gratiac 
el religionis, ipse datus et exhibitus est a Christo diversis generibus personarum, a 20 
quibus dulciter, non corporaliter, sed spirilualiter slrictus est et amplexatus. Nam est 
exhibilus: [primo] sanctis prophetis per spiritus luculentiam ad ipsum considerandum 
fulurum, et cum quanla virtuositale, ut dictum est supra fructu I et conformitate. 

Secuudo, matri ad gaudium el laetitiam, quae spiritu futurum agnosccndo fdium 
et videndo ipsum mira facere in orbe, laelilia est replela. 25 

Tertio, mundo ad renovationem; nam, ut dicit 11 fructus el conformitas, beatus 
Franciscus ad mundum lolum renovandum a Domino est direclus, quod et fecit vila, 
doclriua et signis, ut patet omnibus evidenter. 

Quarto, ecclesiae militanti ad eius reparalionem, ut Chrislus Francisco dixil, et 
dominus Innocentius papa in visione vidit ecclesiam Lateranensem per beatum Fran- 30 
ciscum sustineri, ne caderel, ac in Iribus a beato Francisco inslitulis ordinibus patuil 
luculenter. 

Quinlo, civibus ad conversionem; Assisinatibus beatus Franciscus prae aliis datus 
esl ad eorum conversionem ad Dominum, sicut patuit de fratre Bernardo de Quinla- 
valle, fralre Petro, fratre Aegidio; quorum primus nobilitate, divitiis, scicntia et sensu 35 
fuil famosior de dicta civilate, qui vitam agnoscendo Francisci, reiectis omnibus et 
pauperibus datis, primus filius et frater fuit beati patris Francisci. 

Sexto, fratribus ad imitationem; nam multi, .«^aeculo relicto, post Francisci ve- 
stigia velut per callem tulissimum et sancti hominis semitam incedentes, ad apicem 
omnis sanctitalis pervenire meruerunt, ut fruclu et conformitate VIII dicetur. 40 


beati Francisci miltente, instare coepit et dicere, veile se videre piiernlum natum; et cum re- 
pelleretur a mulieribus, quae ibi erant, coepit asserere,'quod nullo modo recederet, nisi puerulum 
istum parvum videret. Quem complexum... dixit: ,Hac nocte nati sunt duo pueri una die in vico 
isto, iste et alius; unus, hic scilicet, erit de melioribus hominibus mundi, altcr pe.ssimus erit', 
([uod revera processu temporis verum esse rerum exitus docuit ». 


110 FRUCTUS  IV  —  PARS  SECUNDA. 

Scplimo, iii siihiiini posilis i-egihus el pi"iohUis el aliis praesidcnlihiis in  devo- 

lionem; nonne domini miindi Cln'islo iiilKiereic oplanles healo Fi'ancisco vita el bahilii 

cohaescrunl? sicul rex loannes, rex lerusalem el im|)eralor Conslaniiiio|)olilanus, loannes 

rex Armcniae, el mulli alii, dominus Viceplaccnlintis iii cardinalalii, cl sic dc aliis, 

■) iil dicclur fruclu Ylil el conformilale, qui facli sunl fralres Minorcs. 

Oclavo, dacmonihus ad lerrorem el deicclionem, quos pracdicalione el ad Cliri- 
slum conversione a fidclihus cxpulil, ipsos de corporihus ohsessis eiecil el de civiialc 
Arelii solo imperio eflugavil. 

Noiio, devolis ad pcrfeclionem; qiii ipsiim lesum cu|)il prosequi, Deus exliihuil 

10 healo Francisco (a), qiii evangelii nec iola de ohservanlia  dimisit, adeo exslitit  vir 

perfcclus, ul in rcgulariim  condilorihus ei similis noii  hahcalur, quare, ul  perfccla 

proscquaris in regulis Irium ordinum  secundum slatus lui decentiam a healo Fran- 

cisco insliluta. 

Dccimo, scieiilihus  ad  illuminaiionem; nam viris eruditis  iion ul homo scieii- 

15 lificus, sed Dei spirilu illuminalus ahdila pandidil divinorum eloquioriim, ul paluil in 

responsione dala sacrae Iheologiae magislro cl sanclae romanae ecclcsiae cardiiiali '. 

Undecimo, angclis in amiciliam el complacenliam, qui hcalum Franciscum elsaepius 
visitare el cum ipso stare ac mclodiam peragere, ut ipsorum fido amico, suiil dignali. 

Duodccimo, sanclis  iii s|)ccialem servum  ct reverenliam; hahuil enim  healus 

20 Franciscus specialem dileclioncm ad healam Virginem, Michaelem archangclum, loaii- 

nem Baptislam, Pelium cl Paulum, et sic de aliis, quoruin dcvolioni iii scrvum fidclcm 

sc tradidil, ieiunando et alia faciendo; qui versa vice ipsum heatum Franciscum di- 

ligentes mullas consolaliones apparendo, amplexando el cum ipso manendo peregcre. 

Terliodecimo, populo  ad  informalionem; nam  oh animarum  lucrum ihal  cir- 
25 cumcundo civilalcs el caslra, non in doclis verhis, sed iii Dei virtule praedicalionis 
el populuin inslruendo; cuius  inslruclione mirahilem fecil  frucliim, ul fruclu X  ct 
coiiformilale dicelur. 

Quarlodecimo, peccalorihus ad conversionem; palel in mullis lalronihus *, quos 
verho convertil el apud Chrislum  pro  eis veniam  misericorditer impelravit; ul de 
30 fratre Angelo (6) et aliis iii processu operis palebit. 

Quintodecimo, perfeclis ad virtulum consummalionem; vis ad apicem venire per- 
fcclionis, vitam ciiiii Minorihus allende heali Fiaiicisci, quam fralres Bcrnardus, Aegi- 
dius et alii, ul dicelur friiclu VIII et conformilale, attendentes, ad omiiis sanclilatis 
proposilum pcrvencrunl. 
3;) Scxlodecimo, activis in operalionem; el quam? cerle, ut serviant summa cuin 
diligcnlia suo excmplo lcprosis et horrihilihus, et sic fralrihus mandahat statim or- 
dinciii ingressis, ut iii lalihus ohsequiis Deo studerent placere. 

Decimoscplimo, paiiperihus in amorem et  dilcctionem, (|Uos speciali  dilcxit af- 
fectii; quihiis omnia, etiain paramciita allaris, ut palchit infra fruclu el conformilalc 
40 XVI, largiehatiir ct scmetipsum; ad niillos sic a(liciel)aliir  ut ad pauperes, lam iii 
liahilu .saeculari quam in religione consistens. 


(«) Ed. 2 prosequi imitetur regulam evangelicam, quam Deus exhibuit heato Francisco.  —  (b) N 
Agnello. 


> Cfr. II Cei. 3, Ui et -47.  —  >* Clr. Actiis c. 2<). 


FEANCISCUS  AMPLEXATUR. 111 

Decimooclavo, allis corde iii abnegalionem et luimilialionem; non laudes quae- 
rebal de se audire sed viluperia, nec in allis sed in minimis de se senliendo am- 
bulavil, omnia ad humililalem pertinenlia efficiendo, ut fruclus XVII ostendit, 

Decimonono,  pravis  ad  poenilentiae  exhibilionem;  mulli  enim  variis  irretili 
peccatis et pravis moribus deordinati  exemplo  beati Francisci  deserentes vana  ad 5 
poenitentiam convcrsi  ad caeli alla  ascendere  meruerunt  posl decessum, sicut in 
fratre Pacifico patuit et pluribus aliis; ob hoc enim ipse solus de poenilentia ordinem 
specialem fecit et instiluit. 

Vigesimo, bonis ad crucis et passionis Christi meditationem; cum  enim  beatus 
Franciscus sludium baberet totum circa passionem et crucis meditalionem, fratres et 10 
alios ad id peragendum inducebal, unde sic allecti ad meditaudum Domini passionem 
die cum nocte insistebant. 

Vigesimoprimo, piis ad misericordiae continuationem (a); non semel bealus Fran- 
ciscus indigenlibus imparliebatur, sed assidue; statim enim videndo miseros, spoliando 
se habitum porrigebat vel manteHum. 15 

Vigesimosecundo, avaris ad mundi contemptum; nihil enim voluit habere proprium 
cum mundo, sed omnia penitus contempsit et despexil; nullus tam avidus thesauri, 
quam iste contemplor. 

Vigesimotertio, malis ad punitionem; non parcebat peccanlibus, quin el verbo et 
quandoque facto feriret, quia  non  adulalor, sed iustus erat reprehensor; patet  in 20 
hominibus de Grecio el nobilibus de Perusio, Gedeone praebendario ac muliere in 
castro Cisternae, quae monilioni palris non acquiescens a diabolo fuit asportata, ut 
fruclu X et conformitate habetur. 

Vigesimoquarto, animabus omnibus ad indulgentiae oblentionem; procuravit in- 
dulgentiam a Christo et Matre eius ac a domino papa Honorio pro omnium pecca- 25 
torum remissione obtinenda in inlroitu sanctae Mariae de Porliuncula  secunda die 
augusli, quolibet anno, omnibus christianis poenilentihus et confessis. 

Vigesimoquinlo, lubricis el carnalibus ad carnis macerationem; bealus Franciscus 
ieiuniis, disciplinis et aliis rigidilalibus carnem coegil servire spiritui, ut fructus XIX 
el conformilas ostendit; unde in fine habuit dicere, quod de nullo habebat culpam re- 30 
cognoscere, nisi quia fralrem corpus, qui se sponle spiritui subdiderat, male tractasset '. 

Vigesimosexlo, praelalis ad sui deieclionem et humilitatis inclinalionem; bealus 
Franciscus noluit fratres suos in praesidenlia esse, sed ut Minores vocantur, in imis 
persislere; ac ipse generalis cedens oflTicio sub unius sociorum suorum usque ad finem 
voluit obedienlia victitare. 35 

Vigesimoseplimo, religiosis in considerationem; nam tanta fuit sanctitas beati 
Francisci, ut beatus Dominicus diceret de eo, quod omnes religiosi ad eum attendere 
deberent, prosequi et revereri ^ 

Vigesimooclavo, fidelibus in mirorum executionem; nam beatus Franciscus non 
solum operibus sanclitatis, sed signis el rniraculis exstitit celeber et orbi gloriosus, 40 
de quibus babes fruclu et conformitate XIII, et praecipue Irium mortuorum susci- 
tatione; vide ibi. 


(a) As intimationem. 


' Cfr. 11 Cel. 3, 137.  —  « n Cel. 3, 87. 


112 FRUCTUS  IV  —  PARS  SECUNDA. 

Vigesimonono, Dei amicis iii oi';Uionem, iil est in normain oralionis el orandi; nam 
« ambnlans el scdcns, laborans cl vacans, inUis el foris, vi menlis scmper eral oralioni 
inlenlus, ul quidquid eral in eo operis el lemporis, oralioni dedicassc videreUir ' » 

Trigesimo, Dcum guslanlibus in conlcmplalioncm; non solum, qualiler ad con- 
3 tcmplaUoncm bomo vcnil, bealus Franciscus oslcndil, scd qnalilcr miris cxccssibus 
cl visionibus de ipso babiUs in conlcmplalione vir Dei se dcbcl babcrc, clare ex- 
prcssil, de quibus babcs IVuclu cl conformiiale XV. 

Trigcsimoprimo, ad Cbrisli adbaesioncm; nani qiialilcr cl quomodo bomo Cbrislo 
debeal inbacrcre, l)eaUis Franciscus oslcndil dimissionc omninm, lolo affcclu ad ipsum 
10 cl inlra nbcra suae devoUonis CbrisUim babcndo cl lcnendo ac pro ipsius amore 
morlcm oplando. 

Trigesimosecundo, animalibus in dulccdinem cl compassionem; ipsi bealo Fran- 

cisco lanquam vero  Trinilalis cullori, siciil omnis creaUira, ul  diccUir, parebal ad 

mUum, sic animalia inulla libcntcr inbacrcbant ; quibus ct vcram oslcndil pictalcm el 

1.^ magnam pro lcmporc cxbibuil compassioncm; palcl de lupo fcrocissimo apud Eugubium 

sicut agnus effcclo el de aiiis animalibns, ul fruclus XIII el conformilas ostcndil. 

Trigcsimotertio, cordi in pcrscrulalioncm; cordium enim vidil arcana, sicul 
paluil de fratre Massaeo, Riccrio, fralre Lconardo de Assisio, el sic de aliis. 

Trigcsimoquarto, tcmpori in agnilionem; vidil enim, quae venlura cranl pro 
20 icmpore futuro; sicut ordiiiis dilatalioncm, persccutioncm el deviationcm pracdixit. 

Trigcsimoquinto, aflliclis in fiduciam el consolalioncm; patuit dc fralrc Lconc 
lentato, fralrc Riccrio, fralre Rufino el sic dc aliis, quos a lcnlalione el afllictione 
liberando gaudium cis dedil et consolationem. 

Trigesimosexlo, deficicntibus in sublevationcm; patcl, quando fratri de nocte de- 
25 ficienli subvenil, Iriginla fratres el amplius de tribus panibus cibavil cl in mari Scla- 
voniae de paucis elcemosynis multos dicbus pluribus mulliplicatis sublevavil. 

Trigesimoseptimo, acgrolantibus in liberalioncm; omncs enim morbos expulil cl 
infirmilales, et quod maiiis cst, lcprosos suis manibus contreclando libcravit. 

Trigcsimooclavo, infidclibus in salvationem; nam soldanum Babyloniae convcrlil 
30 el alios infideles, lain per se quam per suos filios fralres, ad viam salutis deduxit. 

Trigesimonono, condilis in dominium ct praesidentiam ; omnia enim condita sibi 
obcdicbanl, aer sibi lucendo, ignis calorem mitigando, lcrra in domo mcdici se glu- 
tinando, aqua se in vinum mulando, el sic dc aliis. 

Quadragcsimo, pa[)ac et cardinalibus in praccipuam rcgulam; nam papa et car- 
35 dinalcs praccipua ad ipsum rcvcrcntia et dcvotionc fcrcbantur, eum bonoranles in 
omuibus el libenlissime sciscilantcs, sicul in operis buius pluiibus locis palcbil. 

Quadragesimoprimo, sanclis in sluporem cl admiralioncm, dum sligmalibus esl 
a Cbrislo consigiiatus siiac sacralissimac passionis. 

Quadragcsimosccundo, caelcslibus iu bonorcm, gloriam cl iubilalioncm, duni est 
'i" intcr eos collocatus, gloria ct boiiorc |)rae aliis sublimatus. 

Qiiadragesimotcrlio, moituis in vivificalioncm, ciim cius invocalionc cl incrilis 
ipse Domimis Icsiis suscilavil iiilra Iriginla morUios, iit palcl friiclu XXXIX el con- 
formitale, el .siiscilal conlinue el spirilualilcr ct corporalitcr, si dcbilc bcatus Fran- 
ciscus invocelur. 


' Bonav, Leg. mni., c. 10 n. I. 


lESUS  PARVUS INSEQUITUR. 113 


Quadragesimoquarlo el ullimo, chrisUcoIis omnibus iu exsullationem, sublima- 
lionem el honorem; quod tanlus sit et talis bealus Franciscus effectus a Deo, ad 
gloriam est cunctorum fidelium exsistentium tam in ecclesia triumphante quam mi- 
lilanle, cum inter sanclos sit singularissimus meritis et dignitate sligmatizalionis. 

Sic ergo bealus pater Franciscus a Christo exhibitus iam praefatis ab eis am- 
plexatur et slriclus est brachiis tolius amoris. Quibus diligenter inspeclis, patet expo- 
sitio secundae partis huius IV fructus et conformitatis, videiicet: Francisciis ample- 
xatur, tam rntione primi, quam consequenter dictorum, quomodo Franciscus est a 
Christo multis varie exhibitus et monstratus. 


QUINTUS FRUCTUS ET CONFORMITAS: 
lesus Parvus Insequitur — Franciscus Agitatur. 

Expositio primae partis, videlicet: lesus parvus insequitur. 

1. Virtutum omniuin Dominus lesus Christus, cum sit Rex et Dominus, ut ait psalmus 5, 3, 
ac fons et origo, ut ait Bernardus *, virtutum, ac inter virtutes virtus patientiae homini ne- 
cessaria pro statu isto multipliciter comprobetur, utpote, quia assidue impugnatur a diabolo, 
carne et mundo, ut se praefatis valeat praeservare, defendere et custodire, hanc debet 
habere pro thorace, galea, scuto, spata et lancea, scilicet patientiae virtutem ; quae, teste 
Cassiodoro super psalmo ^, « omnia vincit adversa, non colluctando, sed suflPerendo, non mur- 
murando, sed gratias agendo ; ipsa est, quae faecem totius voluptatis abstergit ; ipsa est, quae 
limpidas animas Deo reddit » . Hinc est, quod hanc virtutem, cum in vitae suae processu pluries 
ostenderit facto verboque docuerit, in suae vitae principio eam opere placuit demonstrare. 
Ipsam enim ostendit nascendo, si considerentur incommoda, quae sustinuit quoad locum, 
quia in praesepio foetido; quoad lectum, quia in foeno et palea amota culcitra cubitavit; 
quoad vestitum, cum frigus esset intensum et igne caruit et pannos ad se cooperiendum non 
habuit; quoad alia necessaria, quia natus est pauperrime; multaque alia incommoda percepit 
et tamen non murmur, non querimoniam edidit, sed patientissime omnia portavit, ipsamque 
veraciter ostendit, quando, dum mensium vix esset duorum, ab Herode ad mortem quaesitus, 
monitu divino loseph ipsum cum beata Maria matre eius in Aegyptum fugiendo deduxit. 

Sed qualis quantaque eius fuerit patientia, hac persecutione Herodis et ad Aegyptum 
accessu et ibi per septennium mansione patere potest, si consideretur ipsius lesu altitudo, 
quia Deus, et sic mirum (o) fuit, quomodo a creatura Deus persequi se permisit; si consi- 
deretur sanctitudo eius, quia sanctus sanctorum, quare non persequi, sed venerari a quolibet 
decebat; si consideretur teneritudo, quia infans, nullus deberet ei obesse, sed prodesse; si 
consideretur eius pulchritudo, quia speciosus forma prae filiis hominum ^, omnes deberent in 
eo complacere et nuUus displicere; si consideretur gratiae plenitudo, quia plenus gratia et 
virtute, quare adhaerere et non repellere quis deberet a se; si consideretur magnitudo, 
super omnes deos est magnus, quare omnes eum debent adorare (6), et sub eius manibus 
corpus et animam committere ; si consideretur eius dignitas, qui Rex regum et Dominus do- 
minantium, a subiectis non debet abiici, sed suscipi; si consideretur gratitudo, quia suavis 
et dulcis,  quare debet a quolibet diligi et non odiri; si consideretur rectitudo, quia iustus 


(o) As patiens.  -^  (h) N et edd. exorare. 


* Sermo in nativ. Ss. Innocent. n. 1, secundiim rcm (P. L. 18.3, 129). —  ^ Exposit. in Ps. 
32, 20 (P. L. 70, 231).  —  =» Ps. 4i, 2. 

Analecta — Tom. IV. 8 


114 FRUCTUS V — PARS PRLMA. 

et nuUuin offendit, offendere ergo euni pravum ct iniquum est; si consideretur fortitudo, quia 
potest persequentes annihilare, unde non est insectandus; si consideretur liinpitudo, oninia 
enim videt, quare et consilia, quae per malos fiebant contra eum ; si consideretur eius bea- 
titudo, cum enim sit omnium beatitudo, et beatitudo naturaliter a quolibet appetatur, puer 
lesus insequi non deberet, sed omni affectione suscipi et acceptari. Sic ergo conditionibus 
pueri lesu pensatis, ei nullam persecutionem decebat inferri. Quare cum oppositum sit factum, 
ut dicit prima pars huius fructus et conformitatis, scilicet: Icshs parviis inseqnitur, hanc 
persecutionem suscipiendo mitissime, patientiae virtutem opere omnibus declaravit. 

Quam patientiam declarat ulterius aetas ipsius, quia parvus et vix duorum mensium; 
prolixitas itineris, quia ultra viginti diaetarum est iter per viam, quam accessit, unde Mater 
et loseph fatigabantur, et ipse puer lesus, etsi in gremio seu brachiis portaretur et foveretur 
suae Matris ; viae incommoditas, quia non homines, sed bestiae, non arbores, sed terra sterilis, 
nec aqua ad potandum, nisi bis in tanto itinere, invenitur, quare ibi aderat indigentia et 
necessitas rei familiaris; dolor Mariae videndo Filium persequi, a finibus proi^riis expelli et 
ad terram incognitam se cum Filio deduci; magnitudo timoris tam Mariae quam loseph, in 
cuius signum de nocte surrexit et ad Aegjptum perrexit ; in Aegypto permansio per tantum 
tempus cum summa paupertate, incogniti, linguam nescientes, nec habentes hospitium, nec 
ad conducendum pecuniam possidentes. Haec et alia, quae debent circa hoc cogitari, si pen- 
sentur, persecutionem habuisse diram lesum, Matrem et sponsum apparet, ac patientiam 
magnam eius pandunt, clamant et ostendunt. 

2. Sed quare hanc patientiam et virtutem voluit opere sic ostendere in sua infantili aetate, 
nisi quia iustis voluit esse conformis etelectis? Quis enim fuit iustorum, qui persecntionem 
non habuerit in hoc mundo? Abel a fratre Cain mactatur; Noe subsannatur et deluditur, dum 
diluvium praedicaret futurum; Abraham in igne ponitur; Isaac ab Amalech expellitur; Loth 
omnia perdit; lacob ab Esau et Laban fatigatur; loseph a fratribus venditur; Moyses ad 
mortem quaeritur; lephte, Samson et Gedeon persecutionibus agitantur; David insidiis un- 
dique circumvenitur; Tobias excaecatur; lob flagellatur; Ezechias a Sennacherib concluditur; 
losias occiditur; Isaias secatur; leremias obruitur; Daniel in lacum mittitur, et sic de aliis 
prophetis et iustis, qui variis sunt lacessiti iniuriis et patientiae virtute probati. Ut enim 
praefatis lesus fuit conformis quoad corporalem substantiam, quia homo, sic et similis eis 
esse voluit quoad patientiae virtutis susceptionem. Voluit etiam hac virtute probari, ut ipsam 
nobis facto et demum in vitae progressu facto et verbo declararet a nobis suscipiendam. 

Haec enim est virtiis, qua primo homo vincit se ipsum ; multi sunt, qui urbes magnas 
in sua redegerunt potcstate, sed ijauci, qui se (a), ut dicit Seneca in Quaesfionibus natura- 
libus ^ •, secundo reddit hominem invictum, glossa * super illud lob 4, 6: Ubi est fortitudo tuaf 
dicit: « Qui se vincit, contra omnia fortis est»; vere patiens unus homo a toto mundo vinci 
non potest, et Seneca ' : Facilius est gentem unam quam unum hominem vincere ; tertio de 
hoste gloriose triumphat, diabolus patientia superatur; in Vitis patrum* daemoniacus cum 
percussisset senem in maxillam, et ille cum patientia praeberet alteram, diabolus statim 
aufugit; quarto facit hoinincin sui possessoroin, Luc. 21, 19: In ^^ofientia vesfra possidebitis 
anijnas vestra; quinto iram Dei mitigat, Prov. 25, 15: Patientia leniefur princeps; David 
patientia Dcum placat, II Reg. 15, 25 sqq.; sexto homo reddit vices Deo hac virtute, I Petr. 
2, 21: Ckristus passus est etc, et sequitur: Ut sequamini vestigia eiu^; Christus piscem assum 
comedendo dedit reliquias apostolis; ct apostolus, Col. 1, 24: Adimpleantur, quae desunt pas- 


(a) As se ipsos vincant. 


' In praefntione ad libriim ill.  —  '^ Ordinaria apud l.yianum in Imnc locum.  —  ' Cfr. 1. c. 
—  * L. V, lihcil. I.") dc iMimiiilale n. 14 (P. L. 7.3, 9.'i7). 


lESUS  PAEVUS INSEQUITUR. 115 

sionum Christi in carne mea; septimo hominem martyrem facit, Gregorius^: « Sine ferro vel 
flammis martyres esse possumus, si patientiam in animo conservamus »; octavo mira agit, 
Grregorius / Dial. ^: « Virtutem patientiae signis et miraculis maiorem puto»; rubus ardet 
et non comburitur, sic et vir patiens, etsi malis pulsetur, tamen non deiicitur; nono sa- 
pientiam inducit, Prov. 14, 29: Qui patiens est, multa gubernatur sapientia; et c. 19, 11. 
Doctrina viri per patientiam agnoscitur; decimo animam perficit, lacobiis in canonica c. 1, 4: 
Patientia opus perfectum hahet; habent et aliae virtutes opus suum, quantum ad sufBcientiam, 
sed haec quantum ad sufficientiam et efficaciam, quia omnia consummat; undecimo animi 
magnitudinem ostendit, Seneca ^ : « Magni animi est, iniurias in sua patientia pati » ; duode- 
cimo et ultimo caelum acquirit, Matth. 5, 10: Beati qui persecutionem patiuntur propter 
iustitiam; quoniam ipsorum estregnum caelorum. Quia (o) ergo tot bona facit patientia, utnobis 
suscipiendam ostenderet puer lesus, hanc accepit insecutus iniuste ab Herode et a ludaeis. 
Ulterius pro evidentia patientiae Salvatoris in pueritia inspice causam. lesus parvus in- 
sequitur, scilicet ab Herode, cuius regnum non accepit nec accipere venerat, quia regmim 
eius non est de hoc mundo; eum non irritaverat verbo, facto non lacessiverat, ad cuius sa- 
lutem et aliorum natus erat, et ei se daturum gloriam et gratiam, si vellet, advenerat; sic non 
ludaeos, qui de eius ortu turbati sunt, qui una cum Herode ad insequendum ipsum erant 
armati; non offenderat unquam, immo suis beneficiis semper iuverat et se eis benevolum osten- 
derat ; quare, cum nulla suppeteret causa persequendi puerum lesum, et Christus patienter 
omnia tolerando, suam ostendit patientiam magnam et persecutionem atrocissimam fuisse et 
crudelem. 

3. Sic ergo apparet, quomodo intelligitur prima pars huius V fructus et conformitatis : 
lesus parvus insequitur. Nam eum Herodes et ludaei extinguere voluerunt; et hoc in in- 
fantili aetate, quamvis id perficere, divino praeventi consilio, non potuerunt; sed hunc lesum, 
quem necare puerum voluerunt, et ut ipsum extingueret, Herodes crudelis pueros innocentes 
necavit, temporis in processu iam defuncto Herode, ab eius persecutione abstinuerunt? Certe 
non, immo iniuriis innumeris sunt insecuti; ipsum enim reddere contemptibilem et despecti- 
bilem populo sunt conati, diversas vias et modos invenientes, ac famam eius denigrare : primo, 
eius vitae detrahendo dicentes de eo *: Hic homo vorax est et potator vini, puhlicanorum 
et peccatorum amicus; secundo, eius miracula contemnendo, Luc. 11, 15: In beelzehuh principe 
daemoniorum eiicit daemonia; tertio, eius famae et favori invidendo, dicentes, loan. 11, 47 
et 48: Ecce, totus mundus vadit post eum ; quidfacimus? si dimittimus eum sic, omnes credent 
in eum; quarto, eum despiciendo: quomodo hic scit litteras, cum non didicerit? Nonne hic est 
fabri filius ? ® etc. ; quinto, suae doctrinae insidiando, Matth. 22, 15 : Consilium inierunt, ut 
eum caperent in sermone; sexto, ipsum personaliter persequendo, voluerunt enim eum lapidare 
et capere, Ps. 7, 6 et 10, 3; septimo, ei non credendo, dicentes, loan. 8, 13: Tu de te ipso 
testimonium dicis, tesfimonium tuum non est verum; octavo, eum blasphemando, loan. 8, 48: 
Nonne bene dicimus nos, quia Samaritanus es et daemonium habes ? nono, in passione illudendo, 
dicentes, Luc. 22, 64: Prophetiza nobis, quis est, qui te percussit ; decimo, ipsum deridendo, 
Matth. 27, 40: Vah! qui destruis templum Z)ej etc. ; undecimo, accusando Pilato ®: Sinon esset 
hic malefactor etc. ; duodecimo, mortem turpissimam inferendo et condemnando, quia, ut cru- 
cifigeretur, petierunt. 

Hae iniuriae, et si aliquae fuerunt reales, ut plurimum tamen verbales fuerunt. Verum 
ipsi non contenti verbis ad opera accedentes, ipsi  Christo  lesu,  nostro Salvatori, magnas 


(a) R Quare. 


* Homil. 35 in evang., n. 7 (P.  L. 76, 1263).  —  " C. 2  (P. L. 77, 161). —  ^ W De ira, 
c. 32 Dc rcmcdiis irae.  —  * Luc. 7, 34.  —  « MalUi. 13, 54 et 55.  —  ^ loan. 18, 30. 


116 FRUCTUS  V  —  PARS  SECUNDA. 

iniurias irrogarunt; et lioc primo in ordinatione suae captionis, eum capere cum discipulo pro 
parvo pretio ordinaverunt; secundo in captione, quia, ut ad latronem capiendum accesserunt; 
tertio in deductione, quia eum ligaverunt; quarto in domo Annae vclatione diccntes: Pro- 
phetiza, etc. ; quinto in maxillae percussione, in loco tara solemni et tali corporis parte et 
sine causa et a tam vili persona; sexto in facie in sputis deturpatione; septimo in traditione 
ipsius in manibus Pilati, ut esset male'factor; octavo in missione ad Herodem et despectione 
ipsius ab Herode et suis; nono in Barabbae (a) petitione et dimissione; decimo in flagella- 
tione, quia Pilatus voluit eum corripere; undecimo in condemnatione ad mortem, ut esset 
latro; duodecimo in crucifixione; tertiodecimo in latronum cum ipso crucifixione et associa- 
tione; quartodecimo in aceti cum felle potatione; quintodecimo in tituli appositione; sexto- 
decimo in spoliatione et denudatione; decimoseptimo in exprobratione et derisione latronum 
et aliorum; decimooctavo post mortem lanceatione. Tot ergo iniurias inferentibus ludaeis, 
quid egit Christus? Inquit Petrus in sua canonica I, 2, 23: Cum malediceretur, non male- 
dicebat; cum pateretur, non comminabatur. Sic ergo patet, quae et quanta Dominus lesus 
sustinuit, ut nobis capiendam virtutem patientiae indiceret, exemplo suo instrueret et doceret 
ac pro inferentibus exorare, ut fecit, Luc. 23, 34, dicens: Pater ignosce illis, quia nescianf 
quid faciunt. 

Patet ergo praefatis succincte expositio primae partis huius V fructus et conformitatis, 
videlicet: lesus parvus insequitur. 

Secunda pars quinti fructus et conformitatis videlicet: 
Franciscus agitatur. 

Expositio. 

\. Expedila primnc parlis luiius V friicliis el conformilalis cxposilioiie, vidondiim 
5 est de iiileliigeiilia seciiiidae parlis, videlicel: Franciscus agitalur. Pro cuius evidenlia 
est scicndum, quod ul patct ex scriplura divina et snnctorum exemplis, vir per pa- 
lientiam pluribus modis probalur et paliens esse cognoscilur, el primo, carnis infir- 
mitate el percussione, lioc a bealo Gregorio iu IV Dialogorum ' commendalur vir Dei 
Sanctulus, qui omni tempore vitae suae iacuil in lcclulo membris omnibus deslitutus; 

10 secundo, in displicenliae omnis illatione, de hac CbrisUis in cruce commendalur, qui 
se cousolanlem non invenit; terlio, verbis iniuriosis imperlilione, de bac commen- 
datur Sara {b), quae ab ancilla maximas iniurias audivil et palienter porlavil, Gen. 
10, 5 sq. ; quarto, nulla habita compassione, sub bac probati sunl filii Israel, Ex. 1, 
iO sqq., quibiis praelecli pbaraonis  niillam  bnbebtinl compassionem  in laboribus; 

15 quinlo, mala sui traclatione, de hac commendalur loseph, qui vendilus a fratribus, 
infamatus a fcmina, conicclus est in vincula, Geii. 59, i sqq.; sexlo, sui a patria 
expulsione, sub hac fuit Moyses expulsus de Aegyplo a pbaraone, Ex. 2, 3.; seplimo, 
flagellorum perciissionc cl vcrberalione, in hac praccipue fuil lob perciissus el flagel- 
lalus a diabolo,  lob. 1, 12 s(iq. ; octavo, assidua perseciitione,  hanc perpessus est 

20 David, I Reg. cnpilulis pliiribus, a Saul, qui usque ad inorlcm non deslitit David per- 


(a) R Barnabam.  —  (b) A.s Sara Tobia. 


' Le^'otuluni videtur Sn'vulus ; vidc I. IV c. 14 (P. L. 77, 341 sq.), ubl cius mirn palicntia 
in inliiMiilate coinmeiKliilur; dc Siuuliilo vido I. III c. :n, iii (|iio hiiiiis s. viri mira siniplicilas ot 
cariliis dc.scrihitur. 


FEANCISCUS  AGITATUR. 117 


seqiii, ut palet ibitlem. ; nono, bonoriim temporalium amissione (a), de hac lauclalur 
sauctus Euslacliius et lob, a quibus bona fortunae et naturae, scilicet filii, fuerunl 
ablata; decimo, consolationis subtractione, in hac fuit Abraham, Gen. \i, 51, m 
Ur Chaldaeorum^ 'u\ est in igne; Ires pueri, Dan. 3, 15, in medio ignis per tem- 
pus; Susanna, Dan. 13, 22 sqq., qui omnos in principio privati videbanlur homini- 5 
bus consolatione, landem palientia sunt recreati dulcedine ipsa divina; undecimo, 
diaboli infeslatione assidua, uti luil in Paulo apostolo, cui erat datus carnis slimulus; 
duodecimo, illius, quod homo appetit, subtraclione, hac fuit probalus Tobias senior, 
lumine oculorum orbatus pro lempore, sed patienter ferendo reiterato a Deo lumen 
visus recepil. Praefatis ergo modis, ut patet ex scripturis, virtus palientiae decla- 10 
ratur;et si doclores alios assiguent, ad praedictos vel aliquem praemissorum possunt 
reduci. Verum, cum sancti iam diclis modis probali a Deo fuere, nec praedicta conlra 
iuferentes turbati aut maluni pro malo corde, voluntale, nec opere reperti sunt reddere, 
immo eis compati, pro inferentibus deprecari, eisque misericorditer et benigne indul- 
gere, ob patientiam perfeclum opus habentes, patientiae vicissitudine praemiantur 15 
a Chrislo. 

2. Quorum exemplo vir gloriosus beatusFranciscus inductus quoad praefata ostendit 
virtulem palientiae, non solum poslquam Christum perfecie induit religione incepta, 
sed in habitu saeculari exsistens sub praefatis palientiae modis agilatus, quia loleravit 
cuncta palienter, Christo lesu iu hoc reperitur conformis, prout hic fructus V et con- 20 
formilas pro secunda parle nititur demonslrare. Fuit enim beatus Franciscus sub prae- 
diclis modis: sub primo modo, scilicel infirmitate et corporis passione, saecularis exsi- 
stens; quia enim ignorabat caelestis allocutionis arcanum, facla esl manus Domini super 
eum el casligatus fuit exlerius prolixi languoris gravedine el clarificalus fuil interius 
sancti Spirilus unctione. Factus frater, quia naturae erat debilis, semper erat infirmus, 25 
el praecipue infirmitale hepalis, splenis et stomachi, et haec ei acciderant ex corporis 
dira pertractatione. Circa finem vero variis coepit infirmitalibus laborare et doloribus 
continuis comprobari, non lamen aliquando est couquestus, sed poenas ipsas sorores 
suas vocabal. Adeo enim in hoc divinae voluntali concors erat, ut semel dicenli sibi 
fratri, quod rogaret Chrislum, ut secum milius ageret, respondit cum maximo eiulalu: 30 
« Nisi noscerem in te simplicem puritalem, tuum ex nunc abhorrerem consortium, 
qui ausus fueris circa me divina iiidicia reprehensibilia iudicare»; et proslratus in 
terram ossibus collisis, ad Dominum inquit: « Gratias tibi ago, Domine Deus meus, 
de omnibus his doloribus meis, teque, mi Domine, rogo, ut centuplum addas, si libi 
placuerit, quia hoc eril mihi acceptissimum, ut affligens me dolore non parcas, cum 35 
luae sanctae voluntatis adimplelio sit mihi consolalio superplena ' ». In suis infirmi- 
lalibus non didicit pater conqueri, sed semper laelitiam ostendere singularem, non 
conquestus aliquando, sed scmper Deo grafias agens. 

Sub modo fuit secundo beatus Franciscus, videlicet displicentiae omnis ilialione; 
pluries enim et multoties displicentias accepit et sustinuit. Nani saecularis dum esset 40 
et guerra esset inter Perusium et Assisium, captus cum pluribus ex suis civibus, in 


(a) As amotione. 


^ Bonav. 1. c. c. 14 n. 2. 


118 FRUCTUS  V  —  PARS  SECUNDA. 

carceroin missus, ibidcm piM' aniuim slclit, doncc pax inler Assisinalcs et Perusinos 
finnala csscl. In quo carcere dum essel, cum displiccnliam habere deberet ex his, 
quae in carceribus habcntur, ct libertate, qua carent, vir Oei Franciscus aliis con- 
dolentibus caplivis ct tristaiilil)us, ipse iucundus stabat ct alacer adco, ul ad slul- 
•5 titiam sibi imputarclur; supcr quo ab uno rcprehcnsus ex sociis, cur lanto gaudio 
hjelnrelur, respondit viva voce: « Ouid putatis dc me? adhuc adorabor per tolum 
mundum ' >;. Concaplivus ergo manciis Pcrusii, vchit allcr Tobias, suis concaptivis 
servicbat, ul polerat; ac uni milili, qui alteri iniuriam irrogarat, proplcr quod cmis- 
sus erat ab aliis, bealus Franciscus ncc socictale dcscruit, nec a ministratione ces- 

'0 savil ^ Postquam vero mundo rcnuntiavcrat ct fratrcs habcrc inccperal, omnis con- 
solalio aberat, ct quantum ad tcgumcntum, quia vilissime indutus; quantiim ad locum, 
quia in quodam stabulo prope Assisium, quod cos capere non poteral ; quanlum ad 
lectum, quia lcrra; quantum ad cibum, prac famc ct quia non dabanlur cis elee- 
mosynac, utpotc incognilis adhuc, rapas cos comederc oportcbat per loca, ad quae 

15 ibant; quidam diccbant cos insanos, et luto cl lapidibus impetebantnr cl quandoque 
per caputia trahcbantur et rctro rcportabantur; quidam diccbant eos fures et latrones, 
nec eos volebanl sub teclo aut porlicibus recipere ad hospitandum ', et lamen omnia 
Dei amore libentcr et paticntcr fcrebant. Qnapropter bealus Franciscus huiic palientiae 
modum volcns ostendcrc ct de hoc dcclararc sociiim suiim fralrem Leoncm, dum iret 

20 cum co lcmporc magni algoris de Pcrusio Assisium (a), dixit fratri Leoni: « Quamvis 
fralres Minorcs in omni terra dcnt exemplum magnac sanclilalis, honcstalis cl aedi- 
ficationis, ibi tamcn non cst pcrfccta lactilia. El quamvis fralcr Minor illuminet caecos, 
contractos extcndat et dacmoncs pellat, surdis auditiim, claudis grcssum et inutis 
reslituat  verbum, cl quod plus esl, qualriduanum  resuscilet mortiium, ibi non esl 

25 perfecta lactilia. Etsi fralcr Minor sciret omnes linguas ct omncs scicntias ctscripturas, 
ita (b) scirel prophetarc et revelarc non soUim futura, sed eliam conscientias aliorum, 
ibi non esl perfecta laelilia. Et si fratcr Minor loqualur lingua angclica el sciat stel- 
larum cursus et virtutcs hcrbarum, et sint ci rcvelati omnes thcsauri terrarum, el 
si  cognoscerel ct  proprietates avium,  piscium,  animalium,  hominum ct radicum, 

30 lapidum, arborum et aquarum, ibi non est perfccta lactitia. El si scirct tam so- 
lcmniler prncdicarc, quod convcrteret omncs infidclcs ad fidcm, ibi non csl pcr- 
fccta lactitia ». Et cum fralcr Lco pclcrel ab ipso, in quo cssct perfccta laclitia, rc- 
spondit dicens: « Quando veniemiis ad sanctam Mariam dc Angclis sic balncati, plu- 
viaquc ct frigorc congclati ct luto ctiam delurpati ac famc alllicti, el ad porlam loci 

33 pulsabimus, cl portarius veniel iralus dicens: ,Qui estis vos'? Et nos diccmus: 
jSuinus duo de Iratribus veslris'; el ccontrario diccrct: ,lmino cstis duo ribaldi, 
qui ilis circiimquaque per mundum paupcrum elccmosynas rapiendo'; et non apcrirel 
nobis, scd faccret nos stare ad nivem ct aquam in frigore ct fame usquc ad noctem; 
tiinc si nos tot impulsus ct iniiirias sine lurbatione et murmurationc tolcrabimus pa- 

40 ticnler cl cogitavcrimus hiimiliter el caritalivc, quod illc portarius veraciter nos co- 
gnoscil, ct quod Dcus linguam suam cxcrccrct contra nos, o fratcr Lco, scribc, quod 
ibi cst perfccta lactitia. El si nos pcrscveraverimus in pulsando, el illc porlarius lan- 


(rt) R om. (htin — Assisittm.  —  (t) As ita ut. 


' 11 Ccl. 1,1.  —  - II Col. ib.  —  ^ Legenda 5 sociornm, n. 39. 


FRANCISCUS  AGITATUR. 119 


qiiam coiilra importuiios exeal contra nos, el durissime nos afficiat alapis, diccns: 
.Recedite hinc, pullrones vilissimi, et ite ad hospilale; qui estis vos? penitus hic 
non manducabitis', el si nos haec palienter portabimus, et iniuriati cum amore pe- 
percerimus lolo corde, scrihe, frater Leo, qnod ibi est perfecta laetitia. Et si nos 
undique afflictos, fame urgente, frigore affligenle, nocte insuper appropinquanle, pul- 5 
sabimus, clamabimus, fletu inslabimus, ut aperiatur nobis, et ille deinde stimulatus 
dixerit: ,Isti sunt homines procacissimi et prolervi, et egopacabo(a) eos', et exiens 
cum uno fusle nodoso capiens nos per caputium, et ad terram super lutum et nives 
proiiciet el taliter nos verberabit cum fuste nodoso, quod undique nos plagis im- 
plebil, si tot mala, tot iniurias et vcrbera cum gaudio loleremus, cogitanles, quod lO 
poenas Christi benedicti nos lolerare el porlare debemus, scribe, h-aler Leo, quod 
ibi est perfecla laetitia». El addidit: « Inter omnia charismala Spiritus sancti, quae 
cunctis suis amicis concesserit Chrislus et concedat, cst vincere se ipsum et li- 
benter propter lesum Chrislum el caritatem Dei opprobria sustinere. Nam in omnibus 
mirabilibus supradictis, non possumus gloriari, quia non sunt noslra, sed Dei; sed 13 
in cruce tribulalionis et afiliclionis possumus gloriari; quia illud est nostrum; ideo 
dixit apostolus ^: Mihi aulem absit gloriari^ nisi in cruce Domini etc. ». Haec beatus 
Franciscus ^ 

Sub lertio modo, fuit beatus Franciscus,  videlicet verbis impetitus iniuriosis; 
dum enim perseculionem  patris voluisset ad  tempus  vitare el in quadam  occulta 20 
fovea  stetisset,  tandem  spirituali quadam cornpletus laetitia et virtute  indutus ex 
allo, relicta fovea, civilatem intravit Assisii. Quem cum iuvenes cernerent et « cives 
facie squalidum et mente  mutatum  ac  per hoc alienatum  putarent a sensu, lulo 
platearum et lapidibus impeterent, et tanquam  insano et dementi  clamorosis  vo- 
cibus insullarent, famulus Dei nullus fractus aul mutatus iniuria, ut surdus in omni- 25 
bus pertransibat ^ ». Factus religiosus et frater, ut docel dorninus Bonaventura in VI 
parte Legendae maioris *, « stultum iudicabal mundanis extolli favoribus, gaudebal de 
opprobriis et de laudibus tristabatur; malebat quidem de se vituperium audire, quam 
laudes, sciens, quod haec ad se emendandum induccrent, illa aulem ad cadendum. Et 
cum laudaretur a  populis,  fratri  mandabal socio, ut verba  ipsum vilificanlia  suis 30 
auribus inculcaret (6); et licet invite hoc socius expleret, rusticum, mercenarium, im- 
peritum et inutilcm dicendo, exhilaralus tam mente quam facie,  respondebat: ,Be- 
nedicat te  Deus, fili  carissime, quia  verissime loqueris, et talia  filium  Petri Ber- 
nardonis decet audire'». Immo ad sibi dicendas iniurias et opprobria inferenda po- 
pulos inducebal, occultos defectus palam reserando. Unde in Legenda antiqua ^ ca- 35 
pitulo  de  perfectione  humilitatis,  ipse  beatus  Franciscus  aliquando  dixit  socio: 
« Non mihi videlur, quod sim frater Minor, nisi  essem in slalu, in quo tibi dicam. 
Ecce, fratres cum magna reverentia et devotione invitant me ad capitulnm, ei motus 
ex devotione vado ad capitulum  cum eis; ipsi autem congregati rogant me, ut an- 
nuntiem  verbum  Dei et praedicem  inter eos; el surgens praedico illis, sicul me 40 
docuerit Spiritus sanctus; finita praedicatione, ponatur, quod omnes fratres clament 


(a) N et As pagaho.  —  (6) As insultaret ; rusticum. 


1 Gal. 6, U.  —  » Actus c. 7.  —  » Bonav. 1. c. c.  2 n. 2.  —  * N. 1.  —  * Specuhm 
perfectionis (ed. Sab.) c. 64; cfr. II Cel. 3, 83 et Bonav. 1. c. c. 6 n. 5. 


120 FRUCTUS  V  —  PARS  SECUNDA. 

adversum me, (licciiles: ,Noluinus, le regnare super nos, non enim es eloquens, sicut 
deccl, et es nimis simplex et idiola, et verecnndnmur nimis, inlcFn hahcre praelalum, 
ila simplicem et despectum supcr nos; undc dc cclero non praesumas le noslrum 
vocare praclatum'; et sic eiiciunt me cum vituperio ct opprohrio; non crgo mihi vi- 

5 detur, quod sim frater Minor, si codcm modo non gandeo, (piando me vilipendunl et 
cum verccundia mc eiiciunt, nolentes, quod sim praelalns ipsorum, sicul quando vene- 
ranlur ct honorant mc, corum profeclu ct ulililate (a). Nam si gavisus sum, cum exal- 
lant (6) el honoranl mc, propler profectum et devolioncm ipsorum, uhi lamen animae 
meae periculum esse polcst, mullo magis dehco gaudcre, dclcctari et iucundari de pro- 

'^ feclu el salule animae mcac, cum vilu|)cranl mc, uhi est certum meae animae Incrum». 
Hoc idem in VI parte Legendae maioris haheltn'. Et idco hcalus Franciscus in suis 
Admonitionibtis * de hoc tcrtio modo palicntiac loqucns dicit: « Bcalus servus, qui, 
cum reprchendilur el accusatur, illam rcprchcnsioncm cl accusalioncm ita paticnter su- 
stinet ah aliis, sicut a semelipso. Bealus servus, qui rcprehensus henigne ac(|uiescit, 

15 verecunde ohtemperat, humilitcr confilelur ct lihcnter satisfacit. Bcalus servus, qui non 
esl velox ad se excusandum cl humililcr susiinet vcrccundiam et reprchcnsioncm 
de peccaio, uhi non commisit culpam ». Hacc hcalus Franciscus. 

Suh quarto paticnliae modo fuit heatus Franciscus, vidclicet si nulla ei hahehalur 
compassio. Francisco saeculari  cxsistenle, videnle cum palre a civihus impeli luto 

20 el lapidibus, hahuitnc sibi compassioncm? Cerle non. Audito siquidcm patre rumore, 
quem cives conlra filium facichant, « accurrens omni niiseratione nalurali et compas- 
sione subtracla, non ad liherandum eum sed perdcndum, pertraclum domi primo ver- 
beribus, deinde vinculis angit ^ ». Prius cnim patcr eius inseculus esl cum ob pannos 
et equum venditos pro  reparationc ccclcsiae sancli  Damiani, de cuius reparalione 

2o a Christo mandatum acceperat, cuius perseculioncm healus Franciscus dcclinans 
in quadam occulta fovea uni soli de sua domo nota pluribus slelit diebus. Insupcr 
cum iam abrenunliasset omnibus el palri etiam veslimenta tradidissel, nudo ipso 
remanente, pater non fuil piclate commolus, ut aliquid ei de vestimcntis darel; el 
quod  iniquius  csl, ipsum  videndo, iam Chrislum  indnisse ct  algore  deficientem, 

30 ad Iradendum ci pannum |)ro tunica aliqua nullatenus fuit pietatc commotus (c). 
Sicque Franciscus a suis dercliclus, a Patrc palrnm, qui in caclis est, in qucm af- 
fectum totum posucrat, bcnignissimc susceplus, abundanter oh palientiam cuncla 
peroplata accc|)it. Et ideo ipse pater bealus Franciscus dixit in suis Admonitionibus ^, 
loquens de hoc quarto paticnliac modo:  « Non potest cognosci servus Dei, quanlam 

35 habcat palicnliam el humililalcm, dum .salisfaclum cst ci sccundum volunlalcm et 
necessilatem suam; cum autem veneril lcmpus, quo illi, qui dcbent salisfacere ei, 
faciiint sihi conlrarium: qiianlam habct ibi palicntiam et humilitatem, lantam habet 
et non plus (rf) ». 

Fuil etiam  bealus paler Franci.scus sub  qulnto modo paticnliac  approbalus, 

iO videlicet sui mala tractalione (e). Saecularis a patrc,  ininste videlicct, ut viam  Dci 


(rt) Etl. Speculi add.  utrolujue acquaUter .se  hahente,  —  (h) N, As ot odd.  1  ot 2  e.rsultant.  — 
(c) As om. daret — commottis.  —  (d) As quanlam hahet et non plus.  —  (c) As contractatione. 


' Opusciila S. /'. Francisci (cd.  Ad  ('larns .\(|iias), pag.  IG (ii. XXIII).  —  '■* Bonav. I. c. 
c. 2 n. 2.  — " L. c. pag. 12 (n. XIII). 


FRANCISCUS AGITATUR. 121 


desereret et muntliim prosequeretur, fuit nequiter traetatus, utpole verberibus attritus 
el vinculis alligatus ac verbis inclecentibus lacessilus. Frater iam exsistens, ab episcopo 
Imolensi fuil expulsus intlebite; et quia patienter tulit, iterato reversus, ab episcopo 
laudabiliter est susceptus '. Sic ipsius ad soldanum accessu caplus a saracenis, « qui 
tanquam lupi accurrenles in oves feraliler comprehensos crudeliter et contemplibi- 5 
liter pertractarunt, aRicientes conviciis, affligenles verberibus et vinculis alliganles», 
ut dicitur in IX parte Legendae maioris ^. Sed quia sciebat bealos diclos a Chrislo, qui 
patiuntur propter iustitiam, quoniam ipsonmi est regnum caelorum, Matlh. 5, -10, 
praefata omnia et Christi amore gaudenter suscepit. Et ideo dicit in Admonitionibus 
suis ^ exponens illud Matth. 5, 9: Reati pacifici, quojiiam filii Dei vocabuntur: « Illi lo 
sunt vere pacifici, qui de omnibus, quae in hoc saeculo patiuntur propler amorem 
Domini nostri lesu Christi, in animo pacem servanl». 

Fuil beatus Franciscus sub sexto modo palientiae, videlicet a patria expulsione, 
probatus. Fnit enim  persecutione  paterna ab Assisio effugatus per dies nonnullos; 
quia eum vidit, quod revocare nequiret, de provincia saltem conalus est effugare, ut 15 
dicit II pars Legendae maioris *; verum vir Dei Franciscus, cum bonis abrenuntiasset 
paternis, et a patre et omnibus liber effeclus civitate relicta Assisii, Eugubium per- 
rexit et ibidem per dies aliquos mansit. Et quia foi'ti  viro omnc solum patria  esl, 
nec  iuxta  apostoli  dictum  /mbemus hic ynanentem civitalem, sed futuram  inqiii- 
rimus, Hebr. 13, 14, hinc est. quod, sicul ipse beatus Franciscus plus de una patria 20 
non curavit quam de alia; ita et specialiter de hoc fratres in regula admonel, c. 6 
dicens: « Fralres nihil sibi approprient, nec domum, nec locum etc. ». Non de expul- 
sione curat a patria, qui locum nullum habet. Bias, ut dicit Valerius ^ amissa palria 
cum rebus, nihil se amisisse causabalur, quia non sua iudicabat illa, quae forluna 
aliquando possit auferre. Sic beatus Franciscus, caeli iam  civis, de  patria  mundi 25 
penitus nihil curavit. 

Fuit eliam beatus Franciscus sub seplimo modo patientiae (a), videlicel flagel- 
lorum percussione. Beatus Franciscus a patre prius diris flagellis est attrectactus, a 
sarncenis, ac demum in hospilio domini cardinalis Leonis a daemonibus esl crudelitcr 
flagellalus et verberatus *; verum quia carnem suam continue disciplinis flagellabat et '^^ 
abslinentia edomabat, non conquerebatur de flagellis corporis, ubi (6) causa non esset 
in ipso facinoris; immo, ut iam dicta demonstrant, Dominum deprecabatur, ut sibi 
flagella et poenas renovaret; unde cum psalmista 57, 18 dicebat: Ego in flagella 
paratus sum. Et ipse ideo beatus Franciscus in suis Admonitionibus ' dicebat: « Beatus 
servus, qui semper manet sub virga correclionis » ; nam Deus flagellat omnem filium, 35 
quem recipit, ait apostolus ad Hebraeos 12, 6. 

Fuit eliam sub octavo patientiae modo probatus, videlicet assidua perseculione. 
Dum saecularis essel, persecutus fuit a patre et sociis, quos deseruerat, a quibus 
luto et lapidibus est impetilus. Sed ipso ad Deum converso, palerna persecutio non 
cessavit; nam « ubicumque eum reperiebat, sibi maledicebat. Quod bealus Franciscus 40 


(a) As probativo et.  —  [b) N et As nisi. 


» II Cel. 3, 83. — » N. 8. — 8 L. c. pag. 13 (n. XV). — * N. 3. — ^ L. VII De sa- 
pienter dictis aul factis, De Bia Priennensi. — ® 11 Cel. 3, 61; Bonav. I. c. c. 6 n. 10. — 
' L. c. pag. 17 (n. XXIV). 


122 FRUCTUS  V  —  PARS SECUNDA. 

allendeiis, qucndam honiinem panpercnlum el despectum in palrem assumsil; cui et 
de eleemosynis dabat, cui el dixil: ,Cum videris palrem meum maledicenlem mihi 
et ego di.xoro libi, benedic mihi, palor, signabis me et bcnedices vice ilhus'. Sic 
ergo isto |)aupere benedicenle sibi, beatus Franciscus dixil ad patrem: ,Non credis, 
5 quod Dominus possit mihi dare palrem bcnedicenlem mihi contra Uias maledictio- 
nes' ? Sic el mulli deridenles eum omnia palienter sulTcrre, mirabantur '. Frater quoque 
ipsius carnalis nec a persecutione ccssavil, immo eum cum aliis deridebat; unde 
tempore inlensi algoris, cum vidisscl beatum Franciscum pauperculis conlectum in- 
dnmenlis, dixit uni ex suis concivibus ironice: « Dicas Francisco, quod tibi  unam 

10 nummalam (a) vendat de sudore »; cui beatus Franciscns respondit gaudio perfusus 
gallice: « Ego care vendam Domino meo istum sudorem * ». Et quia servos Dei noverat 
persecutionibus assiduis comprobari, velut aurum in fornace, hinc esl, quod de lalibus 
perseculionibus nihil curabal, sed polius appelebal; talesque, qui huiusmodi vexa- 
bantur persecutionibus, singularibus verbis demulcebat. Unde cuidam fratri tentatione 

15 gravissima laboranli, cum Deum exorarel pro amolione eius nec obtinendo, quod 
pelebal, se a Domino rolictum piilarel, talia depromsit bcatus Franciscus: « Crede 
mihi, fili, quoiiiam magis propter ea servum Dei tc credo, et quo magis lenlatum, 
magis a me dilectum le novoris. Nullus onim se servum Dei reputare debet, quo- 
usque per tenlationes el Iribulationes transiorit. Annulus est quodammodo victa ten- 

20 tatio, qno Deus sibi dosponsat animam servi sui. Plures sibi de annosis merilis blan- 
diunlur el nulla sustinuisse tenlamenta (6) lactantur; sed quoniam ante congressum 
solus eos terror oliderot, sciant spirilus sui debililalem consideratam a Deo; vix 
enim obiiciunlur corlamina fortia, nisi ubi fuerit virlus perfecta. Signum amplioris 
est graliae, nihil in scrvo suo impnne relinquere, dum vivil in hoc mundo ». Haec 

25 beatus Franciscus, ut dicit fraler Thomas in sna Legenda ^. 

Sub nono modo probalivo |)ationliae fuit bealus Franciscus, vidclicet omniiim 
bonorum lcm[)oralium amolione. Nam, otsi spontc omnia loinporalia reliquoril, sub 
sanctac paupcrtatis et indigontiae ac incommodilatis camino et patienlia fuil. Licct enim 
paupertatom  prao aliis dilcxorit ot  tonuoril, oam  tamon servando multis  indiguit, 

30 quorum indigenlia oi ad morilum fuil palionliae, et praecipue in ordinis cxordio 
habendo rornm penui"iam; quia non agnoscobatur ipse ncc socii, nec aliquis paupor 
crat voluntarius dimillondo el osliatim mondicando; quia habenles defoclum panis 
et aliorum, eoinodere rapas cnm sociis suis est compulsus ob famem. Insuper, ubi 
non agnoscebatur, quia bealus Franclscus oral parvus el despoclus, panis frusla non 

35 dabantur sibi lam bona nec pulchra, sicut .sociis; ul paluil, quando ipse ivit proxime 
cum fratre Massaco, .socio suo, qnia fralor xMassaeus eral pulcher hoino, el beatus 
Franciscus non, meliora el pulchriora frusla eloemosynae habuit quam ipse; el tamcn 
in (|uomo(locumque collatis bealus Franciscus gralias agoiis immonsas reddobat Al- 
tissimo,  proul  dicil l.cQenda anliqua *, iii(ligiinm se  tanlo  eleemosynae dono profi- 

40 lendo; propter quod tcmporis in |)rocessu scmper de eloomo.^^yna abiectiora ct de- 
leriora accipiebat frusta pro S(% meliora ct albiora aliis fratribiis diinillcndo. Et quia 


(ff) As gutlam.  —  (h) N ct As tormenta. 


• Leg. 3 soc,  n.  23.  —  » Lrg. 3 soc, I. c; cfr.  II Cei.  1,7.  —  Ml Ccl. 3, 60 el  61. 
* Adus c. 13. 


FRANCISCUS AGITATUR. 123 


rebus lemporalibus inops fuit et palienter eorum penuriam supportavii, Deus sibi ad 
nutum in cunclis paruit, ut fructu XVI et conformitale dicelur. Quapropter ei Do- 
minus polerat dicere illud Isaiae 48, 10: Elegi te in cami^io 'paupertatis ; nam reliclis 
omnibus, secutns est eum^ Matth. 9, 9. 

Sub decimo modo patientiae probatus fuit beatus Franciscus, videlicet consola- 3 
tionis sublractione. Ubi sciendum, quod, cum bealus Fronciscus in habilu adhuc esset 
saeculari el Deum fervenler orarel, dictum cst iili a Domino:  « Francisce, omnia, quac 
carnaliter dilexisti el habere desiderasti, oportet le odire et conlemnere, si meam vis 
agnoscere voluntatem; quod poslquam inceperis facere, quae libi prius suavia et dulcia 
videbanlur, erunt tibi imporlabilia el amara; alque in his, quae prius horrebas, hauries '0 
magnam dulcedinem et suavilatem immensam ^ ». Quo faclum est, ut in his, in quibus 
ponunt homines suas consolationes et gaudia, beatus Franciscus per oppositum  ad 
desolalionem putavit et aftliclionem; ncmpe mundani in diviliis, deliciis, voluplatibus 
corporis, pulchro amictu, carnis delectationibus el huiusmodi  suas ponunl delecla- 
tiones; sed  beatus  Franciscus opposilum,  nam  divitias abhorruit, delicias evilavil, 13 
frenum sensibus posuil, vcstimenlis pauperrimis et vilissimis usus fuit, carnem novis 
continuae abstinentiae modis coercuil, el quae  perlinebant ad carnis deleclalionem, 
omniiio non scivit. Et quia talibus carere poenale esl et durum, sic beatus Franciscus 
talium delectaliones fugiendo, sub consolationis omiiis saecularis sublractione fuit, sciens 
dictum ab apostolo, Gal. ultimo, 24: Qui autem. siinl Christi^ uti beatus Franciscus 20 
fuit, carnem suam crucifixerunt cum vitiis et conciipiscentiis. Quomodo vero id efTe- 
ceril, multis in locis palebit huius operis, et specialiler XIX fruclu et conformilate. 
Et non solum praefatis carere omnino curavit, verum etiam in consolalionis divinae 
sublractione, aliquando a Deo probatus fuit; nam semel per plures menses in ma- 
xima non carnis sed spirilus tentatione probatus fuit, pro cuius amoUone prae solito 25 
se affligebat ieiuniis, disciplinis macerabat et orationi fervenlius insistebat; el  adeo 
haec tentalio erat valida, ut ab ipso omnem dulcedinem spiritus propulsaret in tanlum, 
quod se a Deo derelictum beatus Franciscus omnino putaret; et cum magno tempore 
sub hac tribulalionis vexatione a  Deo fuisset probalus, die quadam, cum Chrislum 
oraret cum lacrymis, Dominus apparuit dicens: « Nescis tu illud evangelii ^: Si fidem 30 
ut granum sinapis habueris et diceres huic monti: Mitte te in mari^ et fiet? {a) i\Ions 
est lentatio tua »; et cum beatus Franciscus diceret summa fide et devotione Chrislo: 
« Fiat volunlas tua », slatim lenlatione fugala, consolatione fuit replelus divina ^ 

Sub undecimo modo patientiae {b) declarativo beatus Franciscus fuit positus, vide- 
licel diaboli infeslalione assidua. Et quia de hoc dicelur fructu VII et conformitale, 35 
sufTiciat pro nunc islum modum tangere el leviler declarare. Diabolus enim, ut di- 
celur, diversis viis et modis conaius est beatum Franciscum vexare et a proposito 
revocare. Nam adhuc saecularis exsistens, dum die (juadam ad quandam cryplam ad 
orandum perrexisset, diabolus sibi apparens ei limorem inculere voluit et horrorem; 
« nam quaedam mulier erat Assisii eibbosa deformiter, quam daemon viro Dei Francisco 40 
apparens sibi ad memoriam reducebat, comminans eidem, quod gibbositatem illius 
mulicris iaclaret in eum, nisi a concepto proposito resiliret; sed Christi miles fortis- 


(a) As faciet mons.  —  (h) As patientiae cleclarativo. 


"■ Leg. 5 soc, n. II.  —  « luc. 17, 6.  —  Mi Cel. 3, 58; Spcc. perf (ed. Sab.) c. 99. 


124 FRUCTUS  V —  PARS  SECUNDA. 

siiniis minas diaboli vilipeiKlens inlrans crypkun, ut Deus eius dirigerel viam, devole 
oravil ' », Persecutionem {a), quain beatus Franciscus passiis esl a palre cl civibus, quis 
suscitavil, nisi hostis anliquus? quem cnim agnoscebal sui fulurum percussorem el 
dcslructorem, ul ipsum a Dei via rctialieret et ad suam proseqiiendam volunlalem, 
5 omni via esl conalus et modo. Et quia slaiim dicetur in VII fruciu et conformilate, 
ad praesens dimitlalur. 

Sul) duodecimo et ullimo probalionis palienliac modo fiiit bealus Franciscus, 
scilicet illius, quod appelil, subtractione. El pro islius evidenlia est sciendum, quod 
homo naiuraliter tam inclinalione nalnrae instilutae quam peccalo proslralae appetit 

10 multa, quae Franciscus, elsi aliquando aliqua appetierit, nonnulla lamen abborruit. 
Quidam, ul babeant divilias, ab eleemosynis manus retrahunl; Franciscus naluraliler 
fuil liberalis et virUile indutus ex allo; pelenli pro amore Dei, si possibilitas afforet, 
dabal libenter. Lascivia mundi appelilur a multis; banc borruil beatus Franciscus 
corpus suum a tali praeservans appetitu. Aliqui appetunt slatus magnitudinem; Fran- 

15 cisciis elsi militiam appetierit, facta cidcm revelatione, nullatenus amplius appetivit. 
locis quidam intendunt et ludis; Franciscus, etsi quandoque, omnia reliquit. Orationem 
fugiunt quidnm; Franciscus saecularis adhuc orationi instabat. Crucifixum attendere 
inter christicolas pauci optant; Franciscus adhuc saecularis passionem alle deplorat 
et oculos ex passionis illacrymalione sanguinolenlos  habet. Quidam  Dei  non  obse- 

20 cundant mandatis; Francisciis voci divinae votive obcdit, dum reparare sancti Damiani 
ecclesiam nitilur. Multi naturaliter horrent infirmilales Iepro.sorum et ulcera; beatus 
Franciscus ipsos visitat, tangit, eleemosynam dal ct osculatur. Paternam haeredilatem 
habere conantur omnes; hanc coram episcopo patri beatus Franciscus resignat. Quidam 
tolis stringiint mundum  affectibus; Franciscus nudus prosilit e  mundo. Incommoda 

25 dcclinant multi et labores; Franciscus laboribus corpus suum exponit el oneribus 
lapidum. Aliqui inter siios mendicare crubescunt; Franciscus verecundia dcposita 
eleemosynam de minimis petere non horret. Cibo el potu el aliis suum cum alTectu 
reficiunt corpus; Franciscus tenui cibo et polu, adeo, ul vix necessaria sumat susten- 
lalioni nalurae, cainem suam siib abstinentia cohibct. Flagella el disciplinas sibi ap- 

30 poni plurimi negant; Franciscus hoc corpori suo « fratri asino » ingeminat. Mollia ferunt 
ad carnem plures, Franciscus cilicium latenter gerit ad carnem, vestem delicatam 
nunquam admiitens. Poenas fugiunl omnes; Franciscus in poenis delectatur el infir- 
milatibus. Lumen oculorum ab omnibus desideratur; hoc Franci.scus non curans 
lacrymis est orbatus.  Velle famani  quisque  inhial; Franciscus vituperaii  a cunctis 

35 peroptat et mandat. Mortcm omnia condita formidanl et horrent; beatus Franciscus 
ler eam h.nbere pro Chrisli nomine anhelat. Scientiam mundi quidam carius amplc- 
cluntiir; bcatus Francisciis hac dimissa docet orationi instandum; qiiia tota beali Fran- 
cisci vita appclitiii mundanorum el natiiiali conlraria fuit, (juare sub boc patienliae 
modo declarativo, scilicet omnia, (|uae alii appelunl, rofiigiendo et a se rcmovendo. 

40 Quare diligenlcr diiodecim praelalis cogilatis apparet, quod beatus Franciscus ad 

simililudinem Chrisli sub palientia agilatus, probaliis in patienliae virlute, perfectus 
invenliis esl, |)rout dicit seciinda pars istiiis V Irucliis el conformilatis, videlicel: 
Frunciscus agilalur. 


(a) Ed. 1 persecutio. 


* Leg. 3 soc, n. 12. 


lESUS  ABIECTUS  CERNITUR. 125 

SEXTUS FRUCTUS ET CONFORMITAS : 
lesus Abiectus Cernitur — Franciscus Separatur. 

Expositio primae partis, videlieet: lesus abiectus cernitur. 

1. Licet Salvatoris vita et conversatio tam in sui exordio quam in processu fuerit omnis 
humilitatis, abiectionis et contemptus mundi expressiva, sui tamen abiectionem, etsi ostendit 
in incarnatione et nativitate semetipsum exinaniendo, formam servi accipiens ac in fine inter 
latrones volendo crucifigi, hanc praecipue voluit demonstrare, quando maiorem honorem, 
aetate considerata, a sapientibus ludaeae recepit, annorum duodecim dum esset, quam post 
ipsorum doctorum informationem suis interrogationibus et responsionibus, in medio eorum 
sessionem et ipsorum de eo stupendam (a) admirationem reseravit, videlicet sui contemptum 
et mundi despectum et abiectionem. Pro cuius evidentia est sciendum, quod Salvator et 
Deus noster Dominus lesus, cuius sapientiae non est numerus ^, in aetate duodecim dum esset 
annorum, quoad corpoream substantiam multa peragere complacuit, quae solerter intuentibus 
exprimunt in primis abiectionem sui et contemptum, et consequenter mundanorum cunctorum ; 
exercuit enim plures actus et singulares. 

2. Et primo templum adeundo ostendit, se legi esse subditum et subiectum ; cum enim 
lege non astringeretur, sed supra legem, quia Dei Filius, voluit se legi subdere; sed qua de 
causa, nisi, ut ipsam bonam hactenus ostenderet fuisse? circumcisus fuit hac de causa, ad 
templum ductus a Matre, sic et templi ascensu idem ostendere voluit ; secunda de causa, ut 
se legi submittendo, quia lex iusto non est posita, sed peccatori, se tanquam peccatorem 
tali observantia declarando, semetipsum abnegasse cunctis declararet fidelibus; tertia de 
causa, ut exemplum praeberet, nos divinis omni affectu mandatis obtemperare debere, quia 
in custodia eorundem retributio multa ^; et quantocumque magnus, etiam ad quae non tenetur, 
pro sui humiliatione aliquando operari condecere suo exemplo monstravit. Ac post dimissam 
infantiam, dum homo incipit ratione vigere, servire Deo incipiat, ut egit ipse, duodecim dum 
esset annorum. 

Sui abiectionem et despectum Christus ostendit in alio actu, videlicet secundo suos pa- 
rentes deserendo; nam, ignorantibus Matre et loseph, in lerusalem solus mansit. Sed hic sunt 
aliqua dubia removenda {h). 

Primum : quod cum Virgo summa diligentia Christum custodiret, quomodo potuit Christus 
eam sic dimittere, ut de hoc ipsa nullo modo perpenderet? Eespondet Beda ', quod cum per 
aliam viam incederent viri et per aliam mulieres, beata Maria credidit, puerum esse cum 
loseph in comitatu, et econverso loseph, ipsum esse cum Matre ; sic potuisse remansisse, igno- 
rante Matre. Aliter respondet Origenes *, quod « sicut insidiantibus ludaeis elapsus est de 
medio eorum et non apparuit; sic et dicit factum, cum remansit in lerusalem, ignorantibus 
parentibus » . 

Secundum dubium: cum nihil magis lesus diligeret, excepta humanitate assumta, quam 
beatam Virginem, cur eius consortium sic dimisit? Eespondetur, quod hoc fecit primo, ne 
in disputatione fienda parentes eius essent ad impedimentum ; secundo, ne si parentes scirent 


(a) N stiipidam.  —  (6) As movenda. 


» Ps. 146, 5.  —  2 Ps. 18, 12. — ^ Comment. in Luc. 2, 46 (P. L. 92, 349). — * Homil. 
19 in Luc. (P. G.-L. 13, 1850). 


126 FRUCTUS  VI  —  PARS  PRIMA. 

et aliud vellent, et ipse illud noii faceret, de inobedientia possit quoquomodo reprehendi; 
tertio, ut ostenderet, quod Deo potius est obediendum quam parentibus; quarto, ut quae 
Deus inspirat, non debet parentibus propalari. 

Tertium dubium : an debuit Cliristus, inscia Matre, sic latere et tantum dolorem in eam 
permittere? Respondetur, quod Christus decentissime se habuit sic faciendo: primo respectu 
SAii, et hoc, considerato primo tempore, quia homo statim, quod incipit uti ratione, debet 
incipere inquirere et tenere, quae Dei sunt, exemplo Tobiae, qui ah infantia docuit filium 
Deum timere et mandata eius servare, Tob. 1, 10; secundo, loco pensato, aptior locus ad 
honorandum Deum nuUus reperitur, quam ecclesia vel templum, quare ad ipsum est ac- 
cedendum, ut Deus a nobis honoretur; tertio, societate cogitata, quia bene facit puer consor- 
tium spernendo puerorum, conversetur cum probis, scilicet doctoribus et rectoribus cultus 
divini ; quarto, modo habito respectu, caute enim debet impedimenta evitare, quae ad bene- 
faciendum communiter dantur a parentibus; quare Christus, cum tempore congruo fecerit, 
scilicet duodecim annorum, locum aptum adierit, quia Dei templum, societatem proborum, 
scilicet doctorum, elegerit et modura cautum tenuerit in vitando parentes; quare quoad se 
optime in hoc facto se habuit. Hecundo se habuit decenter, incipieudo quaerere, quae sunt ad 
Dei honorem; quod utique fecit inquirendo primo a personis scientibus, quia doctoribus, 
quos interrogabat; secundo, tales audieudo, libenter enim audiebat illos; tertio, interrogando, 
nam eos interrogabat ; quarto, in perseverando, quia sedebat in medio doctorum, scilicet cum 
illis. Tertio se habuit decenter, quia Deum praetulit omnibus amicis et parentibus; et quia 
hoc est consonum rationi, quare decentissime Christus se liabuit, et hoc respectu sui, sic 
faciendo. — Secundo se habuit decentissime respectu Matris, quia hoc actu fuit primo amor 
maternus ex dolore suscepto a Matre declaratus; secundo declaravit, quantam (a) confidentiam 
haberet in Matre, quam sciebat sibi condescendere in omnibus, sicut illa, quae Deo erat sem- 
per conformis; tertio reseravit eam plus Christus diligere amore spirituali quam carnali, dum 
sic egit; quarto, ut in tali actu se Deum esse demonstrando, quanta esset Maria, quae ipsum 
genuit, declararet. — Tertio habuit se decentissime quoad nos ; nam ostendit paternitatem 
divinam praeponendam paternitati carnali, nec parentum querimoniis ab his, quae Dei 
sunt, cessandum, ac in his, quae sunt contra Deum, non obediendum. Et si insciis paren- 
tibus ab eis absentamur, non faciamus gratia male agendi sed bene; quia ipse templum 
adiit et Dei Patris honorem quaesivit. Quare praefatis patet dubium : quare (6) lesus de- 
center se habuit. 

Quartum dubium: quare sic agere voluit? Respondetur: primo, ad Virginis patientiam 
comprobandam et demonstrandam, quia ad tempus Deus consolationes suas retrahit et affli- 
ctiones immittit, ut probet, ut factum est in Tobia; secundo, ut soUicitudo ipsius ad lesum 
inquirendum Filium suum, quanta esset, ostenderetur; tertio, ad commendandam eorum, scilicet 
Mariae ct loseph, devotionem, quia Christum cum eis non esse videntes, semper inquieti fuerunt; 
quarto, ut declararet, quanta custodia est Christus a nobis retinendus, dum apud nos est, 
cuius absentia ingerit tantam moestitiam et dolorem ; quinto, ad ostendendum, quod Deus 
non ex afifectu carnali se revelat, sed potius spirituali, a Matre pro tempore se abscondit; 
sexto, ut declararet, quod Deus non omnia uni et simul revelat, sed unum post aliud pro 
loco ct tempore. Quare praefatis sic agere vohiit; cx quibus declaratis apparet, quod Christus 
volens ostendere abiectionem sui et abnegationem, non parcntos amplcxus est, scd deserit, 
quorum (c) comitatu nec despectus viderctur nec derelictus. 

Tertio ostendit despectum et sui contemptum, nullis adminiculis corporalibus se mu- 
niendo, sed omnibus spoliando; nam sicut in lerusalem remansit solus, sic privatus pecunia, 
domo, lecto et victu, quia nec panem nec vinum sccum habuit; quare sic omnia dimittendo 
et 8e soli divinae providentiae comittendo sui contemptum cum abncgatione ostendit. 


(o) As ut quandam.  —  (i) N et As responsio ud (liibium quod.  —  (c) N ot A.s cuius. 


lESUS  ABIECTUS  CEENITUR. 127 


Quarto idipsum, videlicet abnegationem et abiectionem, ostendit quarto actu, de se nihil 
praesumere declarando et ostendendo ; si enim se ad docendum iniecisset, fastum et elationem 
appetere fuisset visus; quia vero non docuit, cum esset Deus et homo et doctor maximus, 
sic agendo, videlicet interrogando et respondendo et non principaliter docendo, non laudem 
sui appetere, sed contemptum velut inscius velle addiscere declarando ostendit. 

Quinto, in actu alio ostendit se abnegasse veraciter, videlicet se reverenter habendo; 
quod patuit, quia non rectus stetit, ne imperare seu docere velle ostenderet, sed sedit; nec 
supra eos sedit nec in capite, sed in medio eorum ; quare locus ostendit Christi innatam hu- 
militatem et eius a se abnegationem, cum supra eos, ut Deus et Imperator, debuisset residere. 

Sexto, in alio actu hoc idera ostendit humiliter respondendo; sicut maximus fastus 
apparet multoties ex loquela, sicut patuit in Nabal Carmeli David despiciente, I Reg. 25, 
10 sq. ; et in Seba filio Bothri, II Reg. 20, 1; et in Roboam, filio Salomonis, III Reg. 12, 
4 sqq., sic et sui profunda humilitas et contemptus in humili responsione; quod utique egit 
puer lesus non docendo, sed humiliter ad interrogata respondendo; quo declaravit et suam 
abiectionem et nobis exemplum praebuit, quem modum in respondendo tenere deberemus. 

Septimo, ostendit sui contemptum in alio actu, videlicet morigerate in cunctis se ha- 
bendo, in ipsorum doctorum non despectione, sed veneratione, in responsione et interroga- 
tione. Et quia prudenter, humiliter et benigne se in cunctis gerebat, merito super doctrinam 
tam morum, quam ex interrogationibus mirabantur; mores enim exterius compositae mentis 
et humilis sunt signa evidentia. Cuius oppositum plures faciunt, despiciendo omnes et quoad 
mores, statum et doctrinam ; sicut ludaei egerunt circa caecum a nativitate a Christo illu- 
minatum, cuius verba despexerunt, loan. 9, 28. 

Octavo, Deo omnia tribuendo; hoc expressit non de se alta sapere, sed contemptum. 
Nabuchodonosor civitatis Babyloniae structuram non Deo, sed sibi tribuebat, Dan. 4, 27; 
Herodes idipsum fecit de sua eloquentia, Act. 12, 21 ; quare a Deo puniti fuere. Sed puer 
lesus omnia tribuit Patri ; patet ex loco, in quo stabat, quia in templo ; quare non contraria 
peragebat fiendis in templo («), quae sunt regratiari Deo et omnia tribuere eidem, sicut 
egit David, quando dixit, I Par. ultimo, 14: Quae dedimus tihi, liaec tua sunt, et de manu 
tua accepimus; patet etiam ex responsione data Matri. Et ideo dicere poterat tunc, quod 
postea dixit ludaeis, loan. 8, 16 et 50: Ego gloriam meam non quaero, sed eius, qui misit 
me; quare Deo omnia tribuendo seipsum abnegasse hoc actu ostendit, 

Nono, Dei Patris quae sunt ad honorem, exsequendo. Non sua debet quis quaerere, quia 
nec suam voluntatem facere, qui semetipsum abnegat cum Christo, sed voluntatem eius, qui 
misit eum, scilicet Dei Patris ; quod Christus ostendit temporis in processu, dicens loan. 8, 29 : 
Quae placita sunt ei, facio semper; et: Non veni, ut faciam voluntatem meam, loan. 6, 38; sed 
eius, qui misit me, Patris ; quare et puer lesus idipsum Matri deprompsit dicens *: Nescie- 
batis, quod in his, quae Patris mei sunt, oportet me essef id est, quia me ipsum propter /ormiam 
servi, quam suscepi, abieci, oportet me esse et quaerere, quae sunt, scilicet pro honore 
Patris mei? 

Decimo, ostendit sui abiectionem in triduo, stipem secundum Bernardum ^ ostiatim quae- 
rendo. Cum enim remanserit in lerusalem sine pecunia, et tanta de sua sapientia {b) ostensa 
virtute, non fuit invitatus ab aliquo, nec hospitio receptus, sed inter pauperes commorando, 
quos amabat, amore eorum mendicando victum quaesivit. O quanta abnegatio sui et con- 
temptus, ut Deus homo, puer delicatus et verecundus, panem ostiatim expetendo (c) accepit ! 
Confunditur humana superbia tanta et ad talia inclinatione summi Dei. Hic est actus, per {d) 


(a) As assistendo in templo.  —  (6) As patientia.  —  (c) As exspectando.  —  {d) As propter. 


' Luc. 2, 49.  —  * Potius Aeiredus, Traci. de lesu puero duodenni (inter op. Bcrnnrdi), 
n. 6 (P. L.  184, 833). 


128 FRUCTUS  VI  — PARS  PRIMA. 

quein praesens fructus et confonnitas principalitor ponitur, quoad primam sui partem dicens: 
lesiis abiectits cernitur. Nonne tibi abiectus videtur lesus derelictus ab omnibus, a nuUo 
receptus et invitatus, stipem quaeritando per domos, et forte sic quaerendo expulsus a plu- 
ribus, nec ei victus datus, ut petebat, nec hora, qua indigebat, nec forte in tanta quantitate, 
ut ei opus erat? Quare hunc actum prae aliis meditando, lesum se contempsisse omnibus 
apparet evidenter, qui omnes pascit et alit, sibi parvi cibi et potus denegat subventionem, 
nisi acquirat mendicando. Filios Israel pavit in deserto qtiadraginta annis ' cibo misso de 
caelo; Eliam pavit per corvum primo et demum per angelum *; nonne poterat sibi per angelos 
dcferre facere cibos, sicut fecit suo peracto ieiunio? Certe sic; sed id fecit, ut in nullo esse et 
statu de nostra abiectione confunderemur ac Dei amore omnia libenter suflFerremus, et nosse 
se ad perfectionem nullatenus pervenire posse, si homo sibi ipsi non sit per omnia abnegatus. 

Undecimo, ostendit sui contemptum Christus consortium magnorum deserendo et humilium 
appetendo. Cum enim simile iungatur simili, lesus noscens humilitatem et abiectionem suae 
piissimae Matris et superbiam doctorum, ipsos deseruit et ad Matrem pergens sibi similem, 
cum ipsa permansit. 

Duodecimum, quod Cbristi acclamavit abiectionem et ostendit, se Matri et loseph per 
omnia supponendo et subiiciendo; quod Deus se subiiciat et specialiter uni mulieri, hoc est 
signum evidentissimum suae abnegationis et abiectionis, contemptus sui et despectus. Quo 
pacto lesus non solum perfectae suae abnegationis dedit exemplum, sed multorum ostendit 
disciplinam, primo, ut homo non attendat, cui subiicitur, sed propter quem, lesus mulieri et 
loseph personis abiectis subiectus, sed propter Deum; secundo ostendit, quorum (o) consortium 
abnegans se debet habere, quia non superborum — non enim stant duo contraria simul — 
sed humilium; lesus Christus deserit consortium doctorum et vadit ad standum cum Matre 
et loseph ; tertio ostendit cuncta obedire suae Matri Mariae, ex quo ipse, qui omnium Creator, 
obedit reverenter. Multa alia possunt deduci, sed sufficiant praefata. 

Praefatis duodecim non solum nostri Salvatoris ostenditur abnegatio et abiectio, sed et 
consequenter mundi contemptus, abdicatio perfecta et despectio. Et quod sic sit, apparere 
poterit discurrendo per modos praefatos, primo (b), quia, si quae sunt mundi dilexisset, nec 
templum adiisset, ut faciunt mundani, nec siibiectum se legi ostendisset, immo supra legem, 
cum superbia vigeat in mundanis, I loan. 2, 15 sqq. ; secundo, non parentes declinasset, 
immo secum habere voluisset, quia cum desertione parentum stat mundi contemptus, ut dicit 
ipse Salvator; tertio, non se exuisset adminiculis corporalibus, cum mundani non in Deo, sed 
in mundo spem suam figant; quarto, non reverenter se ad alios habuisset, sed praesum- 
ptuose se ad docendum iniecisset, proprium et non aliorum honorem quaerendo, iiam mun- 
dani, teste Psalmista, Ps. 11, 5, dicunt: Liiif/nam nostram magnificahimiis, labia nostra a 
nobis siint; quis noster Dominus est? quinto, nec locum in medio eorum, sed supra eos vel 
primum quaesiisset; sicut quaerebant mundani pharisaei, Luc. 14, 7, primos aceubitus, et 
primam cathedram in synagogis, et salutationes in foro, et vocari rabbi ab hominibus; sexto, 
non humiliter respondisset, immo oppositum, uti pharao fecit Moysi dicens, Ex. 5, 2: Nescio 
Dominum, et Israel non dimittam; sic fecit Sedecias, qui pcrcutiendo Michaeam *prophetam 
in maxillam voluit, quod suum servarctur verbum, et non Michaeae, III Keg. 22, 23 sqq.; 
Achitophel, quia superbus non videns factum consilium suum se suspcndit, II lieg. 17, 23; 
septimo, in suis verbis se morigerate non habuisset nec in gestis, quia numdanis est patens 
guttur eorum, ut dicit psalmus 5, 11, ac mores mali consequcnter (c), quia mores bonos corrum- 
punt colloquia mala; patet hoc in lasone ludaeo, qui moribus sanctis dimissis, mores induit 
Graecorum et mundanorum, II Mach. 4, 13 sqq. et 5, 7 sqq., et quales fucrint, habentur in 


(o) N quomodo.  —  (h) As et cdd. oui. primo.  —  (c) li ostendunt. 


• II Esdr. 9, 21.  —  * III Reg. 17, «i. 


lESUS  ABIECTUS  CERNITUR. 129 

libro eodem ; octavo, Deo omnia noa attribuisset, immo mundani dicunt semper illud ^ : 
Gloriam memn alteri non clabo; patet hoe generaliter in hypocritis, qui, quae agunt, non Deo, 
sed sibi volunt attribui; nono, quae sunt ad Dei honorem, non quaesiisset, quia mundani 
omnes, quae sua sunt, quaerunt, ut dicit apostolus, Phil. 2, 21, non quae lesu Christi; de- 
cimo, non abiecisset divitias nec mendicasset, quia muudanis est inimica paupertas neque 
voluntaria, immo ad habendum divitias assidue inardescunt, quia tales omnes student ava- 
ritiae, ut dicit scriptura ^ ; undecimo, non humilium appetiisset conversationem et societatem, 
sed magnorum; nam mundanus dives consortium pauperis Lazari despiciebat, Luc. 16, 20; sic 
et ludaei dicentes, loan. 9, 28, se noUe societatem Christi: Tu discipulus, inquiunt ad caecum 
illuminatum, illius sis (a), nos autem Moysi, etc. ; duodecimo, non fuisset sponte subiectus 
humilibus, nam mundani potius ad praesidentiam habendam student, quam subiectionem, 
sicut patuit in Nabuchodonosor, qui omnem terram suo imperio optabat subiici, ludith 2, 3 ; sic 
Alexander Macedo, I Mach. 1, 2 sqq., et sic de aliis. 

Quare, diligenter attentis omnibus supradictis, apparet evidenter Salvatorem nostrum et 
se abiecisse et mundum penitus {h) despexisse abiectione sui ; mundi contemptus ab eo ap- 
paret, et non econtrario, cum multi abnegent mundum, qui non se ipsos, sicut hypocritae 
faciunt et multi alii religiosi voluntatem propriam nunquam deponentes. A Christo exemplum 
accipiendum est mundi contemptus, qui, cum omnibus licite posset uti, omnia tamen abiecit 
cum se, et fecisse sic, prima nostri huius fructus pars dicit, quod lesus abiectus cernitur. 

3, Sed cur lesus Christus voluit se abnegare et mundum sic despicere? Certe, ut ageret 
prius, quod postmodum praedicaret; abnegationem docet sui exemplo, ut dictum est, et verbo, 
Matth. 16,24: Quivultpost me venire, abneget semetipsum etc; mundi abnegationem ostendit, 
quando discipulos, omnibus spretis, habere voluit, nec ipsos, quae sunt mundi, habere vel 
possidere, ut patet Matthaei 10, 9 et 10. Exemplo ergo Christi et verbo inducti, primo 
abnegemus nos, et demum mundum funditus contemnamus; ad cuius contemptum non solum 
Christus inducit, sed multa alia ipsum contemnendum docent: 

Primo scripturae sacrae monitio et auctoritas; clamat enim loannes, I loan. 2, 15 et 16, 
dicens: Nolite diligere mundum neque ea quae in mundo simt; et sequitur qua de causa: quia 
omne, quod est in mundo, aut est concupiscentia carnis, oculorum et superbia vitae; et cum baec 
tria radices sint omnium vitiorum, qui vitia a se vult separare mundum debet abdicare; 
clamat dicens loan. 1, 10: Mundus eum non cognovit, qui Dei ergo cupit notitiam habere, 
mundi caliginem a se debet abiicere ; clamat dicens loan. 14, 30, diabolum mundi principem, 
qui ergo non vult sub diabolo stare, mundum debet abnegare; clamat loan. 16, 33, mundum 
pressuram inferre, qui, optat pacem habere, mundum debet a se removere; clamat loan. 16, 
20, mundum sanctos odire, qui ergo cupit consortium sanctorum, contemptor debet esse mun- 
danorum; clamat Paulus I ad Cor. 3, 19, mundum stultitia plenum, quare qui vult sa- 
pientiam possidere, ab hac mundi stultitia debet cavere ; clamat, I Cor. 7, 31, mundum esse 
fugacem, quia praeterit eius figura, quare, qui semper esse desiderat, mundum certe non 
diligat; clamat, Eph. 6, 12, mundum guerris et pugnis versari, igitur qui securitatem con- 
siderat, mundum iam abiiciat; clamat loannes, I loan. 5, 19, mundum laqueis hostium plenum, 
qui libere cupit incedere, debet mundum abiicere ; clamat, I loan, 4, 1 sqq., mundum plenum 
falsitate et vacuum veritate, qui ergo scire optat veritatem, mundi fugiat falsitatem ; clamat 
loan. 14, 17, mundum ineptum ad Spiritus sancti susceptionem, quare qui Spiritum sanctum 
cupit accipere, mundum debet repellere; clamat Paulus, I ad Cor. 11, 32, mundum damnan- 
dum, quare, si cupis salvari, ad mundi contemptum debes animari ; clamat, in oblivione Dei 


(a) Edd. scis.  —  (6) N et As ftmditus. 


Is. 42, 8.  —  2 ler. 6, 13. 
Analecta — Tom. IV. 


130 FRUCTUS  VI  — PAES  PRIMA. 

ct hominum essc mundi amatorem, quare liomines non debent essc mundi amatorcs. Multa 
alia scriptura ponit, quibus inducit, ut mundus a nobis nou diligatur. 

Secundo, ipsum mundum dcspiciendum ostendunt ipsius mundi praclia et mala conditio ; 
mundus cnim est primo vallis lacrymarum et flctuum, lud. 2, 5 sqq., ad quam flentes 
intraraus; secundo, mundus est positus in potestate tenebrarum et daemonum, I loan. 5, 19; 
tertio, omni gcnere jjericulorum plenus, utpote mare, Ps. 103, 25; quarto, omni dolo et fallacia 
refertus, ler. 6, 13; quinto, sc amantes non pcrmittit caelestia cogitarc, sed solum terrena, 
Gen. 14, 22 sqq.; sexto, homines pessimos iu se permittit habitare, in ipso enim Jtahitant 
7ibilae, pilosi etc, Is. 13, 21 et 22; scptimo, est tenebrosus et veritate privatus, Sap. 6, 5; 
octavo, instabilis lubricitate, Eccle. 2, 17; nono, plcnus laboribus et doloribus, Sap. 5, 7 sqq. 
et Eccli. 2, 3 sqq. ; decimo, immundus, contagiosus et plenus immunditiarum stercoribus, 
Sap. 14, 25 sqq. ; undecimo, est rota volubilis et impermanens, Ezech. 10, 13; duodecimo, est 
fornax horaines diversis flammis vitiorura incendens. Quibus inspectis, a mundo pcr eius con- 
teraptum cst egrcdiendura. 

Tertio, ad raundi conteraptum inducit nos quae in raundo reperiuntur consideratio, Os. 
4, 1 ct 2: Non est verifas, non est misericordia, non est scientia in terra; nam maledictum, 
mendacium et homicidinm, furtum et adulterium inundaverunt super terram; Eccle. 1, 2 et 14: 
Omnia vanitas, et afflictio spiriius. In raundo siquidem reperitur nihil boni, sed mali, nihil 
perfectionis, scd imperfectionis, nihil vitac, sed mortis, nihil veritatis, sed vitiorum. In ipso 
siquidem est superbia, iactantia, arabitio, arrogantia, irreverentia, inobedientia, contcmptus, 
convitiura, contcntio, dissensio, praesumtio, invidia, dolus, fraus, odium, detractio, raalitia, 
nequitia, ira, inimicitiae, rancor, dolor, tepor, accidia, clamor, blaspheraia, contumelia, tri- 
stitia, planctus, luctus, inquietudo, iramunditia, avaritia, fallacia, inconsideratio, praecipi- 
tatio, dcrisio Dci et suorum raandatorura, rautabilitas, iraperseverantia, inconstantia, ten- 
tatio diaboli et afilictio mundi ; raerito quia haec, ut patet iutuentibus, in raundo reperiuntur, 
quare consequenter qui amicus est huius mundi, concluditur, quod sit Dei inimicus, ut dicit 
lacobus in canonica sua, c. 4, 4. 

Quarto, ad raundura contemnendum inducit horainum diligentium mundum pertractatio. 
Quid fucrunt, quid sunt et ubi sunt? Si quaeras, quid fuerunt imperatores et monarchae, re- 
ges, duces, comites, satrapae, magistratus, tyranni, consules, praesides, praefccti, principes, 
barones et nobiles et alias dignitates et gradus habuerunt, ita quod magni fuerunt, non 
exeraplificando dc praefatis brevitatis causa; omnes tamen homines mortalcs, ut nos sumus, 
fuerunt (o). Scd praefati quid sunt? ccrte mortui sunt, nihil secum de mundo portavcrunt 
praeter peccata. 

Sed libet intueri mente et attendere, ubi sunt horum raundi araatorura, scilicet Cain 
crudelitas, qui fratrera suum Abcl occidit? gigantura proceritas, qui fucrunt in diebus 
Noe? Nemrod oppressio, fiiit enim robustissimus venator hominum, id est opprcssor? Nini 
imperium, qui fuit primus rex Assyriorum? Semiramidis intemperantia, quae etiam proprium 
filium cognovit? Zoroastes Bactrianorura regis, qui i^rimo incantatorias artes magicas invenit? 
Rcgura Pcntapolim carnis spurcitia, quia sunt caelitus conflagrati cum suis? Pharaonis rcgis 
Acgypti rebellio populura mandato Dei nolcntis diraittcrc? Cadrai Thcbae couditoris felicia 
exordia, qui a Tyro venit Boetiam et Thebas aedificans, ibidem regnavit, uxore dotatus et 
filiabus, sed non sic feliciter decessit interfectis filiabus, vidclicet a viris et ncpotibus, ipse 
factione Agenoris a regno pulsus usquc in exitum infcliccm duxit vitam? Ubi est Aetae 
Colchorum rcgis magnificcntia, quam ostcndit lasonem Thessalum rccipiendo cum suis? Ubi 
est lasonis proditio, qui proditionc Mcdeani filiam dicti Actac capicns, ipsam ctiam prodidit 
et dcccpit? Pclci sagacitas, qui lasoncra dircxit pro aurco vellcrc, ut niorcrctur? Ubi Icges 
Minois regis Crctcnsis? Adonibczcc iniquitas, sub cuius mensa ut canes comedebaut scptua- 


(a) As om. fuerunt — fuernnt. 


lESUS  ABIECTUS  CERNITUR. 131 

ginta reges amputatls manuum et pedum summitatibus ^ f Ubi Eglon regis Moab ad filios 
Israel hostilitas? Ubi Sisarae regis Madian in finibus Israel dissipatio? Ubi Lai, ne filius 
eum interficeret, praevisio? Ubi est Oedipi valor, qui nesciens matrem suam probitate sua 
accepit uxorem, patre ab eo interfecto, sed tandem dolore caecus vita infelici decessit? Ubi 
est Thyestis et Atrei discordia, ob quam Atreus, occisis tribus filiis Thyestis, carnes ad com- 
edendum et sanguinem in vino mixtum, ad bibendum patri dedit? Ubi Thesei vigor, qui 
tot probitates gessit cum lasone pro aureo vellere, cum Hercule contra Amazonum reginam, 
in inferno mira fecit, liberavit Athenas a Cretensibus, et multa proba gessit et facinora, sed 
expulsus a suis infelicem duxit vitam? Ubi Herculis furor? Ubi Laomedontis strenuitas, 
regis Troianorum? Ubi Priami maiestas, quae digna imperio censebatur? Agamemnonis 
regis et ducis Graecorum prudentia? Ulyssis dolus? Diomedis loquacitas? Hectoris fortitudo? 
Paridis concupiscentia? Achillis impetus? Pyrrhi in Polyxenam et Troianos vindicatio? Ubi 
Saulis Hebraeorum primi regis proceritas? Ubi Goliath exprobratio («)? leroboam contra 
Deum ingratitudo? Zara {b) Aethiopum gentis multitudo? Sardanapali incontinentia et mu- 
liebritas? Sennacherib contra Deum contemptus? Astyagis providentia, ne a Cyro nepote 
suum regnum toUeretur? Ubi est Cyri Persae dominandi aviditas? Ubi Darii carnalitas? 
Ubi Xerxis exercitus? Ubi Nabuchodonosor superbia? Baltassar insania? Candauli Ly- 
dorum regis opulentia? Ubi Croesi divitiae? Amulii (c) ambitio? Fuffetii versutia? Hostilii 
severitas? Prisci deceptio? Tarquinii invasio? Holofernis ferocitas? Ariopastis fraus? Mil- 
tiadis Atheniensis victoria? Alcibiadis pulchritudo? Hannonis Carthaginensis appetitus? 
Dionysii tyrannides? Polycratis fortuna? Agathoclis cautela? Philippi Macedonis saevitia? 
Alexandri Magni audacia? Demetrii arrogantia? Ptolomeorum regum Aegypti vita infamis? 
Vezoris {d) dominium? Seleuci improbitas? Antioehi philosophi mendacia (e)? lugurthae exer- 
citatio? Ubi Marii aspectus? Mithridatis custodia? Caesaris sagacitas? Pompeii expeditio? 
Octaviani prosperitas? Marci Antonii temeritas? Herodis impietas? Caii ad malum aviditas? 
Neronis voluptas (/)? Ubi Vitellii gulositas? Domitiani praecipitatio? Diocletiani adversus 
Christum contemptus? Maximiani inconstantia? luliani apostasia? Ubi improborum Roma- 
norum imperatorum quoad plures dira dominatio? Ubi Theodorici malignitas? Ubi Totilae 
flagellum? et sic de similibus. Isti fuerunt in saeculo et mundo ob dignitates et dominia 
viri famosi, mundi gloriae intendentes, eam optantes et habentes. 

Sed quis eorum exstitit finis et terminus? Certe cuiuslibet eorum fuit malus et pravus. 
Nam Cain fuit a suis descendentibus, videlicet Lamech, sagitta petitus, Gen. 4, 23. Gigantes 
submersi sunt in diluvio, Gen. 7, 21 sqq. Ninus, rex Assyriorum primus, ab adversariis {g) 
sagitta illisus obiit. Nemrod linguae divisione suo desiderio imperandi omnibus fuit frustatus. 
Semiramis a filio stuprata {li) est occisa. Zoroastes {i) Nini gladio infeliciter est mactatus. 
Reges Pentapoleos {l) igne caelesti sunt cremati. Pharao in mari rubro cum suis est ne- 
catus. Cadmus (ut dictum est) post felicia infelix factus, latebras apud IUyrios petens (m), 
post regni amissionem, morte periit ignota. Aetes {n), Colchorum rex, filio Aegialeo inter- 
fecto a filia Medea ac Medea furtive a lasone rapta, eius senium infelicissimum reddide- 
runt. lason decepta Medea, ipsius factione Medeae, filios proprios, ipsa tradente comedit. 
Peleus regnum dare invite suo nepoti lasoni est coactus. Minos, filius Pasiphaes, solis filiae, et 
Cretensium rex, filii mortem dum cupit vindicare, a Theseo expulsus adulterio uxoris et 
filiarum cum Theseo, fugacem dum Daedalum sequitur, apud Siculos a filiabus Cretali ipse 


(«) As fortitudo. — (6) As Sarath. — (c) As Annibalis. — {d) As Nesores. — (e) As An- 
tiocJii mendacia. — {f) As Ciceronis voltiptas. — {g} As xjrimus adversaritis. — {h) As a stupra- 
tore. — {i) As Cordastes Nani. — (?) As Pentapolim. — (w) Ed. 1 om. latebram petens. — (m) As 
et edd. 1 et 2  Oetes. 


"■ lud. 1 , 7. 


132 FRUCTUS  M  —  PARS  PRIMA. 

mortem invenit. Adonibezec ab Israelitis cai^tus, summitatc manuum ct pedum amputatis, 
quac aliis gesserat, ipse excepit. Eglon ab Aiotli sicca in adipem immersa obiit. Sisara a label 
clavo in tcmpore (a) infixo occiditur. Laius iuxta accepta a diis (b) a filio Ocdipo incognite 
est occisus. Oedipus dosponsata matre et occiso patre, dum haec scivisset, regiis insigniis de- 
positis, dolore oculis sibi erutis, et tandem post mutuam caedem filiorum, Creontis imperio 
catenis onustus, in exilium est actus. Tyestes ob stuprum commissum in cognatam et Atreus 
crudelitate ambo infeliciter obierunt. Theseus post multa facta, Hippolyto filio suggestione 
falsa Phaedrae uxoris occiso, ab ingratis civibus repulsus, apud Tyros (c) minorem insulam 
infelicis vitae diem clausit extremum. Laomcdon in praelio a lasonc et Hercule prosternitur. 
Priamus post tam magna facta in Troia ct rcgnorum subiectione a Graecis decennio obsessus, 
fraude Troiae capta civitate, a Pyrrho crudeliter jjost amissionem filiorum et omnium est 
mactatus. Agamemnon Clythemncstrae uxoris ab Aegistho cognitae factione occiditur. Her- 
cules effeminatus a lole tandem Nessi Centauri veste et sagitta furore est prostratus. Ulysses 
a filio incognito sauciatur crudeliter. Dioracdes expulsus a regno infeliciter consummatus 
est. Hector proditorie ab Achille perimitur (d). Paris filius Priami a rege in praelio morti 
sociatur. Achillcs in templo in Troia sagittis Paridis mortem gustavit acerbam. Pyrrhus 
eius filius post reversionem a Troia fraude Macharei sacerdotis in templo Apollinis ab Orcste 
est interfectus. Saul inobcdieus Deo, rcgno privatus, diabolo ad vexationem traditus, in monte 
Gelboe cum tribus filiis est prostratus. Goliath a David puero funda et lapide est deiectus. 
leroboam cum suis omnibus ad internicionem est a Deo datus. Zara ab Asa et suis con- 
turbatus et fugatus est, II Par. 14, 10 sqq. Sardanapalus inter mulieres scortans ab Ar- 
bato Medorum pracfecto aggressus, cum se ncquiret defendere, regia incensa, cum omnibus 
voluptatibus concrcmatus est. Sennacherib post damnum suorum, interfectis de suis per an- 
gelum centum oetoginta quinquc millibus, fugiens a filiis duobus, dum oraret Nesdach deum 
suum, est mactatus, IV Reg. 19, 37. Astyages, rex Medorum, a Cyro nepote ex filia privatus 
regno Medorum, in Hyrcania sibi tradita ab eodem moritur. Cyrus, bellum dum Amazonibus 
intulisset, circumventus cum ducentum millibus Persarum occisus et decapitatus, in utrem 
sanguine repletum eius caput est, ut biberet, proiectum. Darius rex Persarum, cum reginam 
Scytharum vi habere vellet, amissis ultra centum millibus de suis, et deinde apud Mara- 
thonem dcbellatus a Graecis, ad infclicem mortem dcvenit. Xerxes millc millibus amissis de 
suis in Graecia pcr Leonidam Sjjartanorum duccm cum quatuor millibus, naves cius omnes 
submersae vel captae per Themistoclem et Cimonera, duces Athenienses, in Persiam reversus, 
odiosus omnibus, ab Artabano praefecto est obtruncatus. Nabuchodonosor, rex Babylonis, 
primo divino volito a regno pcr scptem tempora pulso et deinde post in regno reposito, 
mortuum cadaver eius in treccnta frusta divisum, datum cst trccentis vulturibus a filio. 
Baltassar, dum vasa Domini raale tractat, regno ct vita a Dario et Cyro est privatus, 
Dan. 5, 30. Candaulus rcx Lydorum felix aliquando coniuge et regno, ab amico Gygc tandcm 
vita, uxore et rcgno privatur. Crocsus etiam Lydorum rex ditissimus fuit omnium regum; 
hic captus a Cyro cum Baltassar Babyloniae rcge rogo superimpositus, etsi imbris super- 
ventione liberatus sit, regno tamen privatus remansit. Amulius, Numitore fratre a regno 
cxpulso, solus in Albano (e) regnat; sed llemi et Romuli auxilio Numitor regno potitur, 
Araulio interfecto. Fuffctius Mettius rex fuit Albanorum, cum contra venientes cum Tullio 
Ilostilio ct Ilomanis ivisset, sc cum suis in partcm subtraxit, ut victori in auxilium cssct, 
cuius fraudem Tullius cura attcndisset, eo capto et virgis caeso, demura pcr manus ligatus 
et pcdes ad quadriga.s, impulsis equis, cius corpus spectantibus Albanis et Romanis in 
partes divisas est concisum. Tullius Ilostilius praefatus Romanoruni rcx post mira pro 
Romanis  ab  eo  facta cum rcgina a fulgurc cst crematus. Priscus Tarquinius rex Roma- 


(a) As ot odd. 1 ct 2 tinijwre.  —  (b) As vaticinia.  —  (c) As et odd. 1 ot 2 Cyros.  —  (d) A.s pu- 
nitur.  —  (e) As Ano. 


lESUS  ABIECTUS  CERNITUE. 133 

norum, deceptis filiis Anci Martii, regis Romanorum, ex mercatore factus rex, ab eisdem cum 
securi percussus regnum amisit cum vita. Tarquinius Superbus, septimus et ultimus rex 
Romanorum, expulsus ab urbe ob scelus Lucretiae commissum a filio, nec repetere urbem 
unquam valuit, Cumas pergens cum Aristomene tyranno senectutem suam tabefactus con- 
sumsit. Holofernes, Nabuchodonosor regis Assyriorum princeps militiae, ferocitatem sui 
pectoris luditb Hebraea amputando caput extinxit. Miltiades, rex Atheniensium, apud Mara- 
thonem Darium cum suis expugnavit et lib.eravit Athenas; captus deinde ab Atheniensibus 
et onustus catenis in carcere est trucidatus. Alcibiades, dux Atheniensium, forma, genere, 
divitiis, bello et facundia admirandus, post multa felieia et infelicia, tandem domo incensa, 
in qua manebat, ab insequentibus crematus et privatus iacuit sepultura. Hanno, Hamilcaris 
ducis Carthaginensium in Sicilia (a) filius, ditissimus fuit; hic Carthaginis dominium dum 
appeteret, primo senatum veneno occidere operam dedit, secundo mq,nu servorum fretus, 
dum imperare optat, captus, in conspectu populi nudatus, virgis caesus, oculis extractis, am- 
putatis manibus et pedibus, confractis cruribus, ferro vita eiecta, corpus vulneribus confossum, 
in cruce altissima est suspensum, filiis, nepotibus, parentibus et amicis cum ipso pariter 
enecatis. Dionysius Syracusanorum rex fuit; post multa infanda commissa in fratres, co- 
gnatos et cives, deos et exteros, expulsus a regno, Corinthum missus est in exilium; ubi 
primo lenonibus iunctus, deinde pueros docens in triviis et ludos agere (6), vitam, ut cre- 
ditur, miserabiliter terminavit. Polycrates Sami insulae tyrannus fuit; omnia sibi fortuna 
ad votum pro tempore impendit, sed in fine captus ab Oroete, Darii praefecto, inculpatus, 
quod adversus Darium hostibus praeberet auxilium, in summo Midalensis montis vertice 
in cruce est suspensus. Agathocles, Siculorum rex, ab Afris in Syracusis obsessus, civitate 
munita fratri relicta, cum exercitu transivit in Africam, ibique victoriosus contra Cartha- 
ginenses, Syracusas reversus ad obsidendum Brutios contendit; ubi dum eseet, regno capto a 
filio filii privatus est, ac timore Aegyptum petens ibidem morbo et peste consumtus est. 
Philippus Macedo, versutiis suis Graecis subiectis et phiribus aliis iuxta vaticinia, a gladio 
habente in manubrio quadrigam sculptam per Pausaniam interfectus est. Alexander Magnus 
Macedo post subiectum vi orbem et timore apud Babyloniam venenatus a Cassandro trium- 
phum morti dedit. Demetrius rex Syriae post impie multa commissa, relictus ab uxore, filiis 
et aliis, cum iret in Tyrum ac in portum descenderet, iussu praefecti loci obtruncatur. 
Reges Aegypti plures fuerunt dicti Ptolomei, qui proditionibus mutuis, rapinis, luxuriis, 
crudelitatibus et regimine pravo notati, vitam nequam ducentes, diversis cladibus interierunt. 
Vecores rex fuit Aegypti, qui ambiens Scytharum dominium, ab ipsis de regno Aegypti, 
quod habebat, expulsus, vitam infelicem duxit, alieno et proprio privatus regno. Seleucus (c) 
rex post multas victorias et insignem militiam sub Alexandro peractam Ptolomei Cerauni 
insidiis captus et necatus est. Ultimus ex Alexandri principibus Antiochus rex Syriae post 
multa infanda in Deum et ludaeos illata, ultione divina doloribus et corrosione vermium mise- 
rabiliter e vita recessit. Hannibal Poenus duodeviginti annis attritis Romanis in Hispania et 
Italia et multis crudeliter gestis, superatus a Scipione Africano, ad Prusiam regem, hostem 
tunc Romanorum, fugit; sed pace facta inter Prusiam et Romanos, cum sciret se tradendum 
Romanis, veneno hausto, quod secum semper ferebat, infelicem animam emisit. Prusias Bi- 
thyniae rex, dum filios novercae filio legitimo vellet praeponere, a filio expellitur de regno, 
qui cum paucis servis recedens, ab eis solus senex diraissus, dum timore filii pergens per 
incognita loca et se alium esse dicens quaerens stipem de die residendo in tenebris et noctu 
ambulans, ultimo ad manus filii deveniens occiditur. Perseus spurius rex fuit Macedoniae ; qui 
suae conditionis oblitus, post multa nefanda ab eo patrata victus a Paulo Aemilio, senatus 
iussu ad perpetuum carcerem cum filiis est damnatus; verum cum horrore carceris ac dolore 
diem clausisset ultimum, filius eius ob inopiam Romae  artem aerariam didicit et exercuit. 


(a) As inscia.  —  (6) As traphis et ludos agere.  — (c) As Solendtts. 


134 FKUCTUS  VI  —  PARS  PRIMA. 

Pseudo-Philippus inendacio se tingens Persei fnitrem, Macedoniam a Romanis accepit; qui 
tandem captus a Metello ante eius currum ductus Romam, ibidem ignominiose est necatus. 
lugurtha, rex Numidiae, etsi naturalis fuit; hic tribus fratribus occisis legitirais regnum Numi- 
diae obtinuit; sed fratrum mortem non ferentes Romani per Cneum Marium multis praeliis ad 
deductionem redactus, captus ante currum eius pro triumpho et catenatus est, et non multo 
post mole ad coUum suspensa ex lapide Tarpeio in Tiberim proiectus est et necatus. Marius 
Arpinas, primus consul ex plebe, septem consulatus habuit; hic multa peragens iniqua Prae- 
neste cervicem feriendam servo praebuit. Mithridates rex Ponti, hic plures linguas scivit; 
inimicos per viginti annos non permanendo in loco evitavit; crudeliter se habuit ad Ro- 
manos, omnes enim in regno suo et mercatores et alios occidi iussit; bellum per quadra- 
ginta (rt) annos et ultra habuit cum Romanis; victus a Pompeio, obsessus a filio Pharnace, 
sumto prius veneno, sed nihil ei nocente, tandem a Gallo milite est occisus. Caesar lulius 
habita victoria de Pompeio et suis, Roma potitus, non multo post coniuratione quorundam ci- 
vium pluribus vuhieribus confossus occubuit. Pompeius Magnus in sua iuventute et post per 
tempus in bellis felicissimus fuit; nam cum viginti duobus regibus bella gessit, sed discor- 
dante a Caesare apud Epirum multis suffultus regibus pugna habita succubuit; qui dum 
peteret Aegyptum, Ptolomeo mandante a suis satellitibus decapitatur; corpus eius quisquiliis 
semiustum a Codro, quaestore ipsius Pompeii, cum lacrymis positum est sub arenis. Octa- 
vianus post triumphos multos habitos, etsi in pace regnaverit magno tempore et decesserit, 
infelix fuit in filiis, qui omnes ante ipsum mortui sunt, sed infelicissimus in filiabus, quas 
omnes ob stupra mandavit occidi ; et demum filium non habendo Tiberio privigno in filium 
adoptato dimisit regnum. Caius Caligula imperator luxuriosissimus, adeo ut non se a soro- 
ribus abstineret, insolentissimus pro deo se coli faceret, crudelissimus fuit; nam parentes, 
senatores et alios multos occidit; et post eius mortem, quae scelestissima fuit, diversa venena 
sunt reperta, quae in mare proiecta pisces innumeros occiderunt. Nero factione matris Ro- 
mano adepto imperio, nefandissimus homo fuit ; hic stupratis sororibus, matre occisa, omnibus 
parentibus necatis, incensa maxima parte urbis, depraedatis omnibus, hostis (6) adiudicatus a 
senatu, proprio pugioni incubuit. Marcus Antonius, lulii Caesaris nepos ex sorore, cum multa 
improba ageret et Octaviano insidias moliretur, adversus quem Octavianus profectus apud 
Actium eum debellando in Alexandriam fugere coegit, quam obsidendo angustiis (c) et fame 
omnes periclitaverunt, ad regalia monumenta accedens Antonius cultro se ipsum transfodit. 
Herodes Ascalonita, ob ortum Christi pueris in Bethlehem necatis et filiis propriis quam- 
plnribus occisis, doloribus insectatus et vermibus, ultro animam a se abscidit. Vitellius ab 
exercitu imperator creatus, gulositati et voracitati prae aliis deditus fuit; cum multa impia 
ageret, relictus a militibus, catenatus ct incarceratus, primo ligatis manibus post tergum 
ac collo laqueo imposito, coeno et luto ac stercoribus deturpatus, minutim a carnificibus 
spectante populo usque ad necem discerptus est; et iniecto unco in naribus tractus et in 
fluvium Tiberim est proiectus. Domitianus Cacsar post multa mala commissa a cubiculariis 
mandato senatus interemptus est. Diocletianus abiecto imperio timens a Constantio, quem 
Caesarem fecerat, sibi inferri mortem, vcneno se occidit. Maximianus, cum genero suo Con- 
stantino insidias pararet, ope Constantini trucidatus est. lulianus apostata, homagio facto 
diabolo, abnegata fido, ex clorico factus est imperator, quod per annum cum tenuisset, a 
sancto Mercurio niandato beatae Virginis cst occisus. Thcodoricus subita morte decedens per 
loanncm papam ct Symmachum patritium, quos occidcrat, in oUam Vulcani est proiectus. 
Totila flagellatus tandem a Deo vitam cum dominio amisit. Imperatores Romani, videlicet 
Galba, Otho, Commodus, Pertinax Aclius, lulianus, Caesar Pescennius ct Albinus, Aurelius, 
Caracalla, Marcus, Ileliogabalus, Aurcus, Alexander, Maximus ct Gordianus, Decius, Gallus, 
Hostilianus,  Aemilianu.s,  Valerianus,  Galienus,  Quintilius,  Aurelianus, Tacitus,  Florianus, 


(a) As octo,  —  (b) Edd. 3 hoslibus.  —  (c) Edd. awjHstm. 


lESUS ABIECTUS  CERNITUE. 135 

Probus, Carus, Numerianus, Galerius, Maxentius, Valens et sic de aliis, omnes vel a se vel 
ab aliis sunt trucidati. Multos omisi de magnis mundi principibus, de regibus Chaldaeorum, 
Persarum, Medorum, Assyriorum, Aethiopum, Aegyptiorum, Graecorum, Francorum, Hispa- 
norum et aliorum regnorum, qui toto conatu constrinxere mundum, quem ad votum habere 
putantes et regno et vita caruerunt; ut de quibusdam ostendit Orosius in suis libris De 
ormesta mundi ^. 

Sed, ecce dum discurrimus per homines mundi amatores, dignitatibus variis fulgentes, 
nunquid idipsum patet in mulieribus, quod evenit eisdem? Certe sic. Nonne Semiramis, 
de qua est dictum, regina Assyriorum, uxor Nini, vanitatibus mundi dedita a filio ob stu- 
prum exanimata est? Dido, Carthaginensium regina, amore Aeneae, ut docet Virgilius ^, eius 
abscessu cultro se peremit. Phaedra, uxor Thesei, regis Atheniensium, incusato Hippolyto 
a Theseo, quod eam violare tentasset, et occiso Hippolyto a Theseo, audita ipsius Hip- 
polyti morte et dolo reserato, Hippolyti gladio se occidit. locasta, uxor regis Lai Thebanorum, 
demum coniux (a) Oedipi filii sui; quo cognito, gladio Oedipi, quo Laium patrem occiderat, 
se peremit. Athab'a ludaeorum regina, post caedem omnis stirpis regalis, ut facilius domi- 
naretur, dum regnasset pro tempore, demum excerebrata est. TuUia, Prisci Tarquinii regis 
Romanorum filia et uxor Tarquinii Superbi, regis Romanorum, crudelissima, cum viro ab urbe 
abiecta, infelicem finem habuit. Olympias, Alexandri mater, cum post mortem filii in nobiles 
debaccharetur, a Cassandro, qui Alexandrum occiderat, mortem impavida suscepit. Barsames, 
uxor Darii, et Rosanes, filia Darii regis Persarum et uxor Alexandri Magni, incarceratae 
ab Antipatro a Cassandro demum interfectae sunt. Thessalonice, Aridei regis filia et Cas- 
sandri (5) uxor, ab Antipatro filio, nihil valentibus lacrymis, est occisa. Cleopatrae quatuor 
fuerunt: prima filia Ptolomei Epiphanes et nupta Philematori, Philematore occiso, Evergeti 
se tradidit; cuius filium ipso die nuptiarum vir in eius gremio confodit; filiam susceptam ex 
ea stupravit et eam in uxorem(c), repudiata uxore, accepit. Cleopatra Alexandri Zebennae, regis 
Syriae, primo uxor, inde Demetrii, tertio Antiochi Syriae regis; haec occiso filio, causa domi- 
nandi, dum Crispo alteri filio parat venenum, id sumere ipsa est compulsa. Cleopatra, altera 
uxor Evergetis, a filio in exilium acta et necata est. Quarta Cleopatra non tradita viro, 
quem volebat, sed alteri a viro sororis, decisis manibus, propter vulnera multo sanguine 
fuso exspiravit. Cleopatra alia fuit regina Aegypti, per Pompeium Ptolomeo eius fratri nupta, 
a quo postea ipse Pompeius fuit occisus : haec primo Ptolomco, secundo Caesari stupro 
iuncta, ac filio ex ea suscepto, quem Octavianus postea occidit, tertio Marco Antonio iuncta, 
cum post mortem eius Octaviano sua pulchritudine studeret (d) placere, et frustra, videns se 
pro triumpho servari, sepulchrum ingressa Antonii, apertis venis et appositis serpentibus in- 
felicem vitam terminavit. Messalla uxor fuit Claudii Imperatoris, etsi formosa, incredibilis 
fuit libidinis; nam ut multos haberet, mutata veste lupanaria adibat, sed tandem a viro 
confodi iussa est. Agrippina mater fuit Neronis et uxor Claudii imperatoris; cuius factione 
Nero adoptatus est in filium Claudii et ad imperium sublimatus est; quam nudam ex palatio 
Nero eiecit, praecepto dato, ut nullus eam reciperet; deinde Puteolum, ut absorberetur, in 
navi solubili posita et vix liberata, apud Baiolos misso decurione eam iussit occidi. Rosi- 
munda, filia Turisundi regis Gepidorum, et uxor Albuini regis Longobardorum, quae virum 
fecit occidi, ab Emelchi, quem in virum post mortem datam Albuino suscepit, sed post, 
Emelchi displicente eidem, cum eum veneno occidere vellet et nubere Longino patricio, ve- 
nenum bibere coacta, ambo pariter sunt extincti. Brunchildis, Francorum regina, filia 
Levicaldonis, regis Hispaniae, et uxor Sigisberti, regis Francorum, quae  accusata filio iam 


(a) As iixor.  —  (h) As Alexandri.  —  (c) N coniugem.  —  (d) N conaretur. 


^ Sub hoc nomine saepius exhibentur Orosii libri Ilisloriarum ; cfr. Du Cange ad vocem Or- 
mesta.  —  * Aeneid., 1. IV in fine. 


136 FRUCTUS  VI  —  PAKS  PRIMA. 

reguante est iniuste, ligata ad pedes indomitorum equorum, oquis dimissis, membratim est 
discissa. Romulda uxor fuit Sisulphi, nepotis Albuini Forlivii ducis, qui interfectus a Ca- 
tano, rege Avarorum; Romulda cum filiis in quodam castro se claudit, quam Catanus dum 
obsideret, visus a Romulda in pulchritudine armorum, immemor viri recenter occisi, philo- 
capta de eo, promisit castrum reddere, si eam vellet in suam accipere uxorem; quo an- 
nuente, castro dato, omnibus filiis et filiabus Romuldae occisis, eam Catanus in uxorem ac- 
cepit, et se fruendum ei tota nocte concessit; sed mane Catanus acceptis duodecim fortioribus 
de suis, eis successive abutendam tradidit nequam Romuldam; quam diu cum illusissent, in 
locis genitalibus coram omnibus Romuldae palum iussit infigi; et sic cum palo duci per totum 
exercitum ad illudendum, quae misera iilusione et dolore exanimata est. Irenes imperatrix 
post ambitionem dominii, qua(rt) multa improba commisit, a Nicephoro fratre deiecta, in Lesbos 
insula misera senectute contabuit. Martesia cum sorore Lampedia, regina Amazonum, post 
multas victorias circumventae a barbaris occisae sunt. Panthesilea, Amazonum regiua, ob 
amorem Hectoris in bello Troiano multa fecit mira, sed tandem a Graecis est occisa. Hecuba 
Troianorum fuit regina, undeviginti inter filios et filias genuit; viso excidio Troiae, inter- 
fectione filiorum, filiarum et viri in rabiem versa, apud Thracios agros vitam finivit. Polyxena, 
filia Priami incredibilis pulchritudinis, tandem post excidium Troiae a Pyrrho, filio Achillis, 
supra eius sepulchrum intrepida est interfecta. Cassandra filia regis Priami captiva data Aga- 
memnoni (b), eo interfecto a Clythemnestra, et ipsa necata est. Helena, per cuius raptum a 
Paride Troia est destructa, infeliciter decessit. Clythemnestra carnaliter iuncta Aegistho, sua 
factione ab eodem Agamemnon, Mycenarum rex, vir suus, occisus est ; sed post annos septem 
cum Aegistho amasio a filio Agamennonis Oreste est truncata. Camilla Volscorum regina 
limites transcendens femineos se dedit armis, et Turno regi Rutilorum dum fert opem contra 
Aeneam, sagitta in mammilla percussa interiit. Sophonista (c), Hisdrubalis Gisgonis filia, 
Siphacis Numidiae regis uxor, et demum post eius mortem uxor Massinissae, ne in manus 
Scipionis veniret, veneno se necavit. Mariannes, Hebraea, filia Aristoboli, regis ludaeorum, 
Herodi regi iuncta in matrimonium ; cuius imago non videbatur mortalis, sed caelestis ; haec 
incusata viro in eius mortem ordinasse iussa est mori. Semiamira mater Heliogabali im- 
peratoris fuit, cuius industria filius ad imperium est sublimatus, cum filio et ipsa inter- 
fecta est. Niobes, Tantali Phrygiorum regis filia et uxor Amphionis Thebanorum regis, 
septem filios et totidem filias habuit ex marito; haec letali morbo filios omnes amisit; vir 
eius orbus efi"ectus se gladio occidit proprio, ipsa vero dolore quasi lapis est effecta. Sabina 
Poppaeia invisae formositatis fuit; liaec tamen a Nerone imperatore suscepta coniugio, cuius 
factione Nero occidit matrem, filiam Claudii Octaviani in exilium destinavit; dcmum ipsa 
secundo  praegnans, calce a Nerone percussa, diem clausit extremum. 

De multis aliis probis mulieribus exempla ad propositum possunt adduci ; sed sufliciant 
praemissa, quia idem iudicium est et de aliis. Quia ergo mundus suis amatoribus fallacis- 
simus reperitur et deceptorius, debet a prudente dcrelinqui, ut patet in praedictis, quos 
decepit. Sic crgo apparet, quid fucrunt; scd quid sunt, patet, quia morte violenta omncs 
exterminati sunt. Et quia veram non habuerunt sapicntiam, 2>(")'i<">'itnt propter suam intiipirn- 
tiam, Bar. 3, 28. Sed ubi, quaeso, sunt, quos ambiebat civium multitudo, custodiebant satel- 
litum turmae, quos timebat orbis? quibus fiebant applausus et festa praeclara? quibus superi, 
inferi et omnia videbantur ad nutum parere? nonne in paucis versibus vitae eorum memoria 
est? Vide sepulchra; ct discerne, si potes, quis scrvus, quis dominus, quis pauper, quis dives. 
Discerne vinctum a rege, debilem a forti et pulchrum a deformi. Amatores huius mundi biborunt, 
comederunt, riserunt, duxerunt in bonis dics suos, et in puncto ad infcrna desccnderunt ct 
vadunt. Hic caro eorum vermibus datur, et illic animae eorum sempiternis deputantur incendiis; 
nec immerito, quia caclestia non inquisierunt, sed terrena, digne terrcnis pcrpetuo submerguntur. 


(a) N quo.  —  (h) N Agamemnone et ipsa necata est.  —  (c) As Solduista. 


lESUS  ABIECTUS  CERNITUR. 137 

Quinto, ad mundi contemptum inducunt despicientium ipsum exaltatio et divulgatio. 
Considera diligenter, quam divulgantur per orbem qui mundum contempserunt; patet primo 
in apostolis, quorum sonus in omnem terram exivit '; iu sanctis aliis tam martyribus, videlicet 
Laurentio (a), etiam de aliis, qui omnia pauperibus dederunt; quam confessoribus, videlicet 
Antonio, Hilarione, Macario et aliis patribus, Benedicto, Francisco, Dominico et aliis, quorum 
nomina vivent in aeternum, in saecula saeculorum. Vide quam solemniter talium memoria a 
fidelibus colitur, non in uno loco solum, sed per orbem. Fitne sic pro imperatoribus, regibus 
et aliis principibus mundum diligentibus ? certe non ; quia periit niemoria eorum cuni sonitu ^, 
ac si nunquam fuissent in mundo. Hodie non nominantur, immo quod maius est, de multis 
imperatoribus, ubi iacent eorum cineres, minime invenitur. Sancti vero mundum relinquentes 
nominantur, praedicantur eorum facta, cum summa devotione visitantur eorum sepulchra ; et 
quare? quia corpora eoriim in pace sepulta sunt *, et in memoria aeterna crit iustus *. Ad 
habendam laudem et famam philosophi omnes sunt conati, sic {h) et antiqui Romani hoc fine 
illi studuerunt, et alii pugnaverunt. Comparetur Petrus ad principes quoscumque mundi, Petrus 
piscator pauper et vilis mundum contemnens, tanta est gratia repletus, ut eius umbra infirmos 
curaret; quis principum huius mundi hanc habuit virtutem? certe nullus? Petrus suscitabat 
mortuos, sed mundi principes mortificaverunt viventes. Ecce, Petrus gaudet innumeris ecclesiis, 
et magnus Alexander, Octavianus, lulius et alii in incognitis et vix in uno (c) reconditi manent 
locis ; et sicut dictum est de apostolo Petro, sic dicendum de aliis sanctis, quare hoc inspecto 
ad mundum abdicandum debet prudens animari. 

Sexto, ad mundi contemptum inducit praemiorum quantitas, excellentia et remuneratio 
ac exspectatio. Quid exspectant mundi amatores nisi mortem utriusque hominis? horum finis 
mors est et gloria in confusione, qui terrena sapiunt. Sed mundi contemptores, quid ex- 
spectant? Certe vitam aeternam possidebunt^. Quantum est praemium? Certe maximum. Si 
quaelibet stella visu notabilis est maior omni terra, et quantum est praemium repositum 
super stellas et super caelum stellatum ? Certe dicit lesus, Matth. 19, 29 : Centuplum accipiet. 
Tantum est praemium beatorum et contemnentium mundum amore Dei, quantum est ipse 
Deus, qui est infinitus. Sed quale est hoc praemium? Certe ut dicit Isaias ® et Apostolus ^: 
Nec oculus vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit, quae praeparavit Deus dili- 
gentibus se. Nolimus ergo fratres pro modica terra amittere stellam, quae maior est terra et 
consequenter summum bonum, quod est maius omnibus stellis, et omnibus insimul creatis. 
Cogitemus ergo, quanto gaudio et gloria animae in caelis perfruantur, quorum corpora hic 
miraculis sic coruscant et venerantur ; talium enim reliquiae cum reverentia tenentur et pro 
magno munere habentur; cuius oppositum evenit mundi dilectoribus, quorum corpora ver- 
mibus et canibus saepe traduntur. 0 cogita, quid fit per daemones eorum animabus in in- 
ferno, quorum reliquiae sic tractantur in terra? 

Propter praedicta et alia plurima ad propositum adduci possibilia et nostri Sal- 
vatoris exemplum, mundum, etsi non corpore, saltem mente totaliter abiiciamus, nos 
ipsos abnegemus, quae retro sunt dimittentes, ad caelestia appetenda tota mente simul 
anhelantes, ut tandem iuxta Salvatoris dictum *, ubi est thesaurus tuus, ibi sit et cor 
tuum. 

Sic ergo apparet ex iam dictis, Christi abiectio et per ipsum mundi contemptus, et con- 
sequenter est declarata prima pars istius VI fructus et conformitatis, videlicet: lesus abiectus 
cernitur, et quomodo habeat intelligi et declarari. 


(a) As Laurentio, Stephano.  —  (b) As sic et etiam.  —  (c) As uno loco. 


1 Rom. 10, 28.  —  2 Ps. 9, 7.  —  ' Eccli. 44,  14.  —  •» Ps. 111, 6.  —  ^ Luc.  10, 25. 
—  « Is. 64, 4.  —  M Cor. 2, 9.  —  « Matth. 6, 21. 


138 FKUCTUS  VI  —  PAES  SECUNDA. 

Secunda pars sexti friictus et conformitatis, scilicet : 
Franciscus separatur. 

Expositio. 

Secuiula pars liniiis sexli fructiis et conformitatis cst: Frmiciscus separatur; quae 
5 pars dupliciter potesl inleliiiii, videlicel primo, ut inlelligalnr: Franciscus separatur, 
scilicet a se ipso pei sni perfeclam abiicgalionem; alio modo: Franciscns separalur, 
scilicet a mnndo per abdicationem; el iuxta dnplicem intelligentiam praefatam hacc 
pars dupliciter exponeiur, primo de boati Francisci abnegatione ct abicclione, et se- 
cundo de abdicatione inundi ab codem. 

^Q 1. luxta primum intellectnm exponendo istam parteni Franciscus separatur est 

scicndum: quod beatus Franciscus se abiecerit et abiicgaverit perlecle, duodecim de- 
clarant. 

Primum esl mendicatio; ul enim babetur in Legejida Irium sociorum \ beatus 
Franciscus in habitu saeculari cxsistens, ad visitandum limina apostolorum Romam 

■15 adiit, el inlrans ecclesiam beali Pelri, considerans aliorum oblaliones, quod modicae 
essent et indecentes tanto principi apostolornm, in fervore spiritus inanum ponens 
ad bnrsam plenam denariis Iraxit, eoscpie per fenestram altaris proiiciens tanUim 
sonum fecit, quod de lam magnifica oblatione omncs aslantes sunt plurimum admi- 
rati; exiens portas ecclesiae animatus ad sui contemptum et Christi paupcris amore, 

20 qui eleemosynam petiil, cum vidisset mullitudinein panperum, non despexit con- 
sortium eorum, sed dilexit. Nam acceplis secreto cuinsdam panperis pannicnlis 
el suis depositis, in gradibns stans ecclesiae cum aliis pauperibus, gallice, etsi non 
bene sciret lingnam, eleemosynam poslnlavit; el cum sic fecisset cl slelisset per 
spatium, depositis diclis panniculis  el  propriis reassumtis, devenil Assisinm; quo 

23 perveniens, cum iam muiido coram episcopo abrenuntiassel, id, quod Romae fe- 
ceral, poslea habitu religionis assumto servavil semper, videlicct libenlissime pro 
sni abiectionc et pauperis Christi imilatione pro eleemosyna eundo. hi principio, cum 
fratrcs habere coepisset, parcens illorum verecundiae et honorans eos, solns quotidie 
ibal pro eleemosyna; cumque hoc multnm fatigaretur, quia debilis erat complexione 

30 ct abstinentia nec posset tantnin laboiem sustinere, et sciens fratres ad sui abiectionem 
vocatos, elsi ipsi nondiim plene intclligcrenl, dixit beatns Franciscus ad eos: « Ca- 
rissimi fralres et tilioli mei, nolile verecundari ire |)ro cleemosyna; quia Dominus 
pro nol)is fccit se pauperem in hoc mnndo; haec eiiim est hereditas noslra, quam 
ac(|uisivit ct reliquit nobis Uominus lesus Chrislus ct omnibus, qui suo exenqilo vo- 

33 luerunt vivere in sancla paupertate, cuius cxem|)lo elegimus viam verissimae pau- 
pertatis. In verilale dico vobis, quod multi ex nobilioribns et sapientioribiis huius 
sacculi venient ad istain congregatioiiem, et pro magno honore cl gratia habebunt irc 
pro elcemosyna. Ite ergo confidentcr et anirno gaudenti pro eleeinosyna cum bc- 
nediclione Dci; el magis libere cl gaiidenter debelis irc pro elcemosyna, (piam ille, 

40 qni de una nummata alTcrrcl cenlum denarios, (pioniam olTeretis eis amorein Dei, a 
(piibus petelis elcemosynam diccntes: Amore Dci facialis nobis clcemosynam, cuius 

» N. 10. 


FRANCISCUS  SEPAEATUK. 139 


comparalione nihil esl caeliim et lerra ». Quibus verbis accensi fralres, cum magna 
alacrilale iverunt per loca adiacenlia pro eleemosyna, et eleemosynas, quas invenerant, 
cum gaudio maguo ostendebant beato Francisco el dicebanl unus alteri: Ego plus 
de eleemosyna quaesivi, quam tu. Unde bealus Franciscus gavisus nimis, cernens eos 
ila hilares et iucundos, el ex tunc quilibet libenter pelebat licentiam eundi pro elee- 5 
mosyna ^ Beatus Franci.scus, licet vellet fratres ire pro eleemosyna, tanlum pro die 
uno et non pro allero volebat ipsam eleemosynam haberi a fralribus, ne (ieret contra 
evangelium dicens^: Nolite sollicili esse de craslino l Et quod fratres dcberent ire 
pro eleemosyna, in regula antiqua * sic posuit beatus Franciscus dicens: « Omnes fratres 
sludeanl sequi humilitatem et paupertatem Domini nostri lesu Chrisli, et recordenlur, 10 
quod aliud non oportet nos habere de toto mundo, nisi sicut apostolus dicil : Uabentes 
alimenta et quibns tegamur, his contenti sumus ^. Et debent gaudere, quando conver- 
santur inter viles el despectas personas, inter pauperes el debiles, infirmos et leprosos 
et iuxta viam mendicantes, el cum necesse fuerit vadant pro eleemosynis, el non 
verecundentur, quia Christus ivit pro eleemosyna et beata Maria; et magis recor- 15 
dentur, quod Dominus noster lesus Christus Filius Dei vivi omnipotentis posuit faciem 
suam, ut petram durissimam ^ nec verecundatus fuil, et erat pauper et hospes, et 
vixit de eleemosynis ipse et beata Virgo et discipuli eius; et quando facerent eis 
homines verecundiam et nollent eis darc eleemosynam, referant inde gratias Deo; 
quia de verecundiis recipient magnum honorem ante Iribunal Domini lesu Christi. El 20 
sciant, quod verecundia non patientibus, sed inferentibus imputatur. Et eleemosyna 
est hereditas et iustitia, quae debetur pauperibus, quam nobis (a) acquisivit Dominus 
noster lesus Christus; et fratres, qui eam ac(iuirendo laborant, niagnam mercedem 
habebunt et facient lucrari et acquirere tribuenles; omnia enim, quae homines re- 
linquent (6) in mundo, peribunt, sed de caritate et de eleemosynis, quas fecerunt, 25 
habebunt praemium ». Et in regula nova '^ dicitur, « quod fratres vadant pro elee- 
mosyna confidenter; nec oportet eos verecundari, quia Dominus se fecit pauperem in hoc 
mundo ». Cuius praeceptis fratres, anlequam essent multiplicati, per omnia intendentes 
et etiam iam multiplicati, cum irent per mundum praedicando et essent invilati ab 
aliquo quantumcunque nobili et divile, ut comederent et hospitarentur apud ipsum, 30 
semper hora comestionis, anlequam irent ad eum, ibant pro eleemosyna prius propler 
bonum exemplum et dignitatem dominae paupertatis. Beatus etiam Franciscus dicebat 
his, qui invitabant eum: « Ego nolo dimiltere dignilatem meam regalem et heredi- 
tatem ac professionem meam et fralrum meorum, videlicet ire pro eleemosyna ostia- 
tim ». El aliquando ibat cum eo iste, qui eum invilaverat, et eleemosynas, quas beatus 35 
acquisierat, accipiebat et pro reliquiis conservabat l Invitatus semel a domino Ostiensi, 
ivit prius pro eleemosyna osliatim, et cum esset reversus, iarn dominus Ostiensis in- 
traverat ad mensam cum multis militibus el nobilibus, Accedens beatus Franciscus, 
illas eleemosynas super mensam posuit coram domino Ostiensi, quas inveneral, el 
intravit ad mensam iuxta  ipsum,  et verecundatus fuit inde aliquantulum dominus 40 


(a) As vohis.  —  (h) As quae homines in mundo faciunt. 


' Cfr. Speculum perfectionis (ed. Sabatier) c. 18. — ^ Matlh. 6, 34. — ' Cfr. Speculum 
cit. c. 19. — * C. 9 (cfr. Opuscula S. P. Francisci, pag. 36). — ^ i Tim. 6, 8. — ® Is. 50, 7. 
—  ' C. 6.  —  8 Cfr. Speculum cit., c. 22. 


140 FRUCTUS VI — PARS SECUNDA. 

cardinalis, co qiiod iveral pro eleemosynis el posueral eas super mensam, sed niliil 
ei dixil lunc propler recuinbenles. Cumque hcalus Franciscus comedissel aiicpian- 
luhim, accepil de suis eleemosynis el cuilihel milili el capellanis domini cardinalis 
misil parum ex parle Domini Dei, qui omncs cum magna reverenlia el devolione 
0 accipiebanl, cxlrahenles capulia ct infulas; et alii comedchant ct alii rcponchant 
propler cius devotionem; ex hoc gavisus csl dominus cardinalis videns eorum devo- 
lioncm, et maxime, quia istae eleemosynae non eranl dc humenlo. Sumlo prandio, 
dominus Cardinalis vocat heatum Franciscum et dixit ci: «Quarc fecisli mihi ve- 
recundiam? vcnicndo  ad  mcnsam meam ivisti pro elcemosyna ». Rcspondit  heatus 

10 Franciscus: « Immo, domine, vohis magnum honorcm exhihni, dum maiorem dominum 
honoravi. iMe oporlet esse formam el exemplum fralrum meorum, maxime quia scio, 
quod multi in hac religione fralrum sunl et erunt fralres Minores nomine el opere, 
qui proptcr amorem Domini Dei et Spirilus saucti uuclionem, quae docebit eos, dc 
omnihus humiliahuntur ad humililalem omnem el suhieclionem el servilium fratrum 

15 suorum; sunt etiam et erunt de illis, qui aut verccundia dctenli aut propter malum 
usum verccundahuntur ct dedignabuntur se humiliaie et declinaie ad eundum pro 
elccmosynis el faciendum alia opera servilia; propter quod oportet me opere docere eos, 
qui suut el erunt in rcligione, ul in hoc sacculo el in fuluro sint inexcusabiles coram 
Deo. Exsislens ergo apud vos et alios nolo verecundari  irc pro clecmosynis; immo 

20 volo hoc hahere et lenere secundum Dcum pro magiia nohilitate ct dignilatc rcgali 
atque honore ipsius, qui cum csset Dominus omnium, pro nobis fieri voluil servus 
omnium, ct cum cssel dives et gloriosus in maiestate sua, venil pauper ct dcspcctus 
in humilitale noslra; unde volo, quod fralres scianl, qui sunl et qui erunl, quod pro 
maiori consolatione animae ct corporis haheo, quando sedeo ad mensam paupcrculam 

25 fralrum el video ante me pauperculas eleemosynas, quac acquirunlur ostiatim amore 
Domini Dei, quam cum sedeo ad mensam veslram el aliorum dominorum divcrsis 
fcrculis pracparalam; panis enim elecmosynac csl panis sanctus, quem sanclificat 
laus el amor Dei; quoniam, cum fraler vadit pro eleemosyna, prius debel dicere: 
.Laudalus el benedictus sit  Domiiuis Deus';  poslea  debct  dicerc:  ,Facilc nohis 

30 eleemosynam amore Domini Dci'». De quihus verhis dominus Cardinalis fuit valdc 
aedificatus el dixit illi: « Fili mi, quod bonum esl in oculis luis facias; quoniam 
Dominus tecum esl el lu cum ipso ». Voluntas fuil bcati Francisci, siciit ipsc mul- 
lolics dixil, quod fratcr non dcberet diu slarc, quod non iret pro elcemosyiia, pro|)tcr 
mcritum magnum, ct ne verecundaretur poslca ire '. Nam semel cuidam fratri vcnienli 

35 ab clcemosyna de Assisio ct alta voce Dcum laudanti ohviam ivil et tascam de collo 

accc|)it, prius eiiis collo osculalo *. Sic ergo bcatus Francisciis et similis esse Chrislus 

voliiit iii cleemosynae acquisitione, el siii hoc primo modo ahicclionem iiobis ostendil. 

Sccundo, sui abicctionem ostendil heatus Franciscus €um scutclla cibaria quae- 

rendo ct procurando. Cum cuim ipse bealus Francisciis, relicto mundo, slarel cum sa- 

40 cerdole ecclesiae sancli Damiani, ac sacerdos sihi lacerel coquinam, quia faligahalur 
multiim iii opere dictae ecclesiae, beatus Franciscus hoc advertens, « ad se ipsiim con- 
versus, ait: ,Iuvenies tu qiiocumque ieris hunc sacerdolem, qui libi lanlam pracslel 
humaiiitalcm? Non csl haec vila pauperis hominis, (piam clcgisli; sed  sicul pauper 


» L. c. c. 23.  —  * L. c. c. 24. 


FRANCISCUS  SEPARATUR. 141 


vadens oslialim porlat (a) in manu paropsidem, et necessilale coactus diversa in ea 
cibaria coadunal, ita voiuntarie oporlet vivere amore istius, qui pauper nalus pau- 
perrime in saeculo vixit ac remansil nudus el pauper in palibulo, scpultusque in 
alieno sepulchro'. Surgens igitur quadam die accepit paro|)sidem et ingressus civi- 
tatem ivit pelendo eleemosynam ostiatim; cumque diversa cibaria poneret in sculella, 5 
mirabantur mulli; quia sciebanl, eum lam delicale vixisse, videntes ipsum ad tantum 
sui contemplum sic mirabiliter Iransmutalum. Quando autem voluil comedere illa 
cibaria simul posita, horruil primo; quia non solum comedere, sed nec videre talia 
consueverat; tandem vincens se ipsum coepit comedere, el visum esl illi, quod in 
comedendo aliquod elecluarium nunquam fuit sic deleclatus (6). Proinde tanlum cor 10 
eius exsultavit in Domino, quod caro ipsius, licet debilis et alinicta, corroborata est 
ad quaecumque aspera et amara laetanler pro Domino toleranda. Gratias insuper egit 
Domino, quod amarum sibi in dulce converteral et eum multipliciter confortarat. 
Dixit ergo illi sacerdoli, quod de celero pro se aliqua cibaria non faceret nec fieri 
procurarel * ». Ecce vilipensio beali Francisci el eius abieclio. 15 

Tertio, bcatus Franciscus ostendit sui abncgalionem leprosis serviendo. Nam 
poslquam Chrislus eidem dixil oranti: « Francisce, omnia, quae carnaliler dilexisti 
et habere desiderasli, oportcl te contemnere et odire, si meam vis agnoscere volun- 
tatem ; quod poslquam inceperis facere, quae tibi prius suavia et dulcia videbanlur, 
erunt importabilia tibi et amara, atque in his, quae prius horrebas, hauries magnam 20 
dulcedinem et suavitalem immensam ^ ». Et cum ipsi beato Francisco videre leprosos 
esset horribile, die quadam, duni equitaret, « leprosum quendam habuit obvium, et 
vim sibi ipsi faciens de equo descendil el obtulil sibi denarium, osculans ei manum, 
et accepto osculo pacis ab ipso, reascendit equum. Et exinde coepit magis ac magis 
se ipsum conlemnere, donec ad sui vicloriam perfecte Dei gratia perveuiret. Post 25 
paucos dies assumens magnam pecuniam ad hospitale leprosorum accessit; et con- 
gregans omnes simul, dedit singulis eleemosynam, osculans eis manus ' ». Et sic quae 
erant sibi prius amara, scilicet de visione et cohabitatione leprosorum. facta sunt ei 
dulcissima. Et hoc dum esset in habilu saeculari. Mundo vero abrenuntiato, ut dicit 
dominus Bonavenlura in II parte Legendae maioris S coram e{)iscopo « ad leprosos 30 
lotius humilitalis amator se Iranslulit, eratque cum cis diligentissime serviens eis », 
propler quod « lavabat eorum pedes, ligabat ulcera, educebat plagarum pulredinem el 
saniem abslergebat» ; « inaudili quoque fervoris excessu ulcerosarum plagarum ruebal 
in oscula, os suum ponens in pulvere, ul saturalus opprobriis * carnis supercilium 
legi spiritus polestalive subiiceret, suique dominium, hoste subaclo domeslico, pacifice 35 
possidcrcl ». Quanlum vero fuerit leprosorum amicus et medicus et fratres voluerit esse, 
quia infra fruclu XVII et conformilate plenius dicelur, haec sufficianl pro probatione 
tertia abnegationis sui. 

Quarto, beatus Franciscus ostendit sui abnegationem et abieclionem pro rcpara- 
lione ecdesiae sancti Damiani devolissime mendicationi insistendo. Cum enim a cru- 40 
cifixo exsistenle in ecclesia praefata, dum oraret, mandatum accepisset, ut lunc beatus 


(a) As portmis.  —  (h) As delicatum. 


* Lcgenda irium sociorum,  n. 22.  — ^  Le(j. 3 soc. n.  II. ^ Leg. 5 soc. 1. c.  — 

* N. 6.  —  « Thren. 3, 30. 


142 FRUCTUS  VI  —  PARS  SECUNDA. 


Franciscus inlelloxil, quod ipsain ccclesiam repararel, quae miuabalur ruiuam; el 
idem bealus Fraucisctis, proliuus inullis veudilis, pro eius reparalione sacerdoli ec- 
clesiae pecuuiam oblulissel, quam sacerdos ob limorem parenlum accipere dum uollcl, 
cam bcalus Franciscus iu quandam ecclesiae feneslram, velul pulverem, abieclam vili- 
S peudil, quam paler poslea invrnieus asportavil; abdicalis omuibus, quae sunl mundi, 
operi dictae ecclesiae tolum se dedit; unde civitalem ingrediens, omni verecundia 
postposita, lanquam ebrius spirilu, per vicos ct plateas coepit Dominum collaudare; 
qua laudationc coinplcta, ad acquirendos (a) lapides coepit inlcudere diceus: « Qui 
milii dederit uiuim lapidem, habebit unam mercedem, qui duos, duas, qui tres, tres » ; 

10 el sic dicebal de aliis. Quidam eum audientes ipsum iusanum putabaut et deridebaul, 
aiii vero commoti movebantur ad lacrymas, videnles eum de tanla lascivia el saeculi 
vauitate ad lantam ebrielatem spiritus et divini amoris tam cilo venisse; at ipseabieclor 
sui derisiones contemnens in spirilus fervore gralias Deo referebat '. Iii opere diclac 
ccclesiae multum laboravil, corpus suum confeclum ieiuuiis supponendo oiieribus la- 

''^ pidum; et non solum cum sui derisioue et abnegatione sancti Uamiaui mcndicaudo 
reparavil ecclesiam, se.d ct beati Pelri ct Virginis gloriosae; quibus cousideralis, 
beatum Franciscum se abnegasse apparet evidenler. 

Quinlo, ostendit beatus Franciscus sc abnegasse, habitu abieclissimo el vilissimo 
se indupudo. Bealus enim Franciscus, mundo abnegato, cum uudasset se coram epi- 

20 scopo, palre cl aliis, et nihil sibi reservasscl, sed patri omnia Iradidissel, oblalus esl 
ei quidam manlellus pauper el vilis cuiusdam ruslici episcopo servicnlis, de quo ipse 
sibi lunicam formavit cum caemento in modum crucis et pauperis crucilixi ^; quam 
lunicam sive habilum per duos annos in modum homiuis eremitae porlavii; landem, 
audito evangelio, cum corrigiam, baculum, peram et cetera omnia ad modum apo- 

25 stolorum abiecisset, tunc fecit sibi tunicam valde contemptibilem et incultam; nain 
in vilitale tuuicae et contemplibilitate, ul fructus XVI dicil el conformitas, nullus eum 
quantumcunque pauper, modicus et despectus, excessit. Homo apparebat in parvitate 
el vilitate habitus alterius saeculi, et sic voluit idipsum fratres peragere, undc man- 
davil in regula ^ quod  « fratres omnes vestimentis vilibus  induantur » ; ad quid? 

30 cerle ad sui contemplum el observantiam sanclae pauperlalis. 

Sexto, bealus Franciscus ostcndit sc abiecisse, divina consilia suo in omnibus 
praeponendo. Quando fraler Bcrnardus, lunc vocatus dominus Bernardus de Quinta- 
valle, bcalum Franciscum voluit sequi et mundum rclinquerc el id dixisscl bealo 
Francisco, bcatus Frauciscus dixil, quod super hoc Dei consilium erat quaerendum, 

35 El luuc ecclesiam sancli Nicolai iuxta plaleam civitatis Assisii intrantcs, orationi prius 
insistcnlcs, finita oralione, beatus Franciscus missale clausum accipiens aperuil, et in 
prima apeitione occurrit illud Domini consilium: Si vis perfeclus esse, vade et vende 
omnia etc. *. Sed quia cullor ipsc Trinilalis triuo testimonio voluil confirmari, secuiido 
ct lertio  lihrum  aperiens,  in  secunda  apertioiie  occurrit illud:  Nihil luleritis in 

40 via etc. ^ in tcrtia a|)crtione occurril illud : Qui viilt venire post me^ abnegct semet- 
ipsum clc. °. Quo comperto, bealus Franciscus cousilio Domiiii pcr omnia acquicscens, 


(o) As accipiendos. 


* LcQ. cit. n. 21.  —  "^ Bonav., Lcg. maior c. 2 n. -i. —  =* C. 2.  —  * Mallli. 19, 21.  — 
» Faic. 9, 3.  —  " M.illli. IG, 24. 


FRANCISCUS  SEPARATUR. 143 


ait praefato tloinino: « Haec est vita et reguia noslra et omnium, qui voluerinl 
noslrae socielali coniungi ' ». Sic eliam saecnlaris dum essel, solum a Deo eius vo- 
luntatem supplicabat ostendi, quid ipsum vellet peragere. Voluntalem divinam suae 
praeposuil, quando voluil scire, an inter homines conversari deberet vel ad loca 
soiilaria pergere; sic etiam quando ad praedicandum accessit, divinam suae prae- 5 
posuil volunlalem. El quia divinae voluntati se in omnibus subdidit, beati Francisci 
voluntati Deus per omnia acquievil, nihil ab eo aliquando petiil, quod non obtinuerit, 
ut patel eius legendam inluenlibus. 

Seplimo, beatus Franciscus ostendit se abnegasse, omnem laudem a se declinando; 
nam cum beatidcarelur ab hominibus, dicebat: « Filios et filias adhuc habere possem, 10 
nolile me laudare ul sanctum. Nemo laudandus, cuius incerlus est exilus»; et sibi 
dicebat: « Latroni si tanla conlulisset Altissimus, gralior te foret, Francisce»; et fra- 
tribus saepe dicebat: « De omni eo, quod peccalor polest, uemo debet sibi  iniquo 
applausu blandiri; pcccator aulem ieiunare polesl, orare, plangere, carnem propriam 
macerare; hoc solum non polesl, Domino scilicet suo esse fidelis; in hoc itaque glo- l^ 
riandum, si suam Domino gloriam  reddimus; si  fideliter servientes, ipsi quidquid 
donat ascribimus * ». In civilate Interamni, dum  praedicasset populo in plalea (a), 
et episcopus affuisset, post |)raedicationem cum episcopus dixissel populo, quod Do- 
miniim laudare debebant, quia  per ora simplicium eos sic informabat, exhilaralus 
beatiis Franciscus proiectus ad pedes episcopi, regraliatur eidem dicens, quod ipse 20 
solus scivit separare nobilissimum a vilissimo, quia non sibi, sed Deo attribuit prae- 
dicalionis gloriam et honorem \ 

Octavo, oslendit beati Francisci abiectionein iniuriarum et quoad verba et ver- 
bera susceplio; de quibus dictum est fructu praecedenli et conformilate. In iniuriis 
deleclabatur dicens, quod talia audire decebat filium Petri Bernardonis *, immo dicebat 25 
de se {b) fratribus. Quando persuaserant domino Ostiensi, ut dicerel beato Francisco, 
quod ipse consilia sapientium fialrum sequerelur, quia sic docent regulae Auguslini, 
Benedicti et Bernardi, et Cardinalis dixisset hoc  beato Francisco, bealus Franciscus 
nihil rcspondendo duxit eum per manus ad fratres dicens: « Fralres mei, fralres mei, 
Deus vocavit me per viam simplicilalis, el humilitatis; et hanc viam ostendit mihi in 30 
veritate pro me et pro illis, qui volunt mihi credere et me  imilari; et ideo nolo, 
quod nominetis mihi aliam regulam praeter illam, quae mihi a Domino misericordiler 
cst oslensa et donala; et dixit mihi Dominus, quod volebat esse me iinum fatuellum 
in hoc inundo, et noluit nos ducere per aliam viam, quam per istam scientiam; sed 
per vestram sapienliam et vestram scientiam  Deus confundet vos^». Fatuum ergo 35 
se ipsum dixit, ut vere se ipsum abnegasse et abiecisse declararet. 

Nono, oslendil beatus Franciscus se abnegasse, non de se alta sentiendo, sed per 
oppositum  alta  declinando  omiiino (c). Cum enim vas esset virlutis et gratiae, se 
maximum profitebatur peccatorum. Sed  quid de se ipso senliret, frater Pacificus, 
eius tunc socius, fuit expertus. Cum enim beatum Franciscum dimisisset eius iussu io 
de sero et ipse beatus Franciscus in ecclesia  remansisset sancli  Petri  de Bovario 


(«) As om. iti platea.  —  (b) As dicehat quod de se.  —  (c) As altitudinis decKnatio. 


* Bonav. 1. c. c. .3. n. 3.  —  « Bonav. 1. c. c. 6 n. 3.  —  * II Cel. 3, 80.  —  * Bonav. I. c. 
c. 6 n. 1. — ^ SpeciUum perfectiQnis (ed. Sab.), c. 68. 


144 FRUCTUS VI — PARS SECUNDA. 

iuxla caslruin Trcvii pcr loUwn noclcm, ubi pugnas horrihiics (laemonuni scntil, mane 
aulen) ad eum fraler Pacificus rcvcrsus invcnil bcalum Franciscum anle allare oranlcm. 
Cumque el ipsc sc oralioni dcdisset el fcrvenlissime oraret, clcvalus esl ct raptus in 
caelum, sivc in corpore sive extra corpus solus Deus novil. El vidit in caelo muilas 
5 sedes, inler quas vidil unam emincntiorcm aliis alque prae omnibus gloriosius ful- 
genlem et ornalam omni lapidc prelioso et admirans eius pulchriludincm, cocpil co- 
gilare, cuius essel, et slalim vocen» audivil dicenlem sibi: « Haec sedes fuil luciferi 
el loco eius sedebil bumilis Franciscus ». Et in sc reversus slalim ad eum bealus 
Franciscus exivit. Cumque pcr viam dc Deo  loqucrentur, frater Pacificus visionis 

10 memor incepil inquirere a Francisco, quid de se ipso sentirel; cui beatus Fran- 
ciscus: a Vidcor, ait, mihi esse maximus peccalorum »; el cum socius diceret, quod 
salva conscicntia non |)oleral dicere ncc senlire, subiunxit bealus Franciscus: « Si 
quanlumcunque sceleralum homincm lanta fuisscl Chrislus miscricordia proseculus, 
arbilror sanc, quod mullo plus quam cgo Deo gratior esscl». Sicque fralcr praedi- 

is ctus dc beato Francisco rcpulatione et abnegalione informatus exslitit*; el quia de 
se alla noluit senlire, in conspectu suo el omnium ipsum Dcus magnificavit; quia 
bcalum se reputabat, qui possel eum tangcre, ut paUiit, quando per Burgum sancti 
Sepulchri transivit; qui posscl eum lenere, ul patuil de domino Cardinali Leone; qui 
possel eum alloqui, sicul patuil de domino Orlando, qui  dedil ei sacrum  montcm 

20 Alvernae, de quibus onmibus infcrius dicetur in suis locis exlense. 

Decimo, beati Francisci abncgalionem ostendil aliorum obedientiae subiectio. Ipse 
oiricio cessit gcneralalus, et frater Pelrus Calanii est faclus; unum de sociis pelivil 
sibi guardianum dari, cui usque ad morlem obedirel in omnibus; solitus eliam eral 
socio ilineris quanlumcunque modico obedientiam promiltcre el servare, et dicebat, 

2S ul suam veram abncgalionem fralribus oslenderet: « Hanc gratiam mibi Dominus 
conlulil, quod ila diligenlcr novilio unius diei obedirem, si mibi guardianus daretur, 
sicul anliquissimo et discretissimo fratri. Subditus, inquit, praclatum suuu) non ho- 
minem considerare debet, sed eum, pro cuius amore est subicctus; (juanlo autem 
conlen)|)tibilior praesidet, tanlo magis humilitas obedientis Deo placet''». Hanc obe- 

30 dienliam beatus Fi^anciscus voluit in se experiri; ut nullum leinpus sine merilo el 
lucro Iransirel, el sui abiectionem cunclis ostenderet. 

Undccimo, bealus Franciscus se ipsum contempsisse ostendil defectuum suorum 
publicatio. Ipse enim heatus Franciscus virtules el gratias in sui pecloris abscon- 
dcbal arcano, nisi quajilum divinus inslinclus (a) ad revelandum induceret aut zelus 

35 fralernae salulis; defcctus suos eliam (b) publice omnibus dicebat. Abnegalo mundo, 
dum semel iret pcr Assisium quacrendo olcum pro lampade ecclesiae sancti Damiani, 
quam renovaverat, el ad locum venissel, ubi eral hominum mulliludo, verecundalus 
fuil eleemosynam peterc; ad se tandein reversus, ad dicluin locum accessit, dicens 
coram aslantibus culpam suam, quomodo |)ropler eos verecundatus fucrat elcemosynam 

40 pctcrc '; peliil ergo el ad ipsum locum prac aliis sacpius ivil. Dcdcrat semel man- 
lellum uni vclulae, dum pcr civitalem iret A.ssisii, el vanam gloriam habuit; slatim 


(o) As imtnictus,  —  {b) As iamen. 


' Specnhim cil. c. 59 ct GO; cfr. il Ccl.  3, (KJ.  —  " II Cci. 3, SS; lloiinv.  I. o. c. 6 n. L 
— "11 Cci. 1,8; Legenda trmm sociormi n. 24. 


FRANCISCUS  SEPARATUR. 145 


sequentibiis se prodidit, qiiomodo (a) vanani gloriani babueral dando '. bi hoc luit 
lotum suum sludium, ut uec coram Deo nec coram hominibus hypocrita invenirelur. 
Incusnvit se semel chorda posita ad colkim et nudus populo Assisinali, quomodo 
sanctus non erat, quia in infirmitate sua comederal carnes et brodum conditum; sic 
etiam in pubUca praedicatione in quodam eremitorio se populo incusavit, quod in 5 
quadragesima sancti Martini comederat cibaria condila cum lardo ^ — Haec et his 
similia reserando latentes defectus beatus Franciscus manilestabat {b), ut se veraciter 
contemneret et abnegaret. 

Duodecimo omnis virtutis et boni Deo attributio. Hoc beato Francisco displicebat, 
si aliquid perfeclionis sibi attribueretur, et lunc gaudebat, quando Deo(c); el ideo 10 
dicebat ipse beatus Franciscus:  « Sicut enim in picturis Domini et beatae Virginis 
in ligno depictis honoratur Dominus et beata Virgo, et tamen  lignum  vel pictura 
sibi nihil attribuunt, sic  servus Dei quaedam  est Dei  piclura, in qua Deus hono- 
ralur propler beneficium suum; sed  ipse sibi nihil debet attribuere, quia respeclu 
Dei minus est, quam lignum vel pictura, immo  est purum  nihil. El ideo soli Deo 15 
honor et gloria est reddenda, sibi autem solum verecundia et tribulatio, dum vivit 
inter miserias huius mundi ^ ». Quod enim omnia referret  in  Chrislum, patuit in 
cantilena, quam ordinavit de laudibus Creatoris per creaturas, quam  vocabat ean- 
ticum fralris solis, ubi ostendit, quod omnia sunt Deo altribuenda; patuil etiam quo- 
dam facto ab ipso. Ipse enim beatus Franciscus, cum propter suam sanctitatem hono- 20 
raretur multum a populo, et non solum oscularentur eius manus, immo etiam pedes, 
nec talem reverentiam renueret, socius de hoc scandalizatus dixit ad eum: « Frater, 
non vides et non attendis quid facis? nam homines te tantum honorant, el tu  talia 
non reuuls, immo in eis videris complacere ». Respondil beatus Franciscus dicens: « Isli 
homines nihil faciunt de reverentia respectu eius, quod deberent facere »; quod socius 25 
audiens fuit magis turbatus. Cui beatus Franciscus dixit: « Frater, vide, totam istam 
reverentiam, quae mihi fit, non mihi approprio, sed ipsam totam ad Deum remitto, 
et me ipsum conservo in faece meae humililalis, et totum honorem (d) reddo Deo. Ho- 
mines aulem ex hoc lucrantur, quia Deum recognoscunt et honorant in sua crealura 
et in membris»; quo audilo, frater aedificalus remansit. Et quia beatus Franciscus 30 
omnia a Deo esse tenebat et recognoscebat, ideo omnia ad ipsum referebat, ut dicit 
dominus frater Bonaventura in IX parle Legendae *: « De omnibus sibi scalam faciebat, 
doncc ad ipsum perveniret, qui est (olus desiderabilis '^ »; et quia Deum in omnibus co- 
gnoscebat, ipsum in omnibus possidebat, laudabat et glorificandum censebat, et ipsi soli 
sit honor el gloria omnis, prout in prima regula habelur c. 23, — et ponitur infra 35 
fruclu XII et conformitate in c. de diligendo Demn, vide ibi — ipse beatus Franciscus 
fiendum fratribus mandabal. 

Sic ergo duodecim praefatis modis patet, beatum Franciscum se ad instar Chrisli 
abiecisse funditus et abnegasse, proul prima pars exposilionis exigebat, dicens: Fran- 
ciscits separalur, videlicet a se ipso  per sui contemptum et despectionem. De hac 40 
maleria mulla et  plura  habes infra fructu XVII et conformitate, ubi de humilitatc 
Iractatur beati Francisci, et specialiter in  responsione ipsius  beati Francisci facta 

(a) As qtiam.  —  (h) As et R faciehat.  —  (c)  As quando de Deo.  —  (d) R hominem. 


' II Cel. 3, 72; Specnlum cit. c. 63.  —  "^ Specnlnm cit. c. 61 et 62; cfr. II Cel. 3, 71.  — 
* Speculum cit. c. 45.  —  * N. 1.  —  ^ Cant. 5, 16. 

Analecta — Tom. IV. 10 


146 FRUCTUS VI  —  PAES  SECUNDA. 

fratri Masseo cius socio diconli bealo Francisco, untle sibi, quotl lolus ujundus irel 
posl ipsum elc. ; vide ibi. Sic ergo boalus Franciscus implcvil consibum, quod in 
terlia libri apcrlione ropcril, vidclicel: Si quis vtilt venire post me^ abneget semel- 
ipsum clc. '. 

5 2. Doclaralo ergo, (|uomodn inleiiigilur uno modo, Franciscus separatur, decla- 

randiim csl, (|uomodo inlelligiiur secundo modo de separalione ipsius beali Francisci 
a mundo, et licet infra Iruclu et conformilalc XVI plcne dicalur de lioc, oslendcndo 
bcalum Franciscum paupertalem prae omnibus dilexisse, attamen succincte esl hic 
ostendendum. El licet pars hacc paloat ex dictis in prima exposilione praemissa, sicut 

10 diclum ost de Christo, (juia non conslal (a) aliquem perfecte se abnegare et mundum 
diligere, licel non e converso, lamen bealum Franciscum mundum tolaliter abdicasse 
plura oslcndunt. Primum est diviiiarum despeclio; faclus enim frater, et posl mundi 
abronunliationem coram episcopo, licet omnem pecuniam ut diabolum horrucrit, 
tamen saccularis exsistens ol mcrcator, non speravit in pecunia el Ihesauris, Eccli. 31, 8 ; 

is immo naturaliter liboralis fuit el « dispensator erat vanissimus », unde sociis et aliis 
curialissimus fuil, cocnas et prandia el talia huiusmodi facicndo, prouf dicit Legenda 
trium sociorum ^ el adeo fuil liberalis, quod faciebat et expendebat ullra suam facul- 
tatem, ac de sua liberalitate per totam vallem Spoletanam rumor exiverat. Verum, 
cum haec fecisset aliquando pro mundi fama, a Domino respectus, ad semotipsum 

20 conversus ait: « Ex quo largus et curialis es apud homines, a quibus nihil rocipis, 
nisi favorcm transitorium et inanem, iustum est, ul propter Deum, qui largissimus 
esl in rctribuendo, sis largus et curialis pauperibus ^ ». Ex tunc proposuil omni pelenti, 
si possibilitas afforet, pro amore Domini tribucre, « maxime si divinum allegaret amo- 
rem * », quod usque ad mortem servare uon destilit. Et quia omnes mundani cliUgunt 

25 munera, Is. \, 23, hoc fuit signum in beato Francisco, quod mundum contempsit, quia 
ipsum non dilexit. Nonne beatus Franciscus, cum pro reparatione ecclesiao sancti 
Damiani sacordoti pecuniam oblulissct el ille nou accepisset, in quandam fenestram 
proiccit, ut pulverem vilipcndendo? 

Secundum, quod ostendit mundi contemptum, est humilium personarum amor et 

30 diloctio. Abiectas enim personas, scilicet paupores, dilexit eis benofnciendo, dando 
clecmosynas; unde prae solito panem sompor poncbat in monsa adhnc saecularis 
monsam panibus replendo; et cum a malre intcrrogarclur, quarc hoc facercl, res- 
pondobat, quod « pro eloemosynis daudis pauperibus, quia proposuerat omni petenti 
pro Deo elcemosynas largiri ^». Extra domum vcro semper pauperibus de denariis 

35 providebat, ct si quando pocunia non adosscl, ad locum secrelum pcrgcbat, exuebat 
camisiam el pauperi dabat vcl millobal ^ Nonno milili ogeno vcstimonla, quae sibi ipsi 
dc novo paravcral, se exuendo Iribuit? Unde die quadam morcantiarum abstractus (^) 
lumultibus, cum pauporom elecmosynam petentem repulisset, gratia divina prospe- 
ctus (c) se ipsiun arguit, aclum sc egisse magnae rusticilatis dicens: « Si pro magno 

'lo comitc vel barone pauper ille a te ali(piid postulasset, certe postulatum sibi dcdisscs; 


(o) R stat.  —  (b) As abstractis.  —  (<•) As profectus. 


* Matli). 10, 24.  —  '^ N. 2 cl 3.  —  " Lcg. .) soc. 1. c.  —  * lUmav. Leij. maior. c. 1. n. 1 
"^ Lc(j. 3 snc. n. 9.  —  " Lcg. 3 soc. n. 8. 


FRANCISCUS  SEPARATUR. 147 


(jiuinlo ergo mngis pro Rege rogiim el omiiium Domino id facere (lebuisll »? Et tunc 
proposuil pro lanlo Domiuo poslulala de cetero non negare \ Non solum pauperibus 
bcnefecit, immo eorum consorlium saecularis exsistens libenler babebat. Patet, ut 
dictum est supra, quando Romae stetit cum pauperibus et cum leprosis conversabalur, 
cis serviendo et benefaciendo; ipsorum etiam pauperum slatum prae aliis sanctis 5 
amavit ct tenuit; (juibus ipsius amor ad pauperes esl expressus. 

Tcrlium, (|uod oslendit bealum Franciscum mundum despexisse, est parentum 
despeclio, dereliclio et declinatio, iuxta consilium Chrisli, Luc. di, 26: Si quis venit 
ad me, et non odit patrem suum et malrem et fratres, etc. Et bealus Franciscus boc 
egit; nam patrem cleseruit sibi conlrarium in Dei servitio, volenlcm ipsum infleclcre 40 
ad ea, quae sunt mundi ; ipsi publice coram omnibus cum sua facultatc renuntiavit, 
et coram praelato, scilicet episcopo, dixit ad patrem: « Usque modo te vocavi palrcm 
in lcrris; amodo possum secure dicere: Pater noster, qui es in caelis ^ ». Et vide (a), 
quod parenlum abrenunlialio per beatum Franciscum facta est in loco palenli, cum 
deliberatione, coi'am persona publica et aulbentica, scilicet episcopo. Et quoad voluu- 15 
lalem, ul ageret quae sunt mundi, nec minis nec vinculis nec verberibus beatus Fran- 
ciscus poluil per patrem inclinari. Et non soluni patrem, sed eliam matrem, quae 
ipsum lenerrime diligebat, Chrisli amore reliquit; sic et fratres et parentes aliosque 
quocumque gradu sibi atlinenles. 

Quarlum, quod declarat mundum contemplum a beato Francisco, est omnium 20 
reiectio. Aposloli, etsi navem et alia reliquerunt, non tamen vestimentum, quod in 
dorso babebanl; beatus vero Franciscus non solum terrenorum omnium facultati abre- 
nuntiavit, sed et pannos el femoralia reiecit, nudum corpore et menle se offerens 
bracbiis Crucifixi; quod de nullo alio sancto mundum abrenunliante alicubi iegitur. 
Unde poterat dicere Christo veraciter: Reliqui omnia et secutus sum le ^. Et sic in 23 
boc beatus Franciscus singularis ab omnibus reperilur. 

Quinlum oslendens, beatum Franciscum mundo (6) abrenunliasse, esl vilae apo- 
stolorum electio; licet enim, ut dicelur fruclu XVI et conformitale, multi divitias ct 
mundum contempserint, nullus (c) tamen, ul apostoli, qui omnia dimittenles, quae 
habebant et habere poteranl, Christum sunt seculi; quorum vita fuit, quae sunt mundi 30 
abdicare et Chrisli vestigia prosequi. Beatus Franciscus evangelium servavit ad in- 
tegrum, ut de eo cantatur ^: « Franciscus evangelicum nec apicem vel unicum traos- 
greditur nec iota(rf)». Christum ergo sequendo, nec in communi nec in proprio 
aliquid voluil possidere, nec pro se, nec pro suis fratribus; et tamen (e) papa loannes 
delcrminavit (/"), quod in communi habuit Salvator et apostoli ^; et licet beatus Fran- 35 
ciscus nec in communi habere voluerit nec in proprio, non est dicendum, dicit 
dominus papa loannes, quod vila beati Francisci fuerit perfectior vita Chrisli et apo- 
slolorum, quia nulla perfectior ea invenilur. Sic ergo eligendo servare evangelium el 
vitam Cbrisli et apostolorum prae aliis, qui anle eum fuerunt, beatum Franciscum 
mundum abdicasse ex hoc declaratur. 40 


(a)  As itide.  —  (b) As mimdum.  —  (c) As mdli.  —  (d) As et R om. versiim.  —  (e)   As ct R tU. 
—  (/■) As ct R determinat in  communi. 


» Leg. 3 soc. n. i. — « MalUi. 6, 9 ; cfr. Bonav. 1. c. c. 2 n. 4. — » Mattli. 19, 27. — * Offi- 
cium S. Prancisci, ant. 4 in I Vesp. — '^ in constidilione Cum inter nonnullos de 12 nov. 1223 
et Qnia qnonmdam de 1 0 nov. J^4 ; cfr. Eubel, Bullarium t, V p. 256 et 271 . 


148 FRUCTUS VI  —  PARS SECUNDA. 

ScxUim oslcndens mundi conlempliim a bealo Francisco esl paupcrlalis arreplio, 
dcspousalio ct acceplio, de qua, quia fruclus csl XVI cl conformilas, niiiil dicitur 
ad pracsens. 

Scplimum cst in aedificiis nulla ostensio. Mundani optanl domos altas, pulchras, 
5 sumpluosas ct lalas. Bentus Franciscus nihil talium oplavit, nec haberc voluil, immo 
volchat, quod domus cl loca Iralrum quoad materiam non cssenl de lapidihus, vi- 
deliccl (ie saxis aul laleribus, scd de viminibus et luto palcis conserlo (o), quoad 
coperluram de paleis, quoad latiludinem esscnl parva tuguriuncula, el sic de allilu- 
dine cl longitudine. Undc, ul dicelur fruclu XVI et conlormitale, omnia talia aedificia, 

10 quae summam non practenderenl paupertatcm, displicebant sibi, et offendehatur; nam 
domum factam per communilalem Assisii in loco sanclae Mariae voluit dcslruere, 
sed impedilus fuit ab hominibus civilalis. Vicarium suum fralrcm Pctrum Catanii re- 
prehendit, qui domum parvam aedificari fecerat et vilem ad onicium dicendum el 
recipiendum fratrcs, quia mulliplicaliones domorum sibi displicebant. Et post morlem 

15 quendam Iratrem, qui locum mutavcrat el domos latiores aedificaveral, reprehcndil 
acritcr, ct quod eum pacaret post mortem, praedixil '. 

Octavum, quod beatum Franciscum oslendit mundum contempsisse, esl vestium 
et lunicarum devitatio, et quoad sumptuositatem, quia de panno vilissimo et rudi 
indutus esl semper, et quoad multitudinem; nam tunica sola hahituali, chorda fuit 

20 conlentus et femoralibus; nam vestitos dupliciler oderat et signum exslincti spirilus 
hoc esse dicebat; quia tunc caro ad petendum sua inclinalur. De hac matcria habcs 
fructu el conformilate XVI. Nec lunica sua eral sua, immo dabal libenler petenti, sicut 
paluit, quando eam fratri Rufino post impressionem sacrorum stigmatum ab ipso 
requisiliis dedil; sic et in loco de Grecio cuidam fratri de Francia eam petenli;sic 

23 cl pauperibus, si aliquid {b) non haberet; unde nec cellam nec tunicam nec aliquid 
habcre voluit, quod suum censerelur. Quaerendo semel beatus Franciscus ab uno 
fratre, unde veneral, et ille diceret: « de cella lua », quia audivit « tua », in cella illa 
noluit amplius habitare. Bononiae ad locum accedere pro fratribus (c) praeparatum 
noluit, quia locus fratrum dicebatur; sed legato aposlolico locum accipicnlc nomine 

30 ecclesiac el fratribus cum concedenle, in eo stelit ^ 

Noniim mundum ostendens a beato Francisco contemplum est regulac ipsius com- 
positio; rcgula enim fralrum Minorum, qua utunlur nunc fratres, facla est a Christo 
et diclala, ul fruclu IX et conformilatc dicctur. Ipsa enim prae aliis, ut patct inluenti, 
lOtum mundum cum suis abdicat et suadet ipsius conlcmplum. Et quia eam ad lil- 

35 teram scrvavit, argumcnlum est eius observantia ad mundl conlemplum. 

Decimum oslendens mundi conlemplum est beali Francisci fralrum ad ordinem 
reccptio; nullum fralrcm voluit ad ordinem recipere, nisi expropriatum, et lerrenis 
dalis omnibus pauperibus. In Marchia qucmdam, qui dederat sua parcnlibus ct non 
pau|)cribus,  noluil ad  ordinem  recipere, dicens  cum  indignum  iungi  pauperibus 

40 Chrisli, (|ui pauperes defraudavil ^ Contenq)tum omnium terrenorum dicebat sui ordinis 
csse fundamentum, unde ad ordincm venienlibus dicebat verbum cvangelii*: Si vts 
imfeclus essc, vade et vende omniaj quae hobes, el da paiiperibiis, ne alitcr faciendo ad 
scandalum animae essenl fratribus loculi reservati. 


(a) As confectis.  —  {b) As aliud.  —  (c) As om. 2)ro fratrihns. 


> Fnsiiis iiifra fr. XVI.  —  = Fiisius fr. XVI.  —  ' Cfr. II (aM. 3, 20.  —  •• Matlli. 19, 21. 


lESUS HOSTI EXPONITUE. 149 


Undecimiim oslencleus proposiliim beali Francisci de miindi conlenipUi esl fralrum 
in staUi vocaUonis eoriim permansio; nam, ul iralres ad nihil mundi afficerenUir, 
ipsos noluit ad eccleslasticas dignilates promoveri. Unde domino Osliensi, qui fuil 
postea papa Gregorius IX, sciscilanti ab eo, si sibi placeret, quod fratres promoverentur 
ad diguitales ecclesiasticas, respondil: « Domine, Minores ideo vocati sunt fratres mei, 5 
ul maiores fieri non praesumant; si vultis autem, ul fructum faciant in ecclesia Dei, 
lenele illos et conservate in statu vocationis eorum; et ad praelaliones ecclesiasticas 
ascendere nullatenus permittatis ^ ». Unde nec ambivil (a) gradum ecclesiasticum nec 
fralres voluit ad talia anhelare. 

Duodecimum et ultimum ostendens beatum Franciscum mundum despexisse, est 10 
ad nihil mundi affeclio, sed lola menle et desiderio ad patriam suspiralio et inlentio; 
unde non praelationem, quia hanc deposuit, non pecuniam, quia hanc despexit, non 
honores, quos declinavit, non aliquid terrenum appetiit, sed tota affectione suspirabat 
ad patriam, ut Chrislo uuirelur per gloriam, cui  incorporatus manebat per imita- 
tionem et dilectionem; et sicut mente erat ad aeterna suspensus, sic  et corpore et 15 
praeserlim facie ad caelestia stabat totus affeclus; ut enim dicil dominus frater Bo- 
naventura iu IV parte Legendae maioris *,  « videbatur intuentibus homo allerius 
saeculi, quippe qui mente ac facie in caelum semper intentus omnes sursum  allra- 
here conaretur». Nec immerito sic videbatur; quia cum eo pergenle  Christus cru- 
cifixus ibat, cum slaute Christus, beata Maria, sancti loannes bapUsla el evangelista, 20 
Petrus, Paulus et alii sancti morabantur. Hunc sancli angeli saepe visitabant ac gra- 
liarum divinarum influentia pertangebant (6), quare caelibatus superni  magis quam 
incolatus mundani effigiein praetendebal. 

lam dictis ergo potesl clarescere, servum Allissimi beatum Franciscum mundum 
funditus despexisse, quod erat declarandum pro exposilione secunda huius fructus et 25 
conformitatis,  videlicet quoad  eius secundam partem, quae dicit: Franciscns sepa- 
ratur; fuil enim ad instar Chrisli separatus a mundo per ipsius totalem abdicationem 
et despectum. 

Et sic palet, quomodo bcatus Franciscus primo se, deinde muiidum abiecit, ab- 
negavit et contempsit; et consequenter apparel declarata huius sexti fructus et con- 30 
formitatis secunda pars, quae erat videlicet: Franciscus separatur„ a  se per abne- 
galionem et a mundo per abdicationem. 


SEPTIMUS FRUCTUS ET CONFORMITAS: 
lesus Hosti Exponitur — Franciscus Molestatur. 

Expositio primae partis, videlicet: lesus hosti exponitur. 

Quia in huius fructus VII et conformitatis prima parte agitur de tentatione Domini 
nostri lesu Christi facta per hostem diabolum, ipso exsistente in deserto, hinc est, quod pro 
eius expositione tria sunt videnda: primum, quibus modis genus humanum a diabolo impetitur 


(a) As ambire.  —  (h) As et R pertangehat. 


11 Cel. 3, 86; cfr. Speculum cit. c. 43.  —  * N. 5. 


150 FKUCTUS  VII  —  PARS  PRIMA. 

et tentatur; secunduin, quare Dominus noster voluit a diabolo tcntari, et quuli modo tenta- 
tionis ab hoste propulsatus est; tertium, quibus modis ab homine diaboli tentatio superatur 
et abiicitur (n). Sed ante omnia sciendum est, quod hic agetur dc tentatione diaboli, prout tota 
tentatio cst a diabolo (b), et superatio a tentato ipsum abiicit ct repellit; fructu vcro et 
conformitate XXI agetur, quomodo diabolus ab hominc cxpellitur per ipsius supcrationcm 
ab 60, quem diabolus impetiit, et tandem divina gratia est et fuit iiberatus (c). 

1. Pro primi evidentia est sciendum, quod hostis antiquus diabolus leo ct draco est et 
vocatur; draco propter malitiam et nequitiam, de quo dicit psalmista, Ps. 103, 26: Draco 
ifife, queiii formasti ad illadendam ei etc. ; et Apoc. 20, 2, diabolus draco et serpens appel- 
latur; dicitur ctiam leo rugicns, I Petr. 5, 8, et hoc ratione violentiae ct potentiae, quia quem 
non potest vincerc nialitia, multoties superat poteutia. Quia ergo lco et draco est ipse hostis 
diabolus, hinc est, quod duobus modis nos tentat: primo, ut draco malitia et versutia, se- 
cundo, ut leo potentia et violentia. 

Tentandi {d) modos diaboli declarando praefata duplici via, et primo, quomodo tentat 
malitia ut draco, est sciendum, quod sic multis modis tentat et tentavit genus humanum. 
Astutia crgo tentando et malitia ipse tentat: primo modo, videlicet suasione, suadendo et 
quasi rationabiliter quod suggcrit fieri debere ostendendo, et hoc modo, Gcn. 3, 13, tcntavit 
Evam ct decepit ; secundo modo, blanda allocutione (e), et sic tentavit genus humanum, videlicet 
filios Seth, qui dicebantur ^^« Dei, Gen. 6, 2; hos tentavit esca, scilicet pulchritudine filiarum 
Cain; et sic earum ad invicem commixtione iratus Deus perdidit omnem carnem, Noe cum 
uxore, filiis et uxoribus eorum praescrvando ; tertio modo, in errorem deductione ; hoc modo 
tentavit filios Israel in deserto, Ex. 32, 4 sqq. et Num. 25, 2, ad idololatriam perducendo; quarto 
modo, promissione; promisit enim primis parentibus deitatem et Christo, ut dicetur infra, 
omnia ref/na mundi, si perageret quod suadebat; quinto modo, difficultatis ad bonum pcr- 
agendum ostensione, dicens, quod arcta via est, quae ducit ad vitam, Matth. 7, 14; et sic ten- 
tavit filios Israel, qui ob difficultatem nolebant ire ad terram promissionis, Num. 14, 3 sqq. ; 
sexto, tacdii post bonum inceptum, ne perficiatur, immissione; et sic etiam tentavit alios 
filios Israel, qui libenter exierunt de Aegypto et desertum intraverunt, Ex. 16, 3, sed labore 
itineris fatigati ulterius ire nolebant, Num. 20, 5; et sic quosdam tentavit (/) de sequentibus 
Christum, qui audientes Christum dixerunt, loan. 6, 61: Darus est hic sermo, et ab eo recesse- 
runt; scptimo modo, ad dubietatem mentis perductione; sic tentavit Balaam, Num. 23, 7 sqq., 
qui ab angelo retardabatur, ne iret ad maledicendum filiis Israel, et diabolus ad oppositum cum 
inducebat etc. ; sic et filios Israel tempore Eliae, quibus ipse Elias dixit, III Rcg. 18, 21: 
Usquequo in duas partes claudicatis etc. ; octavo modo, importunitate et assidua inquieta- 
tione; hoc modo tentare voluit loseph, Gen. 39, 7 et 10 per mulierem Aegyptiam, quae sibi 
erat importuna et ceperat eurn; nono, subito ct improvise (//) animae aggressione, et praescrtim, 
quando otiosam invenit et malo disjjositam ; sic tentavit ludam Iscarioth, qui vidcns un- 
gucntum cffundi super lesu caput et murmuravit statim, Marc. 14, 3 sqq., et eius raortcm 
ordinavit; dccimo modo, occulta insidiatione; hoc modo tentavit Ananiam et uxorem eius Sa- 
phiram, Act. 5, 3 sqq., ut occultarent dc pretio possessionum suarum et mentirentur apo- 
stolis; undccimo modo, fraude et deceptione; sic tentavit illum iudicem (/i) nequam, qui 
dcceptione diaboli credcbat diu vivere, Luc. 12, 16 sqq., et subito fiiit mortuus; sic de- 
cepit Acliab promissionc victoriae, III Reg. 22, 20 sqq. ; duodecimo, se in angelum lucis 
iuxta dictum Apostoli transformatione ' ; sic multos in  Vitis patriim  decepit,  apparendo  in 


(«) K vincilur.  —  (b)  \l  Deo.  —  (c)  As  ot oilil. oiii.  Uberatus.  —  (d) As  tvntaiido.  —  (e)  As 
allectione.  —  [f) Hic, pergit Codox.  —  (</) K imjietuose.  —  (//) Eilil.  divitem. 


• II ad Cor. II, 14. 


lESUS  HOSTI  EXPONITUR. 151 


forma angelorum pro parte Dei sanctorum patrum et mulierum; sic volendo Christum de- 
cipere in forma humana apparuit. 

Quamvis sint multi modi alii, quibus diabolus tentat, ut draco, cum sint ei mille ad 
nocendum artes, sufficiant pro praesenti duodecim praefati modi. 

Et quia non solum draco est, sed et leo ipse hostis antiquus, quos superare non potest 
aliquando ut draco per astutiam et malitiam, aliis modis superat per violentiam et poten- 
tiam ut leo. 

Ut leo tentat diabolus aliis modis: primo modo, afflictiones temporales procurando; sic 
tentavit filios Israel, Ex. 3, 7 sqq. et 5, 2 sqq., faciendo eos affligi, ut Deum non audirent; sic 
Petrum afflixit, Act. 12, 3 sq., faciendo eum poni in carcerem etc; et ideo dicit lob, 30, 
11: Pharetram suam aperuit, id est tribulationes et afflictiones, et afflixit me; secundo 
modo, carnem flagellando, sicut fecit lob, lob 2, 7 et 9, quem percussit ulcere pessimo, ut 
malediceret Doraino Deo suo; tertio modo, bona fortunae auferendo; sic tentavit lob, omnia 
temporalia accipiendo ab eo, lob 1, 15 seqq.; sic et Tobiam, Tob. 1, 22; quarto modo, quae 
amamus subtrahendo, scilicet filios et filias; hoc patuit in lob et sancto Eustachio; quinto 
modo, quae naturaliter odimus ingerendo, sicut infirmitates; lob infirmatus est, et Tobias 
excaecatus est (a), ut de Domino murmurarent; sexto modo, pravos homines contra bonos 
provocando et inducendo, qui sui sunt satellites ; sic fecit filiis Israel, patet de Sennacherib, 
Nabuchodonosor, Holoferne, Antiocho, et sic de aliis ; hodie facit per tyrannos et sociar- 
dos (b) etc. Christum fecit occidi per Pilatum et ludaeos et Romanos, qui omnes membra erant 
ipsius diaboli; septimo, se visibilem, ut timeatur, ostendendo et demonstrando; sic fecit beato 
Antonio, beato Benedicto et pluribus sanctis; octavo modo, bona, quae agimus, impediendo, 
sic beatam Claram ab oratione retrahere est conatus ; sic et multos in Vitis patrmn tentavit ; 
nono modo, sanctos persequendo: quosdam carnis tentatione, sicut beatum Chrysanthum, lo- 
saphat (c), Benedictum, quosdam accidia et quosdam aliis vitiis, ut vidit abbas Macarius, 
quando in specie medici diabolum cum diversis ampullis ad fratres pergentem {d) conspexit ^; 
decimo, delectatione resolvendo, sicut David, quem non potuit persecutione superare, vicit 
delectatione cum Bethsabee, II Reg. 11, 2; undecimo modo, non consentientes opprimendo; 
sicut de sancto Antonio abbate et de beato Antonio nostro, ad cuius guttur diabolus posuit 
manus, ut eum suffocaret^; duodecimo, ad desperationem conducendo, sicut facit continue, 
quia multi ita impetuntur ab ipso acriter, quod desperantes eius tentationibus consentiunt; 
sic et tentavit Achitophel, II Reg. 17, 23, qui se ipsum suspendit, et sic de multis aliis, qui 
se ipsos diversis modis interemerunt. 

Praefatis modis diabolus tentat ut leo; etsi alii modi sunt, quia possent ad praefatos 
reduci, dicti iam sufficiant. 

Et sic patet primum, quod erat videndum. 

2. Secundo videndum erat, quare Dominus noster lesus Christus voluit teiitationibus 
diaboli subiici et quomodo. Et breviter hanc partem exponendo, videndum est primo: Quare 
voluit tentari a diabolo ? Ad quod respondetur, ut nos pariter informaret verbo et exemplo. 
Cum enim tota vita nostra sit plena tentationibus, quia tentamur a mundo, carnc ct diabolo, 
Christus igitur tentari voluit: primo, ut exemplum patientiae praeberet nobis; quia tenta- 
tionem si ipse, qui sine peccato erat, patienter portavit, multo fortius nos peccatores; secundo, 
ut modum ostenderet diaboli tentationem superandi, de quo in tertio videndo dicetur; tertio, 
ut fructum ostenderet, si tentatio superetur ; quia angeli  accedunt ad  talem,  et miuistrant 


(«) As om. et Tobias excaecatus est. — (6) As soldatos. — (c) Codex losaph. — {d) Codcx pergentes. 


» Vitae Patrum. lib. III ti. 61 el lib. V n. 9 (P. I>. 73,769 ct 981).  —  ^ Legcnda Assidua 
n. 12 (cd. Kerval pag. 46). 


152 FRUCTUS  VII  —  PARS  PRIMA. 


ei, ut factum est ipsi Christo. Sed hic sunt aliqua dubia: et primum est, quis fuerit istc hostis 
et diabolus? Respondetur, quod creditur, quod fuerit lucifer, qui primos tentavit parentes; 
quia hic hostis Christo promittebat omnia regna mundi, etsi faUaciter; lucifer est rez super 
omnes filius superbiae ^; ad ipsum tentanduin sagacior venit et astutior, quare, et ipse princeps 
mundi lucifer, quem superando et fugavit a mundo et ligavit, Apoc. 19, 10 sq. Secundum 
dubium, an in propria forma tentaverit. Respondetur, quod non, ne, quis esset, agnosccretur; 
sed nec homo in proprio esse substantias separatas cernere valet; quare creditur, quod in 
forma humana eidem se ostenderit. Tertium dubium, in quo loco Christum tentaverit. Res- 
pondet evangeliura, quod in deserto, Matth. 4, 1, ut videlicet ostenderet: primo, quod dia- 
bolus maxime bene volentes operari aggreditur; secundo, ut sancti post eum futuri, qui ad 
deserta pcrgerent, scirent se perlaturos hostis tentationes; tertio, ut ostenderet, quod so- 
litarios diabolus aggredi conatur; quarto, ut ostendat, quod omnia et se relinquentes, quia 
tales sunt in deserto, etsi a diabolo invadantur, non tamen superantur; quinto, ut quanta 
sit difficultas in bene agendo, ostenderet ; Christus non ivit ad desertum, ut tentaretur, sed 
ut ieiunaret; sed ad hanc operationem consecuta est diaboli tentatio; sexto, ut quando fit 
rectum aliquid a nobis, et diabolus impedire conetur suis modis, non debet dimitti, sed pro- 
sequi, quia perseverans in campo certaminis triumphum obtinet peroptatum. 

Viso ergo, quare Christus voluit hosti quoad tentationem subiici, videndum est, quare 
diabolus ad tentandum ipsum accessit. Et dicunt doctores, quod volebat experiri, an esset 
Deus vel purus homo, quia argumenta habebat pro utraque parte: quod esset homo, quia 
ieiunio expleto, esurivit ut homo; quod esset plus quam homo, quia, nuUo alio cum eo exsi- 
steute, ieiunavit 40 diebus et 40 (a) noctibus; quando Moyses iciunavit, ipse erat cum 
Deo; Elias ex cibo px-ius sumto sic ieiunavit; sed Christus cibum non sumpsit, et solus esse 
a diabolo est inventus; et ideo hoc videndo, ut agnosceret, an esset Deus, ipsum tentarc 
voluit, et ideo dicit in prima et secunda tentatione: Si filius Dei es ^ etc. Sed quomodo 
potuit diabolus Christum Deum (i) esse ignorare, cum tot signa in nativitate eius sint facta? 
Respondetur, quod divina virtute ipsos latuit. 

Restat ergo videre, quomodo diabolus Christum tentavit. Ubi sciendum est, quod tentatio 
diaboli fit tripliciter, videlicet suggestione, delectatione (c) et consensu ; item tentatio alia 
interior, quae fit a carne, et aliquando a diabolo, alia exterior, quae fit a diabolo. Dictum est 
etiam, quod diabolus tentat ut draco et ut leo. Ad propositum: diabolus ut leo Christum 
tentare non potuit, quia vim ei inferre non potuit; sed ut draco tentavit, scilicet malitia et 
astutia, ut sicut primos homines {d) tentavit de gula, de superbia et de avaritia, scilicet de 
cupiditate habendi scientiam honi ct mali ^, sic Christum praefatis modis tentavit, de gula, 
de praesumptione, quae est filia supcrbiae et de avaritia, omnia regna mundi promittendo. 
Sed (^lhristum interiori tentatione tentare non potuit; quia nihil impellens ad malum in ipso 
fuit; sola tentatione exteriori ipsum pulsavit(e), nec delectatione aut consensu potuit Christum 
tentare, quia Christus peccare non potuit; quare solo primo modo, scilicet suggestionc, ipsum 
tentavit. Quibus apparet, quomodo hostis antiquus Christum tentavit. 

Sed quia dictum est, quod Christus voluit tentari, ut nobis praeberet excmplum, posset 
quaeri: An nos tentari appetere debeamus? Respondetur, quod a carnenon; ratio, quia talis 
non est sine peccato, saltem veniali, ut dicit Magister II (sent.) d. 21 *; a diabolo non a 
viris impcrfectis, scd pcrfectis. Christus non dcdit exemi)Ium tcntationcm appctcndi, scd 
excmphim pracbuit, ut si tcntatio afforet, cam vinccndi  ct superandi. 


(a) A:: ct odd.  tolidem.  —  (h) CuJcx Deuin iion esse.  —  (r) A.s tentatione.  —  (d) As ot odil. pa- 
renles.  —  (c) As i\t edd.  tentavit. 


• lub  il, 2;i.  —  2 .M;,it|,.  i, 3 ct 6.  —  ' (Jcn. 3, .'i.  —  " C. (i. 


lESUS HOSTI EXPONITUR. 153 


Et sic patet secundum, quod erat videndum, videlicet, cur Christus hosti fuit expositus; 
et de modo. 

3. Eestat videre de modo tentationes diaboli superandi, quod est tertium videndum. Circa 
quam partem, etsi doctores diversimode loquantur; nam quidam dicunt, quod suggestioni 
diaboli si non attendatur, utpote ad aliud se convertendo per cogitamen, tentatio superatur; 
alii (a) cogitando statim, quando diabolus tentat, poenas infernales ; alii dicunt, quod cogi- 
tandum est praemium, quod promittitur tentationi non consentientibus. Attamen Salvator 
noster in sancto evangelio ostendit modos aliquos: primo per ieiunium carnis extenuatione; 
nam, ut ipse apostolis dicit, Marc. 9, 28: Hoc genm daemoniorum eiicitur ieiunio et oratione ; 
et hanc viam ostendit ipse Salvator, quia ieiunavit 40 diebus et 40 noctibus, ostendens ieiu- 
nium appetendum propter multa, videlicet quae facit, ut dicunt doctores de ieiunio trac- 
tantes (b) ; et quia (c) instrumentum diaboli sit caro nostra, ieiunio atteritur et domatur. 

Secundo fide et tota in Deo spei et fiduciae impositione ; nam aniraa debet esse in deserto, 
id est ab omni spe alia desecata, et tunc, si habebit fidem et dicet monti, id est tentationi, 
ut transferat se, id est abscedat, fiet, ut lesus beatum Franciscum docuit, ut dicetur. 

Tertio sacrae scripturae memoria et attentione ; ipse Salvator in tentatione sua ad ipsam 
superandam et diabolum convincendum sola scriptura est usus divina ad ostendendum, quod 
ipsa docet diaboli tentationem evitare. Et pro huius evidentia investigandum est, quomodo 
scriptura docet hoc. Ubi sciendum, quod diabolus de bono non tentat, nec inducit hominem 
ad bonum peragendum, sed malum, etsi malum sub specie boni, saltem delectabilis. Modo de 
nuUo malo speciem boni praeferente potest diabolus tentare, de quo sacram scripturam inspi- 
cientem diligenter non informet et verbo et exemplo. Si enim diabolus tentat te de aliquo vitio, 
utpote de superbia, debes videre, quid scriptura verbo promat et exemplo; nam, quod non 
assentias huic tentationi, te docet ostendendo, quam mala sit superbia, dicens illud Eccle. 
10, 7 : Odibilis Deo et hominibus superbia, et lac. 4, 6 : Deus superbis resistit, humilibus autem 
dat gratiam; et beata Maria dicit, Luc. 1, 51: Dispersit sup^erbos mente cordis sui. Et non 
solum verbo docet, sed etiam exemplo, quomodo superbia non est appetenda, ostendendo mala, 
quae de ipsa proveniunt. Superbia angelus supremus diabolus efficitur, Is. 14, 12 sqq. ; Adam 
e paradiso in hanc miseriae vallem deiicitur; Arphaxad regno privatur, ludith 1, 4 sq.; Sen- 
nacherib gente ab angelo spoliatur, IV Keg. 19, 35, et sic de aliis. Tentatus ergo a diabolo 
de pertinentibus ad superbiam, ut de appetitii dominii et status et similibus, et quia videt, 
quod scriptura verbo et exemplo oppositum ostendit, debet nolle ipsam in se locum habere ; 
quare non assentiet diabolo sibi hoc persuadenti, immo accipiet oppositum, videlicet humili- 
. tatem, quam assumere scriptura inducit verbo, dicens illud ludith 9, 16 : Humilium et man- 
suetorum Deo semper placuit supplicatio, et Psalmus 101, 18: Respexit in orationem humi- 
lium etc. ; exemplo : David humilis fit rex, et Maria humilitate fit Mater Dei, et sic de aliis. 
Modo tentatus debet dicere : quod bonum est et facit bonum habenti, est prosequendum, et 
quod malum est in se et facit malum habenti, est fugiendum ; ergo nolo sequi superbiam, sed 
humilitatem; quare, daemon, tuae non assentio tentationi. Et sic patet de modo vincendi tenta- 
tionem diaboli per scripturam. Et sicut dictum est de vitio superbiae, sic etiam est de aliis. 

De luxuria cum tentat, vide quid scriptura dicit verbis. Certe illud Eph. 5, 5: Omnis for- 
nicator, aut immundus non hahet partem in regno Christi et Dei. Quid ostendit exemplo? Certe, 
quod ipsa est fugienda; quia ea genus humanum in diluvio submergitur, Gen. 7, 23; Sodomitae 
caelesti igne comburuntur, Gen. 19, 24; Amnon ab Absalon occiditur, II Reg. 13, 29, et sic de 
aliis. Quid de opposito dicit scriptura, scilicet continentia et castitate? Certe illud I ad Thess. 
4, 4: Unusquisque vestrum sciat vas suum possidere etc. Qmd ostendit de hoc exemplo? Certe, 


(a) As et edd. addunt dicunt.  —  (6) As et odd. propter multa, quae facit ieiunium, ut dicunt  doc- 
tores de ipso loquentes et tractantes.  —  (c) As ot odd. q^uia cum. 


154 FRUCTUS  VII  — PARS  PRIMA. 


quod castitatc homo a Dco diligitur et ad gloriam sublimatur; patct in loseph, Gcn. 39, 12, et 
sic de aliis. Hoc perpendens tentatus non assentit iibidini, sed diligit castitatem et muuditiam. 

De ira si tentat diabolus, vadat tentatus ad scripturam et videat, si suadet ipsam vel 
eius oppositum, et videbit, quod dissuadet iram verbo, dicens illud Eccli. 30, 26: Ze.las et 
iracundia minmmt dies ; exemplo : Cain a Deo despicitur et damnatur, Gen. 4, 11 sqq.;Saul 
a diabolo captivatur, I Reg. 16, 23, et sic de aliis. Suadet autem irae oppositum, scilicet 
pacem et tranquillitatem, dicens illud Ps. 33, 15: Si vis videre dies bonos, inquire pacem, et 
persequere eam; exemplo Moysi, qui fuit mitissimus et pacificus et a Deo dilectus, Num, 12, 3. 
Debet ergo tentatus dicere tentatori : ego volo vivere, quare nolo iram sequi et pacera habere, 
quia ero Dei amicus; et sic a tentatione irae libcrabitur. 

De avaritia si tentatur, respiciat, quid de ipsa dicit scriptura verbo. Certe illud Eccli. 
10, 9: Avaro nihil est scelestius, et Apostolus, Col. 3, 5: Avaritia est idolorum servitus. Quid 
ostendit exemplo? Ccrte Balaam avaritia necatum, Num. 31, 8; Achor a populo lapidatum, 
los. 7, 25, et sic de aliis. Et de opposito dicit (aj illud Prov. 28, 16: Qui odit avaritinm, 
longi fient dies eius; exemplo quid ostendit? Tobias fuit liberalis ad pauperes, et domus 
eius bonis repletur, Tob. 11, 14 sqq. Quia ergo avaritia est tam mala, et eius oppositum 
est sic bonum, dicet tentatus tentatori: ego nolo primum sequi, sed secundum. 

De invidia si quis tentatur, ei occurrit scriptura ostendens malum invidiae, dicens verbo, 
Sap. 2, 24: Invidia diaboli mors intravit in orbem terrarum, et sequuntur eum, qui sunt ex 
parte illius; exemplo, Achitophel invidia se suspendit, II Reg. 17, 23; Chore cum aliis asserit 
a terra vivos absorptos (b), Num. 16, 31, et sic de aliis. Oppositum ostendit dicens, Matth. 
19, 19: Dllige proxinium taum sicut te ipsum, et Matth. 5, 44: Diligite inimicos vestros; exemplo, 
David et lonathas intimi fuerunt, II Reg. 1, 26 etc. 

De accidia si tentatur, vide scripturam dicentem, Eccli. 33, 29: Multa mala docuit otiositas, 
et qui sequitur otium non videbit bonum, exemplo Sodomitarum, ad quod peccatum, ut dicit 
Ezechiel, 16, 49, induxit accidia. Oppositum suadet dicens illud Eccle. 9, 10: Quidquid potest 
manus tua, operare etc. ; exemplo, quia operantibus in vinea datur vitae aetcrnac praomium, 
Matth. 20, 8, sq. Quare non est acquiescendum tentationi de accidia, dicat tentatus, sed opposito. 

Degula si tentatur, quid scriptura dicat verbo, videat, Eccli. 31, 39: ylrti«Jv7»f?o ax/wcte 
vinum multum potatam etc. ; exemplo, Holoferues a ludith truncatur, et Simon Machabaeus 
occiditur, I Mach. ultimo, 16. De sobrietate dicit, I Petr. 5, 8: Sobrii estote etc. ; exemplo 
Salomon, qui se abstraxit a vino etc, et Danieli Deus dedit sapientiam, Dan. 1, 17. Quia ergo 
gula insipientem et sobrietas facit sapientem, dicat tentatus tentatori: ego nolo esse impru- 
dens, quare nec gulam sectari, sed volo esse sapiens, quia oppositum volo proscqui; et sic 
eiua tentationem superat et vincit. 

Dc multis aliis exempla patent in scriptura et verba, quae si diligenter intucantur, 
homo a tentatione non superatur; verum, quia hic modus est hominum intelligentium solum 
et non ignorantium, et sic non omnium generaliter, datur a Christo modus alius diaboli 
tentationem superandi in evangelio. 

Quarto modo, scilicet oratione; nam in deserto ipse nihil aliud facicbat, nisi orabat. 
Oratione diabolus expellitur, ut ait Salvator, Marc. 9, 28; Moysc orante ignis, scilicct ten- 
tatio, absorptus est, Num. 1(5, 46; Tobia orante, daemonium ab angelo expulsum est, Tob. 8, 3. 

Quinto humiliatione; Christus in descrto ostcndit huniilitatcm, de se non praesumendo, 
Deum solum adorando et cum bestiis conversando ac permittcudo se a diabolo sic duci et 
tangi. Quod humilitas diabolum pellat, patet visione beati Antonii, qui in aere sublcvatus, vidit 
totum mundum laqueis diaboli plenum, et cum Antonius dicerct: quis evadetV dictum cst: 
liuinilitas '. Contraria  contrariis  curantur,  diabolus superbus  ab humili  superatur.  Frater 


(rt) As ot edd. dicit vcrbo.  —  (b) As ot odd.  Cliorc citin (iliis a lerra i>ivits absorptus. 


' Vitae Palrum, lib. V libell.  \'6 dc huuulUate ii. 3 (!'. L. 73, 953). 


lESUS HOSTI EXPONITUR. 155 


Rufinus visus a daemone in homine habitante, quod ibat pro pane, statim quem possidebat 
dimisit dicens, quod eius tantam humilitatem ferre non poterat ^ 

Scxto Dei timoratione ; cum dixit * : Dominum Deum tuum adorabis, et ilU soli servies, 
scilicet non servili timore, sed filiali. Sed quod timor filialis omnem superet tentationem, 
patet scriptura dicente, Eccli. 1, 27 : Timor Domini expellit peccatum ; nam si homo de qua- 
curaque re servire Deo tentetur a diaboio, si est timor Dei in eo, statim dicit: ego debeo 
servire Deo timore filiali, et filius debet sibi cavere ab omni eo, quod est patris offensivum ; 
sed cum Deus sit meus pater, et hoc, de quo tentor, non est in Dei complacentia, immo op- 
positum, quare ego ut bonus filius patrem ipsum nolo turbare, et consequenter, quod mihi 
suggeritur, nolo exercere. Et ideo bene dicit scriptura ^ : Beatus, cui datum est habere timo- 
rem Domini ; quia timore Domiui filiali exsistente in anima, cum praeservet eam ab omni, 
quod est oflfensivum Dei, et per consequens a peccato, homo a nuUa potest superari tentatione. 
Istos sex modos Salvator, dum superat hostem, ad ipsum vincendum nobis clementer ostendit. 

Sed nunquid alii modi reperiuntur a praefatis? Certe sic, et multi: et primus modus est: 
lesu benedicti nominis invocatione tentatio superatur, Marc. 16, 17: In nomine meo daemonia 
eiicient; et dixerunt apostoli lesu, Luc. 10, 17: In nomine tuo daemonia subiiciuntur nobis. 
Secundus modus est Virginis gloriosae Mariae nominatione dicendo: Ave Maria gratia 
plena, etc. vel illam orationem * : « Maria, mater gratiae, mater misericordiae, tu me ab hoste 
protege, et hora mortis suscipe » , qua expertum est diabolum abscedere statim. Tertius modus 
est alicuius sancti devotione, lob 5, 1: Ad aliquem sanetorum convertere; beatus Andreas 
apostolus sibi episcopum devotum a diabolo et tentatione liberavit. Quartus modus est 
huius versiculi personatione mente et attentione, videlicet: Deus, in adiutorium meum intende: 
Domine, ad adiuvandim me festina, statim homo tentatus liberatur, ut dicit loannes Cassianus 
in II Collatione ahhatis Isaac ^. Quintus modus, crucis Christi facta in fronte et membris (a) 
devota figuratione et signatione statim tentatio vel mitigatur vel abscedit; quia diabolus cum 
statim crucem fugiat, abscedit et eius tentatio ; hoc modo beatus Basilius a diabolo et sua 
tentatione quendam signando eum liberavit ®. Sextus modus, oculorum ad caelum elevatione, 
dicendo : lesu, fili David, miserere mei ^ ; haec dicendo Chananaea a Christo meruit obtinere 
filiae suae a daemonio liberationem ; huius autem efiFatione in purgatorio sancti Patritii stantes 
ab insidiis diaboli statim liberantur, ut dicit Legenda sancti praedicti *. Septimus modus, pas- 
sionis Christi memoria et recordatione; David citharam percutiendo diabolum a Saul abigebat; 
cithara passionem et crucem Christi, ut dicunt doctores, significabat. Christus multis apparuit 
diversimode tentatis, sed crucifixus de plagis sanguinem eiiciens, et praefatis dixit, quod, 
quando tentarentur, dictas plagas inspicerent et sanarentur, ut fructu IX et conformitate 
habetur. Octavus modus, continua carnis maceratione et iugi sensuum gubernatione ; contra 
carni deditos diabolus praevalet, ut dixit Raphael ad Tobiam, Tob. 6, 17; et Christus dicit ^: 
Cam fortis armatus custodit afrium suum, id est mentem et sensus suos, in pace sunt' omnia, 
quae possidet; sanctus Benedictus carnis maceratione diaboli tentationem superavit. Nonus 
modus, exercitio et operatione; Hieronymus '": « Semper aliquid boui facito, ut diabolus te 
inveniat occupatum » ; Evam otiosam tentatione vicit, et Paulum apostolum intentum operi 
nunquam superavit. Decimus modus, teutationis per confessionem revelatioue; statim enim, 
ut homo tentationem patri spirituali confitetur, et diabolus  videt se detectum, fugit et re- 


(a) As mente. 


1 Acius c. 33. — 2 Matth. 4, 10. — » Ps. 1M, | et Ps. 127, 1. — * in hymno Ofiicii 
parvi B. M. Virginis, ubi loco « Mater miscricordiae » liabetiir <i Dulcis Parens clemcntiac «. — 
^ C. 10 (P. L. 49, 832). — « Viiae Palrum, Vila S. Basil. c. 8 (P. L. 173, 304). — ' Matth. 
15, 22. — * De (( purgatorio s. Patritii » cfr. AA. SS. mart. t. 11 pag. 587. — " Luc. 11, 21* 
—  1° Epist.  12S  (al. 4) n. 11. 


156 FEUCTUS  VII  —  PARS  SECUNDA. 

cedit, ut piitiiit in pluribus in Vitis j^ati^wn ; tali enim extricatione egrcditur, ut dicit lob', 
coluber tortuosus. Undecimus rnodus, afflictione; prosperitate diabolus multos superat, sed 
paucos adversitate; tempore persecutiouis David a diabolo nou fuit superatus, sed bene 
temporc prosperitatis; quare homo, si Deus sibi immittit tribulationes, libenter sufferre debet, 
ut diaboli tentationes valeat superare. Duodecimus modus, totius spei nostrae in Deum pro- 
icctione, ut siout ipse fecit nos, ct non ipsi nos *, et cura est ei de omnibus ', sic in ipso tota 
spes uostra ponatur, dicendo: Domine, sicut vis et sicut scis, miserere nostri. Chrysanthus 
hoc modo tentationem superavit, dicens cum Psalmista, Ps. 34, 3: Domine, dic animae meae: 
salus tua cgo sum '. 

Multi alii procul dubio sunt modi, sed hi sufficiant pro generali modo superandi tenta- 
tiones diaboli, quia de his et scriptura et doctores, ut patet, eloquitur. 

Et sic patet tertium, quod erat declarandum pro huius fructus VII et conformitatis 
prima parte, videiicet: lesus hosti, scilicet diabolo, exponitur, scilicet eius tentationi, et qua 
de causa patet ex dictis; et consequenter praedicta prima pars est breviter declarata, scilicet: 
lesus hosti exponitur. 

Secunda pars septimi fructus et conformitatis, videlicet : 
Fianciscus molestatur. 

Expositio. 

Primae parlis visa exposillone, consequenler videndmn esl de secunda parle, vi- 

5 delicel: Franciscus moleslalur^ qualiler videlicel a  diabolo  bcalus Franciscus  luil 

tentaUis, ut similis in hoc ipsi Chrislo bealus Franciscus invenialur. Ubi sciendum, 

quod, sicul nullus sanclorum est, Virgine excepta, qui a diabolo  non sit agitatus 

perseculionibus, sic nulUis est, quin sit tenlationibus expctilus; et praecipue beatus 

Franciscus  fuit, cuius ortu  in inferno  facla  esl commotio  magna, ut  dicluin  est 

10 fruclu III et conformilate, per quam perpenderunl, per beatum Franciscum cl suos 

infernum destruendum,  ne tol ad ipsum  pergerent, ob eius merita, vitam, exenipla 

et verba et suorum, quot ante ad  ipsum infeliciler descendebant; quare sic agnos- 

centes ad pcrsequendun» ipsum principaliter, el postmodum suos, sunt conali (o). Et 

quemadmodum dictum est, diabolum tenlaro du|)liciter ut draco et ut leo, sic beatum 

13 Franciscum tam in saeculari habilu cxsistcntem (juam post inceptum ordinem prae- 

falis duobus esl modis persecutus. 

\. Insecutus est hostis beatum Franciscum primo ut draco malilia et astutia 
multipliciter: primo pcrsuasionibus ipsum, ut mundanis darelur, inducendo. Nam 
saccularis exsistens beatus Franciscus et mercator pannorum, cum esset nalura hilaris 
20 et iucundus et liberalis, diaboli persuasione deditus tuit plurinuim muiidanis, vacans 
iocis et canlibus, et in comestionibus profusior aliis ultra deccntiam sui stalus; sic 
el curiosilate vestimeiitorum fuit valde mundanus, carioribus induens et ali^iiiando 
paiinis mulluin caris vilissime consui  faciendo; sic<|ue  inundo dedilus diaboli  fuil 


(a) As donati. 


' lob 26, 13.  —  * Ps. 99, 3. —  '' Sap. 6, 8. —   In Historiu  SS.  Clinjsdnthi rt Daruxe, 
scripla a Varino cl Armenio, n. 6 (apud AA. SS. oct. l. XI i^ay. i72). 


FRANCISCUS MOLESTATUR. 157 


persuasione in cibo et veslimentis (a), etsi iion qiioad lasciviam, Domino eius corpore 
mundo servante, quod {b) sacris stigmalibus figurare volebal. 

Secundo, blandiliis et allectionibus. Esca  paratur caplionibus piscium el anl- 
malium; et beatum Franciscum quibusdam honoribus impensis diabolus ad se inflec- 
lere per imitalionem  mundanorum  studuit.  Quia enim  multum  erat curiaiis, quia 5 
de hoc a vanis commendabatur, ad expendendum ex hoc incitatus,  tales et tam 
magnas faciebat expensas, quod a parentibus multoties fuit argutus sibi dicentibus, 
quod tam magnas et quoad se et alios faceret expensas, quod non  ut eorum filius 
sed cuiusdam  magni  baronis  videretur; quibus largis expensis factum  est, ut de 
eo quoad hoc per  totam provinciam fama  divulgaretur, et ipse a sociis princeps 10 
fieret, baculus sibi daretur ut domino eorum, ac ipse secundum  voluntalem suam 
expensas faceret in comestionibus et aliis, et sic, ut eorum princeps et dominus, ba- 
culum portando in manibus, per civitatem cantando incederet, et talibus applausibus, 
diabolo operante, alliceretur ad quae sunt mundi prosequenda cum corde '.  Nonne 
hoc inductione hoslis  fiebat,  ut pro favore  transitorio Franciscus expenderet sua, 15 
non dando Christi  pauperibus, sed  mundanis et lecaloribus, et  ut vacaret comes- 
tionibus die ac nocte et canlibus? 

Diabolus ut draco beatum Franciscum tentavit tertio promissionibus. Cum enim 
plebcius essel mercator el popularis, cordi eius diabolus tentationem immisit, ut ficrel 
miles, et adeo hoc eius cordi est impressum, ut arma, pannos et necessaria pracpararet 20 
pro militiaconsequenda,volens ad quendam nobilem de regno accedere,nomineGentilem, 
per quem sperabat, eidem obsequendo, decus obtinere militiae. Sic ergo diaboli tcntatione 
sic mundo lenelur mente, ut non de Deo, sed de mundi pompa el gloria totaliter cogi- 
laret, et, quod maius est, post induilionem militis pauperis, quem, se exspolialo, vestieral 
Christi amore, Domino sibi apparente de nocle et palatium speciosum et magnum cum 23 
militaribus armis ostendente eidem ac ipsum suum esse et suorum militum asserente, 
dum  surgeret a somno, non ad spiritualem^ sed ad lemporalem sui exaltationem vi- 
sionem inflexit, credens ex hoc, in mundo magnifice sublimandum gloria temporali. 
Diabolus tentavit beatum Franciscum quarto erroribus. Nonne beatus Franciscus 
errabat intelligendo temporaliter circa ipsum fieri, quod Deus spirilualiter inlelligobal? 30 
Beatus Franciscus mililiae  spiritualis caput esse debebat,  non  carnalis,  et  spiri- 
luales milites habere debebat, non  carnales, cum arma nostrae militiae non sint 
carnalia ^ sed spirilualia. Verum, quia Spirilus sancti unctionem, quae docet omnia ^ 
nondum receperal, non mirum, si instinctu maligni errore sic laberetur, ut videlicet 
militiam temporalem percipere se crederet et ad obtinendum prosequeretur ad posse. 35 
Ut enim obtineret militiam, in Apuliam ire deliberavil, tantaque laetilia repletus est 
visione divina, ad  bonum  prosperilatis lemporalis ipsam credens dirigi, ut multis 
mirantibus et quaerenlibus, unde sibi tanla inessel laetitia, responderet dicens: « Scio 
me magnum principem affuturum »; unde iler arripiens, necessariis habitis pro mi- 
litia consequenda, Spoletum devenit, ubi posl cogitationem tam de itinere incepto per- 40 
ficiendo quam de optato  fine adipiscendo, sopori dcditus, a summa  luce visilalur 


(a) As et edd. addunt valde vanus.  —  (6) As quo. 


> Leg. 3 soc. n. 2 et 7.  —  2 n Cor. 10, 4  —  3 loan. 14, 26. 


158 FRUCTUS VII  —  PARS  SECUNDA. 

Chiislo; et de meiile enorem abiiciens Franciscim» impelit. quo pergal. Sed Fraii- 
cisciis loliim rescrans, quod suo vertebalur in peclore, iiiquil Ciirislus ad eum.- 
« Quis potesl libi melius facere, dominus an scrvus »? El cum aissel Franciscus, 
quod dominus, inlulil ipse Chrislus: « Cur ergo rclinquis pro servo dominum ct 
S principem pro cliente »? El eiTorcm abiiciens a Francisco, cum ipse dicerel: « Do- 
mine, quid me vis facere »? lesus, lux vcra, respondit: « Revertere in tcrram tuain; 
quia visio, (juam vidisli, spirilualem prac(igural efleclum, non humana, sed divina 
in le disposilione complendum * »; quo audilo, Franciscus, errore abiecto, Assisium 
securus reversus el gaudens praeslolalur Domini volunlatem. 
10 A diabolo beatus Franciscus persequilur quinto variis ostensionibus, quam arduiim 
foret Domini viam velle ingredi el per eam ambulare. Dum cnim Franciscus deditus 
esset pronitate naturae ad prosequendum mundana, patrem ad hoc impellenlem 
haberet et a bouo tolaliler retrahcntem, socios solatiis el iocis et aliis viis provo- 
cantes ad vana sequenda, nullumque haberet, qui  eum ad  bonum  propellerel, nisi 

15 Christum, qui nondum plene se eidem expresscrat, hinc est, quod summa cum dil- 
ficultale Franciscus bonum peragere polerai; et polius ad dimittenduni aggressam 
viam Domini, ubi coepisset, quam ad prosequendum praefalis viis suggeslione dia- 
bolica impellebatur ; quibus per lempus commotus Franciscus, viam non prosecutus 
spiritus sed  mundi, stelit, quoadusque visitalus ex  alto, vetera  abiiciens  et quae 

20 rclro sunt, ad nova et anteriora spirilus se extendit. Ipso denique a Spolelo reverso, 
post dics paucos sero quodam in dominum cleclus a sociis, el coena, sua disposi- 
lione, affluenlissime praeparala, ac ipso refecto cum sociis, non dat pro impensis 
Christo gloriam, sed per civilalem eum sociis praecedentibus, decantando ciim baculo, 
ul dominus eos subsequilur vanus vir Franciscus. Verum cum  talia peragerct igno- 

25 ranler, a Domino visitalur, cl quod mundana gaudia nihil sunt, superinfusa dulcedinc 
eiiis cordi, Dominus ei expressit; qua dulcedine non solum in virum mulalur allerum, 
sed sensu, molu privalur et lingua, ut nihil aliud sentire vel audire nisi dulcedinem 
illam valeret, et, slcut postea ipse rctulil, si totus fuisset incisus, se de loco illo 
movere non poluisset *. 

30 Aggressus est diabolus bealum Franciscum sexto terroribus, eumque iuxla posso, 
poslquam Chrisli coepit scanderc viam et mundana dimillcre, rcvocare conatur; nam 
cum ad (piandam cryptam ad orandum pergerct, ut eum Dominus dirigeret in agendis, 
hoslis anliquus, ul eum a bono proposito rcvocarct, timorem incussit paritcr ct hor- 
rorem; apparens enim visibililer cuiusdam  mulicris gibbosae dcformiler  in civitale 

35 exsistenlis Assisii mcmoriam ei impressit, comminans gibbositatcin illius mulieris in 
ipsum iaclare, nisi a conceplo proposito resiliret; sed ipse miles Chrisli iam factus, 
minas diaboli parvipendcns intra dictam cryptam devotc orando, ul eum Dominus 
dirigerel, permansit ^ 

Diabolus beatum  Franciscum  alio  modo aggressus est, videlicet seplimo du- 

/iO bietatibus el dislraclionibus. Non cst po.ssibile pedem lenentibus iii mundanis, quae 
sunt Dei, tola menle in eis perfici iicc ab eis; nuilta cnim ct varia occurrunl, el 
se in portu posilos in mcdio maris tumultuum et distractionum sc invcniimt pro- 


" Donav. Le(j. mniov, c. 1  n. 3 ; ofr. Letj. .7 soc. n  fi.  —  ^ Le{i. .1 soc. n. 7.  —  '' Leg. 
5 soc. n. 12; cfr. II Ccl. 1, 5. 


FRANCISCUS MOLESTATUR. 159 

iectos. Bealiis enim Franciscus, 6tsi gnslalo spirilu plura peragcrel perfectionis, quia 
[nondnm] (a) mundum  lotaliler dimiserat, liinc esl, quod dislraclionibus mullis dis- 
Irahebatur. Si bonum agere volebat, impellenlem  aul consulentem ad  hoc non ha- 
bebat, sed ad opposilum; quare non tota mente complexabatur Altissimum, el mul- 
toties timori terreno cor eius subiiciebatur. Nonne haesitare visus est beatus Franciscus, 5 
dum posl allocutionem divinam  sibi  factam  in  Spoleto de  via Domini  assumenda, 
cum (6) se scenis daret et iocis,  praeferebat pravum bono, et, quae erant spiritus, 
submiltebat appelilui sensuali? Nonne ipse post venditionem [)annorum, ul ecclesiam 
sancti  Damiani  repararet, dum patris et parenlum eum  persequenlium  minas au- 
divit, lerrore concussus, nec suflisus de divino auxilio, latebram fovet? Quare minis, 10 
lerroribus el distractionibus,  ut nesciret  quid  ageret, ab hosle fuit impelilus. Ve- 
rum  quia  Dominus  suae  consolalionis et  illuminationis radiis  iam eius scintilla- 
verat mentem,  elsi pro  tunc  non  perpenderet, dislractionibus sepositis, et melius 
decernens servire Altissimo quam mundo, timore et dubietale abiectis, de fovea exit   ' 
el civitalem constanter intravit. Temporis in processu in lanta tcntatione eum posuit 15 
diabolus,  subtrahente  Domino  solitas consolationes,  ut se dcrelictum  haesitaret a 
Christo. 

Octavo diabolus beatum Franciscum aggressus est imporlunilatibus. Nonne dia- 
bolus eral importnnus beato Francisco. cum palrem eius et parentes assidue indu- 
ceret, ul bealum Franciscnm revocarent ad vomitum, non (c) semel, bis vel ter, sed 20 
conlinue, non verbis solum, sed minis, vinculis et verberibus? Haec pugna, quia as- 
sidua, ceteris praecedentibus validior fuit, etsi a beato Francisco gralia freto di- 
vina sit superata, abnegatis parenlibus et mundo coram episcopo, el Ghrislo prorsus 
innixus. 

Nono aggressus esl beatum Franciscum subilis agilationibus. Multoties enim 23 
creditur diabolum ab homine abscessisse, qui semper est praesens, ut, dum non 
sic creditur, cum mens torpescat, eam subito et improvise ipse hostis aggrediatur. 
Quod in parte bealo Francisco semel evenit inter alia, cum nocte quadam propter 
infirmitalem capitis et oculorum praeter solilum morem cervical de pluma positum 
haberet ad capul, slatim diabolus ipsum inlrans usque ad matutinum inquietatum 30 
multimode, a sanctae oralionis studio perturbavit, sed socio vocalo pulvinar cum 
daemonio extra cellam fecit exportari, quo deferente, stalim mcmbrorum omnium vires 
amisit, quousque ad vocem beati Francisci hoc cognoscentis in spiritu vigor pri- 
stinus cordis et corporis fuil eidem plenarie restitutus \ 

Aggressus est aliquando beatum Franciscum hoslis decimo occultis perlurbatio- 35 
nibus. Diaboius aliquando non per se inquietal sanctos, sed per alios fieri hoc pro- 
curat. Beato Francisco exsistenti saeculari persecutiones paravit per socios, qui 
videnles, eum suum consortium dimisisse, et fatuum eum putantes lulo et lapidibus 
impetierunt. Facto iam denique perfecto, occultius insidialur per mulieres; dum ad sol- 
danum ivisset, ad peccandum a muliere saracena invilatur; sic et imperatoris, satellitis -iO 
diaboli, iussu femina inclusa cum bealo Francisco in camera, beatus Franciscus in- 
quielationibus diaboli conturbatus declaratur; de quibus suis in locis dicetur infcrius. 


(a) Codex om. nondum  —  {b) As itt.  —  (c) As ttf. 


> II Cel. 3, 10; Speculum ci(. c. 98. 


160 FRUCTUS  VII  —  PARS  SECUNDA. 

Bealus Franciscus aggressus esl uiKleeinio fraudc ct dcccplionibus; el lioc sibi 
exliibuil, dum in ercmo dc Sailiano bcaUis Franciscus babilarcl. Ibl euim, dum va- 
carcl oralioni, ler a diabolo « Francisce, ^'rancisce, Fraiicisce » iiiclamaUir, cui cum, 
quid quacrerel, rcspondissel, fraudulcnter cl fallacitcr subiunxil ille: « Nullus esl in 
3 mundo pcccator, cui, si conversus fueril, non indulgoal [Deus]; sed, qui se poeni- 
tentia dura nccavcrit, misericoidiam iion invenict in aetcrnum »; cuius fallaciam vir 
Dei pcr revelationcm cognovit; el quid cum vellel peragcre, cvenlus sequens ostcndit; 
nam vcbemens eum carnis apprebcndil tenlaUo; quam ut pracscnsit ipse sanclus ca- 
stitalis amator, dcposila veste et cborda (a) coepit se vcrberare forlissime, el in nivcm 

l*^ magnam dcmergens corpusculum iam niidatnm per poenascorporis incendium exstinxit 

libidinis '; quo et tenlator slatim abscessit; et tale quid nunquam persensit in posterum. 

Duodecimo Iransfigurationibus bealum Franciscum diabolus conatus esl tcnlarc; 

et quia,  quod  mcmbris  fit,  capiti  inferri  dignoscitur, pracsertim capite  quod  fil 

membris agnoscentc. Licet enim bealus Franciscus diabolum nunquam viderit in an- 

''S geli lucis specicm transfiguratum, ul de eo Icgatur, nisi velimus diccre eidem in 
forma alia quam sit sua frequcnter apparuisse, altamen, quia fralri Rufino, quem beatiis 
Franciscus ut filium et se diligebat, diabolus in forma Cbristi apparore mulloties 
pracsumsit, ut eum ab inceplis innecterel, de quo dicelur fruclu cl conformitatc XXI, 
ct bealo Francisco non latuil, immo omnia vidit, et ipsum a deccptionibus diaboli 

20 libcravit, sibi id factum polcst dici. 

Sic ergo modis et viis  praefatis ul draco diabolus beatum Franciscum aggre- 
diens ab co est viclus tandem et superatus. 

2. Et non sohim ut draco beatum Franciscum diabolus impcUif, sed etiam ul leo, 

25 lam ipsum qnam eidem Iratres adbaerenles, sicut in fruclu ct conformitatc sequenti 
patebit de pluribus fratribus a diabolo impptilis, qui ipsum viriliter superarunt. Volens 
igilur hostis antiquus beatum Franciscum aggredi ut leo, voxare cum coepil primo 
temporalibus aftlictionibus. Si loquimur de slatu eius in saeculo, hostis anliqui 
faclum esl opcratione, ut ipse bcatus Franciscus saecularis oxsistcns a Perusinis ca- 

30 peretur ct pcr aniium in cuslodia alHigeretur. SuggesUone diaboli factum cst, ul a 
patre vcrberaretur, stringerclur loris et vinculareUir. Insligatione inimici actum csi, 
ut Franciscus a sociis hito et lapidibus impelcretur. Agilatione ciusdem daemonis 
peracliim est, ut bealus Franciscus et sibi fratrcs in princi[)io adbacrontos lam a 
saecularibus aflligcrontur quam a  praelatis vilificarentur, fame cruciarcntur el aliis 

35 incommodis vexarcntur. Et cum « mali omnes sinl, stante corum malitia, diaboli 
mcmbra », prout dicit bcalus Gregorius ", el si mali cbristiani, multo fortius infidclcs 
saraceni, bcatus Franciscus ab ipsis tormenlalus el muUipliciter afflictus est in ac- 
ccssu ad soldanum; sub isto modo hostis diaboli tcnlaUone est probalus(6). 

Vcxatus est a diabolo beatiis Franciscus sccundo modo carnis flagollaiionibus. A 

40 domino cardinali Leone sanclac Crucis sibi devoUssimo invitalus bealus Franciscus, 
ul in urbe secum aliquanlulum moraretur, et acquicvissel; et cum post oralionem 
quicscere vellct, superveniuiit daomonos in  ipsiim atrociter insurgentcs;  ()uom, diii 


(rt) As om. et chorda.  —  (fc) As est tentatione liberatus probattis. 


' II Cel. 3, 5'.).  —  '' III Moral. c. 16 n. 29 (P. L. 75, GU). 


FKANCISCUS  MOLESTATUR. 161 


cum verberassent ac dmc, ad ullimum quasi seminecem rcliqucrunt; qui talibus 
subaclus flagellis, valefacicns cardinali abscessil ' ; sic bealus Franciscus a daemonibus 
exslitit flagellalus (a). 

Tertio bonorum fortunae subtractionibus. Licet enim beatus Franciscus  immo- 
bililer paupertatis votum servaverit, attamen socios pie credendum est de divitiis et 5 
aliis fuisse a diabolo tentatos sub diversis coloribus; quandoque in communi habcre 
volebant aliquid, quandoque proplcr supervenientes fralres hospiles volebanl de rebus 
intrantium, quod  quaedam  servarenlur, aliquando pauperum inluitu, ul eis posset 
provideri, diabolus slalum paupertalis infringere est conatus; sed  semper a beato 
Francisco est superatus, quia nec in communi nec in proprio, voluit fratres aliquid 10 
habere, nec de fratribus inlranlibus quidquam  reservari, nec pecuniam  inventam 
quocumque colore tangi. Nam per Apuliam transiens {0) iuxta Barum dum iret, per viam 
bursam magnam ipse et socius in itinere posilam invenerunt; verum ipse sciens, hoc 
esse diabolicum figmenlum, socio instanle, ul bursa ad dandum pauperibus lolleretur, 
praemonitus, ut caute eam tolleret, dum eam tangit, stalim diabolus in specie colubri 1S 
ab ea egressus et simul cum bursa disparuil ^ Alius frater, conlradicente socio, dum 
denarium  in via  repertum  ad  dandum  pauperibus suscipit in  ore, per diabolum 
lingua et membris statim privatus fuit; sed denarium dum ab ore proiicit et poeni- 
tentiam peragit, liberalur ^ Sicque non dubium, quod talium bonorum subtractioue, 
cum esset poenalis, diabolus aliquando filios beati Francisci et Iratres tentavit, quae, 20 
quia minime ipsum bealum Franciscum latebant, in flliis bealum Franciscum (c) hoc 
modo lentasse potest dici. 

Vexatus est beatus Franciscus quarto modo aliorum, quos beatus Franciscus 
amabat, inquielationibus. Diabolus enim videns beatum Franciscum non posse tentare 
aut superare, ad fratres lentandos et filios se convertit. Frater Bernardus, ut beatus 25 
Franciscus cognovit, a « subtilissimis daemonibus » fuit tenlatus {d), a quibus, ut li- 
berarelur, beatus Franciscus Christum devotissime exoravil *. Frater Rufinus a diabolo 
lentalus et deceptus per ipsum bealum Franciscum ad lumen veritatis est perduclus \ 
Frater Aegidius, ut palebit fructu et conformilale sequenti, a diabolo fiiit midti- 
pliciter afllictus. Frater Angelus socius beati Fraucisci, cum a diabolo inquietaretur 30 
et ipsum valde timeret, nec vellet propler hoc stare solus, beato Francisco hoc re- 
vclante, eidem sanctus mandavil, ut montem altum ascenderet et daemones vocaret 
dicens: « Superbi daemones, omnes ad me venite, et facite in me quidquid potestis », 
scd nullo advenienle impavidus deinceps remansil ^ Tentavit ergo alios patris socios, 
ul dicelur, et tamen ab eis est victus. Nonne ipse beatus Franciscus vidit totum 35 
locum sanctae Mariae de Angelis a daemonibus obsessum, ut fratres tenlarenl? Qui ad 
solum unum meditanlem (e) conlra fralrem vindictam unus de praefatis daemonibus 
est ingressus, quem beatus Franciscus, ul dicelur fructu et conformilale XXI, libe- 
ravit '. Nonne bealo Francisco capitulum gencrale apud sanclam Mariam dc Angelis 


(a) As 0111. Sic-flagellatus  —  (h) As et edd. pergens.  —  (c) As beati Francisci.  —  (d) As et odd. 
impetitus.  —  (e) As unam medietatem. 


^ II Cel. 3, 61 ; Bonav. 1. c. c. 6 n. 10.  —  '^ II Cel. 3, 14; Bonav. 1. c. c. 7 n. 5.  - » Cfr. 
II Cel. 3, 12, ubi non expresse legitur, quod suscepit « in  ore ».  —  * Cfr. II Cel. 2, 17 et Spe- 
culim cit. c. 107.  —  ^ Actus c. 31.  —  « Cfr. infra fr. Vlll De fr. Anijelo. —  '^ Actus c. 26, 
Analecta — Tom. IV. 11 


162 FRUCTUS  VII  —  PARS  SECUNDA. 

celcbraiilo, iii (|iio ad scx millia frnlrum fucrmil, (lcccm et oclo millia (lacmonum 
coni,M'cgali sunl in liospilali Pariclis, i\\m\ csl inlcr saiiclam iMariam dc Angclis cl 
Assisium, (jui conlra hcalum Franciscum cl Iralrcs capilulum ct consilium inicrunl, 
(piomodo ipsum el ipsos aggrcdcrcntur tcnlalionibus? Et cum multi plura dixisscnt, 

5 tandcm unus dc sublilioribus dacmonibus dixil: « Coiisulo, (piod, cum P^ranciscus el 
sui sinl abstracli a mundi amorc cl Ocum ita fcrvcntcr diligcnles el corpus aflli- 
gentes, idco iiiliil possct fieri contra cos, quod dimitlamus eos modo, el exspectalc, 
donec inter eos inlrenl iuvenes el scncs infirmi cuin fcrvore modico, et tunc impu- 
gnabimus eos ct paulativc rcduccmus eos ad mundi amorem ct siii et divitiarum, cl 

'0 sic habebimus de eis vicloriam »; el sic omnes huic consilio adhaescrunt '. Ulinain 
non essel hoc consilium in nobis et pracdccessoribus adimplclum! Daemoncs crgo 
fratres varie lcntando, cum tan(|uam filii diligcrcntur a bcato Francisco, iiKiuictando 
eos, ct bcalum Franciscum inquietavcrunt. 

Quiiito modo persecutionibus ct spccialilcr, (juac naluralitcr quis odil, ingercndo. 

15 Duo prac aliis homo amat, videlicct lumcn oculorum ct quiclcm; ulroque diaboliis 
bcalum Franciscum cum inse^iuendo privare csl conatus, et hoc spccialitcr (piodam 
semel. Qui, cum essel in sancto Damiano cum beata Clara, ndeo fuil in oculis, di- 
vina permittcnlc sa|)icntia, gravi infirmilalc percussus, quae, ctsi cx fletu evcnial, 
subilo tamen et cum summa molestia faclum est diaboli opcralionc; (|ui a loco non 

20 vnlcns disccdere, beato Francisco (a) fecit de storiis quaudam ccllam, ubi cum dicta 
gravissima infirmitate per dies quadrnginln in summo dolorc permansit; nec destitil 
diabolus cx hoc ab eius perseculionc, sed in specie murium et rattorum sc fingens, 
eum non pcrmisil in dicla infirmitale quielem aliqunm obtincrc; quod dum palcr 
Franciscus adverlit,  et diaboli  esse vexalioncm cognoscens,  Deo gralias, qunnlum 

25 valuil, rcddidil rognns, ul supcraddcrct, si suac cssel placilum volunlali ^ 

Scxto coulinuis ngitalionibus eum tentavit. Adco enim diabolus bcalo Francisco fuil 
molestus, ul cum sine sui vexatione esse non sincrcl; el hoc pcr mngnum lcmpus durn- 
vil; cl ideo ipse bcntus Franciscus dixil: « Si scirenl fralrcs, quol Iribulaliones faciunt 
mihi dacmoncs, nullus cssct illorum, quin piclatcm mngiiam ct compassioncm de mc(^) 

30 haberent ». El ideo hac de causa mullolics dicebnl sociis, quod non poteral dc se satis- 

facere fralribus cl ostcndcrc illis aliquando familiaritalcm, sicul fralres dcsiderabanl '. 

Bcalum  Franciscum  diabolus  lenlavil  scplimo  apparentibus visionibus;  non 

cnim aliquando simulala  specic appnrcbnt diabolus bcato  Francisco, sed  clara ct 

apcrta visionc sc  in proprio esse ad cum lcrrendum ostcndebal. Et quam lcrribilis 

35 sll eius efligics, ipse bealus Franciscus expressil snncto fratri Acgidio, qui, cum a 
diabolo valde molestarctur, iiitcrrogavii bcalum Franciscum, si aliquid est ila tcrribile 
in mundo, quod homo per [unum] Pater nostcr non possct sustincrc. Respondit bcalus 
Franciscus, diabolum esse, qucm nullus rcspiciendo posscl sustincrc pcr medium Paler 


(«) As ot edd. heatm Franciacus; Codox paulo post sestorm.  —  (/>) As ut edd. add. »io>i. 


' Invcniliir in nonnullis codicibus niisccllaneis (cx. gr. Cod. 1/184 Coll. S. Isidori dc Urbe, 
cfr. Lcmmcns, Docimenta antiqm frnnciscam, lli pag. 71) capiU: « Quaiilcr diaboli fccoi-iinl apnd 
liospilalc, (juod cst inlcr .sanclam Mariam ct Assisium, ronsilium ». Similis relalio habctur apud 
licclcston, l)e adrentu minnnnn iii Antjtiam, (011. 1.3 (Anai. Franc, t. I paj;. 245). Cfr. Chron. 
XXIV (jcn. |)ag. 27 cl 268 ac Lcij(jeii<l(i (iiiticd c. 22. — -' Actiis c. 21; cfr. Specnlntn cit. c. 100. 
—  * Specnlum cit. c. 91). 


FRANCISCUS  MOLESTATUR. 163 


nosterj, donec diceretur, quiii slalim moreretur,  nisi Domini subsidio adiuvarelur *; 
vidcbat eum, ut dictum csl, multoties, quare el quam lerribilis esset, explicabal. 

Octavo modo diabolus boatum Franciscum ut ieo aggrcssus est nuillis  impeti- 
lionibus; nam, ul dicit dominus frater Bonavenlura in X parte Legendae maioris^j 
multoties orando « borribiles pugnas daemonum frequenter sustinuit, qui secum sensi- 5 
biliter confligentes manu ad manum, nitebanlur ipsum ab orationis studio pcrturbare. 
Ipse  vero armis munitus caelestibus, quanto  vebementius impetebalur ab bostibus, 
tanto fortior in virtute et ferventior rcddebatur in prece, fidenler dicens ad Cbrislum ': 
Sub umbT'a alarum tuarum protege me^ a facie impiorum^ qui me ajflixerunt; ad 
daemones autem: ,Facite in me, quidquid valelis, maligni spirilus et fallaces; non enim 10 
potestis nisi quantum vos manus superna relaxat, et ego ad perferendum omnia, quae 
iila decreverit infligenda, cum omni iucunditate paratus assislo'. Quam mentis con- 
stantiam superbi daemones non ferentes, abscedebant confusi ». In ecclesia sancti Petri 
de Bovario prope Trevium emisso socio, cum, dicto compietorio et aliis orationibus 
peractis, vcllet quiescere, non poluit; spiritus autem eius incepit timere el corpus 'S 
tremere ac scnlire diabolicas suggestiones, et signans se statim exivit de ecclesia diceiis: 
« Ex parte Domini Dei omnipotentis dico vobis, daemones, ut exerceatis circa corpus 
meum, quod datum vobis  fuerit a Domino  lesu Christo, quoniam  paratus sum ad 
omnia sustincnda; cum enim maior inimicus, quem babeam, sit eorpus meum, vindi- 
cabilis me de adversario meo et pessimo inimico »; et statim suggestiones illae ces- 20 
saverunl, et ipse ad locum reversus, ubi iacebat, dormivit in pace *. 

Diabolus beatum Franciscum aggressus est nono modo, scilicet malis informa- 
tionibus. Nam, nt diclum est, tentalionem carnis in eremo de Sartiano eidem immisit, 
quam divina gratia superavit. Alia vice in loco sanctae Mariae de Portiuncula, ut non 
ageret poenitentiam, dissuasil; videlicet, cum beatus Franciscus oraret in cella el 25 
Domini passionem plorarel, diabolus apparens eum increpavit de nimia poenitentia, 
quam faciebai, dicens ei: « Nescis, quod dormire est corporis potissimum alimentum? 
tu iuvenis es, et, ut alias libi dixi iu quadam ecclesia, quae vocatur Quatuor capellac 
de comitatu Tudcrti, quod aliter facere poteris poenitentiam de peccatis luis; ad quid 
ergo lc affligis in vigiliis et orationibus »? Slatim beatus Franciscus tunica exuta et 30 
femoralibus, de cella exiens ad silvam prope ecclesiam exsistentem sic nudus, cum 
frigus esset et nives et glacies, accessit, quam per clausam sepem intrans el spinosam 
se in dicta sepe et silva spinis plena volvendo (a), in corpore spinarum puncluris 
cruentatus fuit, dicens: « Melius est mihi, quod sic agnoscam Domini passionem, 
quam ut obtemperem blanditiis deceptoris ». Ad quod est secutum, quod silva statim, 35 
cum esset nox, divina claritate est perfusa ; beatus Franciscus veste ab angclis prae- 
parata nova fuit indutus, et ad Christum el ad Virginem exsistenles fn ecclesia sanctae 
Mariae praefata accedens, indulgenliam, quae nunc esl in dicta ecclesia, impetravit ^ 
Et non solum talibus informationibus malis, sed multis aliis bcatum Franciscum su- 
perare est conatus, ut in se((uentibus apparebit. 40 

Decimo conalus est diabolus superare beatum Franciscum delectationibus quoad 
gustum,  videlicct,  quando  ibat  per  mundum  et  recipiebatur  sumptuose  quoad 


(a) As et edd. volutando. 


3 


Cfr. Vita li. Aegidii in Doc. ant. franc. t. 1 pag. 4.5 ct Chron. 24 gen. pag. 96. —  ^ n. 3. 
Ps, 16, 8 sq.  —  < Speculim cit. c. 59; clV. II Cei. 3, 63.  —  "* Bartlioli c. 8. 


164 FRUCTUS VII  —  PARS  SECUNDA. 

cibariii; sic prncpanbnl Inqucutn quond guslus (lclcclalioncm. Sed bcnlus Kranciscus, 
olsi parcissiinus in cibo fucril cl |)Olu, ul dicelur infra, lamcn « propler vcrbum 
cvangclii sc conforrnabal suscipicnlibus in qualilalc ciborum », scd sic manducabat, 
ut « non solum abslincndo, scd eliam manducando, [)racbcbal aedificalionis cxcm- 
'i plum », ul dicil V pars Legendae maioris *. El (pioad bonorcm el famam, quia ubiquc 
lionorabalur, pcr lolum orbcm fania ibat suac sanclitalis; allamen ncc bonorc fuil 
ali(juan(lo cialus, nec fama delectalus, immo de opposilo, ut superius in aliis fruclibus 
est diclum. Kliam diabolus dclcctalione carnali conatus csl cum litillare, ul diclum 
esl ^ in duabus mulieribus ipsum ad turpia  invilantibus, quas castitatis amalor ad 

10 vitam sanclam convertit. Diviliarum {(i) dclcclalionibus cliam propulsarc eum diabolus 
voluit, (piando ei per soldanum muncra olTcrri fccit, quac beatus Franciscus ul ster- 
cora vilipcndit l De slatu el praelalione, in quibus nonnulli delectantur, cum voluil 
bostis inquielare, ut ipso dcleclarelur; (juod bumililalis ipse amalor ut pcrpcndii, 
quia in praelalione casus esse poteral, oflicio praelalionis renuntiavii, subditus malens 

^5 vivere quam praclatus. El sic dc aliis viis el modis, quibus bomines delectanlur cl 
lalium deleclalione a diabolo illaqueantur. 

Undccimo beatum Franciscum conatus cst diabolus superare oppressionibus. 
Diabolus, videns, quod beatum Franciscum superarc non valebat modis iam dictis, 
eum  opprimcre el occidere esl conatus;  nam in montc Alvcrnae dum oraret,  in 

20 quadam pracrupta monlis, sub qua erat praecipitium magnum, diabolus arripuit cum, 
ut per devexilatem illam eum iactaret, de quo cerle fuissel mortuus, nisi divina 
gralia esset adiutus; bealus Franciscus manus ad saxum exlendil, et lapis, ut apparel 
bodie cerncntibus, ut cera digilis beati Francisci cessit et manibus, el sic Domini 
auxilio invocato, et ad lapidem fortiler sc lenendo, casum evasit inimici *. 

25 Duodecimo et ullimo beatus Franciscus aggressus desperalionibus est. Quando, di- 
vina sapientia permillente, per plures menses stetit, ut diclum cst supra ^ tanta bostis 
vexalionc tentalus, ul, si orarel et alia agerel, quia non visilabalur a Domino, quod 
sc a Domino dercliclum reputaret; scd tandcm edoctus a Domino, ut babcrcl lidem 
grani sinapis, monlem, id est lenlalioncm, Domino facienle, a se propulsavil. Diabolus 

30 etiam eum ad summum dolorem conalus est deduccre, el boc malis exemplis Iratrimi, 
quibus beati Francisci visccra transforabal (/>); ct bacc omnia boslis agebal, ulquem 
in se su|)erare nequibat, turbalionc de aliis obtinerct. 

Sic crgo patet, quot modis et quomodo Franciscus ad instar Domini lesu Cbristi 
molcstatus fuit ab hosle, nec  victus ab eo, sed Cbristi  gralia ab cius tenlationibus 

35 liberatus et praescrvalus fuil. El quia viriliter se babuit conlra boslem diabolum, 
Cbrislus bealum Franciscum, ut Anlonium abbateu), nunquam descruil, et per orbcm 
eius nomen celebfe cffccit. Sed propter (|uac cxsislenlia in bealo Francisco ipse palcr 
beatus a diabolo non est victus, immo boslis ab ipso supcralus csl, dicelur infra 
fruclu XXI et conformilale. 

'io Et sic patet brcvilcr secunda pars islius VII (Vuctus cl conformitalis doclarala, 
videlicet: Franciscus moleslalur. 


(o) As Deliciartim.  —  (t) As et odd. transfodiebal . 


1 N. 1. _ « Pag. i;)'J. — " nonav. I. c. r. •.) ii. S. — •• l)o (jiio fiisiiis hHHiiinliir fVo/r/// 
di Santo Francesco in secunda considcrationc de sacris sliymalilms (cd. Co.sari pag. 191, ed. 
Man-ioni pog. 184).  —  " Pay- '23. 


lESUM  COETUS PROSEQUITUR. 165 

OCTAVUS FRUCTUS ET CONFORMITAS: 
lesum Coetus Prosequitur — Franciscus Fecundatur. 

Expositio primae. partis, videlicet: lesum coetus prosequilur. 

1. Dominus noster lesiis Christus, cum sit Deus et homo, ac consequenter omnia continens 
et donans, quibus homines alium seu alios prosequuntur et imitantur tam tcmporaliter et 
corporaliter quam spiritualiter, utpote ipse salus et medicina, quare infirmi; lux et candor (a),^ 
quare ignorantes *; in quo sunt omnes thesauri sapientiae et scientiae Dei absconditi, quare 
sapientes ; dives innumera (i) omnibus dans affluenter, quare pauperes et indigentes ; ipse 
Dominus virtutum, quare sancti et iusti; via post eum errantes, iudicantes, quia veritas, vita, 
quare deficientes; misericordia, quare peccatores, et sic de aliis eius conditionibus, ab omnibus 
rationabiliter debet prosequi et imitari. Et si fuerit factum, iuxta modum loquendi ludaeorum 
loan. 12, 19 dicentium : Tot^is mundas vadit post i^Jsuvi, tamen erat decentissimum, quod sic 
fieret, videlicet, quod ut virtuosissimus et sanctissimus ab hominibus sequeretur, non solum 
a pluribus, sed ab omnibus. Verum, quia facilius doctrina alicuius et actus a paucioribus imi- 
tantur et melius capiuntur, quam a pluribus, hinc est, quod Salvator noster non omnes 
horaines mundi voluit habere discipulos, etsi pro omnium venisset salute, scd aliquos specia- 
liter, quibus perfecte informatis de sua doctrina et vita et suis mirabilibus, per ipsos ad alios, 
velut per imitatores perfectos eiusdem, alii informarentur ac ad prosequendum Domini vestigia 
inducerentur. Et quod sic sit factum, ostendit Matthaeus in 4 c. sui evangelii et 10, ubi 
ostendit, Dominum apostolos ad se vocasse sequendum, et specialiter c. 10, ubi ostendit, quod 
duodecim vocavit ad se sequendum prae aliis, videlicet Petrum et Andream, lacobum Ze- 
bedaei et loannem fratrem eius, Philippum et Bartholomaeum, Thomam et Matthaeum, la- 
cobum Alphaei et Thaddaeum, Simonem et ludam Iscariotis, cuius loco, Act. 1, 26, electus 
est Mathias. Hos duodecim principaliter voluit habere discipulos, quos de doctrina et vita ac 
suis informavit virtutibus ; sed post istos, ut dicetur, desif/navit alios septuaginta duos, qui 
eius fuerunt discipuli, ut habetur Luc. 10, 1, de quibus ad praesens, propter prolixitatem 
vitandam, nihil dicetur, sed de primis intendo succincte loqui. De quibus loqui volendo est 
videndum primo, quales fuerunt generaliter, et secundo de quolibet specialiter. 

2. Sed ante quoddam dubium est solvendum, etsi pro parte iam patuit eius solutio. 
Dubium est istud : an Dominus noster lesus Christus decenter fecit apostolos eligendo et 
discipulos habere speciales volendo? quia videretur melius fore habere multos quam paucos, 
et omnes quam speciales aliquos. Respondetur, quod Dominus decentissime fecit, primo vo- 
lendo habere discipulos; prima ratio, quia, cum esset virtuosissimus, aliquos ipsum, ad instar 
aliorum, imitatores habere debebat ; Pythagoras, Plato, Socrates, Aristoteles, et sic de aliis, 
et loannes Baptista habuerunt discipulos; quare et ipse a fbrtiori. Secunda ratio est, ad 
maiorem authenticationem suae vitae et doctrinae ac signorum suorum; quia, si in ore duorum 
vel trium stat omne testimonium ^, multo fortius in ore plurium ; quare discipulos habere 
volebat (c). 

Secundo plures, id est multos, habere debebat, et non omnes; plures habere debebat 
in testimonium, ut dictum est; sed quod non omnes, patet ex hoc, quia verba mystei-ii non 
omnibus erant propalanda, quia non intelligentibus {d,) fuissent potius ad errorem quam ad 


(a) As lnx candens.  —  (6) As in misericordia, edd. immensics.  —  (c) As et edd. debehat.  —  (d) As 
in talibus. 


' Col. 2, 3.  —  2 MaUh.  18,  16. 


i'. 


166 FRUCTUS  VIII  —  PARS PRIMA. 


utilitatcin, sicut accidit de quibusdam Christum sequentibus, qui in verbo eius scandalizati 
sunt et abierunt retro, loan. 6, 7. Itcm, vita Christi crat pcrfectissima; quare non erat 
facilis ab omnibus prosequenda; Christus ergo elegit aliquos, quos de vita et aliis infor- 
mavit, per quos de his alii sunt fideliter et veraciter informati ; quare non omnes, sed aliquos 
elegit in discipulos. 

Tertio duodecim primo eligendo et postmodum septuaginta duos discipulos. Duodccim 
discipulos habere voluit Dominus, ut figurae veteris testamenti implerentur, et novum te- 
stamentum concordaret cum veteri; decebat euim, ut, quia Christus est pater et Deus, sicut 
laeob duodecim filios habuit, Gen. paenultimo, sic et Christus duodecim apostolos; et sicut 
ipsi duodecim lacob filii duodecim fuerunt patriarchae populum Dci generantes, sic et ijjsi 
apostoli populum christianum per fidem Christo producentcs. 

Qui apostoli sunt duodecim fontes aquarum in Elim, Ex. 15, 27, ratione gratiae et Spi- 
ritus sancti; duodecim prineipes multitudinis filiorum Israel, Num. 17, 2, quia principes ipsi 
sunt populi christiani; duodecim exploratores, Nura. 13, 4 sqq., pro terra promissionis, quia 
totum muudum quaesierunt ad populum ducendum ad terram nobis a Christo promissam, vitam 
ueternam ; duodecim viri lapides tollentes de medio lordanis, los. 4, 2, scilicet ecclcsiam 
catholicam fundantes; duodecim leones ratione fortitudinis, super quos stetit mare, III Reg. 
7, 25, id est Christus ; duodecim leunculi tlironi Salomonis, id est lesu Christi, quia fides ca- 
tholica tota fuit in eis, II Par. 9, 19; duodecim acetabula argentea, Num. 7, 84, per quae 
incensum placationis offertur Domino; duodecim liorae diei, loan. 11, 9, quia ipsi duodecim 
articulos veri solis, id est de Christo, ordinaverunt ; duodecim fundamenta muri civitatis Ic- 
rusalem, Apoc. 21, 14, quia ipsam civitatem fide et praedicationc construxerunt ; duodecim 
portae, ibidem 21, 12 et 21, quia ipsis mediantibus introitus ad caelum obtinetur; duodecim 
lapides pretiosi, quos Christus habet ut summus sacerdos per imitationem in vestimento suo, 
Ex. 39, 14; duodecim panes, qui Deo ofi"eruntur, Lev. 24, 5, quia ipsis Dei misericordia 
obtinetur. Multae sunt aliae figurae sanctos ipsos apostolos figurantes, quae clarae sunt in- 
tuentibus, apostolorum inspectis conditionibus. Sic ergo Dominus nostcr lesus Christus prae- 
fatis de causis duodecim habuit apostolos et discipulos i^rae aliis singulares. 

Verum tertio anno suae praedicationis designavit alion praeter duodecim apostolos, 
seidaaginta diios discipulos, et niisit illos * ad praedicandum, ut, sicut 72 viri a Deo impleti 
sunt spiritu Moysi ad informandum synagogam ^, sic 72 essent discipuli Domini spiritu pleni 
ad fundandum et edocendum fideles in catholica ecclesia. Sic ergo apparet praefatis pracmissi 
dubii solutio et succincta. 

3. Kestat ergo vidcre quales discipulos Christus voluit habere; et primo loquendo ge- 
neraliter de omnibus simul, secundo specialiter de quolibet videndo singillatim. Et ad vidcndum 
in generali, quales fuerunt sancti apostoli in generali, hoc potest videri, priino, quomodo sunt 
a Christo et sancto evangelio nuncupati; secundo, quouiodo fuerunt in sc ordinati; tertio, 
ad quid sunt per Christum deputati. 

Circa primum videndum est, quomodo sunt apostoli a Christo declaraati («) ct vocati ; 
quibus apparebit, quod ipsi fuerunt liomines insignissimi; Christus cnim vocavit eos et dixit 
primo lucem mundi, Matth. 5, 14: Vos, in^iuit Christus apostolis, r.s/w Inx niiindi, quo dixit 
eos vita cxemplarissimos; secundo sal ferrae, ibidem 5, 13, propter quod dixit eos pru- 
dcntissimos; tertio civitatcm, ibidem 5, 14: Noii polest eivitas ahseondi mipra montem po- 
sita, quo (lixit eos tutissimos; quarto iucernam, ibidom 5, 15, quarc et luminatissimos (6); 
quinto ov(!s, Matth. 10, 1(5: Fa/o  initto  vo.s  sirnt  oves inter lupos,  et  sic  mitissimos;  sexto 


(a) As nt odd. declarali.  —  (b) As ot odd. illamiiHitisKimos. 


Luc.  10,  I.  —  ''  Nmiu.  II,  l(i. 


lESUM  COETUS  PROSEQUITUR. 167 

Deo acccptos, ibidcm, 10, 40: Qai vos reclpit, me recipit, et sic Deo singuhirissimos ; sep- 
timo matrem ct fratres, Matth. 12, 49: Ecce mater mea, et fratres mei, et sic Deo dilectis- 
simos ; octavo filios mqitiarum, Marc. 2, 19, et sic electissimos ; nono amicos, loan. 15, 15: Vos 
dixi amicos etc, et sic de secretis Dei informatissimos; decimo filiolos, loan. 13, 33: Filioli 
mei etc, et sic pro regni haereditate deputatos; undecimo discipulos, loan. 13, 5: Coepit 
lavare pedes discipulorum suorum etc, et sic sanctissimos; duodecimo mundos, loan. 13, 10: 
Vos mundi estis etc, et sic mente purissimos; tertiodecimo orphanos, loan. 14, 18: Non re- 
linquam vos orphanos, et sic de morte lesu contristatissimos ; quartodecimo palmites, loan. 
15, 5: Ego sum vitis, ct vos palmitcs, et sic opere fructuosissimos ; quintodecimo pueros, 
loan. 21, 5: Pueri, habetis aliquid pulmentarii, et sic innocentissimos ; sextodecimo testes suos, 
Luc ultimo, 48, et sic eos prodidit veracissimos. Praefatis nominibus in sacro evangelio 
apostolos a Christo nominatos invenitur fuisse, quibus, quales essent, ex praefatis nominibus 
declaratur et ostenditur, et sic patet breviter primum. 

Videndum est nunc de secundo, videlicet, quomodo fuerunt ordinati ; et hoc potest videri, 
si consideretur, primo, quales ipsi in se fuerunt, et sic consideranti apparebit, quod ipsi fue- 
runt, primo mundanorum contemptores, nam relictis omnibus secuti sunt Christum, Matth. 
19, 27'; secundo Christi amatores, Rom. 8, 35: Quis nos separahit a charitate Christi; et 
Act. 5, 41 : Ibant apostoli gaudentes a conspectu concilii etc. ; tertio operatores strenui, Act. 
5, 12: Per manus autem apostolorum fiebant signa etc; quarto praedicatores fervidi, Act. 
4, 20: Non possumus, quae vidimus et audivimus non loqui etc, Psalmus 18, 5: In omncni 
terram exivit sonus eorum etc ; quinto diaboli et haeresum expugnatores, nam sub cultura (rt) 
Dei totum mundum posuerunt ; sexto Domini collectores, loan. 4, 3 : Alii seminaverunt, ct 
vos in labores eorum introistis ; septimo populi illustratores, quia lux mundi '^, scilicet vir- 
tutibus et signis; octavo Christi imitatores praecipui, dicentes Christo, Matth. 19, 27: 
Secuti sumus te ; nono contemplatores lucidi, quia viderunt Christi gloriam et ante resur- 
rectionem et post; decimo confirmatores placidi, nam per impositionem manuum a,posto- 
lorum Spiritus sanctus dabatur fidelibus, Act. 8, 18; undecimo fundatores solidi, scilicet 
fidei, Eph. 2, 20: Superaedificati supra fimdamcntumi apostoloruiu et prophetarum etc; duo- 
decimo gubernatores saeculi et condemnatores, Luc 22, 29 : Ego disjwno vobis regnum etc, 
Matth. 19, 28: Sedebitis super sedes duodecim iudicantes duodecim trihus Israel; tertiodecimo 
impetratores omnium, loan. 16, 23: Quidquid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis; 
quartodecimo conregnatores supernorum, quia u,hi ego sum, et vos sitis, loan. 14, 3. Quibus 
apparet breviter, quales fuerunt sancti apostoli in se ipsis. 

Sed apparet etiam, quales fuerunt apostoli secundo, si considerentur quoad ea, quae ipsi 
s(>rvaverunt; fuerunt enim, ut habetur Matth. 5, 3 sqq., primo jjauperes spiritu, omnia re- 
linquentes voluntarie; secundo mites conversatione ; tertio lugentes, scilicet miseriam vitae 
pracsentis; quarto esurientes «MsfoYtam, eam servantes ; quinto misericordes aliis compatientes; 
sexto mundi corde, ab omni peccato se custodientes ; septimo jmcifici, pacem habentes et pro- 
curantes; octavo persecutionem sustinentes summa patientia, omnia consilia Domini lesu et 
mandata custodientes ; ipsi enim secuti sunt Christum et corporis gressu et virtutum Christi 
observantia speciali, ut patet cuilibet vitam et mores eorum in evangelio expressos intuenti. 
Ex quibus, quales sancti apostoli fuerunt, evidenter declaratur, et sic patet secundum. 

Tertium, quod ostendit, quales sancti apostoli fuerunt, est, si consideretur, quid Christus 
eis fecit. Ipse enim Salvator sanctos apostolos suos primo vocavit ad statum perfectionis et 
summae dignitatis, scilicet apostolatus, non in servos, sed socios et amicos, qui status est 
summae perfectionis ; secundo liberavit eos ab omni macula mundanac pravitatis; omnia enim 


(rt) As et ed. I cultum. 


^ .\d HUeram Luc 3, 1 1 .  —  ^ Matlli. o, 14. 


168 FBUCTUS  A^II  —  PARS  PRIMA. 

diuiiserunt, quiie sunt inuudi, Matth. 19, 27; tertio illustravit doctrina salutari, Matth. 21, 23 ' : 
Docehat cos qaotldie de rcyno Dci, et loan. 15, 15: Omnia, quac avdivi a Patre meo, nota 
feci vobis; quarto auctorizavit potestate singulari ; nam dedit cis j>ofcstatent calcandi stqyer 
oinnia daemonia, et ut languores cvrarent, ad dimittendum peccata potestatem tradidit, loan. 

20, 23; quinto mirificavit signis, virtute speciali, cum in nomine lesu daemonia eis subiicie- 
bantur, ct infirmitates curabant, Marc. 16, 17; sexto adornavit sanctitate divinali Spiritu 
sancto eos replendo, loan. 20, 22 et Act. 2, 4 ; septimo divulgavit eloquio virtuali : In omnem 
terram sonus praedicationis eorum cxivit ^ ; octavo ordinavit in sacerdotes, et dispensandum 
cis tribuit sui Corporis et Sanguinis sacramentum, Luc. 22, 10: Hocfacitc in meam comme- 
mor a tioncm, • mmo meritis sublimavit, ipsos ponendo ecclesiae fundamentum; plantavcrunt 
onim ecclesiam sanguine suo; decimo gloriam suam eis reseravit et in morte et in resurre- 
ctione, ut patet loan. 20, 19 sqq. ; undecimo in caelis collocavit spe et promissione, Matth. 
19, 29: Vitani aeternam possidebitis ; duodecimo iudices omnium delegavit, Matth. 19, 28: Cum 
sedcrit Filius hominis in sede maiestatis suae, sedcbitis ct vos super sedcs duodecim, iudicantes 
duodecim tribus Israel. Multa alia Dominus lesus suis fecit discipulis, sed pracdicta sufficiant 
pro praesenti. Sic ergo iam dictis apparct, quales fuerunt discipuli et apostoli Domini lesu 
tribus viis praefatis, et in generali. 

4. Restat ergo dicendum de eis in speciali et succincte proptcr operis ijrolixitatem vi- 
tandam, et tractandum est de eis secundum ordinem, quo nominantur Mattli. 10, 2 sqq., 
ut dictum est supra. 

Primus in ordine est beatus Petrus, qui, qualis fuerit, patet ex scriptura divina, scilicct 
evangelio et apostolorum Actibus; fuit enim primo promptus mundanorum abdicator, Matth. 
4, 18 sqq.: Vidit Icsas Pefrum ct Andream e.t vocavit eos, et statim, relictis retibus, secuti 
sunt eum. Secundo sui verus abnegator, lesu volente eius pedes lavare, loan. 13, 6 et 9 : Do~ 
minc, f.a mihi lavas pedes etc. ; ecce sui abiectio et humilitas ; sed non suam, sed Domini vo- 
luntatem velle peragere ostendit, dicens: Domine, non tantum pedcs, sed et manus et caput. 
Tertio mandatorum Christi executor ; patet primo in sui vocatione, statim vocatus a Christo, 
omnibus dimissis, post eum ivit; in missione (o) ipsius ad mare pro statere exsistente in 
ore piscis, Matth. 17, 26; quando dixit Domino, Matth. 14, 28: Si tu. es Domine, iuhe me 
venire ad te sapcr aquas ; insuper ad Christi praeceptum, Luc. 5, 5, cum laborasset per 
totam noctem, laxavit rete. Quarto fervidus Christi araator, quem amorem ad Christum ostcndit: 
primo omnia relinquendo; secundo Christum mori nolendo, Matth. 16, 22; tertio a Christo 
nullo modo reccdendo, cum alii aliquando recessissent, loan. G, 69, dixit: Domine, ad qaem 
ibimu.s etc. ; quarto, quando paratus erat, ut aniniam pro Christo poneret, Matth. 16, 35; 
quinto, quando eius nimio amore Christum secutus usque in atrium pontificis ludaeorum, 
non recordabatur de eo, quod sibi Christus pracdixerat, futurum, scilicet de sui negatione; 
sexto, quando audita eius resurrectione ivit ad monumcntum currendo, loan. 20, 3 sq., Luc. 
24, 12; septimo, quando Christo apparente in littoro se nudavit, ut ad ipsum veniret, loan. 

21, 7; octavo, quando ter a Christo interrogatus, si eum diligeret, quod sic, respondit, loan. 
21, 15. Verum, quia se diligentes Cliristus diligit, et ipsum Pctrura amassc Christus ostendit: 
primo ad sui di.scipuhituin admittendo; secundo suum nomen ei communicando et conce- 
dciudo, (|uia petra est Cliristus, a petra Petrus, id est a Christo, est dictus; tertio ceteris 
apostolis praeficieudo; quarto de interrogatis a Petro respondendo et aperiendo veritatcra, 
ut infra patebit; quinto ad sua secrcta admittendo et adducendo, ut patuit in suscitatione 
puellae, transfiguratione in monte, et orationc inhorto; sexto suara gloriam in monte osteu- 


(a) As et odd. imitntione. 


' Poliu.s c. 26, 5j,  —  - l»s. 18, 5. 


lESUM  COETUS  PROSEQUITUR. 169 

dendo; septiino operandi mira potestatem ei tribuendo; octavo tcmpore negationis eum 
respiciendo; nono tempore resurrectionis ei specialiter apparendo; decimo suum populum 
et oves ad custodiam committendo, loan. ultimo, 15 sqq. Et sic patet Petrum a Christo 
dilectum. Quinto verus testificator, Matth. 16, 13 sqq. ; cum lesus quaereret, quem eum 
homines dicerent, et quem (a) ipsi, respondit Petrus : Tu es Christus, filius Dei vivi etc. 
Sexto divinorum aspectator, quando, Matth. 17, 1 sq., duxit eum cum loanne et lacobo lesus 
in monlem, et transfiguratus est ante illos etc. Septimo Christi perfectus imitator; ideo dixit 
Christo, Matth. 19, 27: Secuti sumus te etc, et loan. 21, 19 dixit lesus Petro: Sequere me, et 
surgens secutus est eum etc. Octavo arcanorum indagator beatus Petrus prae aliis Christum 
audacter (i) interrogabat, ut fructu XII dicetur et conformitate. Nono donorum receptator, 
Spiritu sancto fuit repletus, Act. 2, 4. Decimo magnus praedicator; nam praedicatione sua tria 
millia convertit, et multos alios per orbem et Roraae, patet Act. 2, 41. Undecimo gratus infor- 
mator, patet in suis epistolis, quae profunditate et discretissima informatione sunt plenae. 
Duodecimo acceptus exorator; nam libenter orabat, ascendit in templum ad orandum, Act. 3, 1, 
et facta oratione fuit in ecstasi, Act. 10, 10. Tertiodecimo efficax operator, patet, quia eius 
umbra sanabat infirmos, et mortuos plures ipse suscitavit. Quartodecimo ecciesiae guber- 
nator, quia super hanc petram Christus ecclesiam suam aedificavit, Matth. 16, 18; quia ipse 
pastor est ovium et summus pontifex ; quo declaratus est, quod ipse fuit homo summae fideli- 
tatis, mirae stabilitatis, apertae (c) affabilitatis, magnae sanctitatis, rectae aequitatis, sanctae 
exemphiritatis, dignae auctoritatis, clarae veritatis, verae honestatis, poenitentiae et auste- 
ritatis, prudentiae et sagacitatis, clemcntiae et charitatis; quae omnia vero pastori debent 
inesse, quae perfecte fuere in beato Petro. Quintodecimo patientiae demonstrator; quando 
capite verso ad terram voluit crucifigi et mori. Quibus apparet beati Petri vitae excellentia 
et sanctitatis. 

Secundus in ordine ponitur beatus apostolus Andreas, qui qualis fuerit, et evangelista 
et eius legenda ' declarant. Hic apostolus Andreas fuit primo boni indagator; nam fuit ipse 
primo loannis Baptistae discipulus, et post Domini Salvatoris. Secundo, quae sunt sauctitatis 
executor; nam audito a loaniie de lesu, quod esset Agnus Dei etc, ad lesum ivit et per 
totam diem secum stetit. Tertio Domini receptator; nam in navi eius et Petri lesus stetit, Luc. 
5, 3, et ceperunt piscium multitudinem. Quarto mundi execrator; vocatus a Christo, omnibus 
relictis, secutus est eum, Matth. 4, 20. Quinto aliorum ad bonum evocator; nara fratrera 
suum Petrum ad Christum adduxit, loan. 1, 42. Sexto mirorura contemplator in deserto, 
quando Dorainus de quinque panibus satiavit quinque millia hominum ^, Andreas dixit, puerura 
dictos paues habere etc Septirao verorum demonstrator ; Aegeae rationibus pulcherrimis 
ostendit Christum voluntarie passura et crucis subire debuisse patibulum. Octavo gratus 
perorator; sua eloquentia totara Achaiam convertit ad Dorainura. Nono signorura operator; 
in vita, ut dicit eius legenda, rairacula multa et signa operatus est. Decimo habuit anirai 
constantiara ; nam Aegeae dicenti sibi, quod crucis ferre suppliciura eura cogeret, respondit : 
« Si crucis patibulum expavesccrem, crucis gloriam non praedicarera ^ » . Undecimo in eo 
fuit passionis tolei-antia; fuit enim primo a viginti hominibus caesus, et demum crucifixus. 
Duodecimo de crucifixione habuit complacentiam; patet, quia crucem salutavit, crucis se 
amatorera seraper fuisse declaravit, a cruce noluit removeri, in cruce mori voluit et de cruce 
ad Deura ire. Quibus succincte patet, qualis fuerit beatus Andreas Christi discipulus. 


(a) As et edd. qmd.  —  (h) As oni. audacter.  —  (c) As et edd. aptae. 


* Quae hic el iocis scquenlibus cKantui' ex legenda, inveniuntiir praepriinis in libro apo- 
crypho De historia certaminis aimtoUci llbri X, quem altribuerunt « Abdiae Babyloniae primo 
episcopo ». — ^ Matth. 14, 19 sq.; Marc. 6, 41 sq.; Luc. 9, 16 sq.; loan. 6, 9. — ^ Cfr. vitam 
S. Andreae, quae habetur apud Surium ad 30 nov,, n. 4. 


170 FRUCTUS  VIII —  PAKS  PRIMA. 

Tcrtius apostolus ct discipulus Domini in ordinc ponitur lacobus Zebcdaci, qui lacobus 
inaior vocatur, qui, qualis fucrit, patere potest ex his; quia ipse fuit priino Uco obedicntis- 
siinus; vocatus a Christo, statim patrem ct omnia rcliquit, Matth. 4, 22. Sccundo vohnitarie 
paupcrrimus ; nam bona omnia tam naturae, scilicet patrem ct matrem, quam fortunae di- 
misit, et pauperrimus est effectus, Matth. 4, 22 et 19, 27. Tertio Christi amantissimus; pro 
cuius amore patrem reliquit et matrem et omnia, et ipsi soli adhaesit. Quarto Dei honoris 
zelautissimus; quia Samaritani lesum non recipiebant, volebat, quod comburerentur igne divino. 
Quinto Christo fidelissimus; cui, ut sibi fidelissimo, Christus ostendit suam gloriam in monte, 
Matth. 17, 2; huuc admisit in puellae suscitatione et in oratione in horto. Scxto ad pas- 
sionem pro Christo suscipicndam paratissimus; Matth. 20, 22, dicto ei a Christo: Potcstii! 
hihere calicem etc, respondit: Possumus etc. Septimo in morte suscipienda (a) constantis- 
simus, quia decapitatus. Octavo in multis invenitur singuhirissimus : primo, quia fuit primus 
martyr de apostolis; secundo primus regnum caelorum de apostolis intravit; tertio statum et 
praemium apostolorum in caelo ipse primus accepit; quarto priinus reddens vices Christo, 
fuit pro ipso moriendo; quinto primus, qui dictum Christi verificavit dicentis, Mattli. 
23, 34: Mittam ad vos jn-ophetas etc, sequitur : et ex illis occidetis aic.-^ sexto primus, qui in 
Icrusalcm pro fide est mortuus de apostolis; septimo, cuius martyriuin est celebrius, loco 
considerato; octavo primus, qui triplicem in caelo coronam habuit, scilicct martyrii, casti- 
tatis et doctrinae; nono a Christo in caelo primus susceptus; decimo primus beatificatus; 
undecimo in caelo [priinus] canonizatus; duodecimo prae aliis apostolis exaltatus, iuxta dictum 
Christi, Matth. 11, 11: Qui minor est in regno caelorum, maior est ijjso. Nono est cunctis 
gratiosus, quia omnibus subvenit ad eum recurrcntibus ; ipse primo enim ab infidelitate li- 
berat et ducit ad fidelitatein, patet de regina Lupa et eius viro; secundo discipulos cius 
corpus deferentes incolumes reservavit; tertio deditos diaboli servitio eripuit, patet de Phileto 
ct Hermogcne; quarto suspensis opem impendit, patuit de filio peregrini etc; quinto vinculatos 
absolvit, patet de illo, qui erat in fundo turris etc; scxto mortuos suscitavit, patet de illo, 
qui se diabolo decipiente occidit; septimo a sententia aeterna custodivit qucndam militem ; 
octavo famelicis subvenit, cuidam deficienti fame panem subcinericium dando; nono aliquos, 
ne possent capi, custodivit; dccimo traditos incendio liberando, ut patuit de illo, qui missus 
fuit in ignem, quia in segetem posuerat etc, et sic de aliis, quibus assidue beneficia porrigit, 
et praestat; undecimo est toti mundo radiosus, patet, quia iter ad saneti lacobi sepulchrum 
notuin est omnibus christianis. Quibus iam dictis apparet, qualis fuerit hic apostolus lacobus, 
omnibus evidenter. 

Quartus apostolus et discipulus est loannes evangclista; cuius sanctitatis fuerit et cx- 
cellentiae, apparere poterit, si cius esse consideretur, et quoinodo fuerit dilectus a Ciiristo. 
Cum enim ipse beatus loanncs se pluribus in locis asserat a Christo dilcctum, vidcndo, quo- 
modo fuerit, apparebit, quam excellentissimus fuerit sanctitate. Dominus Icsus ad beatum 
loannein plura signa ostcndit dilectionis, et inodis pluribus: et priino vocando cum ad statum 
suminae perfectionis, Matth. 4, 21 ; vocavit enim cuin ad statum apostolicum, qui est status 
pcrfectus, et haec vocatio fuit in iuventute; et tunc beatus loannes bona naturae, scilicet 
patrein, reliquit et bona fortunae, ut patct Matth. 4, 22. Sccuudo praeservando cuni ab 
actu dirae infectionis, scilicet incontincntiae; qtiia volentem nubere secundum Hieronymum 
ad se vocavit '. Tcrtio admittiuido ad secreta suae cognitionis, in suscitationc puellae, in 
transfiguratione, in orationc in horto, et ad cius nuptias personaliter assistcndo. Quarto i])sius 


(o) As ot odd. sustinenda. 


* Poliiis Bcda, Krpns. ming. lonn.  iu iiiilio (P. L. 92, fi.J.l;  clr. S. Bona\., Oiwra  omniii 
(cdil. Qiiiinicclii) l. VI pug. 245 nol. 2). 


lESUM  COETUS  PROSEQUITUE. 171 

petitionem acceptando ; patet, quando interrogavit Christum de suo proditore in coena et 
Christus respondit etc. Quinto super ipsius pectus in coena recumbendo et reclinando, unde 
fluenta evangelii, ut cantat ecclesia, traxit et hausit. Sexto suam Matrem in cruce com- 
mendando ; unde sciendum est, secundum Hieronymum in sermone de assumtione : Cogitis me, 
factus est loannes filius Virginis, commendatione tali facta de loanne Virgini Mariae ^ Sed 
quomodo ? Dicit « cura adoptionis » ; fuit ergo non filius naturalis, sed adoptivus ipsius Mariae. 
— Sed tunc est dubium: cum per baptismum et gratiam simus nos omnes filii Dei adoptivi, 
quomodo adoptio nostra differt ab adoptione loannis Mariae? Respondetur, quod est valde 
distincta, et hoc: primo per respectum ad Christum, cum extra se nihil carius et diligi- 
bilius (a) haberet Virgine Maria, quare hanc sibi recommendando, quia eum fecit prae aliis 
thesaurarium suum, magis amorem ostendit. Secundo per respectum ad beatam Mariam; ipsa 
enim obediens Filio ipsum prae aliis apostolis dilexit, et ad ipsum in omnibus ut mater se 
habuit ; et vide, quod relinquenti mundum, non solum Christus est mater et frater, sed Maria 
in matrem datur a Christo, et specialiter cruci eius assidue meditatione assistenti. Tertio per 
respectum ad loannem ; ipse enim ex hoc plura habuit : primo, quia cum Virgo esset gratia 
plena, de sua gratia eidem dedit saltem intercessive et meritorie; secundo, quia factus est 
frater Christi modo speciali prae aliis; tertio, quia ex hoc est loannes declaratus, quod erat 
humillimus, purissimus, et sic de aliis virtutibus, ex quo beatae Mariae sic est iunctus, 
quia simile simili iungitur; quarto, exhibitus est loanni fiducialior accessus ad Christum et 
ad Virginem prae aliis in suis optatis ; quia filius ad matrem fiducialiter accedit et frater 
ad fratrem; quo sequitur, quod quidquid petit obtinet; et sic patet, qualis est loannis 
adoptio. — Septimo prae cunctis de abditis divinis illuminando ; Paulus ad tertium caelum, 
loannes super omnia, ut dicit Augustinus, elevatus intonuit: In principio erat Verhum^. 
Octavo omnia futura circa statum ecclesiae revelando; patet in Apocalypsi, quod nulli fecit 
apostolorum, quod nobis pateat. Nono Spiritu sancto replendo, et per eius manus imposi- 
tionem Spiritum sanctum fidelibus dando, Act. 8, 17, et forte habuit prae aliis singularcm. 
Decimo omnium sanctorum conditionibus adornando ; fuit enim apostolus in sequendo Chri- 
stum, evangelista in evangelio, martyr in olio (i), confessor Christum constanter confitendo, 
et patet in Actibus apostolorum et sua legenda in principio, virgo purissimus, quia sic electus 
et sic permansit, propheta fuit etc. Undecimo de ipso specialem curam habendo et osten- 
dendo ; patet in tradendo Matrem eidem. Duodecimo, sua doctrina ecclesiam illuminando et 
radiando ; patet de [eius] evangelio et epistolis. Tertiodecimo caritate eum mirabiliter re- 
plendo; patet, quia in suis epistolis de ea est specialiter locutus. Quartodecimo miraculis 
maximis declarando ; patet de pluribus mortuis in sua legenda. Quintodecimo ipsum in suo 
decessu visitando et vocando. Sextodecimo a mortis dolore, ut dicit beatus Hieronyraus, prae- 
servando. Praefatis ergo apparet, beatum loannem dilectum fuisse a Christo. Sed cum dicit 
evangelium, loan. 13, 1, quod Christus omnes apostolos dilexit, cur beatus loannes de di- 
lectione Christi plus se aliis commendat? Respondetur, quod, amore interiori Christus, etsi 
omnes aequaliter forte dilexerit, non tamen amore exteriori, qui in duobus est principaliter, 
vel in familiaritatis ostensione, et sic beatum loannem plus aliis dilexit, vel in donorum 
cxhibitione, et sic beatum Petrum plus dilexit, quia principem eum ecclesiae fecit, et sic 
sub eius cura Virginem et alios apostolos et suas oves dedit. Quibus iam dictis, sanctitas 
apparet beati loannis, et qualis fuerit. 

Quintus discipulus et apostolus est beatus Philippus, qui in sua legenda specialiter com- 
mendatur de pluribus, videlicet, primo a praedicationis instantia, pcr 20 annos per Scythiam 


(a) As et edd. diligeniius  —  (h) As ct edd. dolio. 


* Sive Epist. 9 ad Paul. el Eustoch., c. 3 (inl. op. Ilieion.; P. L. 30, 125).  —  ^ loan. I, I. 


172 FRUCTUS  VIII  —  PARB  PRIMA. 

gentibus praedicuvit Uhristum, et patriam (a) ad fidem convertit. Secundo a virtutis gratia; 
nani draconem abscedere eompulit, mortuis vitam praebuit, draconis flatu morbidos factos 
curavit et sanavit. Tertio a suae mortis praescientia; nam per dies septem aute mors sua 
est ei a Domino rcvelata. Quarto a passionis tolerantia; nam per Spiritus sancti revela- 
tionem, cum ad praedicandum Indis perrexisset, in civitate Hieropoli a paganis captus, 
octuagesimo septimo suae vitae anno crucifixus pro Cliristi amore, ad Dominum migravit. 
Quibus quatuor testimoniis eum ostendunt fuisse sanctitate praeclarum ct insignem (6). 

Sextus diseipulus et apostolus est boatus Bartholomaeus, qui beatus Bartbolomaeus in 
sua legenda a quatuor principaliter commendatur : primo a sanctitatis eminentia, quac patet 
ex multis: primo ex daemonis testificatione, qui interrogatus, quis esset beatus Bartholomaeus, 
respondit, quod amicus Dei oranipotentis etc. ; secundo ex oratione, centies in die et ceuties 
in nocte flexis genibus Deum orabat; tertio ex angelorum obsecutione, angeli Dei cum eo 
ambulabant etc; quarto ex secretorum cognitione, daemon, inquit, omnia praevidit, omnia 
novit ete.; quinto ex terrenorum despectione, unde regi Polemio munera sibi ofterenti re- 
spondit: « Ego nihil terrenum, nihil carnale desidero » etc. Secundo a virtutis (c) eflicaeia 
et evidentia, quae quidem patet: primo daemonis constrictione et ligatione, ligavit daemonem, 
ut non posset loqui etc.; secundo daemonis expulsione a filia regis Polemii ; tertio daemonis ob- 
temperatione, nam eius iussu daemon omnia idola confregit ; quarto daemonis ostensione, dia- 
bolum ostendit regi Polemio et aliis, qualis esset; quinto fructuosa praedicatione, regem Po- 
lemium cum suo regno sua praedicatione convertit. Tertio commendatur a summa patientia: 
primo enim fuit fustibus caesus; secundo vivus decoriatus, quod nulli sanctorum est factum. 
Quarto a divina circa (ri) eius corpus providentia; fuit enim corpus eius in multis a divina 
providentia prospectum et conservatum, ut in eius legenda habetur. Quibus succincte beati 
Bartholomaei sanetitas apparet. 

Septimus apostolus et discipulus est beatus Thomas, quem ostendit eius legenda fuisse et 
evangelium: primo fidentissimum, loan. 11, 16: Eamus, ait ad apostolos, ef moriamiir ciivi 
illo ; secundo fidelissimum, post resurrectionem omnia credendo, Christum Deum suum est 
professus, loan. 20, 28; tertio signis notissimum; patet de multis miraculis per ipsum factis, 
tam in morbis sanatis quam mortuis suscitatis; quarto eloquio acceptissimum, multos con- 
vertit sua praedicatione et grata informatione, ut patet in legenda; quinto passione claris- 
simum, bis in carcerem est missus, super ardentes laminas incessit, in ardentem fornacem 
est iniectus, et tandem gladio est transverberatns ; sexto a populis post mortcm eius honora- 
tissimum, ut dicit alia legenda, mira corpus eius faeicbat in mari et in aliis. Quibus gloriosa 
conversatio bcati Thomae patet et vita. 

Oetavus discipulus et apostolus est Matthaeus evangelista ; hic primo mundum abdicavit 
perfectionaliter, Matth. 9, 9 de hoc liabctur: Vocatus a Domivo secutus est eiim; secundo 
evangelium ordinavit; hic fuit primus sancti Evangclii scriptor et ordinator; tertio haereses 
exstirpavit, scilicet magos, qui se pro Deo coli faciebant; quarto dracones eflfugavit; quinto 
mortuum regis filium suscitavit; scxto honorem sibi impendendum rcfutavit; septimo nniltos 
ad fidem convertit et baptizavit; octavo gloriosa constantia occisus ad caelos migravit. 
Quibus sanctitas beati evangelistae Matthaei clare patet. 

Nonus apostolu.s et discipulus (p) est beatus lacobus minor, dictus lacobus Aiphaei;hic 
commendatur  primo  de  praerogativa  divinae  assimilationis,  fuit enim  Christo simillimus; 


(a) Edd. patrein.  — (6) As ot odd.  ip.sc osliiidifur otc. — (c) As ot cdd. ausliritati^.  — {(i) Codex 
certa.  —  (e) Codux orroiico eoani/elisla. 


lESUM  COETUS  PROSEQUITUR. 173 

secundo dc excellentia perfectionis, quia vocatus est iustus ; tertio de primitate missae cele 
brationis, primus, qui celebravit missam fuit ipse; quarto de festivitate dominicae appari- 
tionis, quia primo sibi Dominus lesus apparuit post suam resurrectionem; quinto de sancti- 
tate conversationis, vita sua tota fuit sanctissima, ut patet in legenda; sexto de tolerantia 
passionis, de pulpito fuit proiectus, lapidibus obrutus, et pertica fullonis pro Christi fide 
excerebratus. Quibus sex patet eius vitae excellentia et sanctitas. 

Decimus apostolorum est Thaddaeus apostolus, qui praeclarus fuit, primo verbo et doc- 
trina, nam multis praedicavit et ad fidem convertit, item utilem epistolam edidit et fecit; 
secundo signo et potestate divina; nam Abagarum curavit et plura signa fecit; et quia 
legendam habet communem cum sancto Simone, ideo legenda utrumque posuit. 

Undecimus apostolus est Simon Chananaeus, qui cum beato Thaddaeo in legenda com- 
mendatur: primo, quod ipsi fuerunt sanctitate excellentes, eorum enim praesentia daemones 
in idolis responsa dare non potuerunt; secundo eloquentia pollentes, patet in eorum allocu- 
tione ad principem regis Babyloniae; tertio futura praescientes, praedixerunt enim eventum 
belli etc; quarto clementes et misericordes, patet contra magos, quos liberaverunt ; quinto 
mira exercentes, nam draconem per puerum eo die natum loqui facientes liberaverunt, sic 
et tigrides etc. ; sexto per martyrium ad Deum ascendentes. Quibus et aliis, quales fuerunt, 
intelligi cunctis datur. 

Duodecimus apostolus et discipulus est beatus Mathias ; hunc commendat primo a Christo 
disciplinatio et eruditio, fuit enim de 72 discipulis; secundo inter duodecim apostolos pro 
duodecimo annumeratio, ut habetur Act. 1, 26; tertio ipsius conditio, fuit enim in lege doctis- 
simus, corpore mundus, animo prudens, in solvendis quaestionibus scripturae acutus, in con- 
silio providus, in sermocinatione expeditus ; quarto eius martyrizatio, falso enim incusatur, 
lapidatur, securi percutitur, et manibus ad caelum extensis, ad Deum perrexit. Quae quatuor 
ipsum commendabilem faciunt et toti mundo sanctitate illustrem. 

Haec pauca in speciali posui de quolibet apostolorum ; quibus si dicta in generali cuilibet 
applicentur, ad loquendum de quolibet materia est lata et sufficiens, quae pro praesenti de- 
claratione primae partis sufiiciant. Quibus claret, quibus discipulis et qualibus fretus est et 
vallatus Dominus noster lesus Christus. 

Verum, etsi beatus Paulus apostolus nec de 72 nec de 12 fuerit unus, quia tamen 
meruit thronum daodecimum possidere et antonomastice apostolus nuncupatur, et a Domino, 
non ab homine institutus est apostolus et electus, qualis fuerit, succincte nunc est vi- 
dendum. Unde beatus Paulus, ut patet consideranti eius acta, commendatur: primo a pro- 
genie et generatione nobili; quia de tribu Beniamin, de Tharso Ciliciae, et civis fuit romanus; 
secundo a legali informatione; in lege fuit doctor excellentissimus, quam ad pedes didicit 
Gamalielis; tertio a singulari vocatione; nam dum iret ad persequendum christicolas, inclamatus 
a Christo de caelo, et ferocitatem deposuit et se divinae voluntati per omnia submisit; 
quarto a Spiritus sancti repletione; nam Spiritu saucto fuit repletus; quinto a speciali sui 
in apostolum electione, dicente Christo de eo, Act. 9, 15 : Vas electionis est mihi iste etc. ; 
sexto a cordiali Christi dilectione; statim baptizatus, ingressus in synagogas, convincendo (a) 
ludaeos, probavit, lesum esse Christum ; septimo a fideli professione ; nullus apostolorum sic 
fidem nec tot (6) ut Paulus praedicavit; toti enim mundo quasi ipse praedicavit; octavo a 
divinali informatione ; non enim evangelium habuit ab homine, sed per revelationcm lesu 
Christi, Gal. 1, 12; nono a prudentia et discretione; licet per revelationem habuisset evan- 


(a) As convertendo.  —  (b) Edd. tamdiu. 


174 FRUCTUS  VIII  — PAKS  PRIMA. 

geliuin, tamen Hierosolymain ascendit ad conferendinn cum apostolis de his, quae pracdica- 
verat, nc in vacunm ciircrrct aut citrrisscf '; decimo a carnis edomatione, I Cor. 9, 27: Castiqo 
corpits mciim ct in scrvitutem rcdigo etc. ; undecimo ab ipsius a Deo ad praedicanduui 
emissione, Act. 13, 2, Spiritus sanctus dixit: Separatc mihi Barnabam ct Saulum etc; duo- 
decimo ab eloquentia et praedicatione; fuit enim eloquentissimus et lingua disertissimus, unde 
Mercurius vocabatur, Act. 14, 11; tertiodecimo de sollicitudine et gubernatione; nunquam 
stabat in loco, hodie hic et cras alibi, et ideo dicit de se ipso "^ : Instantia mea et sollicitudo 
omnium ecclcsiarum ; quartodecimo a cordis humiliatione ; cum maior esset aliis, dixit I Cor. 
15, 9 se minimum apostolorum, qni non crat dignns vocari apostolas etc. ; quintodecimo ab 
assidua operatione; non stabat Paulus otiosus, aut cnim orabat aut praedicabat aut ma- 
nibus operabatur, ut patet Act. 18, 4 sqq. ; sextodecimo ab aedificatione ; nihil erat ausus di- 
cere, nisi quae per ipsum Christus operabatur, ut cum aliis praedicaret, ne reprobus inveni- 
retur * ; decimoseptimo a puritate et munditiae nitore, fuit enim virgo purissimus, etsi sti- 
mulus carnis ei esset datus, II Cor. 12, 7; decimooctavo a caritatis fervore: Qtiis hifir- 
mafur, cf cfjo non infirmor? II Cor. 11, 29, et de c.aritate nullus melius eo dixit; decimo- 
nono a patientiae longanimitate; — decem et novem tangit genera tribulationum, quibus fuit 
afflictus, II Cor. 11, 23 sqq. : primum cum dicit in lahorihus pluribus, scilicet per mundum 
discurrendo, per 30 annos maximam partem mundi quaesivit, de eius laboribus patet in Actibus 
apostolorum. Secundum genus tangit, cum dicit in carceribus; in carcere fuit in Philippis, 
Act. 16, 23, in lerusalem, Act. 21, 37, in Caesarea, Act. 24, 24 et 27, ubi stetit duobus annis, 
et Eomae etiam in carcere fuit. Tertium genus tangit, cum dicit in plagis; plagatus fuit et 
missus in carcere, Act. 16, 23, et in lerusalem templo clauso, Act. 21, 37. Quartum genus 
tangit, cum dicit in morfibus frequcnter, ut patet Act. 23, 26, et nisi fuisset liberatus per 
milites, esset mortuus; unde nota, quod ludaei decies ei insidias paraverunt, ut eum occi- 
derent: primo in Damasco, Act. 9, 23 sq., secundo in lerusalem, ibidem, tertio Antiochiae, 
Act. 13 in fine, quarto in Iconio, Act. 14 in principio, quinto Lycaoniae sive Lystris, ibidem, 
ictibus lapidum, sexto Thessalonicae, Act. 17, 5 sqq., septimo in Corintho, Act. 18, 12 sqq., 
octavo ipso volente ire in Syriam, Act. 21 in principio, nono in lerusalem, quando templum 
clauscrunt, Act. 21, 27 sqq., decimo, quando quadraginta viri iuraverunt non comesturos, 
nisi eum occiderent, Act. 23, 12, unde bene fuit in mortibus frequenter, in Philippis, ut patet 
Act. 16, 22 sqq., in Eplieso, ut patet Act. 19, 29 sqq., fuit etiam in morte. Quintum genus 
tangit, cum dicit: A ludaeis quinquies quadragenas nna minus accepi, II Cor. 11, 24, et 
hoc in templo clauso etc. Sextum genus tangit, cuin dicit ter virgis etc, primo in Phi- 
lippis, ut patet Act. 16, 22, secundo et tertio in lerusalem, ut habetur Act. 21, 27, vel in 
Iconio, Act. 14, 5. Septimum genus tangit, cum dicit scmcl ta^ndafus sum etc, et hoc in 
Lystris, Act. 14, 18 *. Octavum genus tangit, cum dicit ter navfragium fcci, hoc creditur, 
quod fucrit, quando Romam ivit, Act. 27, 18 sqq. Nonum genus tangit, cum dicit nocte ct 
die in profundo maris fui; liemigius super epistolain ad Romanos ® dicit, quod sic fuit ad 
litteram ; sed quando, non patet ex scriptura. Alia vero genera partim tangit propter itincra, 
partim cx alio, unde in itinere passus est decimum genus, scilicet ^icricnla fluminnm. Unde- 
cimum prricnlum lafronnm, qui ipsum depraedari ctc Duodecimum pcriculnm cx gcncrc, scilicet 
fainis ct sitis, et aliorum incoinmodoruin, quae itinerantibus eveniunt. Decimumtertium pe- 
Txcnlum cx gcntihus ; nam peregrini, quia sunt extranei (a), patiuntur a gentibus ctc; de Pauio 
Athenienses trufabantur, Act. 17, 32. Decimumquartum pcriculum in civitatc, quia itinerando 


(a) As peregrini, qui sunt extranei; edd. peregrini et extranei. 


' Gal. 2, 2. — '-' II Cor. II, 28. — =• | Cor, 9, 27. — ^ Ad liUoiiiiu II Cor. II, 2;1. — 
'' Auclor hoc loco ciUit KxpUmnlioncs flpistolarum beatl Pauli apostoti, {.\\\;w inlor Opora llay- 
monis UaUiersladicnsis iinprcssiic sunl (cfr. P. L. H7, (iJiJi). 


FRANCISCUS  FECUNDATUR. 175 

homo devenit ad civitates; Paulus passus est periculum in civitate, scilicet Damasci, leru- 
salem, Antiochiac, Lystris, Iconii, Philippis, Corinthi, Ephesi, Caesareae et Romae. Decimum- 
quintum periculura in solitudine ; patet in insula Mithilinensi, quando vipera manum eius ap- 
prehendit, Act. 28, 3, similiter quando voluit ire in Syriam, ut patet Act. 21, 3, Sextumde- 
cimum periculum in mari, patet Act. 27, 20, Decimumseptimum periculum in falsis fratribm, 
id est comitibus ; ludaei, ut dictum est, voluerunt eum decem vicibus occidere. Decimumoctavum 
genus tangit in fame. et siti, habes Act. 27, 33, et de frigore. Decimumnonum genus tangit 
in lahore, de quo Act. 18, 3 et 20, 2; de ieiimiis habes Act. 14, 22. Sub tot ergo generibus affli- 
ctionum Paulus positus semper patientissimus est inventus. — Vigesimo commendatur Paulus 
de sapientiae luciditate; scripsit 14 epistolas divina sapientia plenas, per quas fides catholica 
sufficienter alia scriptura seposita teneretur et nutriretur; vigesimoprimo de mundi despec- 
tione; omnia reliquit et nihil voluit habere nisi Christum, ut stercora orania reputavit ; 
vigesiraosecundo de crucis meditatione, Gal. 2, 19: Christo confixus sum cruci etc, et: Mihi 
absit gloriari nisi in crace etc, Gal. 6, 14, et nihil sciebat nisi Christum, et hunc cruci- 
fixum ; vigesimotertio de signorum exhibitione ; multa fecit miracula mortuos suscitando, 
caecos illuminando etc, vide in Actibus apostolorum ; vigesiraoquarto de confortatione (a); fuit 
homo mirabiliter sciens confortare homines contra omnes causas ingruentes, ut patet in suis 
epistolis dulcissimis ; vigesiraoquinto de contemplatione, quia raptus bis ad tertium caelum, 
id est visionem solum intellectualem, qui, ut dicit Augustinus *, vidit Deum, ut vident beati, 
qua visione fuit super orania levatus, quia ad tertium caelura ; in Deura transformatus, quia 
similis Deo, I loan. 3, 2, et sic deificatus; certificatus scilicet de sancta Trinitate, de angelis 
et de futuris etc. ; inforraatus, quia audivit arcana, verba etc. ; beatificatus beatitudinc non 
permanente sed transeunte; satiatus iuxta dictum Psalraistae 16, 15: Satiabor, cvm appa- 
ruerit gloria tua ; quietatus, iuxta dictum Augustini Confessionum ^ , in Deo quiescendo; 
securatus de permanentia in gratia, ideo dixit, Rom. 8, 35: Quis nos separabit a caritate 
Christi etc. ; laetificatus de gloria sua futura et aliorum. Vigesimosexto de veri attestatione ; 
quia ubique Christura confessus, sed specialiter Romae, disputando cum ludaeis et gentilibus 
etcoram Nerone et plures de familia Neronis convertendo. Vigesiraoseptirao de martyrizatione, 
pro Christi nomine decapitatus fuit. Vigesimooctavo de glorificatione, quia gloriosus apparuit 
Neroni post mortem et aliis. Bonum enim certamen certavit, et sibi ut triuraphatori reposita 
corona data est in gloria a Domino. 

Ex his paucis, quia innumera sunt, quae de ipso possent dici et essent dicenda, patet, 
quam virtuosus fnit apostolus Paulus, discipulus Domini lesu. 

Et sic succincte visum est de coetu Dominum lesum Christum prosequente, prout (!t de 
quo dicit prima pars istius VIII fructus et conformitatis etc, videlicet: lesum coetus, scilicet 
apostolorum, prosequitur. et haec sufficiant (i) pro eius declaratione. 

Seeunda pars octavi fructus et conformitatis, videlicet : 
Franciscus fecundatur. 

Expositio. 

Francisciis feeundalur : haec est seciinda pars huiiis fruclus VIII cl conformilalis, 
in qua esl agendum de fecundalionc cl multiplicalionc ipsius quoad prolcs cl fdios, 5 
quos excmplo, vita, conversatione ct verbo Christo Domino generavit, tam quoad Fratres 

(«) As conformatione.  —  (b) As ct edd. addunt ad praesens. 


* Dialog. quaest. 66' (int. op. August.), q. 63 (P. L. 40, 752), cfr. Augusl., XII De ijen. ad 
litl. c. 28 n. 56 (P. L. 34, 478).  —  2 Cap. 1  n. I  (P. L. 32, 661). 


176 FRUCTUS VIII  —  PARS  SECUNDA. 

Minores, qiiam sororos, quam cliam fnUres de poeiiitonlia; quos ordines ipse, Chrislo 
operanle, insliluil, el ab ecclesia Romana manont approbali. 

Pro cuius maleriae evidenlia ante nolanduin esl, (|iiod in isto (a) fruclu, cum de 
Fratribus Minoiibus, sororibus el de poenilenliae fralribus babcal pcrlraclari, quia 
3 iuxla oplala de praefatis quoad sanclilalem vitae et miiacula non inveni, buic sc- 
cundae |)artis cxposilioni cum intenderem; quarc si lem|)oris in processu mibi abciua 
de praediclis occurrerint, in fine buius opcris Iraclaliim faeiam de aiiis specialem, 
ul inspeclione islius et illius palere queat, quania sit (iliorum beali Francisci sanclilas, 
elTicacia el virtutum praeclaritas. 

'0 Hoc praemisso, sciendum est, quod Dominus noster lesus Cbrislus, sicul beatum 
Franciscum similem voluit habere in praecedentibus, sic et in boc, videlicel, ut, sicul 
ipse habuil 12 apostolos, sic Franciscus 12 baberet socios; et sicul unus de apostolis 
fuit pravus et laqueo se suspondit, sic et beatus Franciscus unum de diiodecim babnil, 
qui laqueo se appendit (6); et sicul aposloli Domini sanctitale et signis fuerunt mira- 

'•' biles, sic el socii beali Francisci vita gloriosi fucrunt et signis, et in vila et in morle '; 
et sicut sancli apostoli vitam et doclrinam Cbrisii loto nixu servaverunl, sic ct bcati 
Francisci socii una cum ipso saiiclum cvangoliuin observaverunt; el sicut ultra duo- 
decim apostolos Dominus lesus babuil alios discipulos, sic el bealus Franciscus ultra 
duodecim socios praedictos el discipulos plures alios habuit singularissimos vila, san- 

20 clilale el perfectione; et sicul pcr ipsum Chrislum et apostolos lotus mundus reno- 
valiis est, sic per beatum Franciscum et fralres ad Christi vilam prosequondam et 
poenitentiam exercendam esl innovatus; quorum e«?se, qualilalcm, dispositionem el 
sanctitatem hic praesens fruclus el conformilas quoad istam secundam partom 
dcclaral. 

^■^ Sed videndum est prius, qualiter Dominus lesus Christus bealum Franciscum 
filiis (c), discipulis et fralribus fecundavcrit. Pro quo cst sciendum, quod beato Fran- 
cisco abrenuntiante mundo non slatim ordincm Fratrum Minorum incepit, nec statim 
fralrcs sibi adbaerentos habuit. Ratio est, quia, clsi morc apostolorum omnia reli- 
queril patris el ronuntiaverit, non tamen vitam evangelicam arripuit statim servandam, 

30 ct quia Christus ad bunc finem eum dirigebat, ut oblitteialam vilam evangelicam 
ipse cum suis rcnovaret, non slatim fecundalus est filiis et fratribus; el ideo, ul 
dicit Lcgenda trium sociorum ^ vilom habitum oromilicum per duos annos portavit, 
baculum porlans in manibus, cinctus corrigia, el calciatus incedons, ac acci|)iens 
eleemosynas, cl «pccialiter pro reparatione Irium ecclesiarum, quas islis duobus annis 

35 rcparavit, vidclicet sancti Damiani, sancli Petri aposloli cl sanclac Mariac dc Angelis. 
Verum cum ad renovandum inundum per viiam cvangelicam essel a Deo directus, 
post praodicta, duin una diorum inler missarum solcmnia pcrlegi audirel evangelium 
illud, in quo discipulis ad praedicandum missis cvangelica norma in vivcndo prae- 
scribitur, ut vidolicot non possiderenl  auruin vol argonlum, nec in zonis pccuniam, 

'10 nec peram (lefcrrenl in via, nec duas tunicas baboroiit, ncc calceamcnla, ncc viigam, 
slalim praedictonim veiborum auditii, spiritiis Doinini su[)orinfusionc roplolus, illico 
calccamenta deposuil, roiecit  baculum, poram, ol p(^cuniain abdicavil, nna rudi  el 


(«) As toto.  —  {h) Am (.'t fild. niis/u'ii(li/.  —  (r) As sius. 

' Aclus c. I.  ~  ^* N. 25. 


FRANCISCUS FECUNDATUE. 177 

deforFTii conleiUus liinica (a) in crucis modum expressa; dimissa corrigia, pro cingulo 
funem sumpsil; omnem soiliciludinem cordis apponens, qualiler audila perficerel et 
aposlolicae recliludinis regulae se per omnia coaplarel. Sic igilur a bealo Francisco 
vita el norma assumpla apostolica, statim coepil discipulis el fratribus fecundari. Cum 
enim divino inslinctu aliquos ad iustitiam induceret {h), ceteros vero ad poenilentiam 5 
animare coepissel, lam vila quam verbo, cuius « verba non erant inania, nec risu digna, 
sed Spirilu sancto plena erant medulias cordis penetranlia, ut in sluporem audientes 
converterent ' » et obstinatorum menles efficacia virluosa mollirentur, cuius cloquia et 
vitam attendenles nonnulli viri, quidam coepernnt ad poenilentiam animari el eidem 
relictis omnibus habitu vitaque coniungi, quos et Fralres Minores, iuxta dictum Evan- lO 
gelii: Quod uni ex minoribus fecistis elc, vir humilis censuit appellari ^ hiter quos duo- 
decim fuerunt primi, videlicel frater Bernardus de Quintavalle, frater Petrus C:ilhanii (c), 
frater Aegidius, frater Sabatinus, fraler Moricus, fraler loannes de Cappella {d), fraler 
Philippus Longus, frater loannes de sancto Conslantio (e), frater Barbarus, fraler Ber- 
nardus de Viridante (/'), frater Angelus Tancredi el frater Silvester. Hi sunl primi, qui 15 
bealo Francisco adhaeserunt vita el habilu; et post istos mulli alii vita, verbo et 
signis insignes, ut patebil. Et sic a bealo Francisco et istis ordo Fratrum Minorum 
evangelicus el primo a bealo Francisco fuit instilutus, anno videlicet millesimo du- 
centesimo septimo die 16 aprilis. Alii vero ordines, scilicet Pauperum Dominarum 
ordo, a bealo Francisco institutus esl sexto anno a sua conversione; et tertius ordo, 20 
scilicet Fratrum de poenilentia, quarlo decimo anno ab eius coepit ad Christum con- 
versione {g). Sed quia primus ordo institulus a beato Francisco esl ordo Fralrum Mi- 
norum, de ipso est primo dicendum, et demum de aliis. 

De primo ordine loqui volendo et de fratribus, qualis sit, sub (A) quadruplici 
conclusione csl declarandum, videlicel, quod hic ordo est singularissimus prae aliis 2S 
institulis ordinibus: primo vilae suae sanctilale, secundo scientiae lucidilale, terlio 
nobilitate, quarlo fratrum numerosilate. Quae quatuor pandunt, qualis ordo sil Fratrum 
Minorum et fuerit, intelligendo, quod praeterila respondeant praesentibus et futuris. 

Dico, quod primum, quod ostendit, quales fuerinl filii, discipuli et fralres beati 
Francisci, est, si altendatur fratrum quoad vilam primo et secundo quoad signa el 30 
miracula sanctitas. Ad quod videndum iste ordo est servandus, quia primo in ge- 
nerali quaedam dicentur, secundo in speciali quaedam de nonnullis taugenlur. Verum 
nescio, si uegligentia sit factum seu fratrum inadvertentia aut divina ordinatione, 
multorum sanclorum fratrum, tam de primis sociis beati Francisci, quam de aliis, 
nec quoad vitam, nec quoad miracula aliqua reperiuntur; et de quibusdam solum 35 
io generali dicitur de eis, quod miraculis claruerunt; quare qui praesentem fructum 
el conformitatem perlegerint, non mirentur, si de infrascriptis fratribus et praemissis 
non repererint clare eorum facta. 

Generaliter ergo loquendo de praefatis et succincle, socii et fratres bcali Fran- 
cisci tales fuerunt, quod « quidam volabal ad divinae sapientiae  lumina, ul aquila, 40 


(a) As et edd. tunicula.  —  (b) As et edd. inducere.  —  (c) As Cathani.  —  (d) As et edd. Capella. 
(e) As Constantino.  —  {f) Edd. Cleviridante.  —  [g) As Christi conversationem.  —  (7;) As super. 


' Leg. 3 soc. n. 25.  —  « Ua Fr. Leo, Intenlio regulae n. 3 (Doc. ant. fianc. t. I pag. 85). 
Analecta — Tom. IV. 12 


178 FRUCTUS  VIII  —  PARS  SECUNDA. 

videliccl fnlci' Bcrnardus, priinus fralcr posl bealum Franciscuin, ({iii scripliiras pro- 
fundissimc dcciarabal; (|uidaiii rajjtus ad lcrlium caeluin, ul Paulus aposlolus, vi- 
dclicct Iratcr Acgidius; (piidam laclus ab aiigelo calculo ignito, sicul Isaias, vidclicel 
fratcr Philippus Longus; (juidam lociuebatur cum Dco, sicul amicus cum amico, velut 

5 alter Moyses, videlicet frater Silvester; (piidain sanclificalus el canonizatus in caelo 
fuil, dum bic viveret, videlicet fraler Rufinus nobilis de Assisio ' »; (piidam fuit vila 
speclabilis ct ut sol praeclarus, scilicel fratcr Petrus Catbanii, qui vicarius fuit beali 
Francisci cl gencralis minislcr, bcato Francisco dimitlente otficium generalatus; quidam 
spirilu piopbetico illustratus, ut frater Leo; quidam pcrvenil summac ad Immililaiis 

10 apicem, scilicct fraler Massaeus; quidam crudis berbis et lcguminibus more sanclorum 
patrum viclilalus, scilicet fraler Moricus; el sie de aliis, quorum quilibet aliqua sin- 
gulari fulsit virtulc, ut palebit statim. 

Verum sicut a collegio apostoloriiin ludas Iscariotb, qui se suspendit, amolus, 
bealus Malhias eidem est inieclus, sic a consortio sociorum duodecim beati Francisci 

15 frater loannes de Ca|)pelia rcinotus, qui primo birclum sive almucium intcr fralres 
invenit ct portavit *, unde ab ordine cgressus, eflectus leprosus, ob impalienliam se 
suspendit, cuius in loco vir perfectissimus Jraier Gulielmus Angliciis dicitur insertus, 
vita singularis et signis. Quomodo vero in boc ordine fuerunt de (luolibet ordine 
sanctorum, dicetur iuxta finem buius fructus et conformilatis. El haec sufficiant pro 

20 oslendenda gcncralilcr sociorum beati Francisci sanctitate. 

Reslal ergo nunc secundo videre de ipsis in speciali. El voiendo de ipsis traclare, 
videlur mibi, quod hic ordo sil tenendus; quia cum fratres ordinis, elsi de una esscnl 
civitate ct palria, in alia sunt palria el provincia lumulali, ibique signa fcccrunt, 
quare iuxla numerum et distinctionem provinciarum erit el diclorum sanctorum dis- 

2.5 tinctio, (a) ostendendo iuxta invenla, in quibus iaceant locis et miraculis claruerunl ^ 

DE PROVINOIA BEATI FRANCISOI. 

El incipiendo a prima provincia ordinis, vidclicet beali Francisci, in locis infra- 
scriplis habentur bi sancti fralres sepulli et recondili. 

In loco de ASSISIO  iaccnt hi fralres sanctissimi. 
30     Primus csl pater sanctissimus noster, videlicet bealus Franciscus, qui singii- 
larissimus fuil inler sanctos vila  et stigmatizalione ad Christum; hic requiescil. I)e 
cuius corporc ad  ostendcndum  populis nihil (/;) invenilur nec liabclur; ac in quo 
ccclesiae loco iaceat, etsi quibusdam sit agnitum, quibus vero, nulli esl notum. 

De fratre Bernardo. 

35 Secuiulus frater sanctus, qui iaccl ibidem, est frater nernardus de Quinta- 
vaile, primus filius beali Francisci et primus fraler Minor post bcatum Franciscum. 
El quia hic fuit saiictilale insignissimus, ut verilas de hoc vidcatur, videnda siinl de 
ipso Iria: priinum, quomodo ad Dcum cst conversus; secundum, quomodo csl con- 
versatus; terlium, quomodo in Domino obdormiciido esl a Christo praemialus. 


(a) As ct cdd. demonstratio.  —  (b) As ntillis. 


• Cfr. AcAns c. I. — ■^ Idcni rcirorniit Cliron. 24 (jen. pnj'. 4 et pliiios codicos, c. g. canon. 
525 Ijihl. Dodlci. ol 12 l.icf^nil. (clV. Opiisciiles de Critiijne liistoriqite, l. I pni^. 49 el 277). — 
3 Pisnnns scqnitur ordincni ot sacpins vcrba Cataloiji sanctorum fralniiii Mimirum. 


FRANCISCUS FECUNDATUR. 179 

i. Circa primiim, de conversionc beali Bernardi ad Chrislum, sciendum, quod 
facla est hoc modo \ Ipse enim frater Bernardus, vocatus primo dominus Bernardus, 
cum esset de nobilioribus, ditioribus et sapientioribus de Assisio, cuius consilio omnes 
acquiescebant, cum sapienter considerare coepisset in beato Francisco mundi conlem- 
plum, tanlam constantiam in iniuriis ac longanimitalem in lolerando, quod quasi per 5 
duos annos sit (a) abominalus et despeclus ab omnibus, semper conslantior videbatur, 
dixit in corde suo: « NuUo modo posset esse, quod hic Franciscus uon haberel magnam 
graliam Dei »; et inspiralus a Deo invitavit eum, ul manducaret cum eo de sero; cui 
beatus Franciscus assentiens humiJiler manducavit cum eo. Dominus autcm Bernardus 
posuit in corde suo velle scire et explorare sanctilalem beati Francisci; unde invilavit lo 
eliam eum, ut illa nocle etiam in domo sua quiesceret; el, sancto Francisco annuenle, 
domiims Bernardus fecit parari lectum pro beato Francisco in sua camera, in qua iu- 
giter lampas ardebat. Sanclus autem Franciscus slatim ut intravit camcram, ut abscon- 
deret divinam graliam, quam habebat, proiecil se in leclum, velle dormire se ostendens. 
Dominus autem Bernardus posuit in corde suo lalenter observare eum de nocte, unde 15 
lali est usus cautela; cum enim aliquantulum in suo lecto quievisset, finxil se alle dor- 
mirc, et profundissime stertebat. Sanclus autem Franciscus secrelorum Dei fidelis ab- 
sconditor, cum crederet, dominum Bernardum dormire profunde, in profundo noctis si- 
lentio surgit de leclo, et levata facie in caelum, manibus et oculis ad Deum totus intentus 
et ferventer ignitus, devotissime orans dicebal: « Deus meus el omnia ». El haec verba 20 
cum lantis lacrymis geminabat ad Deum et cum tanta morositate devota eadem fre- 
quentabal, quod usque ad mane aliud uon dixit nisi : « Deus meus et omnia ». Haec 
autem dicebat bealus Franciscus admirans divinae maiestatis excellentiam, quae pe- 
riclilanli mundo condescendere videbatur et per ipsum Franciscum pauperculum 
disponebat de salutis remedio providere; spirilu enim prophetico illustratus praevi- 25 
dendo magnalia, quae per ipsum et ordinem suum erat Deus facturus, et eodem do- 
cenle spirilu suam insulficientiam videbat et parvilatem virtutis, invocabat Deum, ul 
quod ipse non poterat, Deus ipse perficerel, sine quo nihil potest humana fragilitas; 
propterea dicebat: « Deus meus et omnia ». Dominus autem Bernardus, lampade ibidem 
ardenle, cuncta haec videns et verba intelligens diligenter el sancti devolionem per- 30 
pendens, taclus a Spiritu sanclo in medullis cordis intrinsecus, mane faclo dixit ad 
beatum Franciscum : « Si quis a domino suo haberet multa vel pauca, quae tenuissel 
per plures annos, el nollet ea amplius retinere, quid  de ipsis agere posset, quod 


(o) As et edd. sic. 


* Quae liic « de conversione » sequuntur, ad litteram fere liabentur in Actus c. 1 (et Fio- 
retti c. 2) et Vita B. Bernardi, quae exslat in Cliron. 24 gen., pag. 35. Notamus, quod Pisanus 
nonnulla addit (a dixit ad beatnm Franciscum: Si qnis a Domino [iin. 32] — Et ego, frater 
Francisce), quae eodem modo leguntur in Leg. 3 soc. n. 28, et fere eodem II Cel. 1, 10; alia 
aliter refert; ex. gr. secundum Aclus et Chron. 24 gen. iverunt « ad episcopatu?Ti »; secundum 
Pisanum « ad ecclesiam sancti Nicolai pro[)e plateam civilatis », cui conveniunt Bonav., Leg.mai. 
c. 3 n. 3 et Leg. 3 soc. n. 28; verba Nihil tuleritis sec. II Cel. 1, 10, Bonav. I. c. c. 3 n. 3, 
Leg. 3 soc. n. 29 ac Pisanum occurrerunt in secunda evangelii apertione, secundum Actus et 
Chron. 24 gen. vero in tertia. Leg. 3 soc. I. c et Pisanus illi apertioni Petrum interfuisse dicunt, 
quod alii omittunt. Sec. Actiis ct Chron. 2i gen. sacerdos librum aperuit, secundum alios sanctus 
Franciscus ipse. 


180 FRUCTUS  VIII  —  PARS  SECUNDA. 

mcliiis csscl »? Rcspondil bealus Franciscus, quod ca domino suo reddere debel, a 
quo eadcm rccepisset. Et dominus Bcrnardus ail: « El ego, frater Francisce, omnia 
bona mca lcmporalia volo erogarc amore Domini noslri, qui ea mihi conlulit, proul 
tibi melius vidcbilur cxpedire, el le sequi el facere quaccumquc mandaveris ». San- 
o clus aulcm Franciscus hoc audicns, rcplelus gaudio dixil: « Domine Bernarde, islud 
esl opus lam arduum, quod dc boc esl Domini noslri lesu Christi consilium requi- 
rendum, ul ipse dignelur benc|)lacilum suum osleiidere, qualiler islud perlicere va- 
leamus». Tunc ad ecclesiam sancti Nicolai propc plaleam civilatis Assisii icrunt, una 
cuin alio, nominc Pelrus, qui eliam cupicbat fratcr fieri; ct ibi audita missa et ora- 

10 lionc usque ad tcrliam prolongata, landem « bealus Franciscus librum clausum flexis 
gcnibus accipicns de allari — utdicil Lcgenda Irium socioriim ' — el sibi crucis signo 
faclo, codiccm evangeliorum sive missale aperuil, cl in prima apcrlionc occurril illud 
consilium Domini ^: Si vis perfectus esse, vade, et vende omnia, qiiae habes, e( da 
pawperibus, el- habebis thesaurum in caelo. Quo compcrlo, beatus Franciscus gavisus 

15 est valde et gratias cgit Deo. Sed quia verus cultor Trinitalis Irino voluil testimonio 
confirmari, sccundo et tertio librum apcruit; et in secunda apertionc occurrit illud': 
^ihil tulerilis in via elc. ; in terlia vero illud occurrit*: Qui vuU ve?iire post me, 
abneget semetipsum, et tollat crucem suam^ et sequatur rne. Tunc bealus Franciscus 
dixil praefalis viris, domino Bernardo et Petro:  ,Fralres,  baec esl regula et vita 

20 nostra el omnium, qui voluerinl noslrae societati coniungi. Ite et, sicut audistis, im- 
plete'. Abiit itaque dominus Bernardus, qui erat dives valdc, et vendilis omnibns, 
quae habebal, mullaquc pecunia congregala, pauperibus civilatis univcrsa dislribuit, 
nihil penitus sibi reservans; Petrus autem pro posse divinum consilium adimplevit. 
Distractis autem omnibus, habitum, quem paulo ante assumpserat sanclus Franciscus, 

25 poslquam reliquerat habitum cremilicum, ambo pariler assumpserunt; et ab illa hora 
simul cum ipso vixerunt secundum formam sancli cvangclii a Domino cis oslcnsam ». 
Sic ergo dominus Bernardus ad Deum modo praedicto conversus filius primogenilus 
esse promeruit bcati Francisci, tam primitale ordinis quam gratiac et perfcctionis, 
ut dicetur. Et sic palel primum, quod erat videndum. 

30 2. Circa secundum est scicndum, quod hic sanclus fraler Bernardus fuit primo 
pauperlali affeclus el eius specialis amator; nam omnia relinqucndo volunlaric paupcr 
faclus, nihil unquam in hoc mundo habere voluit. 

Fuit secundo patientia multiplicitcr compiobalus, ct primo Florenliae *. Nam, cum 
septem cssent fralrcs, bcatus Franciscus diios Florcntiam misit, videliccl fratrem Ber- 

35 nardum et alium quendam {a)\ quo pervenienles, hospilium non potuerunt invenirc, ct 
venienles ad quandam domum habentem porticum, ctsi dominam rogassenl, ut infra 
domiim rccipercl cos, ct illa nollel, in porticu per tolam noctcm stctcrunt, nihil tegu- 
menli habenles, cum essct magnum {b) frigus; vir cnim diclac mulicris, quia credebat, 
cos ribaldos esse ct fures, nihil voluit eis accommodarc. El summo manc recedenlcs 

^*0 a dicta porticu ad ecclcsiam perrexerunt. Quos mulicr vidcns orantcs intra sc dixil: 
« Isti non sunt  ribaldi,  iit dixil vir mcus ». Et cum  quidam  civis, nominc Guido, 


(o) As ot cdd. unum alitim.  —  {h) As maximtini ; odd. intensissimttm. 


1 IV. 29.  —  ' MaUii. 19, 21.  —  " I.uc. 9 3.  —  * MaUli. 1G, 2i ot I.iic. 9, 23.  — ^ Cfr. 
Ley. 3 soc. n. 39 n iO, cl Chruii. 24 ijen. jiag. 37. 


FRANCISCUS  FECUNDATUR. 181 

velul paiiperihus vellel eis dare sicul aliis pecuniam, recipere nolucruiil; el cuin 
didicisset eos volunlarie pauperes elTeclos, dalis omnibus amore Dei, primo a dicla 
muliere ad domum suam invilali, deinde a praedicto cive ad domum suam adducli, 
ibidem aliquibus diebus steterunl, ipsum aedificantes verbo et exemplo; unde hic 
dedit multa paupcribus. Licet autem a dicto cive (a) bene IraclarcMilur, ab aliis 5 
tamen vilissimi repulati, iniurias multas tam a parvis quam a magnis rccipiebant, 
acceptis etiam vestimentis vilibus, quae habebant, ab eis, cumque remanerent nudi, 
non repetebant, sed, si dabantur, recipiebant. « Quidam lutum super eos iactabant; 
alii vero taxillos ponentes in manibus eorum, invitabant ipsos, si ludere volebanl; alii 
vero capientes capulia eorum a tergo post dorsum suum, sic suspensos porlabant * »; lo 
et sic non solum famis et sitis et frigoris et nuditatis iribulaliones patienter porta- 
hanl, sed multis aliis modis. Ipsi vero non Irislahanlur nec turbabaiitur nec infcren- 
libus maledicebant, sed omne gaiidium exislimanles trihulationes et lentaliones in hoc 
mundo sustinere, pro inferenlibus exorahanl. Quod videntes bomines et cognoscentes 
eos viros sanctos et Domini discipulos, mulli corde compuncti ad eos accedebant, 15 
pro illalis veniam postulantes. Quibus remittenles ex corde, nonnullos in sociotatcm 
suam recipicnles, ad hcaluin Franciscum ad sanclam Mariam de Angelis sunt reversi, 
reccpli a beato Francisco el sociis summo gaudio et laetitia. 

Eodem modo fuit frater Bernardus comprohatus Bononiae ^ Nam approbata re- 
gula a domino binocentio III, frater Bernardus soliis missus est a beato Francisco 20 
Bononiara. Ad quam cum pervenisset, videntes eum pueri in insolito habilu et valde 
despeclo, mullas illi iniurias irrogare coepcrunt; quas cum magna laelitia sustinehat, 
el, ut melius illuderetur ab omnibus, se in platea  posuit civilatis pluribus diehus, 
iihi mulli pueri et homines congregali; alii trabebant caputium eius retio, alii ante, 
quidam vero pulvcrem, alii  vero lapides iactabant in  eum, quidam  insuper hinc 25 
inde graviter eum impingchant. Ad cuncla vero frater Bernardus patientissimus per- 
manehal, in nullo renitens  el de nullo murmurans, semper iinperturbatam faciein 
ostendendo. Quod altendens quidam iudex sapiens et lantam conslanliam examinans, 
dixit in corde suo: « Impossibile est, quod  iste non sit sanctus homo »;  ad  ipsum 
accessit dicens: « Quis es tu, et ad quid  venisli »? Frater Bernardus misil manum 30 
snam in sinum et prolulit regulam evangelicam beali Francisci, quam in corde por- 
tabal et opere adimplebat. Quam cum legisset iudex, et admirans verlens se ad socios 
dixit: « Hic est altior stalus, quem unquam audiverim, et propterea isle homo cum 
sociis suis est de sancliorihus hominibus de mundo; unde magnum peccalum faciunt, 
qui sihi iniurias faciunt (6), quia non iniuriis, scd maximis honorihus estdignus». Et 33 
ducens eum ad domum suam cum magno gaudio euin recepit, locum ei pro fiatrihus 
dcdit ad hahitandum el expensas omnes persolvit, et  advocatus est factus fratruin, 
quamdiu vixil ^ Et cum Bononiae frater Bernardus esset, |)ropter suam sanctam con- 

(a) As et edd. Guidone.  —  (h) As et edd. inferunt. 


* Cfr. Leg. 3 soc. n. 39, ubi liaec de discipulis S. F. in genere referunlur. — * Ad littcram 
fere convenit c. i Actus; cfr. Chron. 24 gen. pag. 36. — * Fortasse est Accursius ille, dc quo 
refert Wallerus Gisburnensis, Chronica de gestis regnm Angliae (Mon. Germ. Hist., Scripl. XXVIII 
pag 631): o Ilabuit beatus Franciscus eciam fratres in Ricardina iuxla Bononiam, quibiis conlulcrat 
mansiunculam domiuus Accursius Magnus, qui fecit novam glossam in iure civiii supcr omnia 
quinque volumina». Socundum MazzeUi, lieperlorio di tutti i professori di Bologna (ib. 1877) 
pag. II, .\ccursius mortuus est 1229. 


182 FRUCTUS  VIII  —  PARS  SECUNDA. 

vcrsalioiieni cocpil imillum honoraii, adco iil saiicUim sc pularcl cl bcaUim, (|ui 
posscl eum laiigere, audirc vel vidcre. Ipse vero, qui luimilis cral ChrisU discipulus, 
limciis, ne laiilus honor eius quielem cl salulcm im|)cdircl, ad heaUim Franciscum 
rcdiil, qiiae gcsla sunl, narravil, cl quod alios fralres Bononiam miUercl cl non se, 
o inslanlcr rogavil; quod el faclum esl. Quihus apparcl eius palienUa, humiliUis el 
sui cum mundo conlemplus. 

Fuil lerUo ohedienliae singularis. Semcl dum ad sanctum lacohum healus Fran- 
ciscus irel cum fratre Bernardo el aliquihus de suis socils, el dum in quadam lerra 
unum reperisscnt infirmum, dixil healus Franciscus fralri Bcrnardo: « Carissime llli, 

\0 volo, quod remaneas ad serviendum isU infirmo »; qui, slatim llexis genihus el capile 
inclinato, suscepit reverentissime ohedienliam (a) sancU palris. El cum rediissel healus 
Franciscus a sancto lacoho, inveuit ibidem healum fralrem Bernardum et infirmum 
perfeclc sanatum. Unde sequenti anno eidem concessit, quod ad sanctum lacohum 
ipse frater Bernardus iret, quod el fecit '. 

lo Cui revertenli, dum essel iuxta quendam fluvium, quem profunditale transire 
nequihat, angelus Domini apparuil. quem salulans idiomalc proprio dixit: « Deus 
del tibi pacem, o hone frater». Et fraler Bernardus admirans de cius pulchriludiuc 
et lingua sihi nota, de salutalione pacifica et de facie laela, inlcrrogavil eum, unde 
veniret. El angelus: « Venio, ait, de lali loco, uhi moralur heatus Franciscus». El 

20 dixit angelus fralri Bernardo: « Ouai'e, carissime, differs transire flumen »? Et frater 
Bernardus respondit: « Quia timeo pcriculum propter profundilalem aquae, quain 
video ». El ait angelus: « Transeamus simul, ne duhiles ». Et apprehensa manu eius, 
In iclu oculi fralrem Bernardum in alteram partem Iluminis incolumem posuil. Quod 
videns fraler Bernardus et cogitans, quod angelus Domini esset, inlerrogavit de eius 

25 nomine. Cui ait angelus: « Quid quaeris nomen mcum, quod est mirahile »? El hoc 
diclo disparuit, et fralrem Bernardum reliquit valde consolatum sic, quod tolam illam 
viam in gaudio ambulavit ^ 

Hic frater Bernardus fuit homo magnae conlemplatlonis. « Ad lantam enim inld- 
ligenliae limpitudinem vencral, quod etiam magni clerici ad eum recurrehaut; enodahal 

30 tenehras quacslionum, in quocumquc passu hihliae quaercbalur; quia cnim mcns cius 
erat a tcrrcnis absoluta penilus, quasi hirundo volahat ad summa. Et aliquaiido per 
Iriginta dies solus per montium cacumina pcrvolahat. soliimmodo caelestia contem- 
plando»; unde quasi continue in Deum rapicbalur. Quando cnim ibat per viam cum 
socio, dixil socio: « Exspecla me aliquantulum, frater »; el cxicns arKiuanlulum a via, 

35 adhacrendo alicui arhori rapicbatur. Signum mcnlalis elcvationis ipsius Iralris Bcrnardi 
eral, « quod per quindecim annos semper lam mente quam facie ihal in caclum erc- 
clus ». Ilic ali(|uando frater Bernardus nugalorie dixil fralri Acgidia, ipsum esse mcdium 
homincm, quia starcl semper in cella reclusiis; unde dixil: « Iste slal in cella, sicul in 
camcra domicclla ». « Exi ad homines, dixil fralri Aegidio, sla cum eis, vade pro pane, 

/jQ vadc pro cleemosyna ». El sanctus fraler Aegidius sibi respondebat cl dixil: « Frater 
Bcrnarde, non omni bomini csl datus ad comcdcndum cibus hirundinis, sicul lihi fralri 
Beriiardo». Hoc aiitcm dixil,  quia, sicul birundo  pascitur  volando, sic  iste  fratcr 


(a) As ot cdd. mandatiim obcdicntiae. 


' Idcin Aclns c. 3 (i)ag. II).  —  * K. c. ciica lincm. 


FRANCISCUS  FECUNDATUR. 183 

Beniardus vadeiis pascebatiir consolalioiie divina el ecslasi. Et propler lam excellcnteni 
graliam a  Domino fralri Bcrnardo  dalam bealns Franciscus libenter et frequenter 
loquebatur de Deo cum eo; unde aiiquaiido inventum est ambos pcr lotam noclem 
raplos fuisse in silva, ubi conveneranl ad loquendum de Domino lesu Chrislo '. Unde 
semel evenit, quod beatus Franciscus recessit de loco, in quo erat, et ivit ad locum, 5 
ubi eral fraler Bernardus, ul ad invicem loquerentur de divinis; et cum bealus Fran- 
ciscus accessisset ad silvam, vocavit fralrem Bcrnardum, diceiis: « Veni  el loquere 
isti caeco». El quia frater Bernardus eral conlemplatione  tolus abstractus et Deo 
iunclus, vocalus a beato Francisco semel, bis et ter, non  inlelligcns bealum  Fran- 
ciscum, ei  niliil (a) respondit; propler quod  beatus Franciscus recedebat desolatus ^^ 
ali(iuanlulum, admirans, quod fraler Bernardus ter vocalus ad eum ire noluerit. Sanclo 
aulem Francisco recedente el sic cogilanle, dixit socio: « Exspecta me aliquanlulum », 
et cum daret se ad orandum, ecce, vox divina lacla est ad eum dicens: « Undc tu, 
pauper homuncio, conturbaris? Nunquid homo debet dimillere Deum propler aliquam 
creaturam? Frater autem Bernardus, quando vocasli eum, stabat coniunclus mecum, ''^ 
el ideo non polerat ad le venire nec libi respondere, el ideo  non  mireris, si  non 
potuil libi loqui, quia ila erat extra se, quod de tuis verbis penilus nihil advertit ». 
Hoc inlelligens beatus Franciscus, stalim, concito gressu (b) ad  fralrem  Bernardum 
reverlilur, ut se de cogitatione habila huiniiiter accusaret; frater autem Bernardus 
statim occurril bealo Francisco el ad pedes beali Francisci se proiecit, Et, recitaia ^^ 
reprehensione (c) divina, praecepil beatus Franciscus fratri Bernardo, quod, quidciuid 
sibi praeciperel per obedienliam, ageret. Fraler aulem Bernardus timens, ne aliquid 
excessivum imponeret, ul solebal, dixit bealo Francisco:  « Paler, paratus sum  obe- 
dienliam vestram facere, dummodo in his, quae dixero, mihi obedienliam promitlatis». 
Respondit bealus Franciscus:  «Assenlio». Et tunc frater Bernardus dixit:  « Dicalis, ^^ 
paler, quidquid vultis », El bealus Franciscus ail: « Per sanctam obedientiam prae- 
cipio tibi, ut ad puniendam praesumlionem meam et audaciam  cordis mei  me  ia- 
centem in lerra calces, pede luo guttur meum calcando et allo pede super os meum 
posito, ila quod pedibus tuis sic  in gutture ct ore positis sic calcanlibus Iranseas 
me ler ex una  parle ad aliam;  et sic  Iransenndo, dicas mihi  improperia: ,Iace, 30 
rustice fili Pelri Bernardonis', et alias plures iniurias ingeminabis dicens: ,Uiide tibi 
tanta superbia, qui es vilissima crealura'»? Quod audiens  fraler Bernardus, durum 
sibl fuit hoc facere; tamcn propter obedienliam id, qunntum poluit, curialiter adim- 
plevil. Quo facto, dixit beatus Franciscus ad fralrem Bernardum: « Praecipe, quidqiiid 
vis, ul faciam, quia promisi libi obedienliam ». Frater Bernardus ait: « Pcr sanclam 35 
obedientiam praecipio tibi, quod. quaiidocumqiie sumus simul, me de meis defectibus 
corrigas el acrius me reprehendas ». Quo audilo, bealus Franciscus obstu|)uit valde, 
quia frater Bernardus erat  lantae sanclilalis, quod  bealus Franciscus habebat eum 
in magna revercntia ^, Undc bealiis Franciscus [ex tunc] cito se a  fralre Bernardo 
expediebat,  ne  propler obedientiam  tanlam  animam  scandalizarcl  reprehensione, -iO 
quando cum ipso beatus Franciscus de Deo loquebatur. 


(a)  As  et  edd.  intelUgens heatiis Bernardus nihil. — (h) As et edd. gradu.  —  (c) As responsione. 


' Idcm Acliis c. 30 (cfr. Cliron. 24 gen. pag. 43 in  fine), qui omittinU Quando  enim ibal 
(pag. 182 lin. 33) — Et sanctus fvaler Aerjidius sibi respondebat.  —  ^ Idem Acttts c. 2. 


184 FRUCTUS  VIII  ~  PARS  SECUNDA. 

Ilic fralci" Bernaidus vice qiiadam, diini essel in choro cl, ul dixi, de vilae 
aclivae laborilnis ad conlomplalivae dulcedinem Iranslalus essel, cl missa caiilarelur, 
fuil adeo in Deiim absorplus, quod, cuin elevarelur corpus Domini, niliil adverlil nec 
genuflexil, sed slans irrevcrberalis oculis inscnsibilis a mane usque ad  nonam per- 

','> mansil. Posl nonam ad se reversus vcniebal cum voce admiraliva el dixil fralribus: 
«0 fralres, o fralres! Nullus esl in conlrala isla tam magnus el nobilis, cui si pro- 
millerelur nnum palalium plenum auro, quod non essel sibi leve porlarc unum saccum 
plenum vilissimo fimo ad Ihesaurum lam nobilem promerendum ». Ad hunc Ibesaurum 
lam nobilem hic fraler Bernardus fuil a  Deo admissus, cuius signum  eral elevalio 

10 faciei, ul diclum est, per quindecim annos. El propler nimiam menlis elevalioncm 
ad divina el absorplionem inlellectus ad Deum in illis quindccim aimis nunquam 
famem sibi abslulil corporalem; de omnibus lamen, quae sibi apponebanlur, aliquan- 
lulum comedebal; et dixil, quod de illis, quae homo nihil guslal, non dicilur absti- 
nere, quia vera abslinentia esl pugnare eontra illa, quae sapiunt '. 

• 5 Et quia Deus vult suos servos probare, scmel per octo dies stelit non senliens 
consolaliones divinas; et cum pro recuperalionc, lolus mancns angustiatus el soli- 
tarius, Deum fcrventer exorabat, ecce, subilo apparuil sibi quaedam manus in aerc 
lenens inslrumenlum, quod dicilur viola, quae unum Iractum vcrsus lerram faciens 
tantum ipsum spirilus consolalione rcplevit sua melodia, quod, si alium tracliim fe- 

20 cisset, vcrsus caelum credebat spirilum exhalasse ^ 

Non solum Deus ipsum sic probavit, sed ad impugnandum eum mullis ct acu- 
lissimis daemonibus esl Iraditus, ul bealo Francisco, dum devole oraret, est a Domino 
revelalum. Quod cum per plures dies beatus Franciscus de filio suo cum lacrymis 
cogilarcl el Domino lesu Christo eum recommendarcl, ul de lot insidiis victoriam cl 

23 largiri dignaretur, facla est ad eum divina responsio, dicens: « Ne timeas, quia omncs 
tentationcs, quibus fraler Bernardus impclilur, dalae sunl illi ad exercilium cl co- 
ronam, et in fiiie de omnibus ipsum impugnanlibus palmam et victoriam cum gaudio 
reporlabit; et ipse fraler Bernardus est unus de commcnsalibus regni caelorum (a) ». 
De qua responsione beatus Franciscus est valde gavisus et, gratias referens immensas 

30 lesu Chrislo, eum ampliori afTeclu sempcr posl dilexil. Quae omnia bealus Franciscus 
fralribus rccilavil addens, quod Dcus fratrem Bernardum ab onnii tenlalione libcratum, 
aiite morlem suam ponet eius spirilum in tanla |)acc el (juiele, quod onincs fratrcs, 
qui audicrint el vidcrint, mirabunlur; et in illa pace el quicte ulriusque hominis 
transibil de hac vita ad Christum. Et miratl fuerunl fralrcs de prophetia bcali Fran- 

33 cisci, quia sic evenit '. 

Fuit frater Bernardus tanli zeli, ut quemlibet in quanlocumque magno culmine 
posilum audactcr rcprchenderel, si ipsum viderel in aliquo suae regulae transgres- 
sorem. Nam ccniens ali(iuando fralrem Eliam tunc ordinis gcncralem minislrum pa- 
lafrcdiim magnuin e(|uilantem, post cum forlitcr sufllabal, diccns:  « Nimis cst  altus 

*0 et grossus equus; non sic docet regula »; el aliquando pcrcutiendo groppam cqui, 
in praescntia sua talia verba replicabal \ Duin slarel aliquando ipse fraler Elias gc- 


(a) As ot odd. I)ei. 


' \6eiu Aclus c. :iO; ({r. Cliron. 24 gen. pag. 43. — * Uk'm Cliron. cit. pag. 4i. — ' idcm 
Cliroii. 24 ycn. pa;,'. 38; cfr. Specuhtm Lrm. png. il, Sper. S(ib. c 107. — * Cfr. Clirott. 24 
(jen. piifj. 4i. 


FRANCISCUS  FECUNDATUR. 185 


neralis solus in camcra, el aliquando cum aliquibus sociis, comedens de bonis Do- 
mini, boc videns fraler Bernardus mullum dolebal; et surgcns de mensa refeclorii cum 
cultello, parasside el coquina in manibus ibat et pulsabal ad ostium camerae dicens: 
« Quis est hic? Aperite mihi ». Et aperto ostio, ponebat se iuxta generalem minislrum 
dicens: « Ego volo de istis bonis comedere tecum». Et lunc fraler Elias confunde- 5 
batur el crepabat(a); nihil tamen audebat el dicere propter suam sanclitatem '. 

Hunc fratrem Bernardum beatus Franciscus magnis exlollebat laudibus, el dixil, 
ipsum istum ordinem fundasse, omnia vendendo el dando pauperibus, ac se nudum 
offerendo brachiis Crucifixi *; omnia enim dedit, eliam et veslimenta, el habitum, quo 
indulus est, mendicatione obtinuil (6). 10 

Beatus Franciscus quanlum dilexerit fratrem Bernardum, in fine de hoc mundo 
recessurus oslendit. Nam adslantibus coram bealo Francisco pauperum palriarcha 
filiis et pro subtraclione tam amabilis patris lacrymantibus, dixit ipse beatus Fran- 
ciscus: « Ubi est primogenitus meus, fraler Beruardus? Veni, fdi mi, ul benedical 
tibi anima mea, antequam moriar ». Tunc frater Bernardus dixit fratri Eliae, qui 1S 
erat vicarius ordinis, secrelo: « Pater, vade ad dexteram beali Francisci, ut et le 
benedicat ». Cum aulem fraler Elias se posuisset ad dexleram beali Francisci el 
sanctus Franciscus prae lacrymis caecutiens manum dexleram supra caput fratris 
Eliae(c) posuisset, dixit: « Istud non est caput primogeniti mei fratris Bernardi ». Tunc 
frater Bernardus accessit ad sinislram eius. Bealus autem Franciscus manibus can- 20 
cellatis, brachia {d) commulando, sinistram posuil super caput fratris Eliae, dexteram 
vero super caput Iratris Bernardi, dicens fratri Bernardo: « Benedicat le Paler Do- 
mini nostri lesu Chrisli in omni benedictione spirituali in caeleslibus in Christo! sicul 
primo electus in ordine isto ad dandum bonum exemplum evaugelicum, ad imitan- 
dum evangehcam pauperlatem Salvatoris vel ad imitandum Christum in evangelica 25 
paupertate; quia non solum tua liberaliler obtulisti et pro Christi amore eliam in- 
tegre dispersisti, verum etiam temetipsum in odorem suavitalis oblulisti vel in odorem 
suavissimi sacrificii oblulisli; benedictus ergo sis a Domino noslro lesu Chrislo el a 
me, suo pauperculo servo, bencdictionibus sempilernis, ingrediens el egrediens, vigi- 
lans el dormiens, vivens et moiiens; qui benedixerit tibi, benedictionibus repleatur, 30 
el qui maledixerit tibi, non erit immunis. Eslo dominus fralrum tuorum, id est, tuo 
imperio cuncti fratres subiaceant; et quo.scumque volueris recipere ad ordinem islum, 
rccepli sint, el quoscumque volueris emitlere, emiltantur; el nullus super te pote- 
slalem habeat; el libere, quocumque volueris, possis pcrgere vel morari ^ ». Haec est 
benedictio dala fralri Bernardo per bealum Franciscum. 35 

Fuit frater Bernardtis lotus caritativus; nam ad mcnsam sedens saepe praesen- 
tabat uni fratri; et cum a quodam alio fratre reprehenderelur dicenle: « Nimis prae- 
senlalis tali fratri, ipse enim non polesl lantum comedere», rrspondit fr;iter Ber- 
nardus: « Ego facio, carissinie, ex parte mea quod meum est et quod cst carilalis, 
ipse vero non comedal, nisi sicut decet». ^o 


(rt) As confundehatur in semetipso;  edd.  et  furbabatur.  —  {b) Codex  ohtentus.  —  (e) As  super 
caput; edd. supra caput eius.  —  {d) As ot edd. Franciscus cancellatis brachiis. 


' In documenlis pluiies citatis hacc non invenimus.  —  ^ Actus c. I n. 44.  —  * Idem Actvs 
c. 5 el Chron. 24 gen. pag. 42 lin. 30 seq. 


186 FRUCTUS  VIII  —  TAKS  SECUNDA. 

5. Deo placciile fiatrein Beriiardum ad se vocare, qiiia fralres eum alTeclu palcriio 
vcnerabanlur, ex diversis parlibus, cum appropinquarel ad morlem, concuiTcrunl ad 
cuni. Inler quos affuil illc sera|)liicus et divinus sanclus frater Acgidius, qui, cum 
vidisscl sanclum fralrem Hornardum, dixit:  « Siirsum corda »  [cum gaudio  magno; 

o fratcr eliam Bernardus dixit: « Sursum corda], habemus ad Dominum ». Et dixil uni 
fralri secrele, ul locum apttim pararet contemplationi, ut sanctus frater Aegidius 
possel caclcslia conlenq)lari. In ipsa sua iutirmitate vocalis fratribus fraler Bernardus 
dixit cis, quod de corpore curam nolebal baberc, ct ideo, quidquid faccrcnt, cral con- 
tenlus, sed de anima. Et [ex quo coepil infirmari] semper iuxta se voluil babere fiatrem 

10 [sacerdolem], qui ipsum ad confessionem, quando aliquid occurreret, audircl (a). Cum 
aulcm beatus frater Bernardus ad illam boram extremam migrandi pervenissct, fecil 
sc erigi et adstanlibus fratribus dixit: « Fratres carissimi, nolo vobis multa vcrba 
dicere; sed considerare debelis, quod stalum, quem ego babui, vos habetis, et quem 
cgo [nunc] babeo, vos habituri cstis. hivcnio autcm in anima  mca, quod pro millc 

13 mundis aequalibus isti nollem non servisse Domino lesu Christo; ct de omni offensa, 
(juam ego feci, accuso me Salvatori meo Domino Icsu Cbrislo ct vobis; el rogo vos, 
fratres carissimi mei, ul diligalis vos inviccm ». El posl haec verba et alia salubria 
hortamenla, cum fratres eum in lecto reclinassent, facta cst eius facics splendida 
nimis el laeta non sine admiratione omnium, qui adslabant. El in ipsa laelitia anima 

20 illa fclix, cum vicloria sibi promissa a Christo, ad gaudium transiil bcatorum '. [Post 
mortem factus albus cst ct caro sua mollis, et quasi ridere videbatiir; undc pulchrior 
erat mortuus quam vivus, et plus delcctabantur eum videre omnes mortuum, quam vi- 
venlem; videbalur enim recle sanclus ridens ^] 

Sepullus Assisii in ecclesia  beati Fraucisci  propc eius altare, ut palel cerncn- 

25 ijbus eius scpulchrum. 

Quam gloriam habeat in caelo, oslcnsum fuil fratri Leoni, socio ipsius el beali 
Francisci, infirmanli in loco sanctae Mariae dc Portiunoula; qui cxsislens in loco dc 
Porliuncula infirmus cum fralrc Rufino, sed magis ipse, lalem de fralre Bernardo 
habiiit visioncm. Vidit enim multitudinem fralrum proccssionalitcr inccdentium, inter 

30 quos vidil uniim, a cuius oculis ladii procedebanl lucidiores radiis solaribus sic, 
quod in cius faciem intcndere non polerat. Et quacrcns ab uno illoriim fralrum, quo 
irenl, respondit: « Ad animam cuiusdam fratris in Portiuncula iiifirmantis el brcvitcr 
moriluri ». El rursus quaesivil, quis esset ille frater, a cuius oculis lanta claritas 
procedcbal. Rcspondil: « Et non cognoscis eum? Ille est fratcr Bcrnardus de Quinla- 

35 valle ». « El quare, ail, eius oculi tanla claritate nilcscunt »? Et ille: « Quia scmper 
de his, qiiae videbal in aliis, melius iudicabat. Unde qiiando vidcbal trulanos cl maie 
indulos, dixit: ,Isti melius servant pau|)ertatem, (|uam tu, fratcr Bernardc'. ludicabat 
enim de illis, acsi paupcrtalem voluntaric scrvarent. Cuni divilcs videbat pretiosis 
indutos vcstibus et dcauralis, cum cordis compunctioiic diccbat: , Forsitan isli porlant 

40 cilicia, ct sub ista apparcntia cxtcriori suslincnt carnis marlyrium {b) in occulto, cl sic 


(o) As ot odd. et quando aliquid occurrehat in mcnte, quod eius couscieutiam oneraret, statim con- 
fitehatur.  —  (i) As carnis immundi liam ; cdd. macerationem . 


' Idem Adns c. 5 in flnc, ubi (losiint In ipsa sun infirmUnli; (liii. 7) — Ciim nntem bmUts frater 
Ihrnardii.s, (juao sinc aliis ioguiilui- in Spcc. Lem. j^a;;. 46 cl Spec. Sab. c. 107. — ' Idcin 
MiiuMKiuo Speculum 1. c. 


FRANCISCUS  FECUNDATUR. 187 

vilaiil vaiinrn gloriam ineliiis qiiain lu, fraler J^ernarde, ctiin liiis vilibus induineiilis'. 
Et per isluin moduin semper bonum de aliis, de se aulem luimililer senliens iudi- 
cabal. Habebat etiam mundissimos oculos, et quidquid boni cernebat in crealuris, 
totum regerebat in laudem Creatoris». Et visio illa disparuit '. 

Uuus ex sociis beati Francisci, qui fuit unus de tribus lalroiiibus conversis per 5 
bealum Franciscum, ut infra dicetur, raptus in paradisum vidit bealiim Francisciim 
«chlamydatum chlamyde loto slellis pulcherrimis decorato; et quiuque stigmata eius 
erant sicut quinque pulcberrimae stellae, quae tanta luee fnlgcbant, quod videbanlur 
lotam illam civitatem illuslrare; frater vero Bernardus habebat coronam in eapile 
pulcherrimam; frater Aegidius etiam lotus erat mirando lumine decoratus; et plures 10 
alios fratres vidit gloriosos ^ ». 

Sic ergo apparet de bealo  fralre Bernardo eius inilium,  medium  et (inis. Ad 
laudcm lesu Cbrisli. Amen. 

De beato fratre Silvestro, socio beati Francisci. 

Tertius frater sanctus, qui iacet Assisii in ecclesia beati Francisci, est sancUis '^ 
frater Silvester, qui saceidos fuit primo in saeculo. Et hoc modo venit ad ordinem; 
nam cum frater Bernardus sua cuncta distracta daret pauperibus, bcalo Francisco 
ipsuin ad praedicta fideliler adiuvante, hic presbyter vel dominus Silvester, dum 
dispergere videret haec omnia, avaritia ductus dixil beato Francisco: « Tu de qui- 
busdam lapidibus, quos a me emisti pro ecclesiis reparandis, non mihi plene solvisli ». ^o 
Bealus Franciscus admirans eius avaritiam et nolens cum ipso contendere, ut verus 
evangelii observalor, inisil mauum in sinum fratris Bernardi, et plenam pecunia posuil 
in sinum domini Silvestri et ait, quod, si plus vellet, adhuc plus daret. Ille autem 
conlenlus recessit. Et cum in sua esset domo et cogitare coepisset, quae fecil, et red- 
arguens avaritiam suam ac fervorem fratris Bernardi et sanctitatem beati Francisci -^ 
considerans, in prima, secunda et tertia nocle eamdem inspexit visionem '. « Videbat 
namque in somnis lotam Assisii civitatem a dracone immenso circumdari, prae cuius 
magniludine nimia tota regio videbalur exterminio subiacere. Contuebalnr post hoc 
crucem auream ex ore procedenlem beati Francisci, cuius summitas caelos tangebal, 
cuiusque brachia protensa in latum usque ad mundi fines videbanlur extendi; ad ^^ 
cuius etiam aspectum praefulgidum draco ille laeler et horridus penitus fugabatur. 
Hoc dum terlio sibi monstrarelur, viro Dei per ordinem et fratribus enarravil; ac 
omnibus distractis et dalis Dei amore pauperibus, beati Francisci frater effectus, vita 
eius in ordine sic fuit sancta, quod authenlicam reddidit eam, quam in saeculo ha- 
buerat, visionem * ». ^^ 

Hic bealus frater Silvesler adeo perfeclionis, sanctitatis ct gratiae est effectus, 
quod loquebatur ciim Deo, sicut amicus cum amico, sicut pluries bealus Franciscus 
est experlus. Ad hunc frntrem Silveslrum slanlem in loco de Carcere in monte 
Subasio, beatus Franciscus cum vellet ipse cerlificari, an ad praedicandum ire de- 
beret vel orationi vacare, inisit fratrem Massaeum, ut, qnia ipse erat lantae sanclitatis ^^ 
et devolionis, quod statim audicbalur a Domino iesu Chrislo, et Spirilus sanclus eum 


' Idem Chron. 24 gen. pag. 43. — ^ Acttts c. 29 in fine. — ^ klem Leg. 5 soc. n. 30 
et 31, Actus c. 1 n. 38-43, ct Chron. 24 gen. pag. 7;cfr. H Cel. 3, 32. — * Honav. Leg. mai. 
c. 3 n. 3, qui omittit priorem parlem. 


188 FRUCTUS  VIII  —  PARS  SECUNDA. 

digimm foceral divino colioquio, propler (]uod boalus Fraiiciscus magiiam devolioiicm 
ad eum liabebat; cui, cum verba dixissel beali Francisci, slalim fraler Silvesler ad 
oralionem perrexil. El cum orarel, slalim iiabuil divinum responsum cl slalim (a) 
exivil ad fralrem Massaeum dicens: « Haec dicil Dominus, ul dicas fratri Francisco, 
5 quod ipsum non solum propler se ipsum vocavil eum, scd ul fruclum facial animarum, 
el mulli per eum lucrenlur ' ». Quo edoclus bealus Franciscus eloquio ad praedi- 
candum accessil. 

Hic esl ille fraler Silvesler,  cum  quo  bealus Franciscus Arelium deveniens, 
invenil civilalem ipsam « inleslino bello (juassalam propinquum  sui minanlem exci- 

10 dium. Cum enim in eius suburbio essenl bospilali, vidil bealus Franciscus exsul- 
lanles daemones ac perlurbalos cives ad caedem muluam succedenles. Ul aulein 
scdiliosas illas effugaret aereas poleslates, vocavil bealus Franciscus socium suum 
fratrem Siiveslrum, columbinae simplicilatis virum, dicens: ,Vade anle porlam civi- 
lalis, cl ex  parte Dei omnipolentis daemonibus in virlule sanclae obedienliae prac- 

15 cipe, ul exeanl de civilale lcslinanter' ». Quod fraler Silveslcr ul (ilius obi^dientiae 
cum perfecisset, slalim daemones recedenles (6), ad |)acem civilas est redacta *. 

Hic posl mulla mira perrcxit ad Cbrislum Dominum, el sepultus est Assisii in 
ecclesia beali palris nostri Francisci. 

De fratre Electo, socio beati Francisci. 

20 Quarlus fraler Assisii sepullus in ecclesia beati palris nostri Francisci est frater 
Electus, de quo nibil reperi, nisi quod spirilu chiruil piophelico; nain domiiio 
Pelro cardinali Albanensi, cum eum visitassel, eidem dixil: « Tu bodie morieris», el 
sic evenil ^. 

De fratre Leone, socio patris nostri beati Francisci. 

25 Quinlus frater iacens Assisii in ecclesia sancii Francisci est fraler Leo, confessor 
beali Francisci, qui, ul de eo dicilur inler alias virlutos, fuil bomo purissimus el 
simplicissimus, de quibus bealus Franciscus eum praecipuc commendabal. Unde, 
propler eius columbinam simplicitalcm, bcatus Franciscus eum spccialilor diligobal 
el fralrem Pecorellam vocabal, el ad sua secreta lam cx confessione quam ex  aliis 

30 admillebat. Quando enim beatus Franciscus ad monlem Alvernae perrexit, fralrem 
Leonem secum cum fratre Massaeo el fratre Angelo milite duxit, el sibi in ipso monle, 
quamdiu slelit, fidelitcr deservivil. Hunc fralrem Leonem beatus Franciscus, ut dictiim 
esl supra fructu el conformilatc V *, informavit, dum irenl de Perusio, in quo csset 
pcrfecta laetitia, quia videlicel in actibus patienliae. 

35 Cum islo fratre Leone in quodam locello dum slarcl bealus Franciscus, ol brc- 
viarium ad diccndum olTicium (c) non baberenl, el dixisscl ei, ul loco odicii frator Leo 
diceret, quidquid doccret cum cl non aliud, et bcalus Franciscus dixissel: « Ego 
dicam sic: ,0 fraler Francisce, lu fecisli lot peccala in saeculo, quod es dignus in- 


(a) As ot edd. unde exivit.  —  (6) As ot odd. daemonibus recedentibus.  —  (c) As ot odd. »ia(ii((>iM»M. 


* Idem Actus c 16. cfr. Donav. 1. c. c, 12 n. 2. — • Bonav. 1. c. c. 6 n. 9; cfr. II Cel. 
3, .'j1; — ' IdtMTi Cdtalogns snnctonim Fratrum Minorum, |ing. l, el Chron. 24 gen. pag. 252. 
Scrmo csl de card. Petro de Collemedio, qul 1253 ropcnlina mortc dcccssit.  —  * Pag. 118. 


FRANCISCUS  FECUNDATUR, 189 


feriio'; cl lu, frater Leo, respondeas diceiis: ,Veriim esl, quod infernum profundis- 
simum meruisli'»; el fiater Leo respondil: « Libenler, paler; incipe in nomine Do- 
mini ». El bealo Francisco incipienle dicere: « 0 fraler Francisce, lu fecisli lol mala 
in saeculo, quod es dignus inferno», respondil fraler Leo, Deo eius linguam diri- 
genle: « Deus faciel per te tot bona, quod ibis in paradisum». Et cum sanctus 5 
Franciscus dicerel: « Non dicas sic, frater Leo, sed quando ego dicam: ,0 frater 
Francisce, tu tol mala fecisti in saeculo, quod cs dignus maledici', et lu dices: ,Inler 
maledictos es dignus compulari'», el frater Leo diceret: « Libenler, paler»; el 
beatus Franciscus cum mullis lacrymis et suspiriis ac tunsionibus pectoris et valido 
clamore dixit iam dicta, fraler Leo respondil: « Deus faciet te lalem, quod inter 10 
benedictos eris singulariler benedictus». El cum beatus Franciscus pcr obedicntiam 
mandando, ut diceret et responderet iuxta imposila per eum sibi, et plurics boc 
tieret, fratcr Leo, ul eum doccbat Dominus, et non ut volebal bealus Franciscus, rc- 
spondcbal et dixil bealo Francisco: « Ego non possum aliud diccre, quia Deus loquitur 
per os meum ' ». 15 

Cum quodam tempore frater Leo iret cum beato Francisco versus sanctam Ma- 
riam de Porliuncula, vidil ciucem auream pulcberrimam beatum Franciscum prae- 
cedcntcm et in ea Cbristum crucifixum stanlem, et videbal, quod cum stante slabat 
et cum eunte ibal; et crux erat lanli splendoris, quod et faciem beati Francisci et 
parlem aeris circumquaque illuminabat ^ De virginilale bcati Francisci frater Leo 20 
fuit iripliciter cerlificalus, ut dicetur infra, scilicct per confessionem, visionem et 
supcrno oraculo. Hic [frater Leo] vidil cbarlam desccndcntem dc caclo super beatum 
Franciscum se ponentem, in qua erat scriplum: « Hic cst gratia Dei'». Tempore, 
quo in monle Alvernae stabat bealus Franciscus, fraler Leo eundo de nocte, ut 
diceret malutinuin, cum beatum Franciscum non rcperisset in cella, vidit eum 25 
aliquando lam alle elcvatum, quod langere poterat eius pcdes; quos osculando et 
amplexaiido dixit: « Dcus, propilius eslo mibi peccatori, el per merita buius san- 
ctissimi viri fac mc tuam misericordiam invenire ». Aliquando vidit eum elevalum 
ad cacumina arborum; aliquando in tanta altitudine elevatum eundem conspexil, 
quod vix visu poterat cum altingcre, et tunc prosternens se in loco, unde beatus 30 
Franciscus erat assumptus, praefata orando dicebat (6) *. 

Fralris Leonis beatus Franciscus vidit cor et tentationcm, et dando sibi scriptu- 
ram de sua manu eum liberavit, ut fruclu et conformilate XVIII et XXVI dicetur. 

Fratri Leoni exsistenti secum in monte Alvernae bcalus Franciscus praedixit de sua 
sligmatizatione in brevi futura, indicando ei, quod Deus in monte illo faceret ad paucos 35 
dies mirabilia, quae nunquam fccit alicui creaturac, de quibus admirabitur tolus 
mundus. Fraler Leo cum beato Francisco eral in montc Alvernae, quando Dominus 
stigmata ipsi patri noslro bcato Francisco imprcssit. « Huic soli fratri Leoni beatus 
Franciscus sua stigmala committebat langenda et novis pectiolis remutanda; quas 
qualibct die bebdomadae inter clavos illos mirabiles et carnem reliquam ad rcli- 40 
nendum sanguinem et miligandum dolorem renovabal, exccpto die iovis de sero 
el per tolum diem veneris, in quo nullum rcmedium volebat apponi, ut amore Cbristi 


(a) As et edd. ingeminahat. 


^ Cfr. Actus c. 8 et Chron. 24 gen. pag. 69.  —  ^ Idcm Adns c. 38 n. 5 et Chron. cit. 
pag. 68.  —  ' Cfr. siipra pag. 58 not. 1.  —  * Cfr. Actus c. 39 el Chron. cit. pag. 65. 


190 FRUCTUS  VIII  —  PARS  SECUNDA. 

eo (lie erucifixi  cmn Clirislo pciulcrcl.  Ali^niiindo inaniis iilas lam vciicrandis slig- 
malihiis insignilas aiite cor cl oculos lialris Lconis sanclus Francisciis sUidiosius 
npponchal;  cx  (|ua  apposilioiic  lanlam  (lcvolionem  fralcr Leo scnliebal in corde, 
(piod (piasi exspirahal, Ire^pienlihus sinirulUhus in sluporc saliihri immulalus ' ». 
5 Semel, dum esset hcalus Franciscus in  monle Alvcrnac cl fratcr Lco el ad in- 

viccm lo{picrentur, ostcndit ei heatus Franciscus (juendam lapidcm, (}uem cum maiino 
cordis gaudio et laclilia cxlollehal dicens: « Fraler Leo, pecorone, lava islum lapidem 
cum aqua »; (|Uod cum fecissel, dixil: « Lava illum cum vino »; (pio facto, ait sanclus 
Franciscus: « Lava illum cum oleo », quod el fecil; el sanctus Franciscus ail: « Lava 

10 illum ciim halsamo ». « Et quomodo possem hic, ail fralcr Leo, halsamum inve- 
nirc »? Hc^pondil sanclus Franciscus: « Seias, frater pecorella Dei, quod ille esl 
lapis, in quo semel sedchat Domiims, quando apparuil milii; el ideo dixi lihi, ul 
quater illum lavares, quia tunc qualuor milii pro ordine promisil: primum, quod 
qui diligercl cx loto cordc Iralres el ordiiiem, et benediclionc praevenlus divina, bcne 

15 nnircl(f/); sccundum, quod uolabililer punielur islius ordinis iniuslus persecutor; lcr- 

lium, quod malus fraler el in malilia pcrsevcrans diu non  polerit durare,  quin di- 

miltal {!)) vcl confundalur; quartum, quod ista rcligio usque in finem sacculi durahil ^ ». 

Bealo Francisco infirmanli, cum fraler Leo eidem assisleret, semcl « orans devotc 

el faclus in ecslasi, duclus esl in spiritu ad quoddam fiumen impeluosum, piofundum 

20 el lalum. Uhi cum Iranseuntcs aspicerel, vidil aliquos fralres oneratos ingredi illiid 
fiumen, quorum aliqui submergebanlur in priiicipio, aliqui in mcdio, aliqui ullra plus 
vel minus secundum maiorem vel minorem ponderis gravilalem ; quod frater Leo 
non j)oleral sine compassione videre. Vidil poslmodum alios fralres exoneralos sine 
aliquo pcriculo vel laesione transire. Healus vero Franciscus cognosccns ipsum ali- 

25 quam visionem vldisse, praecepil illam edici. Quod cum feeisset, dixit beatus Fran- 

ciscus: jVera sunl, quae vidisli; nam fiumen esl  iste  mundus, in quo fratres sub- 

merguntur, (jui  non  habenl volunlariam  paupertalem;  veri  aulem  fralres Minores 

omnia mundana conlemncnlcs sine pcriculo dc lemporalibus transeunl ad aeterna' ' ». 

Iluic fralri Lconi semel hcatus Franci.scus dixit, quod, cum ipsc in sancla Maria 

30 de Angelis orarel posl Irifariam (c) pro populo christiano, Cbristus apparuil sihi diccns: 
« Si vis, ul miscrear populo chrisliano, fac iit ordo liius permaneal in slatu, in quo 
fundavi cum; el ego tui amore ordinis ah inslanlihus Iribulalionibus mundum prae- 
servabo. Sed scias, quod ftiturum est, quod ipsi reccdcnl de via ista, quam oslendi 
eis, el mc lanlum ad iram provocabunt, quod dabo contra eos magnam daemonihus 

35 poleslalem; el ipsi poncnt tanliim seandalum intcr ipsos et mundum, quod nullus 
erit ausus portare habilum manifesle; et quando perdcl mundus fidem ordinis, non 
rcmaiichit iillra lux in mundo; quia posui eos in lucem mundi; Iratres aulem, qui 
lalebiint iii silvis fugilivi, per me, sicul olim filii Israel in deserto, pascenlur*». 

(a) In As corroctio facta dicit omnia hene faceret.  —  (b)  As et odd.  adduut ordinem.  —  (c) Ita 
codox; in As correctio tribunam, odd. truinam. 


' Actus c. .39; cfr. Chron. cil. pag. 68. — ^ Idom aiio modo rcfert Ecclcslon I. c. pag. 245, 
qiii fralrcm Rufinum (■olloqijio iili inlcrnii.ssc ct vcrba S. Francisci audivisse rorcrt. — Ctr. Chron. 
24 iien. pag. 67. — ' Idcm Chron. cit. pag. 69; cfr. Actus c. 59. — * Idcm Chvon. cit. pag. 70; 
cfr. Specubm Sab. p. 140 cl Le(i(jcn(l(t nnticd (cd. Miiiocchi) c. 35. — Alia ciii.sdom visionis 
rcliilio lial)ctur in Acliis c. 65 (clr. « l'ropliclia bcali Francisci » intcr « Vcrha fralris (^onradi », 
Ojmscitles de Critiijue Historiipie l. I j)ag. :J75). 


FRANCISCUS  FECUNDATUR. 191 

El ilcrum dixil bealus Franciscus, quod propter peccala populi Deus millerel 
magnam famem in mundo, sed propter merila unius pauperis, qui vivit, facit dila- 
lionem ; sed eo moi"luo, famcs illa iiorribilis invalescet in lanlum, quod innumera- 
biles homines famis angustia morienlur. Sed post mortem, cum fames illa, scilicel 
post sex menses a morlc beali Francisci, evenisset, beatus Franciscus apparuit fratri 5 
Leoni dicens, quod pauperculus ille eral ipse beatus Franciscus, cuius merilis Deus 
dislulit ipsam miltere; qua mulli fame obierunl \ 

Cum post mortem beali Francisci frater Leo affeclaret eum videre et ob hoc in 
loco dc Heremila ^ coram Deo se ieiuniis et oralionibus afflixisset, apparuil ei bealus 
Franciscus lolus iucundus et splendidus, habens alas cum pennis tulgentibus et cum 10 
unguibus ad modum aquilae deauralis. Cumque fralcr Leo de lam mirando aspeclu 
mirarelur et eius afilalu mellifluo recrearelur, inlerrogavit beatum Franciscum, (luare 
in tali enigie apparebal. Qui respondit: « Inler alia dona, quae mihi Dominus con- 
cessil, esl, ut devolos ordinis mei adiuvem, quasi volans in Iribulationibus cilius 
invocalus, et eorum ac bonoium fralrum animas ad caeleslia rcgna perducam, dae- 15 
mones vero quasi (a) unguibus fcriam, ac fralres reprobos et ordinis perseculores dura 
punilione corrigam el discerpam ^ ». 

Isle fraler Leo in somiiis vidil, quod divinum iudicium parabatur, et  in  pralo 
quodam angelis tibicinanlibus congregabalur innumerabilis mulliludo. Et ccce, duae 
scalae, quarum una erat rubea, altcra vero  alba, eranl  posilae; una ab  una  parle 20 
illius prati, altera ab alia, quarum  proceritas a lerra  usque ad  caelos tendebatur. 
Apparuil Chrislus in summilale  scalae rubeae quasi offensus graviler et iralus, et 
bealus Franciscus erat aliqualiler inferius prope eum. Qui amplius descendens fralres 
forlissime vocando dicens clamabat: « Venile, fralres, venite; accedile ad Dominum, 
qui vos vocal; confidite, ne limealis ». Fralres mulli currebant ex palris admonilione 25 
el incipicbant asccndere scalam rubeam conlidenler. Cum autem sic ascendercnl, unus 
cadebat de lertio gradu, alius de quarlo, alius de dccimo, alius de medio, alius de 
summo. Bealus autem Franciscus ad tanlam fralrum ruinam pielate molus et compas- 
sione pro filiis precabalur Dominum; Christus vero  oslendcbal manus et latus, in 
quibus plagae eius renovari videbantur, el inde sanguis recentissime dislillabal, et 30 
dixil: « Ista fecerunt mihi fratres lui ». Et dum beatus Franciscus persevcrarel, mi- 
scricordiam pro filiis poslulando, post brevem morulam per scalam rubeam aliquan- 
tulum descendebal el clamabat, diceus:  « Confidite, fralres, ne dcsperelis; currilc ad 
scalam albam et ascendile, quia ibi suscipicmini et per cam caelum inlrabitis ». Cur- 
renlibus aulcm fralribus ad scalam albam ex admonilione paterna, ecce, beata Virgo 35 
apparuit in summilale scalae et recipiebat eos, et ingrcdiebanlur regnum sine labore *. 

Alia vice apparuit Dominus lesus Chrislus fralri Lconi, dicens: « Ego lurbor de 
fralribus ordinis lui ». Cum vero ille Iremcns causam interrogaret, respondit: « Quia, 
in(piil, mea beneficia non cognoscunl, quae quotidie eis impendo, ut lu nosti, el non 
tantum spirilualia, sed etiam temporalia necessaria corpori, cum non seminant neque 40 


(a) As quos. 


^ Chron. 24 fjfn. pag. 70; seciinduin Salimbcne Cliron. ad an. 1227 illo lempore erat 
« maxima caristia biadi ct rcnim victualiiini... et pcr lolam Ualiam njagiia famcs » — ^ Plures 
apud anliquos auclores invcniuntur loci huius nominis. — ^ Idem Chron. cit. pag. 71. — * Idcm 
1. c. pag. 71. 


192 FRUCTUS  VIII  —  PARS  SECUNDA. 

inoliml, el quia frequeiilcr muimuranl el olio vacaiil, el quia se atl iram provocanl, 
el ad amorem cilo noii redcunl, [)arcenles iniurias, ul debenl ' ». 

Hic frater Leo inlenlionem heali Francisci de lihris liabendis quoad regulae ob- 
servanliam bene novil, el specialiler, quod nullus liber proprius baberelur, sed  in 
5 communi ^ 

Fraler isle Leo fuil cum bealo Francisco apud Honorium papam dicenlem: 
• Bealus illc, qui Dci gratia roboralus banc regulam fideliler el dcvole servaveril; 
quia omnia, quae iii ea scripla sunl, sancta el calbolica sunl el perfecla '». 

Bealus isle frater Leo claruil spirilu propliclico. Cuidam iuveni exsislcnti in habilu 

10 saeculari, cum dixisscl: « Tu ordinem nostrum intrahis », ille nunquam poluil quies- 
cere, donec inlroirel ordinem, ul sihi fraler Leo praedixcral. Mulicri praegnanli, 
cum ad visilandum locum de Poriiuncula ob revcrcnliam Virginis vencral, quae de 
Insula erat Assisii, cuui dolores parlus eam arriperenl, dubilando, ne possel redire 
anle emissionem parlus ad diclum caslrum de Insula, fraler Leo dixil: « Ne limcas, 

15 quia boc sero domum luam cum sole redibis — pluebat enim — el pulcbrum paries 
pucrum »; el sic evenil, ul fraler Lco praedixit. 

Claruit signis, dum adbuc viverel. (Jnaedam enim mulier de Codale (a), comilatus 
Spoleti, habens aposlema sub mammilla, quod mullani saniem cmitlchat et auxilio me- 
dicorum nullatenus possel iuvari, ad fralrem Leoncm accedcndo, cum eum roga.ssei, 

20 ul supra vulnus aposlemalis signum faccrcl crucis, quod cum fccisscl, slaliin liberala' 
esl, ul nullum signum cicatricis remaneret. Quidam puer morbo caduco laborans, 
omni die ad fratrem Leonem accedens, clam de lunica eius accipicns suspendil ad 
collum el libcratus fuit; sed casu decidente a collo praedicto fruslo lunicae, cum 
morho laborarel prislino, ad praefalum fralrem Leoncm rediens, de lunica cum ac- 

2o cepissel et collo suspendisset, slalim fuil el perpeluo a diclo morbo liberalus. Quidam 
de castro Trevii a duce Spolelano in carccre tenebalur, qui se oralioni fralris Leonis 
exsistenli in loco de Porliunciila commendavil; apparente sibi fratre Leone cum gau- 
sape * in manu in medio die et palefaciens carcerem, videnlihus aliis, ipsum de car- 
cere cxtrnbendo, ad sanctam Mariam de Porliuncula adduxil; ciimque ille quacrcrel 

30 fralrem Leonem et invenirel ac gralias referrel, respondil: « Non mihi, sed bealac 
Mariae de Candclis, cuius esl hodie fcstum, gratias rcferas, quae le lihcravil ». Fralcr 
Leo in die dominico, cum irct ad sanclum Paulum, ubi erant molendina dc Assisio 
molenlia, el redarguens molendinarios, qui culpam dicenles, dum ad molendina 
redii.sseni, molas slanles  invenerunl, aqua  currente el omnibus stanlihus ul prius. 

35 Comilissa de Anguillaria, fratri Leoni devola, dum aFuisissel loquelam, el omnia pro 
eius morle essenl parala, a (|uadam domina fuil sibi diclum: « Tu babcs (idem in 
sanclo fralre Leone, recommenda lc sibi »; illa, cum loqui non posscl orc, cordc se 
recommendans fralri Leoni slalim fuit oplimc liherala. 


(a) As Cordale. 


' Idem 1. c. pag. 72. — "^ Cfr. Snnclissimi P. N. Francisci Intenlio liegulae iii Doc. anl. 
franc. l. I pag. 82 socj. — ' Ilacc refcrl Angcliis Ciarciuis tam in Ilistoria Irilnilationnm (cfr. 
Archiv fiir IJlleratnr—und Kirchentieschickte, t. 111 p. 602, iibi desiint vcrba * cl catholica »), 
qiiam in Ivrposilione retjulae ad cap. 10 (cod. Ollob. (106 fol. 9iv, cod. 1/92 S. Isid. fol. (>« v); 
cfr. Opuscules tlc Criliiiuc hislorit/ue, t. I pag. 93. — Qiiac sccpiuntiir dc miracuiis fialris F.conis, 
in aliis (lociiincnlis non invciiimus.  —  * Uaiisa|)c=palliiim (I)ii Cangc). 


FRANCISCUS FECUNDATUR. 193 

Hic mandato fralris Crescentii gencralis minislri cl capiluli generalis cum fralre 
Rufino et fralre Angelo Legendam composuit beati Francisci, quae Legenda Irium 
sociorum dicitur, quam in lioc opere multolies nominavi el nominabo \ Fraler Leo islc, 
ut diclum est *, fralrem Bernardum de QuintavalJe gloriosum post mortem eius vidit. 

Hic tandem sanclilate plenus ad Deum pergens, post mortem sepultus est Assisii, 5 
cum beato Francisco in eius ecclesia et cum aliis sociis. 

De fratre Gulielmo de Anglia. 

Sextus frater, qui iacet Assisii in ecclesia beati Francisci, est fraler Gulielmus 
de Anglia.  Hic, ut dicitur, loco fralris loannis de Cappella, qui ordiuem exivit et 
factus leprosus se suspendit et sic a numero duodenario sociorum beati Francisci ex- 10 
clusus, ratione vitae et sanctitalis lali numero duodenario sociorum insertus, velut alter 
Mathias collegio apostolorum, duodecimus frater et socius beali Francisci computatur. 

Hic qualis fuerit in vita, post eius morlem miracula declararunt; adeo mullis 
et magnis claruit signis, ut beati Francisci  sanctilatis famam obumbrare videretur; 
quapropter frater Eiias, lunc ordinis generalis minisler, sibi mandavit, quod miracula ifj 
amplius non faceret; et sic fecit; destilit enim a miraculis propter praesentiam ho- 
norificandam et famam sui patris (a) beati Francisci \ 

De fratre Angelo," uno de sociis sancti Francisci. 

Septimus frater sanctus, qui Assisii  iacet in ecciesia beati Francisci, esl fraler 
Angelus de Reate. Hic fuil  primus miles, qui ordinem ingressus  est. Cum  isto 20 
denique fratre Angelo, fratre Petro Cathanii et fralre Bernardo de Quintavalle ivil 
bealus Frauciscus Romam ad dominum papam Honorium, ut diem determinaret pro 
indulgenlia sanctae Mariae de Portiuncula, quam antea sibi Perusii concesserat. Huuc 
beatus Franciscus cum fralre Leone et fratre Massaeo assumpsit iu socium, quando 
primo ad sacrum monlem Alvernae accessit, et ibi cum eo stetit et fuil. Istum credo 25 
esse illum fratrem Angelum, de quo habetur in Legenda antiqiia \ qui valde timebat 
daemones, ct de nocle hac de causa non audebat stare solus; quod pandens bealo 
Francisco, eidem ipse pater mandavit, quod ascenderet solus unum  monlem  valde 
altum et alta voce dicerel: « Superbi daemones, omnes ad me venite modo, et quid- 
quid poleritis, facite mihi ». Quod cum ille humiliter fecisset, nec aliquis daemon ad 30 
eum venisset, postea impavidus effectus est. 

Ad morlem deveniens, cum praefatis sanctis fratribus est tumulatus, et ut sanclus 
habilus est et depictus. 

De fratre Massaeo, socio beati Francisci. 

Octavus  frater  sanclus  iacens  Assisii  in  ecclcsia  beati  Francisci  cst  frater 35 
Massaeus Marignani, qui fuit verbi gralia adornatus el discretione praccipua; 


(a) As patris praeeipui. 


* Supersedemus hoc loco a Iractanda quaeslione de origine iiuius iegendae; cfr. praeprimis 
Van Ortroy, La Legende de S. Frangois d'Assise, dile « Legenda trimn sociorum », in Anaiecla 
Bollandiana t. XiX pag. 119 seq. et Lemmens, Documenta ant franc. t. I pag. 18 seq. — 
2 Pag. 186. — 3 ijem Paul. Putcol. {Misc. Franc. t. VIII pag. 58), Cal S. Fr. Min. pag. 5 et 
Chron. 24 gen. pag. 217.  —  * In aliis documentis non invenimus. 

Analecta — Tom. IV. 13 


194 FRUCTUS  VIII  —  PARS  SECUNDA. 

proplci" quac diio bealus Kranciscus, (|ui:i, (|ii:iii(lo rapiehalur, salisfaciebal ad se 
vciiiculibus, libciUercum secuin duccbal. Hunc bealuni IValrcin Massacnm bcalus Fran- 
ciscus voiens probare, co vocalo, dixil, (juod, quia socii sui babcbaiil graliam oraudi 
el conlem|)iandi Deum, ipsc volebal, quod omnia onicia eorum f;icerel, scilicel fa- 
5 ciendo porlam, co(iuinam, eieernosynam, el sic omnia olTicia domus, cl boc per obe- 
dientiam. Frater Massaeus iuiuncta omnia Jibcnler pcrfccil; sod super boc slimulati 
conscienlia fratrcs alii socii, quod solus ipse omnem loci porlarel laborem, a lali 
oucre, beato Francisco dividenle odicia el cuilibel dando suum, fraler Massaeus esl 
liberatus '. 

10 Hie esl iile frater Massaeus, qui beali Francisci probavil liumilitalem. Nam beato 
Francisco reverlenli de silva el ad ccllam pergenti, in ioco de Portinncula, faclus 
obviam fraler Massaeus eum coepit alloqui, sic diccns: « Unde tibi, uude tibi, uiidc 
libi »? Et quaerenti bcato Francisco: « Quid »? respoiulit frater Massaeus: « Quod lotus 
mundus vadil post le; lu non es iiomo pulciier nec littcralus»; el sic de aliis,  ul 

\ii dicelur infra, fructu XVili el conformitate. iiespondil beatns Franciscus posl spatium 
oculis elevalis ad cjicium: « Vis scire, unde miiii »? inquit; « boc miiii est al) illis 
oculis Domini sanctissimis, qui nou viderunt inler malos magis peccatorcm, viliorem 
et insipienliorem me ». Quo audilo, frater Massaeus de liumilitale bcati Francisci fiiil 
cerliricatus ^ 

20 Huius beali viri bealus Franciscus inteilexit (a) et vidit cordis arcana. Nam cum 
iret cum bealo Francisco et anlecedendo beatum Franciscum, ad quoddam trivium, 
quo iiomo poterat irc Arelium, Senas el Fiorentiam, pervcnissel, et i)eatum Fran- 
ciscum exspectasscl ac eidem dixisscl, quam viam ire veilel, respondit beatus Fran- 
ciscus: « Per iliam, quam Dominus ostendct, ibimns». Et cum frater Massacns di- 

25 ceret: « Quomodo iioc scire polerimus»? res|)ondit i)catus Franciscus: « Per signum, 
quod faciam in le ». Unde mandavii eidem per sanctam obedienliam, quod voiverel 
se el nuiiquam cessarct, doncc ipse sibi diceret; quod faciens, ex vertiginc capilis 
piuries cecidit. Tandem dixit sil)i beatus Franciscus, (jiiod se non moverel et dicerel, 
versus quam patriam baberel faciem ; et ille diceret: « Versus Senas »; beatus Franciscus 

30 dixit: « Vadamus Senas, quia sic esl voluntas Dei». Quo accedenles, beati Francisci 
populus scicns advcnlum, ei obviam euntes, ipsum el socium perpensiles ita, quod 
lerram minimc tangere potuerunl, usque ad episcopatum portaverunl. In ilia iiora 
aliqui civcs pugnabanl ad invicem, ita quod erant iam duo mortui. Bcalus autem 
Franciscus surrexil el ita graliose (b) pracdicavil illis bominibus cl tam sancte, quod 

35 omnes reduxit ad |)accin cl ad concordiam; propter quod opus episcopus invilavil 
beatum Franciscum et eum suscepit cum magno bonorc. De mane vero beatus Fran- 
ciscus laudein fugiens bumanam, insalulato episcopo, rocessil de Senis cum socio; 
propler quod fratcr Massaeus ibal murmurando per viain diccns: « Quid fecil liic 
boniis bomo! me, ut puerum, fecil volvcre el cpiscopo, qui nos sic bonc rocopil, nec 

/jO verbuin dixil in suo rccossii, ncc gratias rctulit »; ct vidcbantiir sibi Iiacc omnia in- 
discretc facla. Tandem nutu Dei ad cor rcdicns cl sc durissime argiions, dixit: « Fnilor 
Massacc, lu cs valdc supcrbus, qiii opcra divina diiudicas, cl cs dignus infcrno, (piia 


(a) As intellexit intentionem.  —  (b) As ct odd. gratiose et saiicte. 


' Clr. Adiis c. 12 ct Cliroii. 24 ijen. pag. II.';. —  ^ civ. Aclns c. 10. 


FRANCISCUS FECUNDATUR. 195 

Deo cum tiia disci-clionc (a) rebellas; nam in ista via lam sancta opera sunl facla per 
fratrem Franciscum, quod si ea fecissel angelus, non fuisset mirabilius; nam omnia, 
quae in ista via pntrala (6) sunl, ex orclinalione processeruut divina, ut palel ex fine 
optimo subseculo; quia et ad pacem reduxit cives et mullas animas a baralro inferni 
liberavit; el proplerea tu es stultissimus et superbus, qui murmuras de his, quae 5 
processerunt a volunlate Dei». Haec autem frater Massaeus aliquantulum praecedens 
beatum Franciscum secum dicens (c) in corde suo, sanclus autem Franciscus omnia 
praefata videns lumine divino, clamavit posl tergum fratris Massaei dicens: « Ad ea, 
quae nunc cogitas, te teneas; quia sunt bona et utilia tibi, sicut a Deo inspirata. 
Murmuratio vero prima, quam faciebas, esl mala, caeca et superba, a diabolo tibi in 10 
anima seminala ». Quae audiens Irater Massaeus slupuit, videndo, beatum Franciscum 
scire tam subito cordis eius arcana; el comprehendit, quod beatum Franciscum semper 
in suis actibus divina gralia dirigebal \ 

Cum bealus Franciscus socios suos ad diversas orbis partes binos misisset ad 
praedicandum, ut, quod praeceperat, ipse exerceret, elegit ire versus Franciam cum 15 
fratre Massaeo. Et cum ad quasdam habitaliones veni.ssenl fidelium, necesse habue- 
runt, ut regula mandat, mendicare. El cum beatus Franciscus ivisset per unam viam 
et frater Massaeus per aliam, eleemosynas acquisierunt; et quia bealus Franciscus 
erat homo despectus el frater Massaeus pulcher, plures el pulchriores habuit elee- 
mosynas et bolos panis. Cum vero ad quendam fontem venissent, in cuius margine lapis 20 
erat pulcher el magnus, extrahentes fruslra ^ quae acquisierant, videns bealus Fran- 
ciscus, quod fruslra fratris Massaei et plura essent et pulchriora quam sua, exsultans 
in spirilu pro desiderio paupertatis ait: « 0 frater Massaee, nos non sumus digni lam 
magno thesauro (ri) »; et haec gradatim vocem elevando pluries replicavil. Respondit 
frater Massaeus: « Pater carissime, quomodo potest dici thesaurus, ubi est tanta pau- 25 
pertas? quia hic non  est cultellus  neque lobalia  nec scutella  nec iucisorium  nec 
domus nec mensa nec famulus nec famula». Respondit bcalus Franciscus: « Et hoc 
ego reputo magnum Ihesaurum, ubi nihil est de his, quae praeparantur humana in- 
dustria, sed quidquid adest, (e) a divina  providcntia ministratur, sicut apparet ma- 
nifeste in pane acquisito, in lapide tam pulchro et iu fonle tam  limpido;  unde 30 
volo, quod rogemus Deum, ut Ihesaurum sanctae paupertatis tam nobilem, qui habet 
Deum administratorem, faciat nos toto corde diligere »; et sic de illis frusticulis (/") panis 
saliali, gratias agentes Deo, versus Franciam iter arripueruut. Et cum venissent ad 
quandara ecclesiam et in eam intrantes, beatus Franciscus ivit ad orandum post al- 
lare, ubi visitalionis divinae recepit tam ignitum fervorem eius anima ad paupertatis 35 
concupiscentiam inflammanlem, (juod videbalur ex facie et oris hiatu quasi flammas 
ardoris emittere; el egrediens ad socium sic ignitus ore vehementer dixit: « A, a, a, 
frater Massaee, praebe mihi te ipsum»; et hoc fccit ter. Frater Massaeus stupens de 
tam vehementi fervore, cum  tertia  vice dixissel bealus Franciscus: « Praebe mihi 
te ipsum », misil se totum inter brachia sancti patris. Tunc beatus Franciscus cum 40 
hiatu magno et spiritus sancti  fervore ac clamore valido reboando:  « A, a, a », 


(a) Edd. indiscretione.  —  (h) As 2^(trta; edd. peracta.  —  (c) As dicebat.  —  {d) As et edd. tanto 
thesauro et tam magno.  —  (e) As ct edd. adest, totum.  —  (f) As frustulis. 


' Fere idem paulo  fusius Actus c, 11; cfr. Chron. cit. pag.  116.  —  ^ Frustrum=frusluni 
(Du Cange). 


196 FRUCTUS  VIII  —  PARS  SECUNDA. 


levavil fralrem Massaomn ciim ipso flalu iii aerem el impiilil illiim anle se, (luaiilum 
possel esse unius haslac lon^ae mcnsura; quod vidcns (Valcr Massaeus, slupuil de 
lam mirando sancli patris fervore, el reluiil poslea sociis, quod in illo sancli Fran- 
cisci impulsu tanlam dulcedinem et consolalionem spiritus perscnsit, quod mmquam in 
5 vila sua tam maximam consolalioiicm se mcmincrat habuisse. Poslea Romam per- 
gentes, bealus Franciscus fuil a sanclis aposlolis Pclro el Paulo dulciler amplexatus, 
ut dicetiir fruclu XXIll et conformilale. El quia bcalus Fraiiciscus a sanclis aposlolis 
Petro et Paulo pctierat, ut pro ipso ct sociis cuslodilionem ihesauri paupertatis im- 
petrarent a Chrislo, beali aposloli sibi dixerunt: « Frater Francisce, qiiia hoc lu petis 

10 et desideras, quod ipse Chrislus et eius sancti apostoli hic servaverunl, ideo nolifi- 
camus tibi ex parte Domini noslri lesu Christi, quod tuum desiderium cst adimplelum; 
ct ipse Dominus lesus Chrislus nos misit ad le, ut annunliemus tibi, quod oratio lua 
esl exaudita, et thesaurus sanciissimac paupertatis libi et le sequenlibus perfeclissime 
esl concessus. Et tibi ex partc Christi dicimus, quod quicumque hoc desiderium luum 

15 cxsequenlur, dc regno bealiludinis sunl securi; el lu et omnes lui sequaces erunt a 

Domino benedicli ». Quae omnia beatus Franciscus fralri Massaco socio suo revelavil '. 

Hic frater Massaeus audivil Chrislum concedenlem indulgenliam bealo Francisco 

pro ccclesia sanctae Mariae de Portiuncula, dum esscl beatus Franciscus in dicta cc- 

clesia coram Christo, virgine Maria el angelis(a); cl ivil cum eo Perusium ad dominiim 

20 papam Honorium, el dominus Honorius concessil sibi, ul dicetur fruclu et confor- 
milale XIV. Et beatus Franciscus dixil fralri Massaeo, quod indulgcnlia sibi per do- 
minum papam concessa a Christo erat in caelo confirmata. Sed qiiando fuit dies a 
Christo dictac indulgentiae delerminata, frater Massacus hoc audivil; scd Romam 
tunc uon ivil cum bealo Francisco {b) ^ 

25 Bealus Franciscus, ul dictum cst supra, volens scire, an deberet orare vcl irc 
ad praedicandum, hunc fratrem Massaeum ad fratrcm Silvestrum misil et bealam 
Claram, ut per cos de beneplacito declaralus divino scirel, quid agendum. Sed fralre 
Massaeo beato Francisco dc volunlate Domini refcrcnte responsum, bealus Fran- 
ciscus, ipso fratre Massaeo accepto pro socio et fralrc Angclo, de Realc, ut credo, 

30 ati praedicandum pcrrexit. Et tunc cvenil miraculum illud coram praefalis, quod 
mulliludo maxima avium (c) congrcgata ad audicndum pracdicalionem beali Francisci 
stctcrunl et venerunt ^ Hunc fratrem Massacum beatus Franciscus misit ad fralrem 
Ruflniim tenlatum a diabolo et nequiter deceplum; quem nolentem ad bealum Fraii- 
ciscum operalione diaboli venire, fratcr Massaeus suo eloquio sancto pcrduxit, ac a 

35 diaboli insidiis exslitit liberatus, ul statim dicetur. Frater isle Massaeus audiens qucn- 
dam fralrcm haberc profundissimam humililalcm, qiiac ipsum sanctificabal, confir- 
mabat ct in Dei gratia crescere faciebat, ct qiiod melius esl, nunquam a Deo caderc 
pcrmillebat habentcm, ad habcndam hanc virlulem humililatis fraler Massaeus exarsit, 
quod elevans oculos ad caclum voto se strinxil firmissimo, nunquam velle in mundo 

/»o islo laelari, nisi hanc suae animae virlulem sentiret adesse; quia videbatur sibi, 
quod essel dignus inferno, nisi ad illam  humilitatem pervenissel. El cum Irislis sic 


(a) As Maria de Angelis. — {b) As et odd. om. sed quando — cum beato Francisco. — (c) As civium. 


' Idcm Aclus c. 13n. i-W) (n. 20-29 a Pisano bicvilcr exliibpiUiir) ct n. 29-31; idom otiani 
in Cliron. !24 (jm. pnp;. 117, f|iiac n. 20-29 iniiius ;il)l»rcvinMTiiiiI. — * narllioli r. 6 ol 7. — 
» Cfr. ArMi^ c. 1G. 


FRANCISCUS  FECUNDATUR. 197 

fraler Massaeus per dies plurimos pennansisset, in fame el sili el miillis lacrymis 
se maclando, ac dum quadam die per silvam eundo pro desiderio vehemenli diclae 
virtulis et singullus, luctus, clamores et lacrymas emilteudo et dari a Domino sibi 
humilitalem postulando, vocem de caelo his eum vocantem audivit: « Frater Massaee, 
fraler Massaee »! Qui per spiritum Chrislum benediclum recognoscens respondit: « Do- 5 
mine mi, Domine mi ». El Dominus ad eum: « Quid vis dare ad hanc graliam pos- 
sidendam, quid vis dare »? Et fraler Massaeus respondit: « Oculos capitis mei ». Et 
Dominus ad eum: « Et ego volo, quod oculos et graliam habeas». Tunc frater Mas- 
saeus rcmansit in lanta gratia oplatae humilitatis et lumine Dei, quod continue erat 
in iubilo. El saepe, quando orabat, faciebat quendam iubilum uniformem el voce 10 
obtusa, sicut columbus: « U, u, u »; ac facie hilari et iucunda contemplationi va- 
cabal. Et supor hoc humillimus factus se viliorem cunctis hominibus reputabat. In- 
terrogavit sanctus frater hicobus de Fallerono fratrem Massaeum, quare versum nou 
mutabat in iubilo; respondit fraler Massaeus cum magna laetilia: « Quia, cum in una 
re inveniam onme bonum, non oportet, quod variem versum ^ ». 15 

Sanctus frater Massaeus requisitus semel, quare erat prae solito tristis, respondit: 
« Quia, etsi profuudissimam humililatem possideam Dei gralia, hoc mihi non est conces- 
sum, quod, etsi nollem aliquod malum illi, qui mihi fecisset iniuriam, etsi bona cupiam 
el procurem ut mihi, tamen eum non sic diligo ut me, nec placet mihi, quando 
audio, eum commendari ^ ». Isle fraler Massaeus erat solitus dicere, quod melius est 20 
ire ad sauclos vivos quam mortuos, id esl ad bonos homines, qui supersunt in mundo, 
quam visitare sanctorum limina; nam tales docebunt te mulla, per quae transierunt, 
scilicel periculosas lentationes, temporales et spiriluales^ Et uni referenti aliorum mala 
dixit frater Massaeus: « Considera semper facta bonorum, scilicet beatae Virginis et 
sanclorum, et nunquam facta malorum. Si enim malus es, considerando lacla bonorum, 25 
hodie et cras habendo ante oculos facta bona, de necessilate fies bonus; si bonus 
es, fies melior; sed considerando facta malorum, si bonus es, fies malus, si malus, 
fies deterior * ». Hic fraler Massaeus de sero comedebat et statim cellam intrabat et 
dormiebat el poslea surgebat, nihil dicens aliud per totam noclem quam ; « Domine mi, 
da mihi contrilionem de omni displicentia et offensione; da mihi graliam emendandi 30 
et salisfaciendi secundum volunlalem tuam ». Et post missam claudendo se in cella 
dixil: « Fac, Domine, le me coguoscere el amare tolo corde»; et hoc dixit cum 
maximis lacrymis el devotione ". 

Hic emigrans ad Dominum sepultus est Assisii in ecclesia beati Francisci. 

De fratre Rufino, socio beati Francisci. 35 

Nonus frater iacens Assisii est frater sanclus Rufinus, consanguineus beatae 
Clarae, et sepultus in ecclesia sancli Fraucisci. Qui frater Rufinus beati Francisci 
vita provocatus et doctrina habitum Fratrum Minorum cum magna devotione suscepit. 
Hic fuit « virgo purissinius, oralionis et coutemplationis praerogativa sublimis, odori- 
ferae conversationis floridus, coram Deo et hominibus virtulibus adornalus "^ ». 40 

Hunc beatus Franciscus magnis praeconiis exlollebat. Cum euim die quadam 
bcalus Franciscus  in quodam locello sc  cum sociis in divinis colloquiis exercerel, 


■ Idem Aclus c. 41 et Cliron. dl. pag. 119. — ^ Aliqiio alitcr et fusiiis idem reforunt 67tron. 
cit. pag. 120 lin. 9-27. — » Cfr. Cliron. cit. pag. 121. — * Cfr. Chron. cit. pag. 120 in fine- 
— * Cfr. Chron. cit. pag. 119 iu fine.  —  " Chron. cit. pag. 46. 


198 FRUCTUS  VIII  — PAKS  SECUNDA. 

fraler Rufimis, cum non essci lunc cum eis, sed in silva in oratione, conligil, ul 
explela oralione de silva exiret el parum longe a beato Francisco Iransiret. Quem 
beatus Franciscus a longc cernens verlil se ad socios dicens: « Uicilc milii, caris- 
simi: quae est sanctior anima, quam  habeat Dcus in hoc mundo »? Qui  humililcr 

5 respondcrunt dicenles, ipsum beatum Franciscum hoc privilegio sublimari. Ipse re- 
spondil: « Ego, carissimi, sum indignior et vilior homo ex mc, quem Deus habeat 
iu hoc mundo. Sed videlis vos illum sanctum fralrem Rufinum nunc exeunlem dc 
silva? Dominus mihi revelavit, quod anima eius esl de tribus sanctioribus animabus, 
quas Deus nunc habeal in hoc mundo; et firmiter dico  vobis, quod ego non du- 

10 bitarem ipsum sanclum Rufiuum vocare, dum adhuc vivit in corpore, cum anima 
eius sil in gratia confirmala ct sanclificala, glorificala ct canonizata in caelo a 
Domino lesu Chrislo ». Haec verba dixit beatus Franciscus de sancto fralre Rufino in 
sui absentia '. 

Sed anlequam ad  hunc sanclitatis et confirmalionis gratiae veniret slatum, a 

13 diabolo fuil dupliciter inler alia tenlatus, etsi per beatum Franciscum libcralus. Primo, 
ut dicit fraler Couradus de Ofiida, fuit a diabolo lentalus, ut beati Francisci vestigia 
non sequeretur, et specialiter, quia beatus Franciscus erat simplex et idiota, el 
fralres hinc inde per hospilalia lcpro.sorum Iransmiltendo, frequenter a studio ora- 
tionis distrahebat; sed via  tuta eral, ut sequerelur viam beali Antonii  et aliorum 

20 anachorelarum in deserlis solilarie commorando. Hanc primo suggessil cordi; deinde 
in angeli lucis forma apparens, pracdicta dixit eidem; el sic fuit frater Rufinus in 
diclo proposilo confirmalus. Unde, cum slaret in monle Subasio in cellula in qua- 
dragesima solitarius, ct fralres alii in cellulis aliis factis de arboruni ramis, sic ipse 
frater Rufinus fuit a diabolo delusus, quod non veniebat ad beatum Franciscum hora 

25 comestionis more solito; sed mendicando in Assisio panem per totam hebdomadam 
clausus manebat. Et beatus Franciscus et alii fratres credebant, quod propter solilu- 
diuem, quia erat homo magnae oralionis, hoc agerel. Et sic stetit in lota quadrage- 
sima. In die vero Coenae beatus Franciscus misit pro omnibus Iralribus, qui eranl 
'n illo monle solitarii, ul communicarent el facerenl Domini coenam. Frater autem 

30 Rufinus fratri ipsum vocanli respondit: « Dic fratri Francisco, quod nolo ad eum 
venire, nec de cetero eum sequi, sed volo morari hic solilarius; quia melius potero 
hic salvari, quam sequendo eius simplicilales, prout Dominus mihi revelavit ». Quae 
beatus Franciscus audiens tristis elTectus, misil sibi alium nuntium iterum, ul veniret; 
qui ad ipsum venirc rccusavit. Antc elev;ilionem eucharisliae nnsit lerlio ad ipsum, 

35 ut saltcm ad vidondum cor|)us Domini vcniret. Qui noluil facere; sed verba primis 
similia bealo Francisco diccnda misil. Quibus audilis, bealus Franciscus, smnpla sacra 
communione, locum intravit solitarium, et Irislilia lolus al)sor|)tus, coepil lacrymari ct 
magno ciulalu (licei'c: « Dominc, ul (luid lam simplicem permisisli errarc »? Et surgens 
personaliler ad fratrem Rufinum acccssit cl dixit sibi: « Quare, fralor Ruline, lanlain 

40 mihi trisliliam (a) dcdisti et ter vocalus ad tanlam solemnilalem venire noluisli » ? Qui 
respondit, (|uod volcbat vitam crcmitarum sc(|ui ct non ipsum (/^) ; (|uia sic facicndo. 


(«) A.s moestitiam.  —  (/>) As ot odd. anam. 


' Idem AcIhs c. .35 cl Ckron. cit. piig. 40. 


FRANCLSCUS  FECUNDATUR. 199 


nulliis polcrat essc error, seil bene ipsum sequendo, cum propler suas siniplicilales 
fralres ab oralione mullolies dislrahebal. Sed cum bealus Franciscus rogaret eum, 
fjuod venircl ad comedendum cum Iralribus, el ille nollet, tandem acquievit; sumplo- 
que prandio, cum bcatus Franciscus vellet eum ad fralrum communilatem reducere 
et peteret ab eo, quis ipsum ad hoc induxerat, et frater Rufinus diceret, divinam 5 
inspirationem et angelicam allocutionem super hoc factam habuisse, quare sic velle 
agere dixit; tunc bealus Franciscns dixit: « Ego oslcndam tibi illum angelum sedu- 
ctorem, qui, te decipiendo, talia tibi suggessit ». Et orationc facla, statim apparuit an- 
gelus tenebrarum ila decorus et splendidus, ul omncs essent stupefacli. Quem frater 
Rufinus vidcns cum gaudio dixit: « Hic angelus mihi talia dixit ». Tunc beatus Fran- 10 
ciscus post orationem praecepil illi angelo, ut quis esset, visibiliter appareret; ct vi- 
dente fratre Rufino, Iransfiguratus est in speciem lam horribilem, quod prae timore 
et.horribili loetore in lerra fratcr Rufinus cecidit quasi mortuus; et a beato Fran- 
cisco sublevatus et conlorlalus fuit et in iustitia confirmatus. Et dixit poslea fraler 
Rufinus, quod in tali forma apparuit, quod non posset corde crcdi vel verbo decla- 15 
rari; et dixil, quod per magnum tempus et non sine magna poena sibi videbatur 
praedictum foetorem senlire \ 

Vice alia frater Rufinus fuit a  diabolo de praedestinatione  tentalus,  vidclicet, 
quod ipse non erat de praedestinatis ad vilam aeternam, et quidquid boni faciebat in 
religione, perdebat. Et hoc primo diabolus eius cordi suggessit. Sed frater Rufinus hoc 20 
bealo Francisco non pandil; verum consuela opera faciebat, scilicet orando, ieiu- 
nando et alia bona faciendo; crat tamen ex boc  melancholicus totus et tristis ef- 
fectus. Scd hosti anti(iuo non suflecit hoc sibi  suggerere, sed insuper fratri  Rufino 
in specie Cruciflxi apparens, ei dixit («): « 0 Irater Rufine, ego sum Dei Filius; tu non 
es de praedeslinalis ad vitam; cur te affligis? Ego sciOj qiios elegermi ^; nec credas 23 
filio Petri Bernardonis, nec ipsum de ista materia intcrroges; quia omnis alius a me 
hoc ignorat. Ideo credas, quod lu es de numero damnalorum, et ipse frater Frau- 
ciscus et pater eius est damnatus;  et quicumque eum sequilur, decipitur». Unde 
frater Rufinus erat ita obtenebratus a principe tencbrarum, quod iam fidem et amorem 
in bealo Francisco perdiderat, el hoc sibi dicere non curabat. Sed beato Francisco, 30 
quod frater Rufinus non dixit, spiritus Domini revelavit. Unde ipse pater pius, videns 
pcriculum dicli fralris, misit ad  eum  fratrcm Massaeum, ut ad eum fraler Rufinus 
veniret omni modo; nam beatus Franciscus et fralcr Rufinus (6) ambo stabant in loco 
de Carceribus, scilicct in monte Subasio. Frater Rufinus respondit fratri  Massaeo: 
« Quid ego habeo agere cum fratre Francisco »? Et tunc fratcr Massaeus, homo totus 33 
sapientia Dei plenus, clare cognosccns eum diaboli fallacia deccptum, ait: « 0 frater 
Rufiue, ncscis lu, quod  frater Franciscus est sicut angelus Dei, qui  tot animas in 
mundo illuminavil, et a  quo etiam  nos tol divinae gratiae dona recepimus? Ego 
volo, quod omnino ad eum venias; quia clare video tc a diabolo esse deceptum ». 
Statim autem frater Rufinus venil ad  beatum Franciscum, quem bcatus Franciscus 40 
a longe videns coepit clamare:  «0 fraler Rufine, captivelle, cui  credidisti »? Et 


(a) Edd. suggerere, veritm etiain in similitudinem Christi crucifixi se transfigurans dixit fratri Eufino. 
(b) As ct cdd. 2 Massaeus. 


1 Fcrc idom Chron. cit. pag.  i8 ct 49.  —  "- loan.  13,  18. 


200 FRUCTUS  VIII  —  PAKS  SECUNDA. 

sihi bealiis Franciscus lolam lenlalioncm, quam liabuerat inlus el exlra, dixil; cl 
docuit, quod ille, qui lalia sibi suggesscral, non erat Cbrislus sed diabolus: primo, 
quia cor eius induraveral; secundo, quia eum Iristem elTecerat, cuius oppositum est 
de Cbristo; tcrlio, quia diccndo sibi aliquid vituperii, diabolus suslinere ul superbus 

o non posset, et ideo dixit bealus Franciscus fralri Rufino: « Si libi iterum apparebit 
el aliquid tibi dixerit, dicas ei, sciliccl diabolo: ,Aperi os tuum el ego stercorizabo 
in illud'; et ipse statim a tc elTugict». Tunc frater Rufinus bumiliter culpam suam 
cum lacrymis recognovil, quod praefata beato Francisco non revclaverat. Sanctus 
vero Franciscus dixit sibi:  « Vade, fili, et confilearis, et oralionis («) sludium non 

10 omittas. El scias, carissime, pro certo, (piod baec lentatio eril libi ad magnam utili- 
talem et consolationem, siculi in brevi expericris». 

Sanclus aulem frater Rufinus rcdiit ad cellam suam ct ad orandum in silva, Et 
dum starcl cum multis lacrymis ad orandum Omnipotentem, diabolus in specie Chrisli 
apparens dixit: « Fraler Rufinc, nonne dixi tibi, quod non crederes  filio Pelri Rer- 

15 nardonis? cur te affligis? Crede mihi, quia tu es damnalus ». Et slatim frater Rufinus: 
« Aperi os, et ipsum stercorizabo ». Tunc diabolus indignatus cum lanta furia el 
tempestate ab eo recessit et cum tanta commotionc lapidum montis Subasii, quod ignem 
maximum, se ad invicem collidcndo, fecerunt. Unde ad tam lerribilem slrcpilum la- 
pidum beatus Franciscus el socii admirantes extra diclum locum, ut novitatem illam 

20 aspicerenl, exierunl. Et tunc sanclus frater Rufinus manifeste advertit, quod ipsum 
hostis deccperat. Unde sero (b) ad bealum Franciscum rediit et prosternens se in terram, 
iterum dixit culpam suam; qui confortatus a beato Francisco totus pacificalus re- 
mansit. Et post hoc, dum slaret ad orandum cum multis lacrymis, et ecce Christus 
benediclus  sibi apparuit et totam  animam  suam divino liquefecit amorc, dicens: 

25 « Rene fecisti, fili, benc fccisti, quod fralri Francisco crcdidisti; quia illc, qui te con- 
tristaverat, diabolus fuil, ego autem sum Christus magistcr tuus; ct ut de hoc te 
reddam ccrlissimum, hoc sit libi signum, quod, doncc in islo mundo eris, nunquam 
de cetero tristis eris ». El bcnedixil Christus sanctum fratrcm Rufinum ct dimisit eum 
in tanto gaudio et dulcedine spiritus ct clcvationc menlis, quod die ac nocte eral 

30 absorptus in Deum. Et confirmatus esl tunc in tanta gralia et benedictione el sccu- 
ritate salutis aeternae, quod totus est in virum altcrum transmutalus. Ad lanlam 
autem elcvationcm mentis et orationis persevcranliam pcrvenit, quod stetisset conlinuc 
infra parvum circulum dic nocluque ad contemplandum divina, si aliquis eum non 
impcdissel. Et quia beatus Franciscus dc gratia novcrat fralris Rufini, ideo, ul prae- 

35 missum esl, dixit eum sanctum merito possc vocari '. 

Erat autem ipse frater Rufinus propler assiduae conlom|)Ialionis studium ita ab- 
sorplus in Dcun), (|uod, (piasi inscnsibilis faclus, valde raro Io(|ucbatur. Ncc cliam crat 
verbi disscminandi gratia |)rac(lilus. Unde cum dic quadam boatus Franciscus dixissct 
fralri Ilufino, ut irct ad praedicandum, (|ui(l(|ui(I Spirilus ci suggcssissct, Assisium, et 
40 eum fratcr Kufinus diccrel, (piod sibi parcerct, (|uia idiola cl graliam vcrbi iion habcbal, 
bcalus Franci.scus dixit: « Quia non statim inibi obcdisli, idco per sanclam obcdicnliam 


(a) As el 0(1(1. nddunt cotmietae.  —  (b) As et odd. secundo. 


' Idcin noniiullis iniilutis Aclns <:. .51 cl Clirou. cil. ]r.\',i. 'W. 


FRANCISCUS  FECUNDATUR. 201 

libi praecipio, ul muliis, solis braccis remanenlibus, vaclas Assisium, et inlrans ec- 
clesiam aliquam sic nudus praedicabis populo ». Qui, slatim obediens, Assisium pcrrexit 
nudus. Sed beatus Franciscus cogilans inlerim de prompta obedientia fralris Rufini 
el de suo mandato tam duro, coepil se increpare, quod talia Iratri Hufino de nobi- 
lioribus de Assisio mandasset; et inquit ad sc ipsum beatus Franciscus: « Per Deum, 5 
ego faciam, quod tu experieris quod in alio mandas ». El denudans se turjicam suam 
et fratris Rufini fratri Leoni dedil, queni pro socio siio duxit, ut secum eas deferrel. 
Et dum pervenisset Assisium, invenit fralrem Rufinum praedicantem et devote di- 
centem populo: « 0 carissimi, fugite mundum, dimillite peccatiim, reddile alienum, si 
vilare vullis infernnm (a); servate mandala Dei, diligiic super omnia Deum el proximnm 10 
sicut te ipsum, si pergere vultis ad Deum, et agile poenilentiam, quoniam appropinquat 
regnum caelorum ». Scd cives Assisinales videnles primo fralrem Rufinum nndum sic 
et consequenter beatum Franciscum, dixerunt: ;< Isli faciunt lantam poenitenliam, 
quod cfTicieiitnr amenles». Realus vero Franciscus sic nudus ascendit in pergulum 
et praedicavit tam slupenda de contemptu mundi, de poenilentia sacra, de paupertale '5 
voluntaria, de desiderio regni caelestis, et de nuditale et de opprobriis, ac de pas- 
sione Domini noslri lesu Christi crncifixi lam ardenler, quod incredibili devotione et 
compassione turba maxima, quae convenerat, misericordiam Altissimi ad sidera con- 
clamabat; et tam magnus planctus fuit illa die in Assisio in populo de passione Domini, 
quod nunquam fuit similis de passione Domini auditus. Unde aedificalo populo beaius 20 
Franciscus et beatus Rnfinus se tnnicam reinduerunl et ad sanctam Mariam ambo sunt 
reversi; et beatum se putabat, qui posset eos tangere vel fimbriam veslimenli \ 

Dum frater Rufinus seinel iret pro pane per Assisium quaerilando, et ecce, qnidam 
daemoniacus ligatus manibus et pedibus, a multis socialus, qui ducebatur ad bealum 
Franciscum, ut eum liberaret. Qui. cum a longe vidisset sanclum fratrem Rufinnm, 25 
stalim coepit clamare et furere tam forliler, quod fractis omnibus vinculis, de ma- 
nibus omnium exsilivit; et cum illi de hoc mirarentur et daemoniacum inlerrogarent, 
quare sic fecissel, re.spondit: « Quia ille frater pauperculus, ille frater humilis, san- 
ctus frater Rufinus, qui incedit cum lasca, snis virtulibus sanctis et hnmilibus ora- 
lionibus me incendil el crucial; unde non possum hic plus morari », el statim exivit. 30 
Quod adverlens fraler Rufinus, quia illi homines et homo sanalus magnam sibi reve- 
rentiam exhibebant, hortatns est eo.s, ut in his omnibus glorificarent Deum et Sal- 
vatorem nostrnm Dominum lesum Chrislum \ 

Iste frater Rufinus stigmata beati Francisci videre promeruit; sed ad cognitionem 
vulneris laleralis triplici modo et via pervenit: primo lavando femoralia beati Fran- 35 
cisci, quae ex parte dextri lateris mullipliciter cruenlata de sanguine, qui de plaga 
laleris exibal, invenit; nam bealus Franciscus post impressionem sacrorum sligmalum 
femoralia nsque ad ascellas (6) portabat. Secundo scalpendo bealnm Franciscum digitos 
in dictam plagam studiose immisit; propter qnod beatus Franciscus angustialus ma- 
ximum clamorem eniisil, dicens: « Parcat libi Dominus, frater Rufine! Quare hoc 40 
facere volnisli »? Tertio dicendo beato Francisco, quod sibi hanc graliam faceret, 
ut ipsius el suam lunicam ipse acciperel, et sibi suam darel; quod cum beatus Fran- 


(a) As si intrare vultis paradisum,  —  (h) As costas; cdd. axillas. 


^ Idem cum nonnullis adiunclis Adus c. 32 et Chron. cit. pag. 47.  —  ^ Idem Aclus c. 33 
u. 3-7; cfr. Cliron. cit. pag. 48 lin. 8-15. 


202 FRUCTUS  VIII  —  PAKS  SECUNDA. 

ciscus facerel ex.spoliando sc, qiiia iion habebal nisi uiiam lunicam, fraler Hufiiius 
curiose inluendo, dicUim vulnus lalcrale oculis aspcxil *. 

Infirmalus fralcr Runnus ad morlem, cum fraler Leo iam visionem vidissel de 
fralre Bernardo, ul diclum esl % el credens, se esse illum fralrem, pro quo illa fralrum 

5 multiludo irel processionaliler, el (juia gravius infirmabalur quam fraler Rufinus, 
exislimans se morilurum, surrexit, ul potuit, et totus laetus fraler Leo ivit ad fratrem 
Rufiiium el dixit ad cum: « Fraler carissime, credo, quod Deus velit me vocare ex 
hac viia ad se». Frater Rufinus respondit: « Frater Leo, tu es deceplus, quia non 
de te, sed de me esl visio, quam vidisli »; et dixit fraler Rufinus: « Tu vidisti hoc 

10 in somnis, cgo vero vigilando. Beatus cnim Franciscus venit ad me cum illa multi- 
tudine dicens mihi, quod cum illis pergerem ad Dominum, breviter morilurus; et 
lunc osculum dulcissimum mihi dedil et os meum odore replevil mirabili; el ul 
verum me dicere comprobes, appropinqua el senlies redolenliam in ore meo osculo 
sancto dereliclam ». Cumque frater Leo appropinquassel, tanta odoris fragrantia est 

15 perfusus, quae ex ore fratris Rulini cxhalabat, quod lolus allcratus credebal fralri Ru- 
fino de his, quae diccbat. Fraler vero Rufinus Uinc ad mortcm veniens, vocatis fra- 
Iribus, ipsos ad servandam pauperlatem et carilatcm mutuam admonuit; et admo- 
nilione facla, in Domiiio obdormivit, et cum illa comitiva sanctorum caelum adiit, 
sepulliis Assisii in ecclesia beati Fraiicisci \ 

20 De fratre Guidone, socio beati Francisci. 

Decimus frater, qui iacet Assisii (a), cst frater Guido de Senis laicus. Iliiic 
frater Lco socius beali Francisci iam mortuus apparuit, et morlem suam fratribus 
ipse praedixit \ 

De fratre Aegidio de Cappotiis. 

25 Undecimus frater, qui iacet Assisii iii ecclcsia bcati Francisci, esl fraler Aegi- 
dius de Cappotiis  vir magnae sanclitalis ^ 

De fratre Valentino de Narnia. 

Duodccimus fratcr, iaccns Assisii in ccclcsia bcati Francisci sepullus, et parvo 
tempore, quo dccessit (6), est sanctus fratcr Valcntinus de Narnia, qui  nobilis 

30 genere habuit filias duas et tres filios et unum caslrum. Qui divino compunclus 
spiriUi, omnia relinqiicns, filias in monaslerio sororum ordinis .sanclae Clarae, se vero 
cum tribus filiis fralrcm Minorcm fccil; scd primogcnilus novilius rccessit, et adhuc 
supcrvivil doclor Icgiim (f); minimus, diim vcllct ab ordiiic cgrcdi, oralionibus fralris 
Nicolai de Assisio laici, qiii nunc coruscal miraciilis, Pcrusii rclcntus, mortuus cst in 

35 ordinc, et devotc; aller vcro adhiic siipcrcst {d). Ilic fraler Valcnlinus vixit in ordiiic 
bcne triginta aiinis, scmpcr comedciido pancm el aipiam; deccm annis comedcndo 


(a) As ot 0(1(1. addunt in ecclesia hcati Francisci. — (b) As et edd. parriim tempiis est, qnod de- 
cesait. — (c) As et edd. et doctor legum in miindo cxstitit. — (rf) As alter etiam in or